Home
Mohn Cancer Research Laboratory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ved Mohn Kreftforskingslaboratorium gjer ein genanalysar og epigenetiske analysar av pasientmateriale som blod- og vevsprøver ved hjelp av eit breitt spekter av avanserte molekylærbiologiske metodar.


Slike «screening-analysar» vert utførte vha. metodar som PCR med påfølgande Sanger sekvensering, målretta djupsekvensering ved bruk av MiSeq, kvantitativ PCR (real-time PCR), bisulfitt-modifisering av DNA med påfølgande metyleringsspesifikke analysar, MLPA, Fluorescens in situ hybridisering (FISH), immunhistokjemi utført på tissue microarray (TMA). Alle funn vert relaterte til oppdaterte kliniske databasar.

I tillegg til analysane direkte på pasientmateriale, er det utstrakt bruk av cellekulturar som modellsystem. Cellekulturar vert i hovudsak nytta for funksjonelle studiar (studiar av kva for effektar ulike genvariantar, som er funne i pasientar, har på ei celle).

Blant teknologiane som vert nytta i cellekulturforsøk er overuttrykking av genvariantar vha. transfeksjon med ekspresjonsplasmid, «knock-down» av genekspresjon vha siRNA, behandling med ulike typar cytostatika osb. Blant teknologiane som vert nytta for overvaking / måling av effekt av ulike genvariantar / behandlingar i cellekulturar er «real-time» celleovervaking (ECIS), Apoptose-, senescence- og cellesyklusanalysar, proteininteraksjonsstudiar (co-immunpresipitering og liknande.) og enzymaktivitets-assays. Eit godt hjelpemiddel i dette arbeidet er ei maskin kalla Nucleo Counter®  NC-3000™ som kan detektere fluorescens i enkeltceller.