Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fra arkivet

Juridisk fakultetsbibliografi - systematisk

Ansatte 1969–1994: Systematisk del. Av Kirsti Lothe Jacobsen i samarb. med Jarle Golten Smørdal. © Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen 1994. Tilrettelagt av Ann Skaland 1996.

Generelle emner

Bibliografier m.m.

Bøker, stensiler

Kongshavn, Halvor. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982. -Oslo:

NSfK, 1982. - 49 s. - 20-års beretning, med to registervedlegg: a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapport 1958-1981. - 58 s. og b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965–1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

 

Kongshavn, Halvor. Systematisk katalog: klasse L rettsvitenskap - 4.

rev. utg. / ved Kongshavn. - Oslo: Universitetsbiblioteket, 1987. - 135 s. - 1. utg. 1952 ved Kaare Haukaas, 2. og 3. utg. 1985 ved Kongshavn

 

Kongshavn, Halvor. Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. -

Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam, 1991. - 114 s. - Med: Tilleggshefte 1991-1993 til Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. - Bergen: Institutt for privatrett, 1994. - 39 s.

 

Kongshavn, Halvor. Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i

Norge, øvrige nordiske land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s. Kongshavn, Halvor. Juridisk oppslagsbok: del 1, Privatrett og del 2, Forvaltningsrett. - 18. utg. ajourført pr. 1. jan. 1993 / ved Pål A. Bertnes, Kongshavn og Torstein Eckhoff. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 645 s.

 

Kongshavn, Halvor. A bibliography of articles in non-Scandinavian

languages 1963-1993 in Norwegian legal festschriften. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 26 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 10)

 

Lønningen, Kate. Bibsys-Marc på mange ark / utarbeidet av Lønningen og

Eva Minnich. - Ny utg. - Trondheim: Bibsys, 1993. - 94 s. - 1. utg. 1991

Artikler

Kongshavn, Halvor. Register 1974-1988. -

I: Hefte for kritisk juss [nr. 4] (1988) s. 1-63

 

Kongshavn, Halvor. Anders Bratholms forfatterskap fram til 70-årsdagen:

bibliografi / av Pål A. Bertnes, Kaare Haukaas og Kongshavn. - I: …den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år / red. Nils Christie m. fl. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 543-560

 

Kongshavn, Halvor. Gunnar-bibliografi [bibliografi Gunnar de Capua]. -

I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1992) s. 55-56

 

Mestad, Ola. 10-års register til JV 1973-1982 /

utarbeidet av Rune Svoren og Mestad. - I: JV (1983) s. 1-26

Anmeldelser

Kongshavn, Halvor. Nye bøker [fast spalte med kort omtale av aktuelle bøker]. - I:

(Hefte for) Kritisk juss (1989–)

 

Kongshavn, Halvor. Anmeldelse av Jens Søndergaard: Dansk juridisk

bibliografi 1985-1987. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1990 og av Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1987-89. - København: Det kongelige bibliotek, 1989. - I: LoR [nr. 10] (1990) s. 650-652

 

Kongshavn, Halvor. Norsk skatterettsbibliografi: anmeldelse av Kjersti

Selberg: Norsk skatterett 1945-1988: en bibliografi. Oslo: 1990] - I: Bok og bibliotek [nr. 5] (1990) s. 20-21

 

Sandvik, Tore. Norsk juridisk litteratur [fast årlig spalte]. - I:

Svensk juristtidning (1964–1979)

Fakultetets historie

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid. Organer for juristene ved Universitetet i Bergen. -

Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 3/70)

 

Hjulstad, Roar. Litteraturhenvisning til sentraladministrasjonens

organisasjon og spørsmål om reorganisering. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - (Notat; nr. 3/71)

Artikler

Einarsen, Terje. Bergen juridiske fakultet mot år to tusen: visjoner og

refleksjoner. - I: Injuria [nr. 7] (1990) s. 20-21

 

Eriksen, Per Christian. Statsbudsjettet 1983: enkelte virkninger for

Juridisk fakultet. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 39-41

 

Eriksen, Per Christian. Undervisningsplikten - overholdes den? - I:

Injuria [nr. 1] (1983) s. 94-96. - Artikkelen er fulgt opp av Tor Sydnes i Injuria [nr. 2] (1983) s. 21-26 og av Bent Liisberg i samme nr. s. 35-36

 

Frihagen, Arvid. Instituttets arbeidsoppgaver og intresseområde. - I:

Institutt for offentlig rett: en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70). - S. 1-2

 

Grahl-Madsen, Atle. Analyse av juridisk embetseksamen vårsemesteret

1984. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

 

Greve, Hanne Sophie. I smeltedigelen. Det juridiske institutt =

lærdomsete eller fagskole? - I: Injuria [nr. 3] (1973) s. 27-29

 

Haukali, Bernhard. Vestlia-seminaret 1983. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 16-18

 

Husabø, Erling Johannes. Nordisk studentjuriststevne. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 50

 

Hærem, Axel. Om oss jurister, særlig de fra Bergen: kåseri fra

Finse-seminaret. - I: Injuria [nr. 2] (1970) s. 20-25

 

Knustad, Børge. Jussformidlingen våren 1983. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 92-93

 

Krüger, Kai. Dekani ord (fast spalte). - I: Injuria fom [nr. 1] (1992)–

 

Liisberg, Bent. Undervisningsplikten - den kan omfatte så mangt og meget. -

I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 35-36. - Svar på Per Christian Eriksens innlegg i Injuria [nr. 1] (1983)

 

Lilleholt, Kåre. De juridiske institutter: om institutt for privatrett,

Universitetet i Bergen. - I: Juristkontakt (1987) s. 340-341

 

Mellbye, Halfdan. Ombyggingsarkitekten. - I: Injuria [nr. 3 (1983) s. 6-7

 

Nygaard, Nils. Dekani ord (fast spalte). - I: Injuria fom. [nr 2] (1990) tom. (1991)

 

Nygard, Mons Sandnes. Jusstudiet i Bergen - bakgrunn, utbygging og

forventningar. - I: Injuria [nr. 1] (1984) s. 15-16

 

Rasmussen, Arne Arvid. Forsøk på provokasjon. - I: Injuria [nr. 2] (1971) s. 20-24

 

Rasmussen, Ørnulf. De juridiske institutter. - I: Juristkontakt (1988) s. 218-219

 

Stavang, Per. Dei juridiske institutta frå 1969 til i dag. - I: Injuria

[nr. 4] (1983) s. 12-13

 

Stokkan, Bjørnar. Det første nasjonale doktorandseminar i rettsvitenskap

1987. - I: Juristkontakt (1987) s. 508-509

 

Strandbakken, Asbjørn. Om strykutvalgets arbeid. - I: Injuria [nr. 4]

(1993) s. 40-41

 

Tveit, Hans Carl. Dragefjellet - stedet der menn er menn. - I: Injuria

[nr. 1] (1983) s. 86

 

Tveit, Hans Carl. Innflytting på Dragefjellet! - I: Injuria [nr. 2]

(1983) s. 37-38

 

Tveit, Hans-Carl. 0-opptak, eller "når veggene buler". - I: Injuria

[nr. 2] (1990) s. 34-35

 

Tveit, Hans-Carl. Bygg reis deg (om ikke i år så til neste vår) - I:

Injuria [nr. 2] (1991) s. 41-42

 

Wiig, Søren. Universitetets søppeldunk. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s.

51-52. - Motinnlegg: Jus - en søppeldunk? - svar til Søren Wiig / av

 

Cathrine Marchand Johnsen. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 26-28

 

Wyller, Christian Fredrik. Forbrukerrett som nytt valgemne til 1. avd. -

I: Injuria [nr. 2] (1981) s. 22-23

 

Østgård, Brynjar. Tingsrettsekskursjonen høsten 1982 / av Østgård og E.

Kleiberg. - I: Injuria [nr. 3] (1982) s. 31-38

 

Østgård, Brynjar. Bør det juridiske studium lukkes? - I: Stud.jur. [nr. 3]

(1983) s. 62-63

 

Aakre, Paul I. Om å være vit. ass. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 6-8

 

Den juridiske undervisning

GENERELT

Bøker, stensiler

Sandvik, Tore. Det juridiske studiet. - 3. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1974. - 86 s. - 1 utg. 1961, 2. utg. 1969

 

Artikler

Bakka, Pål Magne. Tanker om juridiske teorioppgaver -

eksamenssituasjonen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 25-33

 

Bakka, Pål Magne. Om elementene i den praktiske oppgaven - og litt til.

- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 14-22

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til å gå opp til eksamen - menneskerett eller

utdanningspolitisk antikvitet. - I: Studvest [nr. 12] (1991) s. 10-11 og [nr. 13] s. 10-11

 

Giertsen, Johan. Viktigst på 3. avd.: partsforholdene. - I: Injuria [nr.

4] (1990) s. 12-14

 

Giertsen, Johan. "Nytt", spennende rettsområde: EF-rett. - I: Injuria

[nr. 4] (1991) s. 40-41

 

Grahl-Madsen, Atle. Analyse av juridisk embetseksamen, vårsemesteret

1984. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

 

Grahl-Madsen, Atle. Jusstudiet mot år 2000. - I: Bergens Tidende [nr. 5]

(1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Et samfunns- og problemorientert juridisk studium. -

I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 8-14

 

Grønlien, Bjarte. Bør rettshistorie utgå som eget fag på

mellomavdelingen?- I: Injuria [nr. 3/4) (1982) s. 47-48. - Kommentert av Arne Gjeraker i Injuria [nr. 2] (1983) s. 57-58

 

Grønlien, Bjarte. Studiereformer - Bergen og Oslo. Enkelte bemerkninger.

- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 64-66

 

Haukali, Bernhard. Studiet og eksamensordningen. - I: Injuria [nr. 5]

(1983) s. 45-46

 

Holgersen, Gudrun. Om arbeidet i Undervisnings- og eksamensutvalget, -

særlig om undervisningen til 3. avdeling. - I: Injuria [nr. 2] (1993) s. 33-34

 

Krüger, Kai. Er vi for ukritisk? - I: Injuria [nr. 1/2] (1975) s. 21-24

 

Krüger, Kai. Noe om eksamenskrav og ferdighetsprøvning ved eksamen. - I:

Injuria [nr. 1] (1985) s. 9-13

 

Krüger, Kai. Forskning og undervisning - samspill eller konfrontasjon? -

I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 19-22

 

Mestad, Ola. Om sosialøkonomi i juss-studiet og ny lærebok. - I: JV

(1986) s. 204- 216

 

Søfteland, Øystein. Undervisningsforholdets realitet.

- I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 45-47

 

Vogt, Edvard. Der Jurastudent. - I: Sie hörten seine Stimme / ed. by

Bruno Scäfer. - Luzern: Verlag Raber & Cie, 1952

 

Østgård, Brynjar. Rettskilde- og metodelære: åpent seminar ved

professorene Krüger og Bernt. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 70-72

 

Østgård, Brynjar. Utvalgte emner i obligasjonsretten: åpent seminar ved

stud.jur. Johan Giertsen. - I: Injuria [nr. 1] [1982] s. 26-27

 

Østgård, Brynjar. Valgfaget kredittrett. - I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 23-25

EKSAMENSOPPGAVER, BESVARELSER OG KOMMENTARER

Oppgavesamlinger

Bernt, Jan Fridthjof og Lars Christensen. Oppgaver i rettslære. -

Kristiansand: Agder distriktshøgskole, 1977. - 89 s. - (Skrifter / økonomisk fagseksjon; nr. 1/77)

 

Brudvik, Arthur. Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag. - 8.

utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig fra 1987

 

Frihagen, Arvid. Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. -

Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s. - 1.-5. utg. 1971-87,

 

Kongshavn, Halvor. Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver / redigert og

med litteraturtips av Kongshavn (5 bind):

1. avdeling jus 1975-1993 - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 148 s. - 1. utg. 1990, 2. utg. 1991

2. avdeling jus 1980-1993. - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. - 108 s. - 1. utg. 1991 (s.m. Ola Hagen), 2. utg. 1992

3. avdeling jus 1980-1993. - 2. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 125 s. - 1. utg. 1992 (s.m. Ola Hagen)

4. avdeling jus 1980-1992 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992. - 102 s.

5. avdeling jus 1984-1993 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 183 s.

 

Mæland, Henry John. Oppgaver i sivilprosess. - Bergen: Institutt for

offentlig rett, 1988/92. - 72 s. - 1. utg. 1988

Besvarelser

Askeland, Bjarte. Redegjør for utviklingen av det ulovfestede objektive

ansvar, og for rettstilstanden idag når det gjelder dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave høsten 1991. - I: JV (1992) s. 40-50

 

Frantzen, Torstein. Hvor langt er betalinger foretatt av konkursdebitor

før fristdagen bindende for konkurskreditorene. Eksamensoppgave 3. avd. høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 26-30. - Kommentert av Kristian Huser s. 30-31

 

Frantzen, Torstein. Praktikum 3. avdeling høsten 1991. - I: Injuria

[nr. 3A] (1992) s. 32-35. - Kommentert av Bjarte Eikeseth s. 35-37

 

Frølich, Peter. Gi en oversikt over reglene om adgangen til å unnlate

påtale og til å gi betinget dom, og gjør rede for de hensyn som ligger bak - I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 10-17

 

Giertsen, Johan. Avbestilling og kreditormora i gjensidig bebyrdende

kontraktsforhold: eksamensbesvarelse våren 1981. - I: JV (1982) s. 92-102

 

Giertsen, Johan. I hvilken utstrekninger bevisumiddelbarhetsprinsippet

gjennomført i sivil-og straffeprosessen? (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 2] (1984) s. 12-15 og [nr. 3] s. 13-16

 

Gjelstad, Øyvind. Når blir en mistenkt å betrakte som siktet og hvilken

betydning har det for hans rettsstilling?- fak oppg. nr. 2 teori 4. avd. vår -89. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 29-33

 

Hatland, Trond. Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning

for tap i fremtidig erverv: eksamen 1. avdeling høst 1990. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 38-43. - Kommentert av Nils Nygaard

 

Hærem, Axel. Straffelovens § 270. - I: JV (1961) s. 11-18.

 

Knustad, Børge. Sameiers rett til bruk og utnyttelse og til avhendelse

av part i sameietingen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 12-18

 

Krüger, Kai. Motivenes betydning ved lovtolkning. - I: JV (1966) s. 192-203

 

Landa, Trym. Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - S. 5-12. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991

 

Landa, Trym. Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - S. 20-28. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991

 

Lenth, Guri. Kanonisk rett og dens innvirkning på europeisk og norsk

rettshistorie: 2. avdeling våren 1987. - I: JV (1988) s. 196-207

 

Lilleholt, Kåre. Om den retten lotteigarane har til naturalutlegg på

dødsbuskifte og samansett skifte. - I: JV (1975) s. 355 - 361. - Eksamensoppgåve v/ Universitetet i Oslo høsten 1973

 

Lunde, Daniel. Praktikum 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990)

s. 14-19. - Kommentert av Halvdan Mellbye

 

Lunde, Daniel. Redegjør for og sammenlign reglene om erstatning for tap

av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn: eksamensbesvarelse 1. avd. 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 4-12. - Kommentert av Gudrun Holgersen

 

Lunde, Daniel. Hvor langt gjelder det i kontraktsforhold plikt til å

ivareta medkontrahentens intresser? - I: Injuria [nr. 2] (1988) s. 24-34. - Seminaroppgave

 

Lunde, Daniel. Avtalepant i enkle pengekrav. - I: Injuria [nr. 5] (1989)

s. 31-36. - Kommentert av Johan Giertsen s. 37-38

 

Lunde, Daniel. Rettsfølgene av brudd på grannelovens §§ 2-5.

Eksamensbesvarelse 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 1] (1990) s. 29-35

 

Mathiassen, Christian S. Gi en utredning om allemannsrettenes rettslige

karakter, og gi en oversikt over de viktigste av disse. - I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 18-24. - Seminaroppgave

 

Mestad, Ola. Oppgåveløysing, praktisk oppgåve, 3. avdeling vår 1984.

- I: JV (1984) s. 1-19

 

Smørdal, Jarle Golten. Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta

objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvargrunnlaget: eksamen 2. avdeling hausten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 14-18. - Kommentert av Ernst Nordtveit.

 

Stautland, Per Kjetil. Gje eit oversyn over dei rettslege utvegar ein

lønstakar i gjeldskrise har til å løysa problema sine…: 3. avdeling vår 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. S. 48-54

 

Stautland, Per Kjetil. Om fastlegginga av forfall i pengekravstilhøve. -

I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 56-61

 

Stautland, Per Kjetil. Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 13-18

 

Urke, Sven Marius. Kreditorenes stilling ved skifte av dødsbo og

ekteskapelig felleseie: eksamenbesvarelse våren 85. - I: Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56. - Kommentert av Johan Giertsen i Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19

 

Urke, Sven Marius. Lojalitetsplikten i kontraktsforhold. - I: Injuria

[nr. 3] (1986) s. 44-49

 

Vike, Anne Kristin. Gi en oversikt over de rettslige muligheter en

lønnstaker i gjeldskrise har til å løse sine problemer…: 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 39-47

 

Vike, Anne Kristin. Om fastlegningen av forfall i pengekravsforhold. I:

Utvalgte eksamensoppgaver fra tredjeavdeling juridisk embetseksamen universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 62-70

 

Vike, Anne Kristin. Spesialtitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 29-37

 

Vike, Anne Kristin. Motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I:

Injuria [nr. 1] (1994) s. 52-60

 

Våland, Christian Stang. Omstøtelse av gaver og gavelignede

disposisjoner i konkurs. 3. avd. vår 1989 - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 32-37. - Kommentert av Johan Giertsen

 

Wiig, Søren. Praktikum 3. avd. vår 1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 38-42. -

Kommentert av Rune Sæbø

Kommentarer til besvarelser og eksamen

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningens varslingsplikt etter fvl. § 16 og

17, 2. og 3. ledd: kommentarer til oppgaven. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 13-15

 

Bernt, Jan Fridthjof. Kommentar til 4. avd. høsten 1990: Hvilken

betydning har ulike typer praksis (forfatningspraksis, forvaltningspraksis, publikumssedvaner) som rettskildefaktor for domstolene og i det praktiske liv? (Domstolenes egen praksis skal ikke behandles). Hvilke hensyn taler for at domstolene bør legge vekt på slik praksis, og hva er de viktigste motargumenter mot dette. - I: Injuria [nr. 3] (1991) s. 40-42. - Besvarelsen i samme nr.

 

Bårdsen, Arnfinn. Kommentar til oppgaven: Innskrenkende og utvidende (og

analogisk) tolking av lover. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 55-58 Bårdsen, Arnfinn. Kommentar til mønsterbesvarelsen: motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I: Injuria [nr 1] (1994) s. 61-62

 

Eeg, Thomas. Kommentar til oppgaven: gjenlevende ektefelles råderett

over det uskiftede bo. - I: Injuria [nr. 1] (1993) s. 37-39

 

Giertsen, Johan. Domstolspraksis og forvaltningspraksis som

rettskildefaktor: erfaringer fra sensur høsten 1984. - I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 23-28

 

Giertsen, Johan. Reklamasjoner i kjøp - en kommentar: kommentarer til en

studentoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 13-15. - Besvarelse i Injuria [nr. 4] (1985) s. 14-18

 

Giertsen, Johan. 2. avd. V-86: Culpanormen: kommentarer til

eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 15-17

 

Giertsen, Johan. Strenge sensorer, kontrakter og død: kommentarer til

eksamensbesvarelse av Sven Marius Urke. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19. - Besvarelsen i Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56

 

Giertsen, Johan. Eksamen, 4 avdeling, høst 85: Forvaltningslovens § 41.

- I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 37-41

 

Giertsen, Johan. Forvaltningslovens § 41 - sensur høsten 1985. - I: JV

(1988) s. 342-346

 

Giertsen, Johan. Debitors rett og legitimasjon under gjeldsforhandling:

kommentarer til fak. oppgave 3. avd. høst 1988. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 15-17

 

Giertsen, Johan. Kommentarer til besvarelse om "Avtalepant i enkle

pengekrav". - I: Injuria [nr. 5] (1989) s. 37-38

 

Giertsen, Johan. Kommentarer til mønsterbesvarelsen: Sikring av enkle

krav. 3. avd. UiO høsten 1988. - I: Stud.jur. [nr. 4] (1989) s. 37-38

 

Giertsen, Johan. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Omstøtelse av gaver

og gavelignende disposisjoner i konkurs: 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 37. - Besvarelsen i samme nr.

 

Giertsen, Johan. Lovfestede og ulovfestede regler om grunnlag for

erstatningsansvar ved mislighold av kontrakter: kommentar til en eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 7] (1993 ) s. 77-78

 

Henriksen, Arne. Kommentar til besvarelsen: Kravet om god tro som vilkår

for ekstingsjon. - I: Injuria [nr. 3] (1994) s. 87-89. - Besvarelsen i samme nr.

 

Holgersen, Gudrun. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for og

sammenlign reglene om erstatning for tap av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 12-13

 

Hove, Harald. Bundne statsutgifter: kommentarer til gr.fagseksamen våren

1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 11-13

 

Huser, Kristian. Kommentar til 3. avd. H-91 teori: Hvor langt er

betalinger foretatt av konkursdebitor før fristdagen bindende for konkurskreditorene? - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 30-31. - Besvarelsen i samme nr.

 

Hærem, Axel. Om stiftelse og bortfall av servitutter ved hevd: kommentar

til eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 12-14

 

Krüger, Kai. En fremstilling og vurdering av reglene for

gjeldsovertakelse: kommentar til en eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 6-7

 

Liisberg, Bent. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum 2. avd vår

1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 29-31. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Mellbye, Halvdan. Kommentar til praktikumsoppgave 1. avd. vår 1987. - I:

Injuria [nr. 6A] (1990) s. 20

 

Mellbye, Halfdan. Kommentar til 4. avd. teori: Grunnloven § 96. - I:

Injuria [nr. 3A] (1992) s. 45-46. - Eksamensbesvarelsen i samme nr.

 

Mellbye, Halvdan. Kommentar til praktikum 2. avd. vår 1993. - I: Injuria

[nr. 5] (1993) s. 59-60. - Besvarelsen i samme nr.

 

Nordtveit, Ernst. Kommentar til 2. avd. H-91 teori: Gjer greie for

utviklinga av det ulovfesta objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 19. - Besvarelsen i samme nr.

 

Nygaard, Nils. Kontantstønad under sjukdom etter folketrygdlova kap. 3:

kommentar til eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 8-9

 

Nygaard, Nils. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for

arbeidstakerbegrepet i folketrygdlovens § 11-1 og yrkesskadebegrepet i samme lovs § 11-4 nr. 1, herunder kravet til årsakssammenheng. 2. avd. høst 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 24-25. - Besvarelsen i samme nr.

 

Nygaard, Nils. Kommentar til svar på eksamensoppgåve 1. avd. H-90:

Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 43-44. - Besvarelsen i samme nr.

 

Sandvik, Tore. Beneficium ordinis: kommentar til eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 10-11

 

Stavang, Per. Nokre utfyllande merknader om grunnlova § 66: kommentar

til skriveverksteds-oppgave på 1. avd.: Grunnloven § 66. - I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 38-39. - Besvarelsen i samme nr.

 

Strandbakken, Asbjørn. Kommentar til 2. avd. vår 1991: Om de hensyn som

taler for og imot adgangen til testamentariske disposisjoner og om de skranker det bør være for en slik adgang. - I: Injuria [nr. 6] (1991) s. 42-44. - Besvarelsen i samme nr.

 

Strandbakken, Asbjørn. Kommentar til eksamensbesvarelse 4. avd. teori:

Straffbart forsøk. - I: Injuria [nr. 5] (1992) s. 41-43

 

Sæbø, Rune. Kommentar til eksamensbesvarelse: Praktikum 3. avd, vår

1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 42-44. - Besvarelsen i samme nr.

 

Sæbø, Rune. Kommentar til 3. avd. vår 1988 - teori: Avtalelovens § 36. -

I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 38-40. - Besvarelsen i samme nr.

 

Sæbø, Rune. Kommentar til praktikum 3. avd. vår 1991. - I: Injuria [nr. 5]

(1991) s. 36-37. - Besvarelsen i samme nr.

 

Sæbø, Rune. Kommentar til eksamensbesvarelse 3. avd. v-92, oppgave nr. 2

- teori. (analyse av HR-dom og avtalerevisjon). - I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 49-50. - Besvarelsen i samme nr.

 

Wyller, Christian Fredrik. Kommentarer til oppgaven i forbrukerrett

valgemne. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 15-16

Juridisk metode. Rettskildelære.Kildesøking

Bøker, stensiler

Bakka, Pål Magne. Juridisk oppgaveteknikk: praktisk rettskildelære for

studenter. - Bergen: Fagbokforlaget, 1993. - 140 s.

 

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en

introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

 

Huser, Kristian. Rettskildebruk i juridisk forskning: 3 foredrag. -

Bergen: Universitetet, 1991. - 37 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 33)

 

Kongshavn, Halvor. Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i

Norge, øvrige nordiske land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s.

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Tolking av lover med både strafferettslige og

sivilrettslige sanksjoner - belyst ved tre av dem. - I: LoR (1983) s. 163-199

 

Bakka, Pål Magne. Om det å "lese juss". - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 51-74

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rettskildebruk for forskeren: en sammenligning med

domstolenes og forvaltningens rettskildebruk. - I: TfR (1989) s. 265-294

 

Brudvik, Arthur. Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten

/ red. Bertil Wiman. - Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

 

Giertsen, Johan. Å lese og å studere - ikke det samme. - I: Injuria [nr. 6]

(1992) s. 25-28

 

Holgersen, Gudrun. Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle

håndhevnings- og kontrollorganer innen forvaltningen. - I: TfR (1987) s. 404-444

 

Hov, Jo. Formålsbetraktningers betydning ved lovfortolkning og annen

rettsanvendelse (eksamensbesvarelse). - I: JV (1968) s. 256-262

 

Kongshavn, Halvor. Nordisk EF-litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte

for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 14-23

 

Kongshavn, Halvor. Norsk juridisk litteratur / av Øyvind Frisvold og

Kongshavn. - I: Seminarrapport: Det første nordiske juridiske biblioteksmøte 1989… - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 6)

 

Kongshavn, Halvor. Sources of legal information in Iceland. - I:

International journal of legal information Vol. 21 [nr. 2] (1993) s. 167-173

 

Krüger, Kai. Motivenes betydning ved lovtolkning. - I: JV (1966) s. 192-203

 

Aall, Jørgen. Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i

intern norsk rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

Anmeldelser

Haukali, Bernhard. Bokanmeldelse av: Kompendium i oppgaveskriving / av

Mads T. Andenæs, Pål H. Christiansen og Jan B. Jansen. - Oslo: Bergendal forlag, 1983. - I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 49-51

 

Kongshavn, Halvor. Anmeldelse av Tom Arbo Høeg: Lov og dom 1836-1968 og

Lov og dom 1969-1988. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam forlag, 1990. - I: LoR (1991) s. 60

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av: Norstedts juridiska handbok. - 13.

utg. / red. Claes Sandgren. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 243

 

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en

introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

 

Doublet, David. Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og

forståelse: et forsøk på en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. II, 340 bl. - (Stensilserie; nr. 60). - Magistergrad i filosofi ved Univ. i Bergen, 1981

 

Doublet, David. Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt,

1982. - II, 55 s. - (Stensilserie; nr. 61)

 

Doublet, David. Fornuften som rettsinstans: Kritik der reinen vernunft

som fornuftens refleksjonsprosess. - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. - (Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

 

Doublet, David. Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller,

fornuften som rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filisofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

 

Doublet, David. Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. -

Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok; 1987)

 

Doublet, David. Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum

Forlag/ Verlag Ferdinand Schöning, 1989. - 225 s. - Bearbeidet Dr.avhandling

 

Doublet, David. Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om

den menneskelige fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

 

Krüger, Kai. Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk

forskning, 1981. - 57s. - (Skrifter; nr. 14/81)

 

Vogt, Edvard. The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. -

Lisentiatavhandling

 

Vogt, Edvard. La leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

 

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.

Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

 

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:

Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

 

Vogt, Edvard. Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed Internazionali,

1959. - 112 s.

 

Vogt, Edvard. Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St.

Thomas university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling Roma, 1962

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i

vitskapane. - Bergen: Universitetet, 1984. - S, 17-34. -

(Vitskapsteoretisk forum / skriftserien; nr. 1/84)

 

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Norsk rettsteori mellom

rettspositivisme og ny-normativisme. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146.

 

Doublet, David. Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk

filosofisk tidsskrift (1985) s. 209-239

 

Doublet, David. Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras

legitimeringskrise. - I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

 

Doublet, David. Schellings naturfilosofi: en romantisk anakronisme eller

et naturfilosofisk korrektiv til det mekaniske verdens bilde. - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. -

(Årbok for senter for vitenskapsteori; 1988)

 

Doublet, David. Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red.

Doublet. - Bergen: Ariadne, 1988. - (Årbok, Senter for vitenskapsteori; 1988). - Forts. av Differensiering og rasjonalisering, 1987

 

Doublet, David. Hermeneutikken og rettsvitenskapen. - I: TfR (1989) s. 589-612

 

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og

bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

 

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso

nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

 

Vogt, Edvard. Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in

western Europe and America. - Roma, 1967. - S. 445-462

Rettsfilosofi. Filosofi. Rettssosiologi. Sosiologi

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en

introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

 

Doublet, David. Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og

forståelse: et forsøk på en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. II, 340 bl. - (Stensilserie; nr. 60). - Magistergrad i filosofi ved Univ. i Bergen, 1981

 

Doublet, David. Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt,

1982. - II, 55 s. - (Stensilserie; nr. 61)

 

Doublet, David. Fornuften som rettsinstans: Kritik der reinen vernunft

som fornuftens refleksjonsprosess. - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. - (Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

 

Doublet, David. Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller,

fornuften som rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filisofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

 

Doublet, David. Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. -

Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok; 1987)

 

Doublet, David. Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum

Forlag/ Verlag Ferdinand Schöning, 1989. - 225 s. - Bearbeidet Dr.avhandling

 

Doublet, David. Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om

den menneskelige fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

 

Krüger, Kai. Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk

forskning, 1981. - 57s. - (Skrifter; nr. 14/81)

 

Vogt, Edvard. The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. -

Lisentiatavhandling

 

Vogt, Edvard. La leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

 

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.

Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

 

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:

Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

 

Vogt, Edvard. Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed Internazionali,

1959. - 112 s.

 

Vogt, Edvard. Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St.

Thomas university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling Roma, 1962

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i

vitskapane. - Bergen: Universitetet, 1984. - S, 17-34. -

(Vitskapsteoretisk forum / skriftserien; nr. 1/84)

 

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Norsk rettsteori mellom

rettspositivisme og ny-normativisme. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146.

 

Doublet, David. Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk

filosofisk tidsskrift (1985) s. 209-239

 

Doublet, David. Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras

legitimeringskrise. - I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

 

Doublet, David. Schellings naturfilosofi: en romantisk anakronisme eller

et naturfilosofisk korrektiv til det mekaniske verdens bilde. - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. -

(Årbok for senter for vitenskapsteori; 1988)

 

Doublet, David. Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red.

Doublet. - Bergen: Ariadne, 1988. - (Årbok, Senter for vitenskapsteori; 1988). - Forts. av Differensiering og rasjonalisering, 1987

 

Doublet, David. Hermeneutikken og rettsvitenskapen. - I: TfR (1989) s. 589-612

 

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og

bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

 

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso

nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

 

Vogt, Edvard. Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in

western Europe and America. - Roma, 1967. - S. 445-462

Rettshistorie

Bøker, stensiler

Kayser, Aksel. Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på

ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

 

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

 

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie - 2. utg.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

 

Nygard, Mons Sandnes. Overhoffrettsdommar. Vol. 1 (1667-1679) og Vol. 2

(1680-1689). - Oslo: Den rettshistoriske kommisjon, 1981/87

 

Rasmussen, Arne Arvid. Hovedlinjer i rettshistorien. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1987. - 179 s.

Artikler

Krüger, Kai. Om Grindeskrifte og annet i gammel og ny Færø-juss. - I:

Stud.jur. [nr. 6] (1964) s. 6-12

 

Mestad, Ola. Anton Martin Schweigaard. - I: JV (1984) s. 253-254

Nygard, Mons Sandnes. Gammal og ny rett. - I: "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 67-80

 

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland

Politikammer 1900-1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Anmeldelser

Nygard, Mons Sandnes. Bokanmeldelse av Holmäck, Åke och Wessén: Magnus

Erikssons landslag i nusvensk tolkning. - Lund, 1962. - I: TfR (1963) s. 326-331

Kirkerett

Bøker, stensiler

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.

Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

 

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:

Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Artikler

Vogt, Edvard. Sui preti operai (om arbeiderprester). - I: Il Quotidiano,

Roma, 11 marzo 1954

 

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso

nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino:

Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Kvinnerett. Likestilling

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i

utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Kvinneproblemet i rettsvitenskapen / av Bernt og

Kirsti Bull. - I: Forskning om kvinner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - S. 129-139

 

Giertsen, Johan. Lov, likestilling og mannsdominans. - I: Injuria

[nr. 4 ] (1988) s. 26-29

 

Greve, Guri. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?

- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. - S. 110-111

 

Holgersen, Gudrun. Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for

kvinderet 1980. - København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

 

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres

rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

 

Holgersen, Gudrun. Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten: bind

1 / red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 410-431

 

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:

Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

 

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:

Underveis…: festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

Anmeldelser

Greve, Guri. Anmeldelse av Årbog for kvinderet 1980 / red. Lindgård,

Nielsen og Thorbek. - København, 1980. - I: TfR (1982) s. 141-144

 

Holgersen, Gudrun. Viktig verk om kvinnerett: bokanmeldelse av Tove

Stang Dahl: Kvinnerett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: LoR (1986) s. 618-625

 

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer

/ av Agnete Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

 

Røberg, Geir Ove. Bokanmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven:

særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 69-70

 

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Den muslimske

familie: en undersøkelse av kvinners rett i islam. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: Hefte for kritisk Juss [nr. 1] (1993) s. 27-32

EDB-rett. Personvern

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Forskningsarkiver og personlighetsvern: om

langtidslagring og gjenbruk av taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen: Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

 

Sandvik, Tore. Persondata og personvern: innstilling fra

kredittopplysningsutvalget av 1970 / Sandvik formann. - Oslo: Universitetsforlaget, 1974. - 63 s - (NOU 1974:22)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om elektronisk databehandling.

- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 218-223

 

Doublet, David. Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme

helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

 

Doublet, David. Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet.

- I: Pseudonyme helseregistre… - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

 

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:

JV (1988) s. 139-169

Diverse emner

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Privatrett for økonomer / av Brudvik og Fr. Fr.

Gundersen. - Jar: Gundersen, 1982. - 222 s. Brudvik, Arthur. Jus for økonomer. - 4. utg. / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Asker: Gundersen, 1993. - 438 s. - 1. utg. 1988, 2. utg. 1989, 3. utg. 1990

 

Lilleholt, Kåre. En for hverandre: sigøynerne Milos Karoli og Frans

Josef forteller / av Lilleholt og Peder Skogaas. - Oslo: Gyldendal, 1978. - 140 s.

Artikler

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekarenes arbeidsvilkår - og

bibliotekarenes. - I: Forskerforum [nr. 5/6] (1985) s. 39

 

Kongshavn, Halvor. USA-tur til juridiske fagbibliotek. - I: Løpeseddelen

[nr. 7] (1989) s. 13-14

 

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekar - B-forsker? - I: Uniforum

[nr. 6] 26.3.1992. - Replikk i: Uniforum [nr. 8] 30.4. til motinnlegg i [nr. 7] 9.4.92

 

Kongshavn, Halvor. Rettspolitisk forening. - I: Juristkontakt [nr. 3] (1983) s. 8-9

 

Lilleholt, Kåre. Målbruk i arbeidslivet: om retten til å bruke dialekt

og nynorsk. - I: Mål og makt (1979) s. 13-23

 

Lindboe, Knut. Anonyme Retstidende. - I: Advokatbladet [nr. 4] (1990) s.

14. - Kommentert av Hans Stenberg-Nilsen i: Advokatbladet 1990 nr. 5 (på s. 31)

 

Nygaard, Nils. Kva med Sivillovboka? - samtale med Knut Robberstad. - I:

Stud. jur. (1962 ) [nr. 6] s. 11-12 og 30

 

Sandvik, Tore. Jurister og kontrakter. - I: Juristkontakt (1984 ) s. <194-195

 

Vogt, Edvard. Naturretten og atomvåpnene. - I: Bergens Tidende 6.2.1960 (kronikk)

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Ny utgave av Knoph: Bokanmeldelse av Knophs oversikt

over Norges rett. - 9. utg. / red. Birger Stuevold Lassen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - I: Injuria [nr. 2] (1987) s. 38-41

 

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Nordisk gjenklang: festskrift til

Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969. - Oslo: Tanum, 1969. - I: Juristkontakt [nr. 1] (1970) s. 3

 

Lenth, Guri. Bokanmeldelse av: Idrett og jus. - 2. utg. / red. Gunnar

Martin Kjenner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: LoR (1993) s. 275-278

 

Østgård, Brynjar. Bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen: Privatrett i

spørsmål og svar. - Jar: Gundersen, 1981. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 29-30

 

Privatrett

Arbeidsrett

Bøker, stensiler

Fanebust, Arne. Oppsigelse på politisk grunnlag: problemstillinger,

lovstoff og aktuelle saker. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 41s. - (Skrift; nr. 7/76)

 

Fanebust, Arne. Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn" i

forhold på bedriftssiden. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 61 s. - (Skriftserie; nr. 3 / 77)

 

Fanebust, Arne. Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra

Ombudsmannen i tjenetemannssaker. - 3. utg. / red. av Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. utg. 1972, 2. utg. 1977

 

Fanebust, Arne. Midlertidig tilsetting: bruk av midlertidig tilsetting

og rettsstillingen for midlertidig personale. - Bergen: Universitetet, 1982. - 95 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 2)

 

Fanebust, Arne. Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av

arbeidsavtaler: rett og plikt i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

 

Fanebust, Arne. Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn",

forhandlings- og søksmålsordningen, sanksjonssystemet. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1989. - xii, 406 s. - 1. utg. 1985. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

 

Frihagen, Arvid. Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og

forvaltningsrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift; nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

 

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i

utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet. -

I: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

 

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole? -

I: LoR (1977) s. 417-425

 

Fanebust, Arne. Avskjed av tjenestemenn. - I: Juristkontakt (1972) s.

178-180, s. 202-206, s. 216-219

 

Fanebust, Arne. Oppsigelse på politisk grunnlag. - I: Rett og humanisme:

festskrift til Kristen Andersen / red. Henning Jakhelln. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 152-168

 

Fanebust, Arne. Om utlysning av stillinger i offentlig tjeneste. - I:

LoR (1979) s. 62-76

 

Fanebust, Arne. Arbeidsmiljøloven 10 år. Hva har tvistespørsmålene

dreiet seg om? - I: Arbeidsliv og arbeidsmiljø. - Bergen: Universitetsforskning, 1988. - S. 27-36. - (Publikasjon; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Bøndenes streikerett. - I: LoR (1977) s. 51-72

 

Giertsen, Johan. Lov, likestilling og mannsdominans. - I: Injuria [nr. 4 ] (1988) s. 26-29

 

Greve, Guri. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?

- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København den 23. -25. august 1978 s. 110-111

 

Holgersen, Gudrun. Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for

kvinderet 1980. - København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

 

Holgersen, Gudrun. Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten bind

1/ red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. S. 410-431

 

Lilleholt, Kåre. Målbruk i arbeidslivet. Om retten til å bruke dialekt

og nynorsk. - I: Mål og makt (1979) s. 13-23

 

Matningsdal, Magnus. Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. - I:

Ot.prp. nr 5 (1986-87): vedlegg 2 - S. 196-202

 

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Bokanmeldelser

Fanebust, Arne. Bokanmeldelse av Henning Jakhelln: Temporær

arbeidsassistanse (arbeidsutleie). - Oslo: Eget forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 29 og 31

 

Fanebust, Arne. Ajourført behandling av arbeidsretten: bokanmeldelse av

Peter J. Bernhardt: Arbeidsrett del 1: om arbeidsavtalen. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1978. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 538

 

Fanebust, Arne. Lærebok i bedrifts- og personalrett. Bokanmeldelse av

Fr. Fr. Gundersen og Chr. Schjoldager: Bedrifts-og personalrett. - Jar: Eget forlag 1979. - I: Bedriftsøkonomen (1979) s. 284-285

 

Fanebust, Arne. Anmeldelse av Hasselbalch: Ansættelsesretten. -

København, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1985. - I: TfR (1985) s. 700

 

Fanebust, Arne. Anmeldelse av Krarup og Matthiassen: Afskedigelseret. -

København: Gads forlag, 1984. - I: TfR (1986) s. 431-434

 

Giertsen, Johan. Ansattes stilling ved eierskifte: bokanmeldelse av: Lov

om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse / med kommentarer af Lars Svenning Andersen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 25-27

 

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer

/ av Agnete Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

 

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2) / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Arverett

Bøker, stensiler

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte. - Bergen: Giertsen, 1993. - xxv, 723

s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994.

Artikler

Eeg, Thomas. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. - I: TfR (1994) s. 364-423

 

Giertsen, Johan. Perspektiv på den nye arvestriden. - I: Syn og segn (1988) s. 302-309

 

Giertsen, Johan. Pliktdelsarv. - I: JV (1988) s. 1-33

 

Grahl-Madsen, Atle. Conflict between the principle of unitary succession

and the system of scission. - I: International and comparative law quarterly (1979) s. 598-643

 

Greve, Hanne Sophie. Forskudd på arv til livsarving: betydningen for

arvelaters testasjonsfrihet og gjenlevende ektefelles rett til lodd i boet. - I: TfR (1988) s. 670-726

 

Mellbye, Halvdan. Kommentar til en dom om nødtestament Rt. 1984 s. 1425.

- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 4-7

Anmeldelser

Strandbakken, Asbjørn. Anmeldelse av Peter Lødrup: Arverett. - Oslo: P.

Lødrup, 1990. - I: JV (1990) s. 221-223

 

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Inge Unneberg: Arveretten med

dødsboskifte. - Oslo: Tano, 1990. - I: JV (1992) s. 51-54

Avtalerett

Bøker, stensiler

Hov, Jo. Avtalerett. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 348 s. - 2. utg. 1992, 3. utg. 1993.

 

Huser, Kristian. Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens

alminnelige del. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 627 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1983

 

Huser, Kristian. Avtalesensur: om de nye generalklausulene i

Avtalelovens § 36 og Markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 114 s.

 

Huser, Kristian. On the evolution of the principles of interpretation of

contracts in American law. - Bergen: Huser, 1984. - 319 s. - Dr.avhandling Harvard University, 1984

 

Krüger, Kai. Norsk kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989. - xxxvii, 997 s.

 

Krüger, Kai og Sandvik, Tore. Standardkontrakter: et utvalg av

kontraktsformularer innen kjøp og tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB; under redaksjon av Krüger og Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.

 

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:

rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. -

Særavhandling 1988

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Tilbakekall av løfter. - I: JV (1977) s. 81-111

 

Bernt, Jan Fridthjof og Krüger, Kai. Ugyldighetsbegrepet i

kontraktsretten og forvaltningsretten. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

 

Frihagen, Arvid. Et kommisjonsspørsmål. - I: JV (1955) s. 129-132.

 

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 og en høyesterettsdom. - I: LoR (1963) s. 223-229

 

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 - straffebestemmelse og

ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94. - Prøveforelesning til den juridiske doktorgrad.

 

Krüger, Kai. Fra norsk praksis omkring avtalelovens § 36 og

markedsføringslovens § 9a, særlig i forbrukerforhold. - I: JV (1988) s. 243-282

 

Krüger, Kai. Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i

kontraktsforhold. - I: …den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

 

Krüger, Kai. Reformering af de nordiske aftalelove? - I: Forhandlingerne

på Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990. - Del II. - S. 257-270. - Krüger var korreferent under denne del av forhandlingene

 

Sandvik, Tore. Passivitetsspørsmål ved prisovertredelser. - I: LoR

(1963) s. 248-257

 

Sandvik, Tore. Avtaleretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 5.

utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 231-260. - Også i 4. utg. 1966

 

Sandvik, Tore. Mellommannsoppdrag og oppdragsfullmakter. - I: TfR (1969)

s. 511-522

 

Sandvik, Tore. Internasjonalt enhetlig fullmaktslov. - I: Injuria

[nr. 3] (1983) s. 6-10

 

Sæbø, Rune. Avtalerevisjon: avtalelovens § 36. - I: Praktisk økonomi &

ledelse [nr. 2] (1992) s. 12-23

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Bokanmeldelse av Kai Krüger: Norsk Kontraktsrett. -

Bergen: Alma Mater, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37

 

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Kristian Huser: Avtaletolking. -

Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Kurt Grönfors: Ställningsfullmakt och

bulvanskap. - Stockholm: Norstedts, 1961. - I: TfR (1962) s. 87-93

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter.

Udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

 

Sandvik, Tore. Avtalerett: bokanmeldelse av Fridthjof Frank Gundersen:

Hovedlinjer i avtaleretten. - Oslo: 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 106-107

Erstatningsrett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet, 1974. -

(Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

 

Nygaard, Nils. Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1974. - 343 s. - Dr. avhandling. Univ. i Bergen, 1974

 

Nygaard, Nils. Årsak og bevis ved ansvar for skade / av Nygaard, Ole

Hagen og Siri Nome. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 180 s.

 

Nygaard, Nils. Bilansvar. - Bergen: Alma Mater, 1990. - 488 s.

 

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget,

1992. - 530 s. - 1. utg. 1976, 2. utg. 1980, 3. utg. 1985

 

Nygaard, Nils. Skatt og skade. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. -164 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig

myndighetsutøving. - I: LoR (1980) s. 607-624

 

Giertsen, Johan. Erstatningsretten mot nye høyder: kommentar til

Frostating lagmannsretts dom av 2. juli 1980 (Sevaldsen-dommen). - I: Stud.jur. [nr. 5] (1980) s. 6-9

 

Giertsen, Johan. Endringer i erstatningslovgivningen. - I: Injuria [nr. 5]

(1984) s. 39-43

 

Giertsen, Johan. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull

kontroll av selskapets økonomiske stillin.g - I: Juristkontakt [nr. 3] (1994) s. 2-9. - Basert på oppgitt emne prøveforelesning dr. graden 1994

 

Holgersen, Gudrun. Standarisert erstatning ved personskade: lik

erstatning for ulikt tap? - I: LoR (1991) s. 515-536.

 

Jerstad, Carl Aasland. Erstatning for framtidige utgifter til

omsorgstjenester ved personskade. - I: LoR (1993) s. 283-331. - Særavhandling 1992

 

Krüger, Kai. Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten. -

I: LoR (1968) s. 337-357

 

Krüger. Kai. Ansvarskanalisering og andre virkemidler i moderne

erstatningslovgivning. - I: JV (1975) s. 89-114

 

Krüger, Kai. Ansvar ved forsinket levering i kjøp. - I: JV (1978) s. 77-107

 

Krüger, Kai. Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i

kontraktsforhold. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

 

Krüger, Kai. Statlig kontrollansvar - en høyesterettsdom. - I: LoR

(1992) s. 439-455

 

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I: TfR (1980) s. 472-511

 

Nygaard, Nils. Har staten ansvar for krigsskade? - Høgsterettsdommen om

skaden på Geithusbrua. - I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 55-60

 

Nygaard, Nils. Ansvar for naudhandling i norsk erstatningsrett. - I: TfR

(1974) s. 245-289

 

Nygaard, Nils. Spørsmålet om endring i lovreglene om ansvar for

yrkesskade. - I: LoR (1974) s. 291-392

 

Nygaard, Nils. Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og

humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

 

Nygaard, Nils. Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria

[nr. 5] (1981) s. 27-33

 

Nygaard, Nils. Litt meir om kapitalisering. - I: LoR (1981) s. 39-40

 

Nygaard, Nils. Sevaldsen-dommen Rt. 1981 s. 138 - første dom med

skadebotutmåling over 1 mill. kr. ved personskade. - I: Injuria [nr 3] (1981) s. 3-8

 

Nygaard, Nils. Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I: Skatterett (1983) s. 133-144

 

Nygaard, Nils. Nye paragrafar i skadebotlova, på gamal og ny grunn. - I:

Injuria [nr. 4] (1985) s. 6-10

 

Nygaard, Nils. Overvektsprinsippet ved bevis for faktisk

årsakssammenheng. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 480-495

 

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og

bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

 

Nygaard, Nils. Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og

sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989 / utgitt av Hannu Tapani Klami. Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

 

Sandvik, Tore. Ansvar for skadevoldende egenskaper etter norsk rett. -

I: TfR (1964) s. 503-540

 

Sandvik, Tore. Barns og foreldres erstatningsrettlige stilling i fremmed

rett. - I: Statens Offentliga Utredningar 1963:3, s. 63-77. - Også i: Innstilling om ny lov for skade voldt av barn og ungdom mm. - Oslo, 1964 vedlegg 4 s. 38-50.

 

Sandvik, Tore. Ansvar for vannledningsskader i naboforhold. - I: "Med

lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

 

Sandvik, Tore. Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på

Det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik 20.-22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og S. 353-354

Anmeldelser

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Om jämkning av

skadestånd. - Stockholm: Norstedts, 1982. - I: TfR (1986) s. 192-199

 

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Bo von Eyben: Erstatningsudmåling:

personskade, forsørgertab. - København, 1984. - I: TfR (1986) s. 404-407

 

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Anders Vinding Kruse og Jens Møller:

Erstatningsansvarsloven med kommentarer. - 2. utg. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1989. - I: TfR (1990) s. 111-116

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader

og ulemper ved byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:

Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

Familierett

Bøker, stensiler

Greve, Guri. Oversikt over familieretten / av Greve og Kirsti Strøm

Bull. - Oslo: NKS, 1989. - 2. utg. 1992

 

Kayser, Aksel. Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på

ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Formuesforholdet mellom ektefeller som erverver

domisil i Norge. - I: TfR (1960) s. 183-195. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 229-240

 

Grahl-Madsen, Atle. Ekteskap på oppsigelse. - I: Bergens Tidende

19.6.1986 (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. En ny familierett. - I: Bergens Tidende 20.6.1986

(kronikk)

 

Greve, Guri. Børns retssikkerhet. - I: Forhandlingerne på Det 28.

nordiske juristmøde i København 23.-28. august 1978. - S. 432-433

 

Greve, Guri. Innlegg i debatten om: Makar och samboendes

egendomsförhållanden. - I: Förhandlingarna vid Det tjugonionde nordiska juristmøtet i Stockholm 19-21 augusti 1981. - Del 1. - S. 90-93

 

Greve, Guri. Morens fortrinnsrett til små barn før og nå. - I: Når bånd

brytes: hvem skal den nye barneloven tjene? / red. Tone Schou Wetlesen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 102-106

 

Greve, Guri. Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982)

s. 155-158. - Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

 

Greve, Guri. Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I:

Boligrett. - 2. utg. / red. Christian Fredrik Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg.

