Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pedodonti + godkjent klinikk

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Mål og innhald

Faget pedodonti er rettet mot orale helseproblemer hos barn fra 0 til 18 år, og i bachelorstudiet legges hovedvekten på sykdomsforebygging, risikovurdering, diagnostikk, non-operativ (ikke-invaderende) behandling og behandlingsoppfølging.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten ¿

 • har innsikt i atferdsmessige aspekter i barnetannpleien
 • kan identifisere forstyrrelse i tannutvikling og tannfrembrudd
 • kan redegjøre for kariologi og ha kjennskap til endodonti hos barn og unge
 • kan identifisere og forklare hvordan erosjon og tannslitasje opptrer hos barn og unge
 • kan redegjøre for forebyggende behandlingsprinsipper for karies, erosjon og tannslitasje hos barn og unge
 • kan redegjøre for gingivitt og periodontitt i det primære og unge permanente tannsett hos barn og unge, og forklare hvordan man kan forhindre utvikling
 • har innsikt i traumatologi i det primære tannsett og unge permanente tannsett og redegjøre for akuttbehandling av traumeskader
 • har innsikt i tannpleie for funksjonshemmede og syke barn og unge, samt sjeldne medisinske til-stander
 • kjenner til prinsippene for behandling under sedasjon og generell anestesi

Ferdigheter

Studenten¿

 • kan skape kontakt og kommunisere med barn og foresatte, samt vise interesse og vilje til å mestre ulike situasjoner
 • kan gjennomføre adekvat diagnose av de vanlige orale sykdommer hos barn og unge, utarbeide, gjennomføre og evaluere en individuelt tilpasset behandlingsplan innenfor tannpleiers kompe-tanseområde
 • kan oppdage avvik fra det normale og se når det er behov for å henvise til tannlege eller andre instanser (også vise årvåkenhet i forhold til omsorgssvikt/barnemishandling)
 • kan drive tannhelsefremmende arbeid og være oppdatert på fluor
 • kan håndtere ulike former for behandlingsvegring, utføre systematisk tilvenningsbehandling
 • kan føre korrekt journal
 • kan oppvise god arbeidshygiene jmf. Hygieneforskriftene

Generell kompetanse

Studenten ¿

 • er bevisst sine profesjonelle holdninger til utøvelsen av tannpleiefaget blant barn og ungdom
 • viser respekt for den enkelte pasient som et individ under vekst og utvikling og erkjenner at pasi-entene stiller med forskjellige behov og forutsetninger
 • erkjenner behov for egen fortløpende oppdatering og kvalitetssikring av kunnskaper og ferdighe-ter
 • viser forståelse for samfunnsmessige aspekter i barnetannpleien (eks: dagens multikulturelle samfunn)
 • er bevisst på betydningen samarbeide tverrfaglig med øvrig helsepersonell som arbeider med barn og ungdom

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Introduksjonskurs, klinisk undervisning/tjeneste, forelesninger, ferdighetskurs, samarbeid med tannlegestudenter.

2. studieår høst og vår: En klinikkøkt pr uke. Normalt 11 forelesninger i høstsemesteret og 17 forelesninger i vårsemesteret. Seminar om barnevern

3.studieår, høst: To klinikkøkter pr uke. 3 timer pediatriundervisning og seminar om sjeldne medisinske sykdommer (undervisere fra TAKO-senteret ved Lovisenberg sykehus).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Introduksjonskurs, klinisk undervisning, forelesninger, propedeutisk kurs, samarbeid med tannlegestudenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innføringsseminar 4 timer + klinisk tjeneste 3 timer per uke i 3.-4. semester og 6 timer per uke i 5. semester er obligatorisk.

Studenten må ha bestått klinisk tjeneste for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått i klinikk og A-F på skriflig eksamen

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen