Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Grunnemne i tysk språk II, nettbasert

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust. Emnet blir gjennomført første gong hausten 2021.

Undervisningsstad

Nettbasert. Emnet finst òg som vanleg campusstudium (TYS115) i Bergen.

Mål og innhald

Emnet består av to delar. Den eine delen er eit kurs i tysk grammatikk og tek føre seg bruken av tyske modalverb og verbalsyntaks (dei infinitte verbformene, konjunktiv og passiv) som ein treng for å uttrykke seg komplekst og skriftspråkleg på tysk. Den andre delen er eit basiskurs i lydlære (fonetikk/fonologi).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grundig kunnskap om tysk grammatikk/språkstruktur i ei rekkje sentrale tema (t.d. konjunktiv, infinittsyntaks og passiv)
 • har gode basiskunnskaper i tysk fonetikk/fonologi
 • har grunnleggjande kunnskap om lingvistisk fagterminologi (òg kjennskap til fonetisk transkripsjon ved hjelp av IPA-teikn)

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan bruke grunnleggjande tysk grammatikk og fonetisk/fonologisk fagterminologi
 • kan skildre og analysere relativt kompliserte strukturar i det tyske språket
 • kan bruke enkle syntaktiske analyseverktøy og enkel fonetisk transkripsjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har eit godt grunnlag for å utvida eigen praktisk og teoretisk kompetanse i tysk språk
 • er god førebudd på å halde fram tyskstudiet på 200-nivå

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på tysk og føreset gode tyskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studentane har bestått TYS105  / TYS625 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for TYS635 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med TYS113, TYS113-F eller TYS115.

Krav til studierett

Ope for studentar som har fått opptak gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstilbodet omfattar online forelesingar som føreset aktiv deltaking frå studentane, og eit online øvingskollokvium.

 • 75 minutts online forelesing og ein dobbeltime online øvingskollokvium
 • Førebuingspakke med video, skriftleg materiale, øvingar eller anna som tilsvarar ein dobbeltime
 • 12 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er oppmøteplikt til 75% av forelesingane.

Kvar veke skal det løysast ei oppgåve knytt til innhaldet i førebuingspakkane. 8 slike oppgåver må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Alle arbeidskrava må vere godkjende av faglærer i same semester før ein kan gå opp til skriftleg eksamen i emnet.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

 Eksamen er ein 6 timars skriftleg digital heimeeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum omfattar sentrale element i tysk grammatikk og øvingsoppgåver.

Litteraturlista er klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret i tysk har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Varigheit
  6 timer
  Oppgave utleveres
  11.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.03.2022, 15:00
  Trekkfrist
  15.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen