Hjem
Utdanning
Masteremne

Masteroppgåve i undersøkande journalistikk

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med masterprosjektet er å integrere ein produksjon i undersøkande journalistikk med ei skriftleg teoretisk-analytisk tilnærming, slik at studentane utviklar ein breispektra operativ kompetanse på feltet undersøkande journalistikk.

Masterprosjektet består av ein produksjonsretta del og ein teoretisk del. I produksjonsdelen skal studentane utvikle og gjennomføre eit sjølvstendig, undersøkande journalistisk arbeid for valfri plattform. Arbeidet kan vera knytt opp mot prosjekt ved Senter for undersøkande journalistikk. Produksjonen blir kombinert med ein skriftleg, individuell metoderapport på om lag 40-50 sider. Rapporten skal både innehalda ei skildring av prosessen rundt graveprosjektet og ein teoretisk-analytisk del, der éin eller fleire dimensjonar ved eige arbeid blir drøfta ved hjelp av relevant faglitteratur.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap innan fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i undersøkande journalistikk
 • har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar
 • kan bruke kunnskapane og ferdigheitene til raskt å sette seg inn i nye problemstillingar og ny fagkunnskap, og å bruke denne kunnskapen i sjølvstendig og kreativ undersøkande journalistikk

Dugleik:

Studenten

 • kan identifisere og gjere nytte av relevante forskingsmetodar i praktisk retta produksjonar
 • kan utvikle sin eigen prosjektplan i undersøkande journalistikk og gjennomføre sitt eige praksisbaserte forskingsprosjekt
 • har ferdigheiter i eit bredt spekter av digitale og andre verktøy for datainnsamling og dataanalyse i undersøkande journalistikk
 • har ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • kan reflektere over, og argumentere for, metodiske og etiske val i arbeidet med eit større prosjekt i undersøkande journalistikk
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken
 • kan arbeide individuelt og i team
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosessar innan undersøkande journalistikk
 • har demonstrerte ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • har vist løysingsfokusert innsikt i ulike dilemma og utfordringar som oppstår undervegs i større undersøkande prosjekt

Krav til forkunnskapar

Krav til studierett

Masterprogram i undersøkande jornalistikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Rettleiing/produksjonsleiing
 • Seminar
 • Workshops
 • Presentasjon av masteroppgåve

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Rettleiing i samband med masteroppgåva
 • Deltaking på seminar og workshops

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan levere masteroppgåva

Vurderingsformer

Masteroppgåva består av ein produksjonsdel og ein metoderapport/teoretisk del, som til saman blir vurdert og gitt karakter som ein heilskap.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Eksamensinformasjon