Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utplassering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust 2020 og vår 2021.

Undervisningsstad

Praksisførebuing føregår i UiB sine undervisningslokale i Media City Bergen. Utplassering skjer i lokale mediebedrifter.

Oppdatert: Utplasseringa kan også føregå i form av internpraksis. (Gjeld vår 2021)

Mål og innhald

Emnet består av to modular:

Modul 1: Praksisførebuing (haust)

Studentar og samarbeidspartnarar frå bransjen møtest. Målet er å sikre at alle studentane blir utplasserte i eit fagleg relevant miljø med fagleg relevante arbeidsoppgåver i påfølgjande semester, og at verksemdene får inn motiverte og vel førebudde studentar.

Modul 2: Utplassering (vår)

Studentane blir i inntil to månader utplasserte i ei mediebedrift som gir dei relevant arbeidsrøynsle. Dette skjer i samarbeid med bransjeaktørar i og utanfor Media City Bergen. Studentane skal levere ein rapport med audiovisuell dokumentasjon om utplasseringsperioden.

Oppdatert: Utplasseringa kan også føregå i form av internpraksis. (Gjeld vår 2021)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har arbeidserfaring og røynsle frå utplassering i lokal mediebedrift.

Ferdigheiter

Studenten

 • har kunnskap og erfaring som vil bli relevant for sin fagfunksjon gjennom utplassering i lokal mediebedrift i siste semester.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og tenkemåta.
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Oppdatert: Utplasseringa kan også føregå i form av internpraksis. (Gjeld vår 2021)

Krav til forkunnskapar

TVP101, TVP102, TVP103, TVP104

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

TVP201 (10 studiepoeng)

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar ved bachelorprogrammet i tv-produksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Deltaking på utplasseringsførebuing

Deltaking på utplassering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på utplassering

Oppdatert: eller internpraksis. (Gjeld vår 2021)

Vurderingsformer

Rapport / audiovisuell dokumentasjon frå utplasseringa

Oppdatert: eller frå internpraksis. (Gjeld vår 2021)

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport / audiovisuell dokumentasjon

  Innleveringsfrist
  11.06.2021, 14:00
  Trekkfrist
  28.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen