Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Prosjektoppgåve

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAPROSJ
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Prosjektoppgaven i bachelorprogrammet i tannpleie består av 4 deler:

Del 1: Medisinsk statistikk (integrert under samfunnsodontologi, se egen beskrivelse)

Del 2: Kurs i akademisk skriving m/bibliotekkurs (se egen beskrivelse)

Del 3: Rapport fra praksisstudiet (rapportskriving og presentasjon)

Del 4: Prosjektoppgaven

Prosjektoppgaven skrives med utgangspunkt i eget forskningsprosjekt, litteraturstudier eller i kasuistikk.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten

Kunnskaper:

 • redegjøre for oppbyggingen av en forskningsartikkel
 • redegjøre for etiske regler i forskning
 • utvikle sine problemstillinger og sine hypoteser
 • utvikle en kritisk og reflektert holdning til forskningsfaget
 • fordype seg i stoffet

Ferdigheter:

 • arbeide selvstendig med oppgaven (ev. 2 studenter sammen) under veiledning av en vitenskapelig tilsatt
 • samle nødvendig litteratur fra forskjellige kilder
 • anvende metoder for odontologisk og helsefaglig forskning
 • være i stand til å formidle (skriftlig og muntlig) egne så vel som andres undersøkelser på en faglig korrekt og forståelig måte
 • levere et skriftlig arbeid/manuskript som oppfyller krav til bacheloroppgave i forhold til omfang, kvalitet og tidsaspektet/frist

Generell kompetanse:

 • Studenten har forståelse for hvordan vitenskapelig undersøkelser utføres og hvilke

forskningsmetoder som kan være aktuelle for tannpleiere

 • Være seg bevisst hvordan overføre publiserte forskningsresultater til kliniske arbeidssituasjoner

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Vurderingsformer

Prosjektoppgaven har reglementsmessig status som eksamen og vurderes til bestått/ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på

studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Trond Inge Berge: https://www.uib.no/personer/Trond.Inge.Berge

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

55 58 60 00