Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeVIT211
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (eventuelt på engelsk)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

200-nivå

Undervisningssemester

Vår eller høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Formålet med studiet er å gi studentene mulighet til å

 • øve opp evnen til kritisk refleksjon om forholdet mellom ulike kunnskapsformer og vitenskapsfelt
 • utvikle intellektuelle ferdigheter til å engasjere seg i forskningsbasert, tverrfaglig diskusjon om sentrale samfunnsspørsmål

Læringsutbyte

Studenter med oppnådde studiepoeng i emnet ¿Sentrale spørsmål i forskning og samfunn¿ skal

1. kunne redegjøre for sentrale forskningsspørsmål og forskningsarbeid fra flere vitenskapsfelt knyttet til en overordnet og fagovergripende tematikk (spesifiseres i henhold til hvert enkelt kurs)

2. kunne drøfte relevansen av forskningsarbeid knyttet til tematikken (se nedenfor) for en kunnskapsbasert politikk på området

3. kunne gjøre greie for egenart og arbeids- og forståelsesformer fra flere vitenskapsfelt, inkludert kunnskap om forskningssystemet

4. kunne vise gjennom konkret argumentasjon kjennskap til ulike tilnærminger til spørsmål som er sentrale for samfunnet. Dette inkluderer ulike vitenskapelige tilnærminger så vel som de som tar sitt utgangspunkt utenfor vitenskapen (f.eks. politiske beslutninger, samfunnsdebatt, livssyn, verdispørsmål med mer)

Dette skal oppnås gjennom arbeid med temamoduler. Når det gjelder denne temamodulen, skal studentene bli i stand til å diskutere temaet ¿Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter¿ med utgangspunkt i premissene 1-4.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Examen philosophicum og påbegynt bachelor-grad

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter ved Universitetet i Bergen. Opptakskravet er

minimum 30 SP som er avlagt/innpasset ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og diskusjonsseminarer, i alt 24-26 undervisningstimer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % oppmøte samlet vurdert på forelesninger, diskusjonsseminar og oppsummeringsseminar. Obligatorisk aktivitet (her: oppmøte), er gyldig i ett semester etter undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Skriftlig arbeid (3000-4000 ord inkl. referanser) med utgreiing og kritisk diskusjon av et tema-relevant samfunnsspørsmål. Nærmere informasjon om krav til og utforming av det skriftlige arbeidet vil bli publisert på MittUiB.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ ikke bestått.

Litteraturliste

Litteraturliste

Emneevaluering

Undervisningen blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Senter for vitenskapsteori

Adresse: Postboks 7805 5020 BERGEN

Besøksadresse: Allégt. 34

Telefon: 55582705

Faks: 55589664

Kontaktperson: Jan Reinert Karlsen (jan.karlsen@svt.uib.no)

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  19.04.2022, 13:00
  Trekkfrist
  05.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen