Home
International Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bakgrunn for etablering av Internasjonalt senter

Med bakgrunn i rektoratets valgplattform og OU-prosjektet besluttet Universitetsdirektøren sommeren 2015 å sette i gang et arbeid for å etablere et senter på tvers av sentraladministrative avdelinger for å styrke den administrative innsatsen i universitetets internasjonale virksomhet.

Main content

Bakgrunn og prosjektorganisering

Det administrative arbeidet innen internasjonalisering har i lengre tid vært vurdert som fragmentert både sentralt og på tvers av nivåene i organisasjonen. Mandatet for arbeidet var svært åpent med hensyn til utforming av senteret, men rettet særlig oppmerksomhet mot behovet for å styrke tjenester og service for internasjonalt nyansatte og internasjonale studenter.

Universitet sin strategi for 2016-2022 peker på behovet for å styrke internasjonal mobilitet med konkrete mål for å øke volumet av forskerutveksling, inn- og utreisende studenter og phd-forskningsopphold. Strategien legger opp til å styrke internasjonalisering av forskning i bred forstand blant annet gjennom samarbeid om forskningsinfrastruktur og forskningssentra. Det overordnede målet er å gjøre UiB til en attraktiv internasjonal samarbeidspartner innen forskning.

Prosjektets mål og mandat for arbeidsgruppen ble lagt frem for Forhandlingsutvalget i juni.  Prosjektet ble fremmet som et omstillingsprosjekt og informasjon og fremdriftsplan for prosjektet ble lagt frem for IDU og for sentraladministrasjonen i august 2015. Prosjektleder har også informert om prosjektet i Forhandlingsutvalget i august og desember 2015 og i IDU i august, oktober, november 2015 og i mars 2016.

Arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen med utvikling av en organisasjonsmodell for senteret har pågått i perioden august 2015 til mai 2016. Arbeidet ble innledet med å beskrive arbeidsprosesser fra aktuelle funksjonsområder.  Dokumentasjon og innspill fra fakultet, OU-prosjekt og medarbeidere ved avdelingene er lagt til grunn for arbeidsgruppens innstilling. I september 2015 vedtok Universitetsdirektøren i samarbeid med arbeidsgruppen, å rendyrke den internasjonale profilen for senteret.

Prosjektet har vært organisert med en arbeidsgruppe, styringsgruppe og med Universitetsdirektøren som eier av prosjektet.

Mål, sammensetning, brukergrupper og tjenester

Internasjonalt senter skal være en pådriver for internasjonalt samarbeid ved UiB. Det skal være et kompetansesenter som gir støtte til brukerne og legger til rette for økt internasjonal mobilitet av studenter og ansatte.

Senteret skal kontinuerlig arbeide med å forbedre kvalitet, smidighet og effektivitet på de administrative tjenestene overfor brukerne.

Senteret skal bruke sin kompetanse og erfaring fra kontakt med brukerne til å gi råd til universitetsledelse og fakulteter for å kunne forbedre og øke den internasjonale mobiliteten i tråd med UiBs strategi.

Det er summen av rollene med brukertjenester, støtte / rådgivning og kompetansesenter som vil støtte opp om at UiB når de strategiske mål for internasjonalisering.

Senterets målgrupper

 • Internasjonale studenter
 • Utreisende studenter
 • Internasjonalt nyansatte
 • Utreisende ansatte
 • Innreisende og utreisende phd-kandidater
 • Gjesteforskere
 • Delegasjoner fra utenlandske universitet og institusjoner
 • Institutt og fakultet: Administrasjon og ledelse

Senterets roller og tjenester 

 • Fra Studieadministrativ avdeling (SA): Internasjonal seksjon
 • Fra Forskningsadministrativ avdeling (FA): Internasjonale avtaler, sentre og internasjonalisering av forskerutdanning
 • Fra HR-avdelingen: Internasjonal mobilitet

Senteret vil ha ulike roller i organisasjonen

 • Brukertjenester: direktekontakt mellom senteret og de ulike målgruppene / brukerne
 • Støtte til fakultet og rådgivning til fakultet og institutt
 • Kompetansesenter: ved å knytte de nevnte funksjonsområdene tettere sammen vil senteret ha en mer helhetlig kompetanse på internasjonaliseringsfeltet