Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Konsept- og idéutvikling I

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTVP103
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Å utvikle konsept og idear, og ikkje minst å skrive profesjonelle manus for tv-fiksjon, krev store dosar mengdetrening. Dette emnet har først og fremst som mål å bevisstgjere studentane om manusprosessen, og gi verdifull røynsle med å utvikle idear, vinklingar og manus. Emnet har tre modular.

Modul 1 Dramaturgiske konvensjonar i film- og tv-fiksjon

Førelesingar om narrativ teori skal gjere studenten merksam på ulike bestanddelar og strukturelle moglegheiter i forteljinga. Førelesingane skal også gi kunnskap om dramaturgiske konvensjonar i film, tv-seriar og webseriar. Desse teoretiske førelesingane om narrativ teori og sjangerteori legg også vekt på å analysere og dissekere eksisterande manus, slik at studenten tileignar seg evna til kritisk å vurdere eiga skriving. Knytt til dette ser, diskuterer og vurderer studenten relevante døme på filmar og TV-seriar. Førelesingane blir supplerte av førelesingar/workshops med praksislærar/gjester.

Modul 2 Manusutvikling

Praktisk arbeid med manusutvikling skal utvikle både skrivedugleik og evna til å bruke innsiktene frå den teoretiske undervisinga i eige arbeid.

Modul 3 Reportasjesjangeren

Studentane skal lære seg å utvikle idear og vinklingar for kortare reportasjar, og å planleggje og gjennomføre filming av desse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om manusutvikling og skriving som fag og handverk
 • har kunnskap om manusprosessen i ulike typar fiksjonsproduksjonar, om korleis arbeidet blir strukturert, og kva som er fordelane med å strukturere arbeidet på ulike måtar, til dømes på ein filmproduksjon samanlikna med på ein tv-produksjon, eller på miniseriar samanlikna med fleirsesongdrama
 • har god kunnskap om reportasjens sjangerkonvensjonar

Ferdigheiter

Studenten

 • har grunnleggjande ferdigheiter i manusskriving, og kan anvende teoretiske innsikter om idéutvikling, karakterbyggjing/karakterutvikling og dramaturgiske prinsipp i eige arbeid
 • kan utvikle idear og vinklingar for korte reportasjeinnslag, og planleggje og gjennomføre praktiske produksjonar innanfor formatet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante teoretiske og praktiske fag- og yrkesetiske problemstillingar innan fagområdet konsept- og manusutvikling
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein teoretisk og praktisk bakgrunn innanfor fagområdet, og såleis bidra til å utvikle god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan konsept- og manusutvikling

Krav til forkunnskapar

TVP101 og TVP102

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

bachelorprogram i tv-produksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Workshop/forelesningar/visingar/diskusjon/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Produksjon av reportasjar, og deltaking på tilhøyrande opplæring.

Godkjente obligatoriske krav har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Mappevurdering:

 • Manus til ein kortproduksjon.
 • Refleksjonsrapport til webseriemanuset på 3000 ord (pluss/minus 10%).

Det vil bli lagt hovudvekt på manuset i vurderinga.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F 

Vurderingssemester

Eksamen vert normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap