Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i undersøkande journalistikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

For masterprosjektet har ein to alternativ; eit praktisk-teoretisk arbeid, eller ei teoretisk masteroppgave.

Praktisk-teoretisk prosjekt

Dersom ein vel det praktisk-teoretiske alternativet vil masterprosjektet innehelde ein produksjonsdel og ein teoretisk del. I produksjonsdelen skal studentane utvikle og gjennomføre eit sjølvstendig, undersøkande journalistisk arbeid for publisering på valfri plattform. Produksjonen blir kombinert med ei skriftleg, individuell masteroppgåve på 40-50 sider som bør være tematisk relatert til produksjonen, men som samstundes skal vere eit sjølvstendig teoretisk arbeid. Oppgåva skal ha ein metodedel «SKUP-rapport» og ein teoretisk del. I den teoretiske delen løftar studenten fram ei problemstilling basert på eige arbeid.

Teoretisk oppgave

Om ein vel den teoretiske masteroppgåva, vil ein i utviklinga av prosjektdesign (2.semester) utvikla eit reint teoretisk design.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap innan fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i undersøkande journalistikk
 • har inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar
 • kan bruke kunnskapane og ferdigheitene til raskt å sette seg inn i nye problemstillingar og ny fagkunnskap, og å bruke denne kunnskapen i sjølvstendig og kreativ undersøkande journalistikk eller i teoretisk-analytisk tilnærming til slik journalistikk

Dugleik:

Studenten

 • kan identifisere og gjere nytte av relevante forskingsmetodar i praktisk retta produksjonar
 • kan utvikle sin eigen prosjektplan i undersøkande journalistikk og gjennomføre sitt eige praksisbaserte forskingsprosjekt
 • har innsikter i eit bredt spekter av digitale og andre verktøy for datainnsamling og dataanalyse i undersøkande journalistikk
 • har ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • kan reflektere over, og argumentere for, metodiske og etiske val i arbeidet med eit større prosjekt i undersøkande journalistikk
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken, eller kan formidle omfattande innsikter i feltet teoretisk-analytisk

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og kan praktisere uttrykksformene i journalistikken
 • kan arbeide individuelt og i team
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosessar innan undersøkande journalistikk
 • har demonstrerte ferdigheiter i akademisk skriving og presentasjon
 • har vist løysingsfokusert innsikt i ulike dilemma og utfordringar som oppstår undervegs i større undersøkande prosjekt

Krav til forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Masterprogram i undersøkande jornalistikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Rettleiing/produksjonsleiing
 • Seminar
 • Workshops
 • Presentasjon av masteroppgåve

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Rettleiing i samband med masteroppgåva
 • Deltaking på seminar og workshops

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan levere masteroppgåva

Vurderingsformer

Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen.

Masteroppgåva består av:

 • produksjonsdel
 • metoderapport/teoretisk del - på til saman om lag 50 sider

eller

 • ei teoretisk oppgåve på om lag 80 sider

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust/vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg