Hjem
Studentsider
Masteremne

Etikk i undersøkande journalistikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å løfta fram både grunnleggande og konkrete etiske perspektiv på undersøkande journalistikk. Undersøkande journalistikk blir plassert i ei moralfilosofisk ramme og i lys av samfunnsrolla. Konkrete etiske dilemma, med særleg relevans for gravejournalistikk, blir sett søkelys på og drøfta.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

 • har avansert kunnskap om undersøkande journalistikks etiske og moralske legitimering.
 • har kunnskap om korleis ein kan nærma seg konkrete etiske dilemma.

Ferdigheiter:

 • kan bidra til grundige og avanserte diskusjonar av kompliserte redaksjonelle etiske utfordringar i graveprosjekt
 • kan ta fornuftige avgjerder i etiske dilemma

Generell kompetanse:

 • kan delta med avansert kunnskap i etiske overlegningar i undersøkande journalistikk og i graveredaksjonar

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Videreutdanningskurs. Opptak til emnet skjer gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingar, workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid, digital undervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Éi deloppgåve under rettleiing undervegs i kurset. Nærare informasjon blir gitt ved kursstart.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg refleksjonsoppgåve over sjølvvalt etisk dilemma, godkjent av faglærar.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

-

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsoppgåve

  Innleveringsfrist
  24.11.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Digital innlevering, Inspera