Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
INTERNASJONALE SAMARBEID

Handlingsplan for Kina vedtatt

Universitetsstyret støttet utvikling av økt samarbeid mellom UiB og kinesiske universiteter og vedtok den fremlagte handlingsplanen for Kina enstemmig.

Arbeidere maler en regjeringsbygning i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen i Kina.
HANDLINGSPLAN VEDTATT: Universitetsstyret vedtok i sitt møte 12. april en egen handlingsplan for UiBs Kina-rettede virksomhet. På bildet ser vi arbeidere som maler en regjeringsbygning i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen i Kina.
Photo:
Chance Chan/Reuters/NTB Scanpix

Main content

Til universitetsstyremøtet 12. april 2018 ble det lagt frem et utkast til handlingsplan for Universitetet i Bergen (UiB) sitt samarbeid med Kina for perioden 2018-22, i samsvar med universitetets strategi og handlingsplan for internasjonalisering. Kina-handlingsplanen følger opp tidligere vedtak i universitetsstyret om å styrke samarbeidet mellom UiB og kinesiske samarbeidspartnere.

Følger opp nasjonale prioriteringer

UiBs Kina-handlingsplan følger opp Kunnskapsdepartementets Kina-strategi og norske myndigheters prioriteringer når det gjelder satsing på Kina. Handlingsplanen vil gi et styrket Kina-samarbeid innen spekteret forskning, utdanning og innovasjon.

Planen forutsetter at det samarbeides bredt, med både offentlige og private aktører. Under utviklingen av UiBs Kina-handlingsplan holdt universitetet derfor innspillsmøter med Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Hordaland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Maritime Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH) og Academia Europaea Bergen Hub.

Planen krever mer ressurser

Økt satsing på Kina vil også bety at det må prioriteres ekstra ressurser til dette. Siden det er nasjonal politiske vilje i både Norge og Kina til å styrke samarbeidet, er det rimelig å forvente at nasjonale virkemidler vil få en innretning som tar utgangspunkt i dette.

Det er ikke realistisk å forvente økning i UiBs grunnbudsjett i årene fremover, men Kina-satsingen vil gi de fagmiljøene ved UiB som ønsker å styrke sitt samarbeid med Kina nye muligheter til å søke ekstern finansiering. Dette vil gjelde både generelle og mer Kina-spesifikke forskningsmidler. Dette vil omfatte kilder som Forskningsrådet, ulike EU-programmer, SIU, m.fl.

Vil styrke gradstilbud på Kina

Styret sluttet seg enstemmig til forslag til vedtak:

«Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkastet til handlingsplan for universitetets samarbeid med Kina for perioden 2018-2022 med de merknader som kommer frem i møtet.»

Blant merknadene som kom frem i styremøtet var et ønske om å styrke og koordinere gradstilbud på kinesisk og at satsing på kinesisk språkopplæring styrkes.

Handlingsplanen er også oversatt til kinesisk og UiB-ledelsen vil ta denne med og presentere den under delegasjonsreisen i Kina 16.-20. april.