Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elementer og prinsipper i visuell kommunikasjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å sette fokus på grunnleggende faglige prosesser og problemstillinger knyttet til visuell kommunikasjon. Det er mål med emnet å bli kjent med sentrale arbeidsmetoder, prosesser, teknikker og verktøy i forhold til ulike konsepter, medieformer og uttrykk. Idéutvikling og eksperimentering vektlegges gjennom korte øvelser og oppgaver.

I tilegg er det mål å oppnå grunnleggende teknisk opplæring i ulike fysiske og digitale verktøy. Videre er det mål å introdusert historiske og samfunnsmessige perspektiver knyttet til emnets innhold, der også egen refleksjon utfordres. I denne samanheng er det også mål å danne en klarere forståelse av designerens rolle i samfunnet, og belyse etiske perspektiver.

Innhold:

Studentene blir introdusert for prosesser som handler om å tolke, forhandle og skape mening fra informasjon som presenteres i form av visuelt innhold.

Grunnleggende begreper og tematikk innen formgiving, blir introdusert der studentene blir gjort kjent med prinsippene for persepsjon og betydningen av terminologi gjennom en rekke praktiske øvelser knyttet til form og materialitet. Studentene deltar i utforskning av visuelle virkemidler og mulighetene som ligger i formprosesser knyttet til 2- og 3-dimensjonell form.  

Emnet skal også gi grunnleggende innsikt i og erfaring med fargeteorier og bruk av farger knyttet til sentrale felt rettet mot visuell kommunikasjon. Studentene får også erfaring med observerende tegning gjennom øvelser som går ut på å skjerpe observasjonsevnen. Tema som komposisjon, romlighet, lys, tekstur, volum og valør mm danner utgangspunkt for øvelser og erfaringer til bruk i utforming og formidling av konsepter og ideer gjennom tekst og bilder.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har overblikk over Visuell kommunikasjon som fagfelt, samt fagets samtids-verktøy og og aktuelle ideer om faget,
 • Kan begynne å drøfte design i historisk og teoretisk sammenheng.

Ferdigheter:

 • Kan utvikle idéer og konsepter,
 • Kan arbeide utprøvende med ideer gjennom designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer,
 • kan aktivt prøve ut ulike uttrykksformer,
 • Kan gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne ideer.

Generell kompetanse:

 • Kan ta ansvar for egen læringsprosess under veiledning og samarbeide med andre.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene jobber i gruppe og individuelt med korte øvelser og oppgaver. Studentene øver seg i å gjennomføre mindre designprosesser og presentere løsninger i et undervisningsopplegg hvor de får praktisk erfaring med samarbeid.

Gjennom presentasjoner av ulike oppgaver får studentene tilbakemelding fra fagansvarlige og medstudenter, samtidig som de selv lærer å artikulere og presentere egne faglige vurderinger. Forelesninger og seminarer stimulerer til inspirasjon og fagforståelse.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til annonserte gjennomganger.

Studenten skal i emnet gjennomføre en muntlig/visuell presentasjon (20 min) iht. annonsert oppgave.

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Visuelt refleksjonsnotat ut frå oppgaver gitt i emnet, maks 1000 ord + bilder.

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen