Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
DK-prosjektet

Ønsker dobbeltkompetanse i kommunene

Kan de positive erfaringene fra dobbeltkompetansemodellen i klinisk psykologi legges til grunn for tilsvarende kompetansebygging i psykologi knyttet til primærhelsetjenesten?

Bilde av medlemmer i arbeidsgruppe for dobbeltkompetanse i kommunene
Oppstartsmøte 29. september 2016: Arbeidsgruppen som skal se på mulig utprøving av dobbeltkompetansemodell knyttet til førstelinjetjenesten i kommunene. Her representert ved (fra venstre): Jarle Eid (UiB), Arild Mellesdal (UiB), Inger Hilde Nordhus (UiB), Andreas Høstmælingen (NPF), Helene A. Nissen-Lie (UiO), Leif Edward Ottesen Kennair (NTNU) og Kristin Gärtner Askeland (FHI).
Photo:
Ragna Valen

Main content

Spørsmålet har vært oppe både i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning (NPP), i den nasjonale koordineringsgruppen for DK-prosjektet i psykologi og i møter mellom fagmiljøene i psykologi ved UiB,  UiT, NTNU og UiO. Alle har utrykt stor interesse for å bidra til utprøving av mulige modeller for en kommunal DK-utdanning. Denne vil være viktig for utfordringer førstelinjetjenesten står overfor, både når det gjelder forebygging og behandling.

Krav om psykologer i alle kommuner

I Statsbudsjettet for 2016 er det foreslått å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene, og i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet Regjeringa at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Meldingen legger vekt på økt kompetanse, bedre ledelse og tverrfaglig teamorganisering som viktige satsingsområder.

Denne prioriteringen samsvarer også godt med Samhandlingsreformen, Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter og tidligere Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd, der det er pekt på behov for bedre samhandling mellom de forskjellige nivåene i helsetjenesten og mellom de helse- og sosialfaglige utdanningene.

Hvorfor dobbeltkompetanse?

I følge Norsk Psykologforening (NPF) er det bare 0,3 % av psykologene i kommunene som er engasjert i forsking. DK-modellen vil kunne være meget relevant for utvikling av forsking og bedre kunnskapsgrunnlag i primærhelsetjenesten.

DK-prosjektet i psykologi kan vise til lang erfaring, gode resultater med både nasjonal og regional organisering og god samhandling mellom universitet og foretak, både for forskningsinnretning, veiledning og oppbygging av gode fagmiljø.

Veien videre

En bred sammensatt arbeidsgruppe skal utrede en eventuell DK-modell i kommunesektoren. Arbeidsgruppen har representanter fra fagmiljøene og vil også ha representasjon fra kommunesektoren i det videre arbeidet. Rapport fra arbeidsgruppen er planlagt ferdigstilt i desember i år.