Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i gravejournalistikk

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeUJO670
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med masterprosjektet er å utvikla ei teoretisk-analytisk oppgåve i lys av eige eller andre sitt praktiske graveprosjekt. Den erfaringsbaserte kompetansen og ei teoretisk-analytisk tilnærming vil til saman gi ein særeigen, sjølvstendig og avansert kompetanse innanfor gravejournalistikk.

Masteroppgåva skal vera på om lag 40 sider. Problemstillinga skal springa ut frå eit graveprosjekt, som kan vera eins eige. Problemstillinga skal svarast på ved hjelp av relevante vitskaplege metodar og teori og drøftast på ein fagleg avansert måte, ved hjelp av relevant faglitteratur. Drøftinga skal vera integrert med studentens erfaringsbaserte kompetanse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

 • har avansert kunnskap innan fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i gravejournalistikk.
 • har inngåande kunnskap om relevante vitskaplege teoriar og metodar.

Ferdigheiter:

 • kan gjera nytte av relevante forskingsmetodar.
 • Har kunnskapar i akademisk skriving og presentasjon

Generell kompetanse

 • Har avansert forståing for vitskaplege tilnærmingar til gravejournalistikk
 • Kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillinga

Krav til forkunnskapar

Enten UJO660 eller UJO661, pluss 50 studiepoeng med valfrie emner i kursdelen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Videreutdanningskurs. Opptak til emnet skjer gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Rettleiing
 • Seminar/workshops

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing i samband med masteroppgåva

Vurderingsformer

Skriftleg refleksjonsoppgåve over sjølvvalt e Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

Masteroppgåva består av ei teoretisk-analytisk oppgåve på om lag 40 sider.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitskap