Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tyskspråkleg kultur, nettbasert

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Ikkje relevant. 

Undervisningssemester

Vår. Emnet går første gong våren 2021. 

Undervisningsstad

Nettbasert. Dette emnet finst òg som vanleg campusstudium (TYS106) i Bergen.

Mål og innhald

 Emnet tematiserer ulike aspekt ved tyskspråkleg kultur og historie frå opplysningstida (1760) fram til i dag med utgangspunkt i ulike tekstar og kulturelle uttrykksformer, blant dei skjønnlitterære tekstar, ulike typar sakprosa, film, musikk og biletkunst.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten:

 • skal tileigne seg grunnleggjande kunnskapar om bakgrunnen for det moderne tyske samfunnet og den kulturelle utviklinga i Tyskland.
 • har kunnskap om den tyske nasjonsbyggingsprosessen og statsdanninga og særtrekk ved ulike kulturhistoriske periodar

Ferdigheiter: Studenten:

 • skal forstå kulturhistoriske fagtekstar og ulike estetiske uttrykk og kunne arbeide sjølvstendig med desse
 • skal kunne arbeide sjølvstendig med ulike media for å tileigne seg forståing av den kulturelle utviklinga i Tyskland

Generell kompetanse: Studenten:

 • har grunnleggjande kunnskap om utvalde tema innan tyskspråkleg kultur i perioden frå opplysningstida (1760) fram til i dag
 • har eit reflektert forhold til stoffet

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på tysk og føreset gode tyskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

 Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på tysk og føreset gode tyskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for TYS626 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med TYS112, TYS112-F eller med TYS106.

Krav til studierett

Ope for studentar som har fått opptak gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisingstilbodet omfattar online forelesingar og online

kollokvium. Aktiv deltaking frå studentane er ein føresetnad.

2 online dobbelttimar (à 90 min.) 

12 veker. 

Opp til halvparten av dobbeltimane kan erstattast av digitale

førebuingspakkar 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er oppmøteplikt til 75 % av undervisinga. 

I løpet av semesteret skal det skrivast ei øvingsoppgåve (ca. 500-700 ord) og haldast ein munnleg presentasjon.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

 Vurdering skjer på grunnlag av ein sju dagars heimeeksamen.

Omfanget på heimeeksamenen skal vere ca. 1500 ord, ikkje medrekna innhaldsoversyn, oppgåveformulering og litteraturliste. Studentane vil mellom anna få breiddespørsmål frå pensum på heimeeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ved heimeeksamen er alle hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

 Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

 Pensum omfattar ulike tekstar og kulturelle uttrykksformer, blant dei skjønnlitterære tekstar, ulike typar sakprosa, film, musikk og biletkunst. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for tysk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ein kan kontakte studierettleiar her:

evu@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  11.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen