Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 1

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Tredje semester (haustsemester) i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag I. Femte semester (haustsemester) for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som målsetjing å gje studentane ei grunnleggjande innføring i fagfeltet tyskdidaktikk innan desse tre hovudområda:

 • Tyskfaget si legitimering og eigenart
 • Språklæring
 • Språk og kommunikasjon

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
 • har kunnskap om tyskfaget si utvikling som skolefag
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og ¿tilnærmingar

Dugleikar:

Studenten

 • kan analysere styringsdokument for skolefaget
 • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant fagdidaktisk teori

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over eiga læring
 • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til tysk som skolefag
 • kan beskrive og reflektere over elevar si læring

Krav til forkunnskapar

For studentar som tek tysk som fag I: PEDA 120 og KOPRA101

For studentar som tek tysk som fag II: KOPRA102

Minimum 15 studiepoeng i tysk.

Tilrådde forkunnskapar

30 studiepoeng i tyskfaglege emne på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

TYSDI101H (100 %)

Krav til studierett

Studentar på lektorutdanninga ved Det humanistiske fakultet med tysk som fag I eller fag II

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar førelesingar.

Seminar: 2 (4) timar (avhengig av talet på studentar).

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek tysk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek tysk som fag II.

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig munnleg (om lag 20 minutt) eller skriftleg arbeid (om lag 1000 ord) der dei analyserer eit språkfagleg spørsmål i lys av fagdidaktisk teori. Arbeidet skal gjerast på tysk.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA102 for studentar som tek tysk som fag I.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek tysk som fag II.

Sjølv om førelesningar ikkje er obligatoriske, er det venta at studentane er til stades i undervisninga, og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Vurderingsformer

Eksamensforma er heimeeksamen (tre dagar) med oppgjeve emne, ca. 2500 ord. Retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet. Halvparten av heimeeksamen skal skrivast på norsk og den andre halvparten på tysk.


Hjelpemiddel til eksamen

Gjeldande læreplanverk

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 275 sider av normal vanskegrad.

Institutt for framandspråk gjev forslag om spesifisert pensumliste i emnet.

Emneevaluering

Studentane evaluerer undervisninga ved slutten av semesteret i tråd med fastsette prosedyrar for undervisningsevaluering.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2020, 13:00
  Trekkfrist
  14.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen