Hjem
Studentsider
Masteremne

Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1

 • Studiepoeng10
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeUPSH301
 • Talet på semester
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål

Studenten skal tileigne seg grunnleggande kunnskap om sentrale helseutfordringar i dagens Norge, samt om korleis bruk av ulike teoritradisjonar genererer ulik kunnskap om desse utfordringane. Målet er å styrke kritisk refleksjon rundt kunnskapsproduksjon på feltet helse og samfunn.

Innhald

Emnet gir ei innføring i komplekse utfordringar knytt til felta arbeid og helse, ein aldrande befolkning, migrasjonshelse, sosial ulikskap i helse og brukermedverknad. Emnet inkluderer vidare ei innføring i ulike teoritradisjonar - med vekt på eit biopsykosososialt, antropologisk og fenomenologisk perspektiv. Korleis ulike teoritradisjonar har implikasjonar for utvikling av og gyldigheit i vitskapleg kunnskap vert diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER

Studenten har:

 • Grunnleggande kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt om arbeid og helse, ei aldrande befolkning og migrasjonshelse
 • Grunnleggande kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt knytt til ulikskap i helse og brukarmedverking
 • Grunnleggande innsikt i korleis bruk av ulike teoretiske tradisjonar - med vekt på eit biopsykosososialt, antropologisk og fenomenologisk perspektiv - genererer ulike typar kunnskap innan forskingsfeltet helse og samfunn

FERDIGHEITER

Studenten kan:

 • Diskutere komplekse helseutfordringar i dagens Norge
 • Diskutere ulik type kunnskap innan felta arbeid og helse, ein aldrande befolkning, migrasjonshelse, ulikskap i helse og brukermedverknad
 • Diskutere korleis sentrale helseutfordringar kan belyses frå ulike teoretiske perspektiv for å kunne produsere vitskapleg kunnskap på feltet

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

 • Reflektere kritisk rundt kompleksiteten i helseutfordringar i Norge i dag
 • Reflektere kritisk rundt korleis bruk av forskjellige teoretiske perspektiv gir grunnlag for produksjon av ulik forskingsbasert kunnskap innan feltet helse og samfunn

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende

Krav til studierett

Studierett ved Masterprogram i helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktiviserande undervisings- og arbeidsformer vert nytta:

 • Førelesningar med studentførebuande/student-aktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og diskusjon
 • Seminar i grupper knytt til obligatoriske oppgåver, munnleg framlegg og tilbakemelding/diskusjon
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar med munnlege framlegg og diskusjon.

Obligatoriske oppgåver og deltaking på seminar knytt til desse.

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet evaluerast ved kvar gjennomføring munnleg og skriftleg, og med evalueringsrapport i kvalitetsportalen kvart 4. år.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@igs.uib.no