Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 1

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Tredje semester (haustsemester) i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag I. Femte semester (haustsemester) for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som målsetjing å gje studentane ei grunnleggjande innføring i fagfeltet tyskdidaktikk innan desse tre hovudområda:

 • Tyskfaget si legitimering og eigenart
 • Språklæring
 • Språk og kommunikasjon

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
 • har kunnskap om tyskfaget si utvikling som skolefag
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og ¿tilnærmingar

Dugleikar:

Studenten

 • kan analysere styringsdokument for skolefaget
 • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant fagdidaktisk teori

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over eiga læring
 • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til tysk som skolefag
 • kan beskrive og reflektere over elevar si læring

Krav til forkunnskapar

For studentar som tek tysk som fag I: PEDA 120 og KOPRA101

For studentar som tek tysk som fag II: KOPRA102

Minimum 15 studiepoeng i tysk.

Tilrådde forkunnskapar

30 studiepoeng i tyskfaglege emne på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

TYSDI101H (100 %)

Krav til studierett

Studentar på lektorutdanninga ved Det humanistiske fakultet med tysk som fag I eller fag II

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar førelesingar.

Seminar: 2 (4) timar (avhengig av talet på studentar).

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek tysk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek tysk som fag II.

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig munnleg (om lag 20 minutt) eller skriftleg arbeid (om lag 1000 ord) der dei analyserer eit språkfagleg spørsmål i lys av fagdidaktisk teori. Arbeidet skal gjerast på tysk.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA102 for studentar som tek tysk som fag I.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek tysk som fag II.

Sjølv om førelesningar ikkje er obligatoriske, er det venta at studentane er til stades i undervisninga, og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Hausten 2020 kan det munnlege framlegget haldast digitalt.

Vurderingsformer

Eksamensforma er heimeeksamen (tre dagar) med oppgjeve emne, ca. 2500 ord. Retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet. Halvparten av heimeeksamen skal skrivast på norsk og den andre halvparten på tysk.


Hjelpemiddel til eksamen

Gjeldande læreplanverk

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 275 sider av normal vanskegrad.

Institutt for framandspråk gjev forslag om spesifisert pensumliste i emnet.

Emneevaluering

Studentane evaluerer undervisninga ved slutten av semesteret i tråd med fastsette prosedyrar for undervisningsevaluering.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2020, 13:00
  Trekkfrist
  09.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen