Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lærerutdanning

Ofte stilte spørsmål - lærerutdanning i realfag

Er du interessert i å bli lærer i realfag? Her vil du kunne finne svar på ofte stilte spørsmål.

Main content

Generelt

 

Jeg ønsker å bli lærer i realfag i videregående skole. Hvordan blir jeg det?

Man kan bli lærer i videregående skole på to måter:

Begge utdanningsløp kvalifiserer også for undervisning på ungdomstrinnet.


Bør jeg velge lektorprogrammet eller studieløpet med PPU som påbygging?

Noen momenter som kan hjelpe deg til å velge rett.


Hva skal til for å ha undervisningskompetanse i et fag?

Hvilken kompetanse som kreves for å undervise i et fag omtales i Forskrift til opplæringsloven § 14.

«...For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag...»
«...For å undervise i den vidaregåande skolen krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for prosjekt til fordjuping...»

Ved tilsetting og fordeling av undervisning i skolen er det arbeidsgiver som har ansvar for at forskriften følges og som til syvende og sist vurderer hva som er relevant for faget. Men UiB har selvfølgelig sine synspunkt på hva som relevant og nødvendig for undervisning i et fag, og det danner utgangspunkt for hvilke emner som inngår i lektorprogrammet og hvilke fagkrav som stilles til opptak til PPU.


Kan dere på UiB ta en titt på fagbakgrunnen min og vurdere om/bekrefte at jeg har undervisningskompetanse i f.eks. fysikk?

UiB kan ikke gjøre vedtak om at en person har undervisningskompetanse i et fag eller ikke. Se evt. punktet ovenfor. UiB kan kun avgjøre om man fyller UiBs opptakskrav til PPU i et fag. Men en skole som skal ansette deg kan evt. be UiB om råd når de skal vurdere om du har nødvendig fagbakgrunn for å undervise i f.eks. fysikk. Men det er ikke UiB som skal ta den endelige avgjørelsen.

Lektorprogrammet

 

Hvilke fag kan jeg ta som del av lektorprogrammet i realfag ved UiB?

Man kan ta lektorprogrammet med disse fagkombinasjonene:

  • Matematikk og fysikk, med master i et av fagene
  • Matematikk og kjemi, med master i et av fagene
  • Biologi og matematikk, med master i et av fagene
  • Kjemi og geofag, med master i et av fagene
  • Biologi og kjemi, med master i et av fagene
  • Matematikk og naturfag med master i matematikk


Jeg har allerede studert en stund og har ca. 150 sp innen realfag. Kan jeg starte på lektorprogrammet og fullføre det på kortere tid enn 5 år siden jeg allerede har en del realfag?

I lektorprogrammet kan du max få innpasset 60 sp tidligere fagutdanning og du må bruke minimum 4 år på på fullføre programmet. Dersom man allerede har en del relevant fagutdanning, vil ofte det å ta en master og deretter PPU være det beste valget.

PPU

 

Hva er opptakskravene til PPU?

For opptak til PPU på UiB er det både generelle krav og krav til nødvendig fagbakgrunn i to fag. Når det gjelder krav for det enkelte realfag se denne oversikten.

Vær oppmerksom på at opptakskravene til PPU kan være ulike på ulike institusjoner.


Jeg planlegger å ta PPU etter endt mastergrad. Hvilke emner bør jeg ta for å kvalifisere for opptak i f.eks. biologi og matematikk?

MN-fakultet har utarbeidet en oversikt over anbefalte emner for undervisning. Hvis du følger anbefalingene vil du være sikker på å oppfylle fagkravene for opptak til PPU ved UiB.


Jeg ønsker å ta PPU ved UiB, men har utdanning fra annet universitet/høgskole. Jeg vil gjerne vite om jeg er kvalifisert for opptak og hvis ikke, hvilke emner jeg må ta for å kvalifisere meg. Hva må jeg gjøre?

Send inn dette skjemaet, sammen med karakterutskrift. Legg enten ved kopi av relevante emnebeskrivelser (evt. også pensumlister), eller oppgi lenke til der dette kan finnes på nett.


Jeg ønsker å ta PPU ved UiB og har all min utdanning fra UiB, men er usikker på om jeg oppfyller de faglige opptakskravene («emnekodene er ikke de samme som da jeg tok utdanningen», «jeg har tatt andre emner enn de som er anbefalt»). Hvem kan jeg kontakte?

Du kan ta sende en epost til studieveileder.laerer@mnfa.uib.no. Evt. kan du ta direkte kontakt med det instituttet faget tilhører. Det er instituttet som må gjøre en vurdering.


Jeg mangler noen emner for å være kvalifisert for opptak til PPU. Er det mulig å ta de manglende emnene i neste semester? Hva må jeg evt. gjøre?

For å kunne ta emner på MN-fakultetet, må du ha en studierett på MN.
Dersom du har en grad fra MN, kan det være du kan få poststudierett.
Dersom du allerede jobber som lærer, kan du få lærerstudierett
Ellers må du søke opptak via Samordna opptak f.eks. til årsstudiet i naturvitenskapelige fag


Jeg mangler 10 studiepoeng på å være kvalifisert for PPU heltid ved UiB. Kan jeg ta de 10 siste studiepoengene parallelt med PPU?

Nei. Alle opptakskrav må være dekket før du starter på studiet.


Jeg har tatt PPU og ble da tatt opp med fagene kjemi og biologi. Nå har jeg tatt 60 sp matematikk for å kunne undervise i matematikk også. Må jeg da ta PPU på ny for å være formelt kvalifisert til å undervise i dette faget?

Nei. I følge forskriften kreves pedagogisk utdanning og tilstrekkelig fagbakgrunn. Når du har tatt PPU er kravet om pedagogisk utdanning dekket og du trenger ikke ta det på ny selv om du nå har utvidet fagkompetansen din til andre fag.


Er det mulig å ta PPU på deltid?

Ja. UiB tilbyr PPU som deltidsstudium, pr. nå kun i matematikk og naturfag. Da tas 60 sp PPU over to år. Det er ikke mulig å ta UiBs heltidsPPU på deltid ved å spre emnene over mer enn ett år. Heltidsstudiet må tas i løpet av ett år.


Finnes det bare en type PPU?

UiB tilbyr PPU for allmennfag (PPUA), dvs. ettårig praktisk-pedagogisk utdanning tilpasset undervisning i allmennfag. For realfag sin del betyr det fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag og geofag. Dette finnes i tillegg en PPU-variant rettet mot undervisning i yrkesfag (PPY). De to variantene bygger på ulike nasjonale rammeplaner og har ulikt innhold og opptakskrav. Se evt. rammeplan for PPUA og rammeplan for PPUY .
PPU (enten A eller Y eller begge deler) tilbys på de fleste universitet og høgskoler. Vær oppmerksom på at opplegg og opptakskrav for kan være forskjellig fra institusjon til institusjon, så sjekk institusjonenes nettsider


Jeg har PPUY fra før, men har nå tatt 60 sp matematikk for å kunne undervise i matematikk. Må jeg da ta PPUA?

Nei. For fast tilsetting som lærer i skolen kreves det PPU (eller tilsvarende pedagogisk utdanning). Dersom man har tilstrekkelig fagbakgrunn i et allmennfag, f.eks. matematikk, men har PPUY i stedet for PPUA, er man likevel formelt kvalifisert i råd med forskriften. Man trenger ikke ha hatt PPU knyttet til «sine undervisningsfag». Det er nok å ha PPU og å ha tilstrekkelig fagbakgrunn i det aktuelle faget.


Jeg er utdannet ingeniør/sivilingeniør og ønsker å bli lærer. Bør jeg satse på PPUA eller PPUY?

Som ingeniør/sivilingeniør har du en tverrfaglig profesjons(yrkes-)utdanning. Normalt vil du ikke ha nok fagbakgrunn innen det enkelte realfag til å oppfylle opptakskravene til PPUA ved UiB (eller til å dekke kravene i forskriften). Så dersom du ønsker å undervise i realfag og å ta PPUA ved UiB må du normalt supplere ingeniørutdanningen din med enkeltemner før du kan søke PPUA. NB. Fra og med 2019 er det krav om mastergrad for opptak til PPUA. Det kommer ikke tilsvarende krav på PPUY. Som ingeniør/sivilingeniør kan det være verdt å undersøke om PPUY kan passe for deg. For å få vite mer om PPUY, kontakt en av institusjonene som tilbyr dette, f.eks. Høgskolen i Bergen.


Er det andre steder enn på UiB jeg kan ta PPU?

Ja. De fleste universiteter og høgskoler tilbyr PPU, både PPUA og PPUY. Vær oppmerksom på at opplegg og opptakskrav kan være forskjellig fra institusjon til institusjon, så sjekk institusjonenes nettsider.


Jeg er sivilingeniør fra NTNU og har Matematikk 1,2,3 og 4, samt et statistikkemne. Har jeg nok matematikk? Hvis ikke, hva må jeg ta for å kvalifisere meg i matematikk?

Søkere med fullført mastergrad i teknologi/sivilingeniør fra NTNU må normalt kun dokumentere 52,5 sp emner i matematikk/statistikk, da de øvrige 7,5 sp godkjennes som generell matematikkompetanse som inngår i teknologiutdanningen. "Standardpakken" Matematikk 1-4 og Statistikk, utgjør 37,5 sp. Dvs. du må ta minimum 15 sp matematikk for å kvalifisere deg. Dersom du mener at teknologiutdanningen din fyller kravene til  bredde og dybde i matematiske fag uten at du supplerer med 15 sp i matematikk, er det mulig å be om en individuell vurdering av opptaksgrunnlaget i matematikk. Du må i så fall selv vise konkret til hvilke emner og beskrive hvilket emneinnhold du mener dekker kravet.