Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Tverrprofesjonell læring

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Siste år og/eller i slutten av studiet på profesjonsstudieprogramma.

Deltakande studieprogram: medisin, tannpleie, odontologi, ernæring, logopedi, farmasi, psykologi, juss, musikkterapi, design, sjukepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosialt arbeid, vernepleie, bioingeniør, barnehagelærer, arkitektur.

Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen, Fakultet for helse- og sosialvitskap og avdeling for lærarutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Bergen, Fjell, Askøy

Læringsarenaer: Utredning av pasient/brukar/barn ved arenaer i primærhelse- og spesialisthelsetjeneste. Pedagogisk folkehelsearbeid i barnehage.

Samarbeidene praksisarenaer per i dag: sjukeheim, heimeteneste, rehabilitering, barnehage, Lærings- og meistringssenter, Friskliv- og meistringssenter, Frisklivssentral, sosialteneste, botjenester til utviklingshemmede, etat for barn og familie

Mål og innhald

Overordna mål: Å trene helseprofesjonsstudentar i tverrfagleg samarbeid

Innhald:Studentane etableres i tverrfaglege team, utreiar pasientar, og skriv tiltaksplan. Emnet avsluttas med ein naturleg eksamen i form av eit dialogmøte med institusjonens helsearbeidarar.Studentene reflekterer over læringsutbyte i refleksjonsnotat.

TVEPS i barnehage: Studentteam utarbeider et pedagogisk opplegg om folkehelse som presenteres for barnehagebarn i 4 til 6 årsalderen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

 • til andre helseprofesjonars kompetanse og kva desse kan bidra med i pasientarbeid
 • betydinga av å samarbeide med pasient / klient / brukar

Studenten har

 • kunnskap om betydinga av tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheiter

Studenten kan

 • formidle eiga vurdering til samarbeidande profesjonsgrupper
 • nytta eiga fagleg kompetanse i samarbeid med andre profesjonsgrupper til det beste for pasient/klient/bruker
 • delta aktivt i gjennomføring av en tverrprofesjonell utgreiing av pasient/klient/brukar

 Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere om faglege problemstillingar og tiltak innanfor fagområdet med andre helseaktørar
 • reflektere over eiga rolle i grupper og gruppeprosessar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

TVEPS-praksis: Total arbeidsmengd = 20 timer

 • Forberedelser før/etter oppstartsmøtet (1,5 timer)
 • Oppstartsmøte - på ettermiddagstid (1,5 timer)
 • Utredningsdag - hel dag med praksis på arbeidsplass (6 timer)
 • Samarbeid om tiltaksplan (6 timer)
 • Dialogmøte (2 timer)
 • Revidering av tiltaksplan (2 timer)
 • Refleksjon spørreskjema i etterkant av selve praksisen (1 time)

I barnehage:

 • Forberedelser før/etter oppstartsmøtet (1,5 timer)
 • Oppstartsmøte - på ettermiddagstid (1,5 timer)
 • Forberede pedagogisk opplegg (10 timer)
 • Praksisdag med dialogmøte (6 timer)
 • Refleksjon spørreskjema i etterkant av selve praksisen (1 time)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse og levert refleksjonsnotat

Vurderingsformer

Mappevurdering:

 • Tiltaksplan/skisse for pedagogisk opplegg
 • Refleksjonsnotat

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

Intet pensum i emnet

Emneevaluering

Kvart semester

Programansvarleg

Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Ane Johannessen, https://www.uib.no/personer/Ane.Johannessen

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

tveps@uib.no

Alt om TVEPS: www.uib.no/tveps

Eksamensinformasjon