Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Midtveisevaluering - Kristine Stangenes

Main content

ABSTRAKT

Betydning av søvnvaner og søvnvansker hos barn generelt og hos barn født ekstremt prematurt

Mål:
Vi ønsket å undersøke om barn født ekstremt prematurt (EP) har andre søvnvaner og høyere forekomst av søvnproblemer enn barn født til termin gjennom barndom frem til 11 års alder. Vi ønsket også å undersøke sammenhengen mellom grad nevrologisk funksjonsnedsettelse (NDD) og forekomst av søvnproblemer og hvorvidt pre-, per og postnatale faktorer kunne predikere senere søvnvansker hos barn født EP.

Metode:
En nasjonal kohort av barn født EP (n=231) og en kontrollkohort av barn født til termin (n=556) ble sammenlignet. Ekstrem prematuritet ble definert som født før 28 fullgåtte gestasjonsuker eller med en fødselsvekt under 1000 gram. Barnas søvnvaner ved 11 års alder og forekomst av søvnproblemer gjennom barndom frem til denne alder ble kartlagt ved spørreskjema til foreldrene.For EP-barna ble det også samlet inn data fra svangerskap, fødsel og nyfødtopphold, noen data fra svangerskap og fødsel ble hentet fra medisinsk fødselsregister. EP-barna ble også vurdert klinisk ved fem års alder og grad av nevrologisk funksjonsnedsettelse ble da vurdert.

Resultat: 
EP-barn hadde andre søvnvaner enn deres kontroller ved 11 års alder, for eksempel gikk de til sengs tidligere. EP-barn hadde også en høyere utbredelse av søvnproblemer enn kontrollene gjennom barndommen (26 % mot 14 %, p <0,001). Utbredelsen var også høyere for EP-barn uten NDD (n = 93, 20 %) enn for kontrollene, og økte med økende NDD til 67 % (p = 0,015) for de med alvorlig NDD. Vi fant at røyking ved svangerskapets start og slutt var assosiert til snorking ved 11 års alder (p =0,001 og p= 0,017) og at det å være født liten i forhold til gestasjonsalder og det å ha hjerneblødning var assosiert til problemer med innsovning eller nattlige oppvåkninger ved 11 års alder (p= 0,014 og p= 0,012 ). 

Konklusjon:
EP-barn hadde andre søvnvaner ved 11 år sammenlignet med kontrollene. Selv EP-barn uten NDD hadde flere søvnproblemer i løpet av barndommen enn kontrollene. Utbredelsen av søvnproblemer økte med økende NDD. Der var få pre-, per- og postnatale faktorer som var assosiert til søvnproblemer ved 11 års alder. Vi fant imidlertid at røyking i svangerskapet, det å være født liten i forhold til gestasjonsalder og det å ha hjerneblødning var assosiert til ulike spesifikke søvnproblemer ved 11 års alder.