Hjem
Utdanning
Masteremne

Samfunnsinstitusjonar og research

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å bidra til oversikt og innsikt i samfunnsinstitusjonar sine operative roller; offentlegheitslov og personvern; etiske retningsliner og andre rammefaktorar som bidrar til å sette premissar for undersøkande journalistikk. I lys av desse rammene gir kurset teoretisk djupne og praktisk trening i sentrale research-metodar i undersøkande journalistikk, både kvalitative og kvantitative. Dokumentanalyse eksemplifiserer research i kvalitative data. Store datamengder, open source og utvikling av databasar eksemplifiserer research i kvantitative data. Emnet er delt i tre modular og inkluderer avansert teoretisk og praktisk trening med tverrfaglege lærekrefter gjennom workshops. Studentane vil oppnå kritisk, konstruktiv og teknologisk kunnskap om avanserte arbeidsmetodar og analysar i pakt med ansvarleg bruk av nye teknologiar. Det blir lagt vekt på utforsking av publiserte og omdiskuterte grave-case samt tett samarbeid med undersøkande journalistikkmiljø.

Modul 1 fokuserer på analyse og diskusjon av case i undersøkande journalistikk der reporterane har utmerka seg med spesielt interessante metodetilnærmingar eller resultat som har fått store konsekvensar og ført til handfaste endringar i samfunnet. Problematiske og omdiskuterte case vil også bli ettergått i konstruktivt lys. Her vil det bli arbeidd spesielt tett med gjestelærarar frå bransjen og frå ulike samfunnsinstitusjonar. Aktuelle tema kan hentast frå for eksempel helsejournalistikk, økonomijournalistikk, sportsjournalistikk, miljøjournalistikk eller kulturjournalistikk.

Modul 2 gir oversikt og innsikt i institusjonar som samfunnsaktørar, samt i etiske retningsliner, offentlegheitslova, personvern og ulike dilemma og utfordringar i relasjon til lovverk og innsynsrett. Gjennom workshops får studentane høve til å bryne argument og også praktisk trening når dei arbeider med ulike former for oppgåveløysing.

Modul 3 har eit eksplisitt fokus på bruk av nye teknologiar i undersøkande journalistikk. Her vil studentane få oversikt over, og trene på, eit spekter av teknologiar som kan brukast til datainnsamling, analyse og presentasjon av gravemateriale for eksempel gjennom datavisualiseringar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kan forklare, diskutere og kritisk evaluere aktørrolla til sentrale norske samfunnsinstitusjonar
 • kan forklare, diskutere og kritisk evaluere tema som handlar om offentlegheitslov, personvern og etiske retningsliner i undersøkande journalistikk

Dugleik:

Studenten

 • kan analysere og kjenne att sterke og svake sider ved metodar og data brukt i ulike former for undersøkande journalistikk
 • kan gjere bruk av datajournalistiske verktøy og andre former for ny teknologi i sjølvstendige graveprosjekt, og reflektere vitskapleg over desse tilnærmingane

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar innan feltet undersøkande journalistikk
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innafor fagområdet undersøkande journalistikk, både med spesialistar og eit allment publikum

Krav til studierett

Masterprogram i undersøkande journalistikk

Arbeids- og undervisningsformer

Workshops, instruksjon og rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk, og inkluderer blant anna:

 • Deltaking i workshops og øvrig undervisning
 • Innlevering og godkjenning av oppgåver i samband med workshops
 • Gruppeprosjekt

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske krav har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Heimeeksamen som går over tre (3) dagar.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  27.11.2019, 14:00
  Trekkfrist
  13.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen