Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Main content

Utlysning av Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat 2023

Til prosjekt i regi av forskere og stipendiater har universitetsstyret vedtatt følgende utdelingsramme for 2022 fra skipsreder Jacob R. Oslen og hustru J. G. Olsens legat: kr. 365.000

I tilllegg til midlene som Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat skal tildele forskere og stipendiater, har styret besluttet at kr. 50.000 skal tildeles studenter og phd-kandidater. Studenter ved UiB oppfordres til å søke studentlegat ved UiB.

Legatmidlene skal bidra til å styrke koblingen mellom utdanning og forskning ved Universitetet i Bergen. Søknader med mål om å bidra til å innlemme mer forskning i utdanning, undervisningsmetoder basert på forskning og involvere studentene i forskningen som foregår i deres fagområder, vil bli prioritert. Det er ønskelig med søkelys på involvering av spesielt bachelorstudenter i aktiv forskning. Det forutsettes formidling fra prosjektene.

Utlysning for 2023

Hvem kan søke:

  • Vitenskapelige ansatte, postdoktorer, stipendiater, PhD kandidater ved UiB kan søke.
  • Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt ved UiB i minst 50% for å kunne søke.
  • Postdoktorer og stipendiater må vise til ansettelse ved UiB ett år frem i tid for å kunne søke.
  • Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater.

Følgende prosjekter prioriteres i tildelingene:

  • Legatmidlene skal bidra til forskningsbasert utdanning med forskningsbaserte undervisningsmetoder som sikrer høy kvalitet i bredden av fagmiljøene.
  • Søknader som bidrar til utvikling gjennom studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.
  • Søknader som setter søkelys på aktiv involvering av studenter i forskning i bachelor program vil bli prioritert.
  • Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.
  • Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.

Vedtekter:

Vedtekter for Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat til Universitetet i Bergen: Vedtekter

Rapportering:

Det skal rapporteres faglig til Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru J. G. Olsens legat i søknadsdatabasen for fond og legater: Søknadsdatabase

Tildelinger 2023:

Midlene stilles til rådighet for prosjektene fra 1.04.22 til 30.06.23.

Det skal opprettes et prosjekt i økonomisystemet. Utgifter som skal dekkes av bevilgningen skal attesteres og anvises i samsvar med gjeldende retningslinjer. Den økonomiske rammen for prosjektet må overholdes, og det forutsettes at det føres kontroll med at forbruket ikke overstiger tildelingen.

Tildelinger 2023

Tidligere tildelinger:

Tildelinger 2022

Tildelinger 2021

Tildelinger for 2018

Tildelinger for 2017

Tildelinger for 2016