Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Typografi og meningsskaping

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet Typografi og meningskaping har som mål å skape forståelse for typografi som behandling av bokstaver for å formidle et budskap eller visuelt uttrykk, og typografi som et grunnleggende materiale i grafisk design.

I emnet er det et mål å gi studenten en grunnleggende oversikt over typografi- og skrifthistorien i kunstsammenheng.

Innhold: Begrepet typografi omhandler utforming og behandling av bokstaver, skrift og andre grafiske elementer for å formidle et visuelt uttrykk eller et budskap. I dag brukes begrepet også om selve den visuelle utformingen på tekst, og anveldelse av typografi som et visuelt materiale for språk og kommunikasjon.

Emnet fokuserer spesielt på typografi som identitetsskapende element. Hva kjennetegner karakter/identitet i et skriftuttrykk? I emnet blir studenten kjent med ulike skriftgrupperinger, skriftfamilier, komposisjon, enkel grid-forståelse, rytme og mellomrom, typografisk hierarki, detaljtypografi, og hvordan designeren kan påvirke brukergrensesnitt og lesbarhet på ulike flater.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kan forstå og anvende typografiske og visuell kommunikasjons faguttrykk,
 • kan forstå og respektere åndsverklov i forhold til skrifttypedesign,
 • har overblikk over typografi og skrift i historisk sammenheng.

Ferdigheter:

 • kan forstå og trekke evolusjonen fra å lage merker med penn og blekk (eller lignende) til typografi gjennom egne eksperimenter og utprøving av håndskrift, lettering og kalligrafi med relevante verktøy,
 • kan forstå og anvende typografi som et visuelt materiale for språk og kommunikasjon,
 • kan forstå og anvende typografi på detaljnivå,
 • kan forstå og anvende grid som et verktøy for komposisjon og layout.

Generell kompetanse:

 • kan ta ansvar for egen læringsprosess under veiledning og i samarbeid med andre,
 • kan arbeide undersøkende og utprøvende med ideer gjennom typografiske verktøy, teknikker, metoder og utrykksformer.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av flere deloppgaver og delgjennomganger der studenten lærer å anvende faguttrykk i vurdering av hverandres arbeid. I tillegg innholder emnet opplæring i og bruk av programvarer og verksteder relevant til redaksjonell design og grafiske virkemidler (for eksempel Mac-lab, Riso verkstad, Grafikk verkstad).

Eksempler på undervisnings- og arbeidsformer i emnet:

 • Forelesning,
 • workshops,
 • oppgaver,
 • diksusjoner,
 • gruppekonsultasjon og gjennomganger,
 • veiledning i studio,
 • selvstyrt studio-arbeid utfra oppgaver,
 • skriftlige refleksjoner og oppgaver relevante til typografi og skrift historie,
 • individuell læringsrefleksjon og dokumentasjon over emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til annonserte gjennomganger.

Studenten skal i emnet gjennomføre en muntlig/visuell presentasjon (20 min) iht. annonsert oppgave.

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I dette emnet benyttesr mappevurdering, som består av:

 • Muntlig sluttgjennomgang i gruppe.
 • Refleksjon over egen læring i emnet knyttet til typografi som virkemiddel (max 1000 ord).

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen