Hjem
Studentsider
Masteremne

Moderne tysk språk og litteratur

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

TYS311 er ei innføring i utvalte emne frå språk- og litteraturvitskap som er knytte til analyse av og arbeid med moderne litterære verk og kulturorienterte tekstar, dvs. tekstar frå det 20. og 21 hundreåret.

TYS311 er obligatorisk for alle studentar.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten

 • har god kunnskap om moderne tyskspråklege forfattarar
 • har god kunnskap om fagterminologien og omgrepa som trengs for å skildre kjenneteikna til moderne tyskspråklege tekstar

Dugleik:

Studenten

 • kan skildre kva som skil moderne tekstar frå «eldre» tekstar språkleg, stilistisk og innhaldsmessig og analysere dei
 • har inngåande kunnskap om utvalte emne i tysk språk- og litteraturvitskap
 • har god kjennskap til den sentrale fagterminologien i desse emna
 • kan diskutere og formidle sentrale problemstillingar innan dei emna som blir handsama, både munnleg og skriftleg

Kompetanse:

Studenten

 • er i stand til på eiga hand å oppdatere og utvide kunnskapane sine om moderne tysk språk og tyskspråkleg litteratur
 • er skriveteknisk førebudd på å ta til på skrivinga av masteroppgåva

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i tysk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisninga blir gitt som forelesningar/seminar der ein går ut frå at studentane deltek aktivt.
 • 4 timar
 • 12 veker (til saman 12 dobbeltimar litteratur og 12 dobbeltimar lingvistikk)

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det skal skrivast fire kortare (ca. 300-500 ord kvar) øvingsoppgåver (to i litteratur og to i språk) og haldast to munnlege presentasjonar i tilknyting til undervisninga (ei i litteratur og ei i språk). Rettleiing på heimeeksamen er òg obligatorisk (sjå vurdering). Arbeidskrava må vere godkjende av faglærar før ein kan gå opp til eksamen i emnet og er gyldige i undervisningessemesteret og det følgjande semesteret.

Vurderingsformer

Vurdering skjer på grunnlag av ein rettleidd heimeeksamen og ein munnleg eksamen (ca. 30 min). Heimeeksamen skal skrivast på ei veke og vere på om lag 4000 ord, ikkje medrekna innhaldsoversyn, oppgåveformulering og litteraturliste. På heimeeksamenen vel ein mellom ei litteraturvitskapleg og ei språkvitskapleg problemstilling. Den munnlege eksamenen skal vere ein presentasjon av eit sjølvvalt pensumrelatert emne frå den disiplinen ein har valt bort på heimeeksamen, og det kan òg stillast spørsmål til heimeeksamen og pensum. Ved utrekninga av den endelege karakteren tel heimeeksamen 50% og den munnlege eksamenen 50% .

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum består av

a) utvalte emne frå språk- og litteraturvitskap (til dømes utvalte grammatiske tema av generell karakter, emne frå tekst- og varietetslingvistikk, kontrastiv analyse, genrelære, tekstinterpretasjon/-analyse) på til saman ca. 250-300 sider og

b) litterære verk og kulturorienterte tekstar (til dømes essays, kulturreportasjar, film o.l.) med eit omfang på inntil 500 sider.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Institutt for fremmedspråk

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   09.05.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   16.05.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   20.05.2022
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen