Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til tyskstudiet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet skal gje ei grunnleggjande innføring i moderne tysk språk, kultur og samfunn, og skal danne eit godt grunnlag for vidare studium i tysk, men kan også komme til nytte i andre studium og yrke.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om hovudlinene i moderne tysk grammatikk
 • har grunnleggjande kunnskap om moderne tysk kultur og samfunnsliv
 • har grunnleggjande kunnskap om fagterminologi og omgrep i tysk grammatikk

Ferdigheiter Studenten

 • kan lese og skrive enkle tekstar og føre enkle samtalar på tysk
 • kan bruke fagterminologi og omgrep frå tysk grammatikk til å utføre enkle språklege analyser

Generell kompetanse Studenten

 • er førebudd på å ta til på 100-nivået av tyskstudiet

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men det er tilrådd med førekunnskapar tilsvarande tysk nivå I eller II frå vidaregåande skule.

Tilrådde forkunnskapar

Tilsvarande tysk nivå I eller II frå vidaregåande skule

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for TYS100 redusert med 5 studiepoeng om det vert kombinert med TYS100H, TYSK621 eller TYSK622.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over heile haustsemestret (12 veker) med minimum 4 timar undervisning i veka. Undervisningsforma er førelesingar og arbeidsseminar med varierte språklege/språkpraktiske øvingar og samtalar med utgangspunkt i øvingsoppgåver og enkle tekstar om språk, kultur og samfunnsliv i dei tyskspråklege områda.

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er oppmøteplikt til 75 % av undervisninga, dvs. 18 av 24 førelesingar.

Ein må skrive og få godkjent fire korte skriftlege øvingsoppgåver og halde to presentasjonar (à 5 minutt) knytte til språk, kultur eller samfunnsliv i dei tyskspråklege områda for å kunne ta eksamen i emnet. Studentane vel tema for presentasjonen i samråd med faglærar.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Emnet blir avslutta med ein skriftleg eksamen på tre timar og ein munnleg eksamen (15 min.) i form av ein førebudd presentasjon og påfølgjande samtale og spørsmål. Ved fastsetjing av karakteren tel den skriftlege eksamenen 60%, den munnlege eksamenen 40%. Begge delane må vere greidde i same semesteret. Den skriftlege eksamenen kan bli digital.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Det blir nytta innførande læreverk i tysk språk, kultur og samfunnsliv og dessutan materiell som blir utdelt i samband med undervisninga. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  07.11.2022
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   21.11.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen