Hjem
Studentsider
Masteremne

Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 3

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haustsemesteret, 7. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet tysk fagdidaktikk innanfor to hovudområde:

- Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning

- Tilrettelegging for læring 

Læringsutbyte

Studentane skal:

- ha innsikt i teoriar om språk og kommunikasjon og kunne sjå desse i eit kulturperspektiv

- ha innsikt i tysk som dannings- og dugleiksfag

- kunne lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytte til grunnleggjande fagforståing og innsikt i læringsprosessar i tyskfaget

- kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på tysk innan fagfeltet

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i tysk på 100-nivå i språk og litteratur inkludert 5 studiepoeng tysk fagdidaktikk.

Tilrådde forkunnskapar

Sjå "Krav til forkunnskaper"

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing: 2 timar per veke i 6 veker

Seminar: 2 timar per veke i 2 veker

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori.

80% av undervisninga er obligatorisk. Undervisninga føreset aktiv deltaking og god førebuing. 

Vurderingsformer

Vurdering skjer på grunnlag av ein munnleg eksamen sett saman av ein førebudd presentasjonsdel og ein samtaledel. Studenten får tema for den førebudde delen to dagar før eksamen. Studenten får 10 minutt av totalt 30 minutt til presentasjonen. Munnleg eksamen vert halden på tysk.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 350 sider av normal vanskegrad.

Faglæraren gir framlegg til spesifisert pensumliste i emnet.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon