Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Designsystemer og interaksjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Mål:

Emnet utfordrer studentenes forståelse av design, som noe grunnleggende interaktivt i møte med verden. Kontekstforståelse og bevissthet rundt kommunikasjon blir derfor viktig og vil understrekes i refleksjonen rundt arbeidet med utvikling av skrift og interaktive konsepter i digitale medier.

Innhold:

Gjennom konseptuelle og praktiske læringsformer, blir studentene bedre kjent med modulbaserte systemer, systemer bestående av tegn, samt generelle typografiske begreper og funksjoner. Studentene skal lærer seg å arbeide i en kontekstuell og reflekterende tilnærming til designs interaktivitet i ulike sammenhenger, hvor digitale medier og rom benyttes som verktøy for å uttrykke og realisere idéer i en designprosess.

Relevante teorier, metoder og verktøy introduseres i emnet. Studentene arbeider med oppgaver både i grupper og individuelt, og emnet inneholder introduksjon til ulike programvarer og relevante verksteder.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • viser forståelse for historisk utvikling av ulike digitale platformer og teknologier innen systemdesign,
 • har kunnskap om ulike teknikker, verktøy og arbeidsmetoder knyttet til modulbaserte systemer, som skriftdesign, interaksjon, og web-design.

Ferdigheter:

 • kan identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål relatert til emnes tematikk,
 • kan eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom varierte virkemidler,
 • kan designe en digital platform,
 • kan utvikle skrift- eller fontkonsepter.

Generell kompetanse:

 • utvikle design for ulike brukergrupper og bruksområder, i samsvar med en verdibasert og kritisk grunnholdning,
 • analysere relevante designfaglige problemstillinger, muntlig og skriftlig,
 • velge og anvende relevante metoder for ulike deler av en designprosess.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever beståtte emner: VIS120 og VIS130.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet arbeider skal studenten utforske ulike grunnkonsepter, teknikker, prosesser, uttrykksformer, medier og teknologier.

Studentene arbeider parallelt med kortere øvelser og oppgaver i emnet, samt større prosjekter. Det vil være fokus på progresjon gjennom kontinuerlig utvikling og utprøvning opp mot prosjekt, der studentene vil få oppleve sammenhengen og prosessen fra idéutvikling til ferdig resultat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger.

Studenten skal i emnet levere oppgave til gitte frister, samt gjennomføre en sluttgjennomgang i gruppe av oppgaveløsninger i form av en visuell presentasjon og muntlig refleksjon (ca 20 min).

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Visuell og skriftlig, kritisk refleksjon over egen læring, prosesser, prosjektprogresjon og resultater, og av egen design og forbedringsmuligheter (Maks. 2000 ord).

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  20.10.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen