Home
Department of Clinical Medicine
Midway evaluation

Midway evaluation - Andrea Boutera

Midway evaluation for the PhD degree at the University of Bergen for candidate Andrea Boutera

Main content

Andrea Boutera is affiliated with the Department of Clinical Medicine. Supervisors are Jan-Erik Gjertsen, Eva Hansen Dybvik and Torbjørn Berge Kristensen.

Project

Timing effects in treatment of hip fractures

Abstract

Norge er i verdenstoppen i insidensen av hoftebrudd med tilnærmet 9000 hoftebrudd årlig, og det er en av de hyppigste årsakene til øyeblikkelig hjelp operasjoner hos eldre. Hoftebruddpasientene er ofte skrøpelige, og har en høy dødelighet. Denne pasientgruppen trenger derfor den beste behandlingen de kan få, og tidligere forskning har vist at denne pasientgruppen har godt utbytte av tverrfaglig ortogeriatrisk behandling. Gjennomføring av dette er både tidkrevende og ressurskrevende. Helsevesenet er under konstant press, og liggetiden samt antall sengeplasser er drastisk redusert i Norge de siste årene. Vi frykter at dette kan ha negative konsekvenser for en skrøpelig pasientgruppe som hoftebruddpasientene. Ved hjelp av data fra Nasjonalt hoftebruddregister ønsker vi derfor å undersøke sammenhengen mellom ulike tidsfaktorer i hoftebruddbehandlingen og død, intraoperative komplikasjoner, reinnleggelse og reoperasjoner. Kunnskap om disse faktorene kan bidra til å redusere den høye dødeligheten, og til å bedre utvikle effektive og kostnadseffektive behandlingsforløp for hoftebruddpasientene.

Så langt har vi undersøkt hvorvidt det foreligger en såkalt «weekend effect», ved hoftebruddkirurgi i Norge. Vi studerte 76 410 hoftebrudd i tidsperioden 2005 til 2017 hos pasienter over 60 år, hvor vi så på innleggelsestidspunkt, bruddtidspunkt og operasjonstidspunkt hos denne pasientgruppen. Vi fant at 71% av bruddene ble operert på en ukedag (mandag til fredag) og 29% i en helg (lørdag til søndag). Vi fant en noe økt mortalitet første to månedene hos de pasientene som fikk et brudd i en helg, sammenliknet
med ukedag (HR 1.08; 95% KI 1.03-1.14), men det var ingen forskjeller etter to måneder postoperativt. Vi fant ingen forskjell i mortalitet eller 1 års reoperasjon hos pasienter som ble operert i en helg sammenliknet med ukedag. Hoftebruddpasienter opereres like trygt i helg som i ukedag.

I en pågående studie undersøker vi om liggetid og utskrivelsestidspunkt påvirker mortalitet, reinnleggelse og reoperasjon for pasienter operert for hoftebrudd ved norske sykehus i perioden 2008 til 2018. Vi har videre planer om å undersøke nærmere om operasjonstidspunkt på døgnet påvirker intraoperative komplikasjoner, mortalitet og reoperasjon hos hoftebruddpasientene.