Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Redaksjonell design og designjournalisme

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet har som mål å sette fokus på samspillet mellom tekst og bilde for på best mulig måte å fortelle en historie eller belyse et redaksjonelt konsept og innhold.

Emnet skal bygge opp forståelse for at redaksjonell design er det helhetlige rammeverket for hvordan et gitt innhold blir lest og tolket. Design og illustrasjon av redaksjonelt innhold har mange ulike funksjoner, som for eksempel å gi uttrykk og særpreg til innholdet, tiltrekke og gjøre stoffet interessant for leserene.

Det er et mål at studenten skal kunne anvende redaksjonell design som et verktøy for nye og utprøvende uttrykk innen visuell kommunikasjon.

Emnet har som mål å fremme en designfaglig diskusjon om etiske og medmenneskelige tilnærminger til designjournalisme.

Emnet tar opp samspillet mellom tekst og bilde i sammenheng med innhold i publikasjoner. I emnet benyttes ulike måter å formidle og belyse dette igjennom redaksjonell design. I tillegg innholder emnet opplæring i og bruk av programmvarer og verksteder relevant til Redaksjonell design og grafiske virkemidler (for eksempel Mac-lab, Riso verkstad, Grafikk verksted).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kan relevante faguttrykk innen redaksjonell design og publikasjon,
 • kan anvende grunnleggende designjournalistikk,
 • forstår forholdet mellom konsekvens og variasjon, samt kommunikasjon til en valgt målgruppe og intressenrter (e. stakeholders),
 • har kunnskap om visuell identitetskapning og designstrategi.

Ferdigheter:

 • kan utarbeide visuell identitet og design strategi for å formidle konsept og innhold,
 • kan velge og anvende analog og digitale verktøy for redaksjonell design,
 • kan organisere og anvende typografi på detaljnivå og bruke den til å skape en forståelig organisert helhet,
 • kan anvende illustrasjon i sammenheng ved innhold og typografi på overordnet helehetsnivå og på detaljnivå,
 • kan anvende gridsystemer som verktøy for komposisjon og layout i arbeidet med å skape en helhetlig publikasjon og identitet,
 • kan forstår og kan anvende typografi og bilder i sammenheng ved innhold,
 • har kompetanse i å vurdere verdi og kvaliteten av en «artikkel» i redaksjonell design sammenheng.

Generell kompetanse:

 • kan identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål,
 • kan velge og anvende relevante metoder for ulike deler av designprosesser,
 • eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler avhengig av problemstilling og mottaker,
 • utvikle design i samsvar med en verdibasert og kritisk grunnholdning,
 • skal kunne organisere målrettet samarbeid i grupper av ulik størrelse og ansvarsområde.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever beståtte emner: VIS120 og VIS130

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er prosjektbasert, med komplekse designoppgaver i et bredt designfaglig spekter. Parallelt med at studenten videreutvikler sitt form- og uttrykksrepertoar, vil formulering av problemstillinger, analyser, konseptutvikling og strategi stå sentralt. Studentens utvikling og kommunikasjon av designfaglig løsninger og tilnærminger.

Emnet benytter et spekter av undervisnings og arbeidsformer:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Gruppekonsultasjon
 • Workshop / seminar
 • Feltarbeid
 • Kontinuerlig synliggjøring av designarbeid og designprosesser
 • Fortløpende deling av informasjon og resultater
 • Selvstyrt studio-arbeid i grupper og individuellt etter aktivitetsplan.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger.

Studenten skal i emnet levere produksjonsklare designresultater til gitt frist, samt gjennomføre en sluttpresentasjon av produktferdige designresultat i gruppen.

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Skriftlig refleksjonsnotat (maks 2000 ord) med

 • prosessbeskrivelse med bilder av skisser og resultater, inkludert visuelle og skriftlige forklaringer over organisering og roller
 • og refleksjon rundt egen læring og resultater.

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  03.01.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen