Hjem
Utdanning
Masteremne

Felles praksisemne i aldersmedisin

Undervisningssemester

Vår og haust

Forelesninger i vårsemesteret

Praksis enten i vår eller haustsemesteret

Undervisningsstad

Teori ved UiB

Praksis/utplassering ved Bergen kommune, Fjell kommune el.

Mål og innhald

Overordna mål:

Å gi tverrprofesjonell innsikt i aldring og helse

Å gi en oversikt over eldreomsorg i Norge.

Å trene helseprofesjonsstudentar i tverrfagleg pasientarbeid

Innhald:

Teoretisk nærming: Temaet presenteres som caser som gir innsikt i ulike relevante tema.

Praksis/utplassering: Studentane etablerer seg i tverrfaglege team, utgreiar pasientar, og skriv tiltaksplan som diskuterast i dialog med institusjonens helsearbeidare

Læringsutbyte

Etter endt emne og trening i TVEPS og sammen med annen parallell studieaktivitet reknas det med at studentane i større grad vil:

 

Kunnskapar

  • Ha tverrfaglig kunnskap om eldreomsorgen i Norge, med fordypning i munnhelse, ernæring, polyfarmasi hos eldre, og kommunikasjon ved slutten av livet.
  • Kjenne til andre helseprofesjonars kompetanse og kva desse kan bidra med i pasientarbeid
  • Ha kunnskap om betydingen av tverrprofesjonelt samarbeid
  • Kjenne betydingen av å samarbeide med pasient / klient / brukar

Ferdigheiter

  • Kunne formidle egen vurdering til samarbeidande profesjonsgrupper
  • Kunne nytta egen fagleg kompetanse i samarbeid med andre profesjonsgrupper til beste for pasient/klient/bruker
  • Kunne delta aktivt i gjennomføring av en tverrprofesjonell utrgreiing av pasient/klient/brukar

Generell kompetanse

  • Kunne kommunisere om faglege problemstillingar og konklusjonar innanfor fagområdet med andre helseaktørar
  • Kan analysere-, og reflektere over gruppedynamikken i teamet de var ein del av
  • kunne reflektere over egen rolle i grupper og gruppeprosessar

Krav til studierett

Opptak til et av følgende studieprogram:

Masterprogram i klinisk ernæring - valgemne

Integrert master i farmasi - valgemne

Medisinstudiet - emne til elektiv periode

Bachelor i tannpleie - 3. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Emne består av en teori og en praksisdel.

Teori:

6 samlinger/forelesninger

Praksis:

Gjennomføring av TVEPS som inkluderer:
2 timer førebuingsmøte (ettermiddag)
8 timer (1 dag) praksis ved arbeidsplass
1 time rapportmøte
5 timer egenarbeid med tiltaksplan og refleksjonsnotat

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på undervisning og obligatorisk deltaking på TVEPS-praksis.

Vurderingsformer

Deltakelse i teori og praksisdelen er obligatorisk.

Studenten får `bestått ` etter deltakelse i minst 85% av obligatorisk oppmøte.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Overlapper med VALGTVEPS som gir 5 studiepoeng. VALGTVEPS-A har tilleggspensum tilsvarende 1 studiepoeng og er ment for medisinstudenter i elektiv periode.

Vurderingssemester

Vår eller haust, avhengig av tidsrom for praksis

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studie-nutrition@uib.no

Eksamensinformasjon