Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pedodonti + godkjent klinikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Mål og innhald

Faget pedodonti er rettet mot orale helseproblemer hos barn fra 0 til 18 år, og i bachelorstudiet legges hovedvekten på sykdomsforebygging, risikovurdering, diagnostikk, non-operativ (ikke-invaderende) behandling og behandlingsoppfølging.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten ¿

 • har innsikt i atferdsmessige aspekter i barnetannpleien
 • kan identifisere forstyrrelse i tannutvikling og tannfrembrudd
 • kan redegjøre for kariologi og ha kjennskap til endodonti hos barn og unge
 • kan identifisere og forklare hvordan erosjon og tannslitasje opptrer hos barn og unge
 • kan redegjøre for forebyggende behandlingsprinsipper for karies, erosjon og tannslitasje hos barn og unge
 • kan redegjøre for gingivitt og periodontitt i det primære og unge permanente tannsett hos barn og unge, og forklare hvordan man kan forhindre utvikling
 • har innsikt i traumatologi i det primære tannsett og unge permanente tannsett og redegjøre for akuttbehandling av traumeskader
 • har innsikt i tannpleie for funksjonshemmede og syke barn og unge, samt sjeldne medisinske til-stander
 • kjenner til prinsippene for behandling under sedasjon og generell anestesi

Ferdigheter

Studenten¿

 • kan skape kontakt og kommunisere med barn og foresatte, samt vise interesse og vilje til å mestre ulike situasjoner
 • kan gjennomføre adekvat diagnose av de vanlige orale sykdommer hos barn og unge, utarbeide, gjennomføre og evaluere en individuelt tilpasset behandlingsplan innenfor tannpleiers kompe-tanseområde
 • kan oppdage avvik fra det normale og se når det er behov for å henvise til tannlege eller andre instanser (også vise årvåkenhet i forhold til omsorgssvikt/barnemishandling)
 • kan drive tannhelsefremmende arbeid og være oppdatert på fluor
 • kan håndtere ulike former for behandlingsvegring, utføre systematisk tilvenningsbehandling
 • kan føre korrekt journal
 • kan oppvise god arbeidshygiene jmf. Hygieneforskriftene

Generell kompetanse

Studenten ¿

 • er bevisst sine profesjonelle holdninger til utøvelsen av tannpleiefaget blant barn og ungdom
 • viser respekt for den enkelte pasient som et individ under vekst og utvikling og erkjenner at pasi-entene stiller med forskjellige behov og forutsetninger
 • erkjenner behov for egen fortløpende oppdatering og kvalitetssikring av kunnskaper og ferdighe-ter
 • viser forståelse for samfunnsmessige aspekter i barnetannpleien (eks: dagens multikulturelle samfunn)
 • er bevisst på betydningen samarbeide tverrfaglig med øvrig helsepersonell som arbeider med barn og ungdom

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Introduksjonskurs, klinisk undervisning/tjeneste, forelesninger, ferdighetskurs, samarbeid med tannlegestudenter.

2. studieår høst og vår: En klinikkøkt pr uke. Normalt 11 forelesninger i høstsemesteret og 17 forelesninger i vårsemesteret. Seminar om barnevern

3.studieår, høst: To klinikkøkter pr uke. 3 timer pediatriundervisning og seminar om sjeldne medisinske sykdommer (undervisere fra TAKO-senteret ved Lovisenberg sykehus).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Introduksjonskurs, klinisk undervisning, forelesninger, propedeutisk kurs, samarbeid med tannlegestudenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innføringsseminar 4 timer + klinisk tjeneste 3 timer per uke i 3.-4. semester og 6 timer per uke i 5. semester er obligatorisk.

Studenten må ha bestått klinisk tjeneste for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått i klinikk og A-F på skriflig eksamen

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Programansvarleg

Programutvalget har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Marit Slåttelid Skeie: https://www.uib.no/personer/Marit.Sl%C3%A5ttelid.Skeie

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen