Hjem
Studentsider
Masteremne

Tysk mastergradsoppgåve

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Masteroppgåva skal normalt skrivast i løpet av andre, tredje og fjerde studiesemester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Masteroppgåva er ei prøve på vitskapleg arbeid innanfor språk, litteratur eller fagdidaktikk.

Oppgåva skal vise at studenten er godt orientert i forskinga på det området han/ho har valt, og er i stand til å behandle ei problemstilling på ein fagleg tilfredsstillande måte.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei generell kunnskap innanfor faget og dybdekunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i den valde disiplinen

Dugleik:

Studenten

 • kan arbeida sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan setja seg inn i og vurdera kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kan gjennomføra eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kjenner normene for akademisk skriving
 • kan bruka IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • kan uttrykkja på tysk faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde

Grunnkompetanse:

Studenten

 • kjenner til relevante kommunikative sjangrar
 • kan halda sjølvstendig fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering
 • kan skaffa seg og nytta kunnskap på nye område innanfor faget
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag er basisdelen av mastergradsstudiet, dvs. TYS311 og TYS309 eller TSAK319.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i tysk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten vel tema for masteroppgåva i samråd med faglærar så tidleg som mogleg i andre semester. Instituttet legg til rette for at mastergradsstudentane kan leggje fram prosjektskisse/forarbeid eller deler av masteroppgåva på instituttseminar.

Studenten har rett til rettleiing under arbeidet med masteroppgåva. Ein rettleiingskontrakt, som gjer greie for rettar og plikter, skal underskrivast av student, rettleiar og instituttleiar, normalt i byrjinga av det andre semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Masterstudentane må inngå rettleiingskontrakt med rettleiaren sin.

Vurderingsformer

Mastergradseksamen kan avleggjast i byrjinga og slutten av kvart semester. Innleveringsfrist for masteroppgåva er 1. februar og 15. mai i vårsemesteret og 1. september og 20. november i haustsemesteret.

Vurderinga skjer på grunnlag av masteroppgåva og ein justerande munnleg eksamen som normalt skal avviklast seinast tre veker etter innleveringa av masteroppgåva.

Masteroppgåva skal skrivast på tysk og vere på mellom 70 og 110 sider med vanleg skriftstorleik (12 Punkt), halvannan linjeavstand og vanlege margar.

Den munnlege eksamenen (ca. 30 min.) skal ha tilknyting til masteroppgåva og kan justere karakteren ein karakter opp eller ned.

Ein student har, etter søknad, høve til å levere masteroppgåva på nytt i same fag i fall oppgåva er heilt ny eller så omarbeidd at ho kan vurderast som ny. Jf. Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringsstystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  02.05.2022
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen