Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Grunnemne i tysk språk II

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Emnet blei undervist for siste gong hausten 2018. Studentar som ønsker å ta emnet hausten 2019 må sende e-post til studierettleiar@if.uib.no i god tid før oppmeldingsfristen 1. september.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet består av grammatiske tema som dekkjer viktige område innan tysk grammatikk (omfang og nivå skal tilsvare framstillinga i ein noko større grammatikk), praktisk språktrening og ei innføring i språkleg variasjon i det tyskspråklege området.

TYS113 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i tysk.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten

 • har grundig kunnskap om tysk grammatikk/språkstruktur i ei rekkje sentrale tema (t.d. konjunktiv, preposisjonsbruk, infinittsyntaks og diatese)
 • har grunnleggjande kunnskap om lingvistisk fagterminologi
 • har god kunnskap om kontrastive problem tysk-norsk
 • har grunnleggjande kunnskap om språkutvikling/ språkforhold i dei tyskspråklege landa og språkleg variasjon i tysk.

Dugleik:

Studenten

 • kan uttrykke seg på avansert tysk både munnleg og skriftleg
 • kan skildre og analysere relativt kompliserte strukturar i det tyske språket
 • kjenner til og kan skildre sentrale utviklingstrekk i den tyske språkhistoria på eit grunnleggjande nivå
 • kan skildre og analysere språkleg variasjon i tyskspråklege område på eit grunnleggjande nivå

Grunnkompetanse:

Studenten

 • er i god stand til på eiga hand å utvide kunnskapen og dugleiken sin i tysk språk (grammatikk) og om språkleg variasjon i det tyskspråklege området
 • er godt førebudd på å halde fram tyskstudiet på 200-nivå

Krav til forkunnskapar

På grunn av emnet sitt fokus på kontrastive aspekt føreset ein kjennskap til norsk språk.

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studentane har bestått TYS111 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

TYS113-F (100%)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisninga skjer i form av forelesingar/seminar og gruppeundervising som føreset aktiv deltaking frå studentane.
 • Tre dobbelttimar forelesing/seminar + ein dobbeltime gruppeundervising
 • 12 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er oppmøteplikt til 75 % av undervisninga.

I løpet av semesteret skal det skrivast 3 øvingsoppgåver i tilknyting til undervisninga som må vere leverte innan innleveringsfristen for den enkelte oppgåva og som må godkjennast av faglærar før studenten kan gå opp til skriftleg eksamen i emnet. Dei 3 øvingsoppgåvene skal skrivast i same semesteret. Arbeidskrava er gyldige i undervisningssemesteret og det følgjande semesteret.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 6 timars skriftleg skuleeksamen (med einspråkleg ordbok). Eksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Einspråkleg ordbok

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum omfattar sentrale element i tysk grammatikk og språkleg variasjon i tysk (jf. Læringsutbyte/resultat).

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  21.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen