Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Patologi generell

Hovedinnhold

Mål og innhald

Faglig innhold

Faget omfatter læren om sykdommer og sykdomsprosesser i sin alminnelighet, utvikling

og årsaker til sykdom, strukturforandringer som oppstår i celler og vev samt hvordan sykdomsprosessene virker inn på kroppens funksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kunne redegjøre for:

  • de grunnleggende sykdomsprosesser og vevenes reaksjon på skade
  • de mest utbredte systemiske sykdommer og organsykdommer som forekommer hos mennesket
  • årsak til sykdom og hva som kan gjøres for å hindre sykdom
  • hvilke følger sykdommene kan få for pasienten

Holdninger: Studentene skal bli bevisst tannpleierens rolle som en del av det generelle helseteam og oppfatte betydningen av tannhelse som en del av generell helse.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesningsseminarer (FS).

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

A-F

Kontakt

Eksamensinformasjon