Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Oddrun Samdal valgt som ny leder for UHR-Utdanning

Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Main content

UHR har fått ny organisering fra 1. januar 2018. Det innebærer at UHRs strategiske råd og utvalg får nye navn og skal konstitueres i løpet av våren 2018. Det som tidligere het Utdanningsutvalget er nå erstattet av en strategisk enhet for utdanning (UHR-Utdanning) hvor alle UHRs medlemsinstitusjoner møter. 

UHR-Utdanning skal i følge UHRs retningslinjer bidra til å oppfylle UHRs mål og hovedoppgaver slik de er formulert i organisasjonens vedtekter og strategi. Gjennom å skape nettverk av ledere fra sektoren, skal de strategiske enhetene bidra til å samordne og styrke utviklingen innenfor sine respektive fag- og ansvarsområder.

UHR-utdanning skal bidra til UHRs rolle som strategisk interesseaktør for medlemsinstitusjonene blant annet ved å:

  • være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonene og fremme nasjonalt samarbeid, koordinering og arbeidsdeling
  • bidra til å styrke medlemsinstitusjonenes kontakt med og interesser overfor myndigheter og andre relevante aktører
  • fremme bevissthet om forskning og høyere utdanning i samfunns- og næringsliv, samt delta aktivt i faglige og politiske prosesser
  • initiere eller bidra til aktiv kunnskaps- og erfaringsdeling
  • forberede saker for og rådgi UHRs styre
  • ivareta tverrgående oppgaver i sektoren (som formidling, innovasjon, internasjonalisering, rekruttering, digitalisering, kjønnsbalanse og mangfold)