Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen Universitetsfond

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 8. mars 2023 til 31. mars 2024. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2024.

Main content

Tildeling 2023

Styret har vedtatt følgende estimerte utdelingsbeløp i 2023 for Bergen Universitetsfond: 
kr. 1.200.000.

Tverrfakultære søknader inntil kr 300.000 og øvrige søknader inntil kr 900.000.

Her finner dere BUF - tildelinger for 2023

Utlysning 2023

  • For å søke på fond og legater ved UiB, må det gjøres gjennom denne portalen: Søknadsportal for fond og legater
  • Søknadsfristen var 24. januar 2023.
  • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på: Fond_OKA_FIA@uib.no  

Hvem kan søke

  • Vitenskapelige ansatte og postdoktorer ved UiB kan søke. Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt i 100% ved UiB for å kunne søke.
  • Postdoktorer må vise til ansettelse ved UiB to år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes støtte til

  • Prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater.
  • Støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 8. mars 2023 til 31. mars 2024. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2024. 

Om fondet

Bergen Universitetsfond er resultatet av omdanning av 13 eldre fond og legat. I vedtektene til fondet (§ 2) heter det at:

"Fondet skal bidra til å oppfylle universitetets formålsparagraf med særlig vekt på å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling og publisering av forskningsresultater ved Universitetet i Bergen."

Retningslinjer for tildeling fra Bergen Universitetsfond

Godkjent i FOL-møte 19/2/04. Revidert av FOL-styret på sirkulasjon 6.-15. januar 2015. 
Revidert i FOL styret i styremøtet 27.09.2018.

§1. Gyldighet.
Retningslinjene nedenfor tar utgangspunkt i fondets vedtekter § 2 og vedtak i Styret for fond og legater ved Universitetet i Bergen, sak 8, 24.9.14.

§2. Fastsetting av den årlige tildelingen.
Styret for fond og legater fastsetter det beløp som hvert år skal stilles til rådighet for utdeling.

§3. Kunngjøring og søknadsfrist.
Forretningsfører kunngjør fondet. Søknad om midler sendes via UiBs elektroniske søknadsdatabase for fond og legater. Søknadsdatabasen skal åpne medio-oktober. Søknadsfrist er 1. desember.

§4. Søknadsbehandling.  
Forretningsfører organiserer arbeidet med behandling av søknadene og legger saken frem for Innstillingsrådet for L. Meltzers høyskolefond og Bergens Universitetsfond. Utvalget fremmer innstilling overfor Styret for fond og legater som gjør vedtak om utdeling.

Innstillingsrådet for Meltzers høyskolefond og Bergens Universitetsfond består av prorektor som leder, en viserektor og direktør for Forskningsadministrativ avdeling som medlemmer.

§5. Særskilte bestemmelser. 
Ved tildeling av midler skal støtte til formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til vitenskapelige konferanser, workshop o.l. prioriteres. Det vil også være mulig å benytte seg av fondets midler til å støtte forskningsprosjekter eller til initiering av nye forskningsprogrammer, dersom det er ønskelig. Fondets midler kan ikke gå til styrking av universitetets ordinære driftsbevilgning.

§6. Regnskapsføring og overskytende midler.
Midlene skal brukes innen utgangen av 30. juni året etter tildeling. Midler som ikke blir brukt skal tilbakeføres til fondet.

Økonomiavdelingen har opprettet en egen økonomisk rutine for håndtering av midler fra Bergens Universitetsfond.

§7. Utsettelse.
Hovedprinsippet er at midlene skal brukes i den perioden de er tildelt for. En søker som har fått tildelt midler kan søke om utsettelse for bruk av midler hvis det oppstår uforutsette ting som søker ikke rår over. Utsettelse kan ikke gis mer enn en gang, og ikke utover utgangen av året etter tildeling. Det er i utgangspunktet ikke mulig å søke om omdisponering.

Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Bergen Universitetsfond i søknadsdatabasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.