Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Prosjektoppgåve

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAPROSJ
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Prosjektoppgaven i bachelorprogrammet i tannpleie består av 4 deler:

Del 1: Medisinsk statistikk (integrert under samfunnsodontologi, se egen beskrivelse)

Del 2: Kurs i akademisk skriving m/bibliotekkurs (se egen beskrivelse)

Del 3: Rapport fra praksisstudiet (rapportskriving og presentasjon)

Del 4: Prosjektoppgaven

Prosjektoppgaven skrives med utgangspunkt i eget forskningsprosjekt, litteraturstudier eller i kasuistikk.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten

Kunnskaper:

 • redegjøre for oppbyggingen av en forskningsartikkel
 • redegjøre for etiske regler i forskning
 • utvikle sine problemstillinger og sine hypoteser
 • utvikle en kritisk og reflektert holdning til forskningsfaget
 • fordype seg i stoffet

Ferdigheter:

 • arbeide selvstendig med oppgaven (ev. 2 studenter sammen) under veiledning av en vitenskapelig tilsatt
 • samle nødvendig litteratur fra forskjellige kilder
 • anvende metoder for odontologisk og helsefaglig forskning
 • være i stand til å formidle (skriftlig og muntlig) egne så vel som andres undersøkelser på en faglig korrekt og forståelig måte
 • levere et skriftlig arbeid/manuskript som oppfyller krav til bacheloroppgave i forhold til omfang, kvalitet og tidsaspektet/frist

Generell kompetanse:

 • Studenten har forståelse for hvordan vitenskapelig undersøkelser utføres og hvilke

forskningsmetoder som kan være aktuelle for tannpleiere

 • Være seg bevisst hvordan overføre publiserte forskningsresultater til kliniske arbeidssituasjoner

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Vurderingsformer

Prosjektoppgaven har reglementsmessig status som eksamen og vurderes til bestått/ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt