Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 retter seg mot deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn.

Forfatter Dag Solstad er på pensum på NORSK 1
Dag Solstad er en av forfatterne som står på pensumlisten på litteraturemnet i NORSK 1, med romanen Genanse og verdighet (1994).
Photo:
Tom Sandberg

Main content

Norsk 1, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid over ett år. Studiet består av to emner på til sammen 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. 

Norsk 1 kan tas som de første 30 av de totalt 60 studiepoengene du trenger.

Norsk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Merk: UiB har tidligere hatt tilbud om Norsk 2, for de som ville bygge på med de siste 30 studiepoengene. Norsk 2 blir desverre ikke lenger tilbudt ved UiB. 

Opptakskrav

For å få opptak til Norsk 1, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Innhold i studiet

Norsk 1 gir erfaringsbasert innføring i litterære, språkvitenskapelige og fagdidaktiske spørsmål. Studiet består av to moduler, ett litterært emne og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:


Litteraturemnet har to hovedtema: tekstkunnskap og sjangerforståelse. Emnet skal gi kunnskap og kompetanse om norske og nordiske tekster i ulike sjangre fra 1900 og frem til i dag. Emnet tar opp grunnleggende litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og analytiske redskaper for lesing og tolking.

I tillegg skal studenten utvikle ferdigheter i å bruke tekstkompetanse i egen undervisning. Dette innebærer at tekstene blir satt inn i en litteraturdidaktisk sammenheng der kjennskap til læreplaner og kompetansemål står sentralt. Arbeid med et bredt utvalg tekster danner utgangspunkt for refleksjon om tilpasset opplæring i norskfaget. 

Språkemnet har tre hovedtema: grammatikk, språkbruk og andrespråkslæring. Studentene skal utvikle egen kunnskap og innsikt på det språkvitenskapelige området, og samtidig utvikle forståelse for hvordan egen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i egne læringsprosesser kan bidra til å legge til rette for elevenes språklæring. 

Sentrale fagdidaktiske moment er kjennskap til læreplaner, kompetansemål, undervisning i grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering av læringsutbytte, bruk av digitale verktøy i undervisningen og refleksjon omkring egen læringsprosess og egen undervisningspraksis. 

Organisering og undervisning

Studiet går over to semestre, med to undervisningssamlinger hvert semester, som foregår fysisk ved UiBs campus i Bergen. Hver undervisningssamling går over to dager. I tillegg til samlingene vil det være nettbasert undervisning. 

I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK621, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK622.

Undervisningsplan høsten 2024:

  • Digitalt oppstartsmøte: Mandag 19. august kl. 1215-1400
  • Samling 1: Mandag- tirsdag 16. - 17. september, begge dager kl. 0915-1530
  • Samling 2: Mandag-tirsdag 29. - 30. oktober, begge dager kl. 0915-1530

Undervisningsplan med samlingsdatoer/-tider for våremnet kommer. 

Eksamen høsten 2024:
NORSK 621: Digital, skriftlig hjemmeeksamen 6 timer: Tirsdag 26. november kl. 0900 - 1500

Eksamen våren 2025:
NORSK 622: Digital, skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager. Datoer kommer.