Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pedagogikk og psykologi

Hovedinnhold

Mål og innhald

Faglig innhold

Fagområdene pedagogikk og psykologi er i utgangspunktet selvstendige fag, men kan sees som støttedisipliner for hverandre i tannpleiestudiet. Mens pedagogikken legger hovedvekten på undervisning, og på hvordan vi lærer og endrer vår atferd, legger psykologien hovedvekten på grunnleggende menneskelige psykiske strukturer og krefter.

Begge disiplinene vil trekkes inn i arbeidet mot nedenstående mål, og for å øke innsikten innenfor hovedområdene for faget.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet:

 • øke sin innsikt i egne og andres reaksjonsmønstre
 • utvikle sine ferdigheter i kommunikasjon og konfliktløsning i forhold til enkeltindivider og ulike grupper
 • utvikle ferdigheter i samarbeid og teamarbeid
 • øke sin innsikt i hvordan holdninger i samfunnet og hos den enkelte påvirker tannhelsen, samt se betydningen av forebyggende arbeid
 • få kunnskap om og ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av instruksjon og undervisning for enkeltpersoner og ulike mottakergrupper.

 

Generell menneskekunnskap: Hovedområdet skal gi grunnlag for møte med pasienter under ulike livsomstendigheter og i ulike faser av livet. Området innebærer både utvikling av selvinnsikt (egne holdninger/reaksjoner), og av forståelse for pasientens situasjon og reaksjoner. Et viktig delområde er grunnleggende kunnskap om sosial persepsjon. Delområdet skal gi innsikt i hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Et annet viktig delområde er grunnleggende personlighetspsykologi, som skal gi innsikt i hva som kan kjennetegne pasienter i ulike faser av livet fra tidlig barndom til sen alderdom. En viss kjennskap til utviklingsproblem og personlighetsproblem vil også komme inn under dette området. Et tredje delområde vil gi grunnleggende kunnskap om menneskelig behov og motivasjon som grunnlag for forebygging og behandling.

Ovenstående delområder skal gi grunnlag for en behandling hvor tannpleier og pasient, i forståelse med hverandre, hver gir sine bidrag til behandlingen.

Kommunikasjon og konfliktløsning: Hovedområdet er sentralt for å kunne etablere et godt møte med pasienter, og er av spesiell viktighet der det av ulike grunner oppstår vansker i behandlingen. Området er også viktig med hensyn på kommunikasjon og samarbeide i team. Gjennom teori og øvelser gis det grunnleggende kunnskap om hva som fremmer, og hva som sperrer for god kommunikasjon. Konflikter og konfliktløsning både i forhold til pasienter, kolleger og andre instanser er en viktig del av dette hovedområdet.

 

Holdninger, holdningsdannelse og holdningspåvirkning: Å arbeide med tannhelse har i høy grad å gjøre med holdninger og holdningsarbeid, både på det forebyggende plan og på tiltaksplan. Det vil bli gitt innføring i holdningers struktur og funksjon, hva som skal til for å danne gode holdninger, og hva som skal til for å påvirke holdninger hos den enkelte og i samfunnet. Området er tett knyttet opp til det neste området.

Gruppepsykologi og gruppeprosesser: Hovedområdet tar for seg samspillet mellom individ og gruppe, og sentrale forutsetninger for utvikling av gode team. Området vil ta for seg dynamikk og utvikling i alt fra dyaden (gruppen på to) og til større grupper. Å forstå egen rolle og funksjon i gruppen/teamet, og innsikt i den spesielle dynamikken som utvikler seg i en gruppe, vil stå sentralt. Området vil også kunne bidra til å gi økt innsikt innenfor de andre hovedområdene.

Læring, instruksjon og undervisning: Hovedområdet tar for seg instruksjon av den enkelte pasient, og forhold som kan hindre eller lette læringen for den enkelte. Sentralt er også undervisning og planlegging av undervisning for ulike målgrupper som blant andre barnehage, skoleklasser og omsorgspersonale ved institusjoner for eldre og funksjonshemmete.

I bunnen av hovedområdene vil det ligge etiske og yrkesetiske refleksjoner.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesningsseminar/drøftinger, gruppearbeid og øvelser. Som ledd i undervisningslæren gis studentene ansvar, enkeltvis eller i par, for fremlegging av selvvalgte tema.

Vurderingsformer

Fire timers skriftlig eksamen.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted