Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelorproduksjon

 • Studiepoeng20
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeTVP260
 • Talet på semester
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane ytterlegare fordjuping i fagfunksjonen deira ved at dei blir delte inn i kvar si gruppe som skal spele inn kvar sitt manus til ein webserie, skriven av masterstudentar på programmet i manusutvikling for seriar. Målet er å gje studentane praktisk-analytisk spisskompetanse innanfor ei fagspesialisering gjennom arbeidet med produksjonen. Emnet legg òg vekt på å fremje kunnskap og kompetanse om samarbeidsrelasjonar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har solid analytisk og teoretisk kunnskap som er relevant for sin fagfunksjon gjennom spesialiseringsworkshoppar, praktisk arbeid og produksjonsrapport

Ferdigheiter

Studenten

 • har spesialiserte ferdigheiter innan ein av fagfunksjonane regi, foto, lyd, klipp eller produsent i samband med spesialiseringsworkshoppar og produksjon av bachelorfilmar
 • kan planlegge og gjennomføre ein avansert produksjon i samarbeid med andre, i tråd med faglege krav og retningslinjer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over eigen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og tenkemåtar.
 • kan planleggje og gjennomføre varierte oppgåver innan tv-produksjonar som strekkjer seg over tid, aleine innanfor eigen fagspesialisering, men òg som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt og røynsler med andre med bakgrunn innan sin fagfunksjon, og gjennom det bidra til utvikling av god praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan sin fagfunksjon, men også sett i samanheng med andre fagfunksjonar.

Krav til forkunnskapar

TVP101, TVP102, TVP103, TVP104, TVP204

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Reservert for studentar ved bachelorprogrammet i tv-produksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, workshops, praktisk arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på eventuell undervisning i eiga spesialisering.

Vurderingsformer

Deleksamenar:

Eksamen består av to arbeid: ein praktisk gruppeproduksjon (webserie) og ein individuell produksjonsrapport som reflekterer over rolla til eigen fagfunksjon og kreative val i arbeidet med webserien.

Kvar student får individuell karakter på det praktiske arbeidet innan eigen fagfunksjon og på produksjonsrapporten. Det praktiske arbeidet vert tillagt mest vekt i vurderinga.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.