Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Condorcets juryteorem og sannhet på nettet

Ut av filterboblen

Facebook-venner eller nettets fremmede – hvem er det best å lytte til når du skal orientere deg i nyhetsbildet?

Ut av filterboblen
Hvem skal du lytte til når du orienterer deg i nyhetsbildet?
Photo:
Halvord Lægreid

Frisk mor­gen­luft møter deg når du sti­ger av natto­get og ut på per­ron­gen på jern­bane­sta­sjo­nen. Det er første gang du er der, og du er litt des­ori­en­tert. I hvil­ken ret­ning lig­ger utgan­gen? Instink­tet ditt er å ta sam­me vei som fleste­par­ten av fol­ke­ne som for­la­ter toget sam­men med deg. Suk­sess! Men vir­ker den­ne stra­te­gi­en for å fin­ne sann­he­ten all­tid like godt? Vi ser ut til å være vel­dig glad i den, ikke bare på jern­bane­sta­sjo­ner, men også når vi vel­ger regje­ring.

Demo­kra­ti kom­mer fra det gres­ke ordet Demo­kra­tia som betyr «styre ved folket». Impli­sitt for­bin­der vi demo­kra­ti med ærlig­het og rett­fer­dig­het. Vi tol­ker «styre ved folket» som å styre i tråd med det mest almin­ne­li­ge indi­vi­du­el­le valg. Den­ne ide­en om at det som i almin­ne­lig­het reg­nes som sant, mest sann­syn­lig er sant, er ikke uten viten­ska­pe­lig basis, men bare hvis bestem­te vil­kår over­hol­des.

Bør du søke etter sann­he­ten bak nyhe­te­ne ved å sjek­ke hvil­ke artik­ler med vur­de­rin­ger av aktu­el­le hen­del­ser som deles hyp­pigst av dine Face­bo­ok-ven­ner? Vi kan kom­me nær­me­re et svar på det­te i et lite, men inn­fly­tel­ses­rikt verk kjent som Condor­cets juryteo­rem.

Les hele artikkelen av postdoktor Marija Slavkovik på VoxPublica.