Hjem
Studentsider
Masteremne

Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeUPSH301
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål

Målet med emnet er at studenten skal tileigne seg grunnleggande kunnskap om samfunnsvitskaplege, humanistiske og biomedisinske perspektiv på sentrale helseutfordringar, med utgangspunkt i ein norsk kontekst. Emnet skal gi grunnleggande kunnskap om korleis ulike teoritradisjonar genererer ulik kunnskap knytt til dei sentrale helseutfordringane.

Innhald

Emnet vil gi innføring i ulike teoriar og tradisjonar knytt til forsking, med særlig vekt på arbeid og helse, en aldrende befolkning, migrasjonshelse, brukermedvirkning og helseulikhet, og om etiske og politiske forutsetninger og implikasjoner for utvikling og handtering av kunnskap.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER

Studenten har:

 • Inngåande kjennskap til sentrale omgrep og teoriar i eit samfunnsvitskapleg, humanistisk og biomedisinske perspektiv på sentrale helseutfordringar.
 • Inngåande innsikt i korleis ulike perspektiv genererer ulike typar kunnskap om forskingsfelt innan helse og samfunn.
 • Grunnleggande forståing for korleis kulturelle og politiske føringar har implikasjonar for helsevesenet, individet sin helse og arbeidsdeltaking,
 • Grunnleggande kunnskap om ulike definisjonar, sentrale omgrep, teoriar og modellar knytt til ulikhet i helse, arbeid og helse, en aldrande befolkning, migrasjonshelse og brukarmedverking.
 • Grunnleggande forståing for etiske og politiske implikasjoner av kunnskap og kunnskaps-handtering

FERDIGHEITER

Studenten kan:

 • Kritisk diskutere sentrale helseutfordringar med utgangspunkt i samfunnsvitskaplege, humanistiske og biomedisinske perspektiv
 • Sjølvstendig og kritisk diskutere teoretiske perspektiv frå emnet i høve til eige masteroppgåve
 • Utvikle, grunngje og operasjonalisere relevant(e) forskingsspørsmål, med utgangspunkt i valde perspektiv

 

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

 • Reflektere kritisk over korleis ulike teoretiske perspektiv gir ulik kunnskap
 • Reflektere over kompleksiteten i helseutfordringar i dag med særleg vekt på ulikskap i helse, arbeid og helse, ein aldrande befolkning, migrasjonshelse og brukermedverknad
 • Bruke sin kunnskap i tverrfagleg samarbeid og i ulike profesjonelle kontekstar
 • Formidle/kommunisere sin kompetanse inn mot klinisk praksis, utdanningsinstitusjonar, offentlege etatar og forskingsmiljø

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende

Krav til studierett

Studierett ved Masterprogram i helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktiviserande undervisings- og arbeidsformer vert nytta:

 • Førelesningar med studentførebuande/student-aktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og diskusjon
 • Seminar i grupper knytt til obligatoriske oppgåver, munnleg framlegg og tilbakemelding/diskusjon
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar med munnlege framlegg og diskusjon.

Obligatoriske oppgåver og deltaking på seminar knytt til desse.

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan emnebeskrivinga vert endra.

Litteraturlista skal leggast i Leganto innan 2. mai for haustsemesteret og 1. november for vårsemesteret;

 www.uib.no/foransatte/86160/opprett-litteraturlister

Leganto - digitalt litteraturlistesystem

Emneevaluering

Emnet evaluerast ved kvar gjennomføring munnleg og skriftleg, og med evalueringsrapport i kvalitetsportalen kvart 4. år.

Programansvarleg

Programutval for helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Astrid Blystad

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@igs.uib.no