Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Protokoll fra møte i Studiestyret

Mandag 31. oktober 2016

Til stede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Bjørn Tore Hjertaker (Institutt for fysikk og teknologi), Sigurd Stefansson (Institutt for biologi), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Øyvind Halskau (Molekylærbiologisk institutt), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Haflidi Haflidason (Institutt for geovitenskap), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Stine Balevik (studieseksjon), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Ingrid Solhøy (studieseksjon)

Gjester: Studieadministrativt ansatte fra instituttene

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent                       

II   Protokoll fra møte 8. juni 2016
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 16/13
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017
DEL A: Forslag til studieplanendringer
DEL B: Søknader om oppretting av nye masterprogram

VEDTAK:
DEL A:
Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har fremmet, med enkelte tillegg slik det fremkommer av notatet og eventuelle merknader i møtet. Det forutsettes at alle forslag til nye emner og studieprogram vil kunne gjennomføres innen dagens budsjettramme.
DEL B: Studiestyret vedtok å anbefale forslaget om å opprette Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør), Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) og Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør). Videre anbefaler studiestyret om å opprette 2-årig masterprogram i havteknologi.


SAK 16/14
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

  1. Oppnevning av programsensor for molekylærbiologi - Nominasjonsbrev fra MBI, vedtatt på fullmakt
  2. Masteropptak høst 2016 - Tall og hovedfunn
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
  4. Revisjon av alle studieprogram. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 10.11.16