Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst og vår (4. til 6. semester)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Protetikk er den gren av odontologien som omhandler prinsipper og metoder for erstatning av orale vev, konsekvensene av arvelig fravær eller ervervet tap av orale vev, og med vurdering for om mer godt enn skade vil følge av innsetting av kunstige apparater fremstilt av forskjellige alloplastiske materialer.

Gerodontologi er den del av odontologien som handler om de spesielle kunnskaper, holdninger og kliniske ferdigheter som kreves ved behandling av eldre voksne med ulike pleie- og behandlingsbehov. Uttrykket "eldre voksne" har ingen spesifikk kronologisk grense, men refererer til voksne som har blitt påvirket av biologiske, fysiologiske, sosiale og/eller psykiske forandringer knyttet til alderdom - med eller uten samtidig sykdom. Gerodontologi er således et tverrfaglig (vitenskapelig), klinisk emne som omfatter odontologisk behandling av den aldrende pasient.

Læringsutbyte

PROTETIKK

Kunnskaper:

Studenten

 • kan redegjøre for overordnede mål for protetisk behandling
 • kan redegjøre for begrepsapparatet innen området protetikk
 • kan gjengi bakgrunn for å gi pasientinformasjon om de ulike former for protetisk behandling
 • kan forklare prinsippene for midler og metoder av forebyggende og behandlingsmessig art knyttet til oral protetisk be-handling
 • har kjennskap til kortsiktige og langsiktige virkninger av protetisk behandling
 • kan redegjøre for skadevirkninger knyttet til egenskaper ved de anvendte materialer og knyttet til fremstilling og bruk av proteser
 • har innsikt i metoder og midler til å forebygge eller redusere slike skadevirkninger
 • kan forklare hvordan avtakbare proteser fungerer
 • kan redegjøre for prinsippene for behandling med implantatretinert protetiske erstatninger
 • har innsikt i vurdering og etterbehandling av implantatretinert protetiske erstatninger i klinisk praksis
 • har kjennskap til konstruksjonsprinsipper for vanlige proteseformer samt implantatforankrede proteser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan forklare pasienten profylaksetiltak på en slik måte at pasienten kan og vil gjennomføre slike tiltak
 • kan motivere for og instruere i bruken av hjelpemidler spesielt egnet for hygienetiltak for odontologiske proteser og im-plantatretinert protetiske erstatninger
 • kan registrere de vanligste forekommende slimhinnelidelser som er relatert til bruken av avtakbare odontologiske proteser
 • kan igangsette enklere former for korreksjonsbehandling, hygienebehandling eller medikamentell behandling ved slimhinnelidelser som er nevnt ovenfor
 • kan registrere de vanligst forekommende problemer knyttet til avtakbare proteser (utilfredsstillende retensjon, stabilitet, vertikaldimensjon, ujevn okklusjon, frakturer av protesekomponenter, misfarging og porøsitet av protesebasis etc.)
 • kan justere åpenbart manglende tilpasning med foring (indirekte teknikk ¿ dvs i samarbeid med tanntekniker)
 • kan korrigere åpenbart utilfredsstillende okklusjon med innslipning (suprakontakter, kuspinterferenser)
 • ta avtrykk for utvidelse og reparasjon av eksisterende protese
 • kan fremstille midlertidige kroner
 • kan vurdere om problemer knyttet til orale proteser er av en slik karakter at de er innenfor tannpleiers kompetanseområde og kan behandles av denne, eller om tilstanden krever henvisning til tannlege eller annet helsepersonell for diagnose og behandling

Generell kompetanse:

Studenten

 • er bevisst kritisk egenvurdering av utførte behandlingstiltak og behandlingsplaner
 • anerkjenner ansvarsfølelse og samarbeidsvilje overfor pasientene som viktig
 • erkjenner egen faglig begrensning

GERODONTOLOGI

Kunnskaper:

Studenten

 • kan redegjøre for den normale aldring hos det enkelte individ og de aldersrelaterte forandringer i individets forhold til samfunn og miljø
 • kjenner til sammenhengen mellom oral og allmenn helse hos eldre, samt de orale sykdommers aldersbetingede variasjo-ner, behandling og profylakse.
 • har innsikt i de forskjellige aktørenes rolle innen det interdisiplinære teamet i behandling av eldre
 • kan forklare odontologisk ivaretakelse av eldre med fysiske og/eller emosjonelle sykdommer eller handikap
 • har kunnskap om samtykkekompetanse og bruk av tvangsvedtak
 • kjenner til demografi: Aldersstruktur og befolkningsutvikling
 • kjenner til farmakologi: legemiddel og eldre
 • kjenner til nutrisjon, kost, saliva, smak og svelging
 • kan forklare eldrebefolkningens orale helse, behandlingsbehov og tannhelseutnyttelse i ett historisk, nåtidens og fremtidens perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan diagnostisere og forebygge sykdommer i munnen hos både friske eldre (funksjonelt uavhengige) og hos eldre med nedsatt funksjonsevne
 • kan utrede, diagnostisere, behandle, prognosebedømme samt forestå recidivforebyggende tannpleie hos friske eldre og hos eldre med nedsatt funksjonsevne
 • kan utrede, diagnostisere, terapiplanlegge, prognosebedømme samt forestå recidivforebyggende tannpleie hos eldre odon-tologiske risikopasienter (f.eks. eldre med høy kariesrisk og/eller høy kariesaktivitet)
 • kan bedømme adferdsproblemer i tannpleiesituasjonen hos eldre med mentale tilstander
 • kan vurdere eldre pasienters samtykkekompetanse og grunnlaget for tvangsvedtak
 • kan bedømme medisinske risikofaktorer ved gjennomførelse av tannbehandling hos eldre
 • kan forestå forebyggende tannpleie for så vel enkelte eldre som for grupper av eldre i forskjellige boforhold (eget hjem, omsorgsbolig, sykehjem)

Generell kompetanse

Studenten

 • er klar over virksomheten ved geriatrisk klinikk
 • er bevisst eldreomsorgens og eldretannpleiens lovverk, organisasjon, personell og finansiering
 • kan kommunisere med eldre og med personell innen helse- og sykepleie
 • er opptatt av tannlegens og tannpleierens rolle i det interdisiplinære team

Krav til forkunnskapar

Emnet er ein del av eit fastlagd studieløp

Tilrådde forkunnskapar

Emnet er ein del av eit fastlagd studieløp

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Ferdighetskurs, klinisk undervisning, forelesninger, seminarer og gruppearbeid inngår i emnet.

2.studieår, vårsemester: normalt 11 seminarer og 39 timer ferdighetskurs i protetikk

3. studieår, høstsemester: normalt 9 forelesninger i gerodontologi og 9 økter i klinikk

3. studieår, vårsemester: normalt 12 forelesninger i gerodontologi og 12 økter i klinikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer og klinisk tjeneste ekstramuralt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar, klinikk og ferdighetskurs er obligatorisk

2 timers skriftlig prøve i protetikk.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen i Gerodontologi og Protetikk

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet/ Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie.iko@uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen