Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Valg ved Fakultet for kunst, musikk og design

Det skal gjennomføres to valg ved Fakultet for kunst, musikk og design denne våren: valg av dekan og prodekan og valg av medlemmer til fakultetsstyret. Begge valg har forslagsfrist 26. mai klokken 16:00. Utvidet frist for forslag til kandidater til fakultetsstyret: 2. juni kl.15:00

Bilde av hånd som slipper stemmeseddel i valgurne
Photo:
UiB.no

Valg av dekan og prodekan

Det skal velges dekan og prodekan ved Fakultet for kunst, musikk og design. Dekan og prodekan velges i par. Valget gjennomføres i perioden 6. juni – 9. juni.

For studenter og fast vitenskapelig ansatte i forsker- eller undervisningsstillinger/ansatte på åremål utgjør instituttene ved KMD egne valgkretser. Valg i gruppe B (midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe C (tekniske- og administrativt ansatte) holdes i en felles valgkrets.

Valget skjer som flertallsvalg og stemmene vektes. 

Hvordan foreslå kandidater:
•        Forslag må være skriftlige 
•        Det må fremgå tydelig hvilken kandidat en foreslår som dekan og prodekan
•        Forslag må være underskrevet av minst fem personer som har stemmerett. Det må fremgå tydelig av forslaget hvem som har signert. Det oppfordres til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.
•        Ingen av de stemmeberettigete kan skrive under på mer enn ett forslag

Frist for å foreslå kandidater er 26. mai kl. 16.00.

Forslag på dekan og prodekan sendes til leder av valgstyret KMD på e-post ved anette.andersen@uib.no (signert og skannet).
Forslagene kan også sendes/leveres resepsjonen i Strømgaten 1 eller resepsjonen ved Griegakademiet.

 

Kandidater til valg av dekan og prodekan

Ved forslagsfristens utløp, fredag 26. mai kl 16:00, forelå det et godkjent forslag til valg av dekan og prodekan ved Fakultet for kunst, musikk og design:

Dekan: Frode Thorsen
Prodekan: Anne–Helen Mydland
 
Begge kandidatene er valgbare, jfr Universitetets valgreglement §28, første ledd.

Forslaget er undertegnet av 6 personer, som alle er forslagsberettiget, jfr Universitetets valgreglement §28, 5. ledd:
Gustav Kvaal
Käte Madsen
Torkell Bernsen
Ashley Booth
Hilde Kramer
Åse Huus
 
Det fremlagte forslaget oppfyller de formelle kravene og er derfor gyldig.
 
I følge valgreglementet ved UiB vil valg av dekan og prodekan der bare en kandidat stiller, bli avholdt med avtroppende fakultetsstyre som valgforsamling.
 
§ 28. Valg av dekan og prodekan
7. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling. Den er valgt som oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.
(for mer informasjon: Valgreglementet ved UiB)
 
Neste møte i fakultetstyret er 16. juni.
 
 

Valgplattform for dekanat 2017-2021

Valg av medlemmer til fakultetstyret

Universitetsstyret har besluttet at fakultetsstyret skal ha følgende sammensetning for perioden 1.8.17 – 31.7.21. Det skal derfor velges:
•        Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstillinger/faglige ansatte på åremål (gruppe A)
•        Ett medlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstilling, herunder stipendiater (gruppe B)
•        Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte (gruppe C)
•        Tre medlemmer fra gruppen studenter (gruppe D)
•        To eksterne medlemmer (oppnevnes)


Valg til fakultetsstyret gjennomføres i perioden 13.-21. juni. Opprinnelige var perioden 12. 16.juni, men på grunn av for få innkomne forslag til kandidater ble oppstart utsatt 1 dag og perioden utvidet.

Det vil bli holdt separate valg for de ulike gruppene. For valg til gruppe A og D skal det velges ett medlem og tre varamedlemmer av og blant tilsatte/studenter fra hvert institutt ved Fakultet for kunst, musikk og design. Det skal velges ett medlem og tre varamedlemmer fra gruppe B og C.
 

VALGKRETS

Fast medlem

Varamedlemmer

Avdeling for kunst – gruppe A

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Avdeling for design – gruppe A

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Griegakademiet – Gruppe A

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Gruppe B – felles KhiB og GA

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Gruppe C – felles KhiB og GA

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Avdeling for kunst – gruppe D

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Avdeling for design – gruppe D

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Griegakademiet – gruppe D

Ett medlem

Tre varamedlemmer

Hvordan foreslå kandidater:
•        Forslag må være skriftlige
•        være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget. Det må fremgå tydelig av forslaget hvem som har signert.
•        inneholde én eller flere kandidater
•        Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.
•        Det kan alternativt fremmes forslag på en liste. Listen må da inneholde forslag på ett medlem og tre varamedlem i prioritert rekkefølge. Listen må ha kjønnsmessig balanse.

Frist for å foreslå kandidater er 26. mai kl. 16.00.

Forslag sendes til leder for valgstyret KMD på e-post ved anette.andersen@uib.no (signert og skannet).

Forslagene kan også sendes/leveres resepsjonen i Strømgaten 1 eller resepsjonen ved Griegakademiet.
 

Kandidater til valg til fakultetsstyret 
 

Medlemmer til fakultetsstyret

 

KUNST- Gruppe A:

Valgt: Thomas Pihl

1. vara: Christine Hansen

2. vara: Annette Marie Kierulf

3. vara: Frans Jacobi

 

MUSIKK- Gruppe A:

Valgt: Wolfgang Schmid

1. vara: Thomas T. Dahl

2. vara: Signe Bakke

3. vara: Harald Bjørkøy

 

DESIGN - Gruppe A

Valgt: Åse Huus

1. vara: Mette L'Orange

2. vara: Eli-Kirstin Eide

3. vara: Gustav Kvaal

 

Gruppe B

Valgt: Sunniva Storlykken Helland

1. vara: Kjetil Traavik Møster

2. vara: Sabine Barbara Anna Popp

 

Gruppe C

Valgt: Kristine Vinje Haukaas

1. vara: Fredrik Malmedal Salhus 

2. vara: Kristian Skjold   

 

 

KUNST- STUDENT - Gruppe D

Valgt: Fridtjof Arneberg Wesseltoft

1. vara: Maria Toll

2. vara: Lisa Hallberg

2. vara: Astrid Krogh Hjortdal

 

MUSIKK- STUDENT Gruppe D

Valgt: Susanne Lohne Iversen

1.vara: Kristina Thu

 

DESIGN - STUDENT Gruppe D

Valgt: Tonje Lona Lensberg

1. vara: Tuva Marie Granseth Røisli

2. vara: Sandra Abelsnes Stokka

Valgprotokoll

Manntall

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Ansatte som er tilsatt f.o.m 2.3 har ikke stemmerett.

Studenter som er registrert som student ved Fakultetet for kunst, musikk og design og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

For å avgi stemme må en også ha BRUKERKONTO VED UIB

Står du ikke i manntallet? Send en melding til valgsekretariatet på e-post (post@kollsek.uib.no) eller ring på 55 58 20 05 /55 58 20 15

 

Valglokalet

Her finner du lenke til valglokalet, hvor du kan avlegge din stemme i valg av medlemmer til fakultetstyret ved KMD. Valgperioden er 13. juni kl. 14:00 til 21. juni kl. 12:00. Godt valg!

https://valg.usit.no/uib/valg/login.do?