 

Greve, Guri. Ugift samliv. - I: Boye og Hansen: Personlig økonomi. -

Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1985

 

Greve, Guri. Barn og foreldre. - I: Husadvokaten: bind 2 / red. Tore

Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 100-123

 

Greve, Guri. Økonomiske konsekvenser av ekteskap, partnerskap og

samboerforhold. - 12. utg. - I: Personlig økonomi. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1993. - S. 171-191. - Også i tidl. utg.

 

Jørgensen, Kirsten Kragh. Ægtefællelovens § 7 i norsk ret. - I: TfR

(1988) s. 127- 153

 

Kløve, Unn. Ugift samliv / av Jenny Pedersen, Kløve m. fl. - Bergen:

Jussformidlingen i Bergen, 1990. - 19 s.

 

Pedersen, Arvid M. Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om

eiendomsrett til bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

 

Pedersen, Arvid M. Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i

forbindelse med bolig. - I: Boligrett / red. av Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitesforlaget, 1978. - S. 225-250

 

Strandbakken, Asbjørn. Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. -

I: JV (1992) s. 257-335

 

Strandbakken, Asbjørn. Lov om registrerte partnerskap. - I: JV (1993) s. 300-351

Anmeldelser

Jørgensen, Kirsten Krag. Bokanmeldelse av Anders Eriksson: Den nya

familjerätten: makers och sambors egendomsförhållanden, bodeling och arv. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: LoR (1988) s. 290-291

 

Strandbakken, Asbjørn. Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Ugift samliv. -

Oslo: Tano, 1990. - I: JV (1991) s. 93-95

 

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Avtaler

mellom ektefeller. - Oslo: Tano, 1993. - I: JV (1993) s. 272-285

Konkurranserett

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Innredningsindustriens omstillingsproblemer og

konkurransevilkår / av Brudvik, Hans Malterud og Svein Koløen. - Bergen: Industriøkonomisk institutt, 1978. - 84 s.

 

Frihagen, Arvid. Linjekonferanser og kartellovgivning: offentlig

kontroll og regulering av linjekonferanser og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart. - Oslo: Universitetsforlaget, 1963. - 490 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1963

Artikler

Frihager, Arvid. Priskonkurranse og konkurranseregulering - en oversikt

over forbudet mot prisavtaler.- I: JV [serie S] (1960) s. 28-58

 

Frihager, Arvid. Utilbørlig konkurranse og konkurransebegrensning. - I:

Nordiskt immateriellt rättsskydd (1961) s. 125-141. - Også i: JV (1962) s. 1-22. - Prøveforelesning selvvalgt emne licentiatgraden Univ. i Oslo, 1962

 

Frihagen, Arvid. Unfair competition in Norway. - I: World unfair

competition law / red. H. L. Pinner. - Haag, 1978. - 18 spalter. - Også i 1. utg. 1965

 

Frihagen, Arvid. Pris-, kartell og konkurranseretten. - I: Knophs

oversikt over Norges rett. - 8. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 812-816. - Også i 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av E. Ernest Goldstein: American

enterprise and scandinavian antitrust law. - Austin: University of Texas Austin, 1963. - I: LoR (1964) s. 93-94

Obligasjonsrett

ALMINNELIG OBLIGASJONSRETT

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Leveranser av varer og tjenester til offentlig kjøper -

noen kontraktsrettlige spørsmål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 5 bl. - (Skriftserie; nr. 6/77)

 

Krüger, Kai. Pengekrav. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - xxiii, 466 s.

 

Krüger, Kai. Hovedpunkter i kredittretten. - 2. utg. - Oslo:

Bankakademiet/Juul Møller, 1987. - 362 s. - 1. utg. 1982

 

Mathiassen, Christian S. Renters renter og morarenteloven. - Bergen:

Universitetet, 1993. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 38). - Særavhandling 1989.

 

Matningsdal, Magnus. Ny foreldelseslov. - Bergen: Universitetet, 1982. -

72 s. - (Det juridiske fakultet / Skrifter; 3/82)

 

Mestad, Ola. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1991. - XIV, 495 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1992

 

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:

rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Artikler

Eriksen, Per Christian. Morarenter i forbrukerforhold / av Eriksen og

Bjarte Grønlien. - I: JV (1982) s. 59-75

 

Krüger, Kai. En dom om rutinemessige eiendomsforbehold. - I: LoR (1969) s. 321-330

 

Krüger, Kai. Om forsett i privatretten - særlig om det forsettlige

mislighold. - I: JV (1969) s. 43-79

 

Krüger, Kai. Om renter og rentetap: kommentar til nyere rettspraksis. -

I: LoR (1971) s. 471-475

 

Krüger, Kai. Rentetap og prisstigning ved betalingsmislighold og

erstatningsoppgjør. - I: LoR (1975) s. 195-221

 

Krüger, Kai. Ny foreldelseslov. - I: LoR (1980) s. 99-111

 

Krüger, Kai. Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted

eller underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan. / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2 )

 

Krüger, Kai. Avtaler og betalingsforpliktelser. - I: Spør advokaten: din

juridiske rådgiver / red. Olav E. Klingenberg. - Oslo: Cappelen, 1988. - S. 52-82

 

Krüger, Kai. Hindringsansvar - ny kontraktsrettslig ansvarsfigur? - I:

JV (1992) s. 337-382

 

Krüger, Kai. Notat vedrørende bedre samordning i lovverket - et utvalg

av lover på obligasjonsrettens område. - Vedlegg nr. 23 til NOU 1992:32. - S. 413-418

 

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I:

TfR (1980) s. 472-511

 

Nordtveit, Ernst. Småkrav: summarisk inndriving og rettshjelp. - I: JV

(1976) s. 327-348

 

Sandvik, Tore. Reduksjon av pengenes kjøpekraft. - I: TfR (1959) s.

366-368. - Under "Fra utkikken"

 

Sandvik, Tore. Innlegg i debatten om: Forhandlere og mellommenns

stilling ved avtalens opphør. - I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984: del II. - S. 650

Anmeldelser

Matningsdal, Magnus. Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad og Steinar

Tjomsland: Foreldelsesloven. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: LoR (1984) s. 167-169

 

BOLIGRETT

Bøker, stensiler

Liisberg, Bent. Husleieregulering. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 370 s.

 

Lilleholt, Kåre. Bortleige av bustad mot lån. - Oslo: Fondet til fremme

av forsking på privatrettens område, 1976. - 24 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 39)

 

Lilleholt, Kåre. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Oslo: Tano,

1979. - vi, 227 s. - Del 2 av lisensiatavhandling Univ. i Oslo, 1981

 

Lilleholt, Kåre. Emne frå bustadretten: artiklar i utval / red. Kåre

Lilleholt og Asbjørn Kjønstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 151 s.

 

Lilleholt, Kåre. Leigar eller klient: oppseiing og utkasting frå

institusjonsliknande bustader. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1980. - 28 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 72). - Del 5 av lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

 

Lilleholt, Kåre. Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale

går konkurs. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

 

Lilleholt, Kåre. Utkasting m. v. frå husrom. Førelesning på Norges

Juristforbunds kurs i Porsgrunn 2. og 3. november 1981. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1982. - 40 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 82)

 

Lilleholt, Kåre. Personskifte i husleigeforhold. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1986. - 384 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

 

Lilleholt, Kåre. Borettslovene med kommentar. - 3. utg. / av John Grini

og Kåre Lilleholt. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - xiv, 466 s. - 1. utg. 1983, 2. utg. 1986

 

Wyller, Christian Fredrik. Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag. -

Oslo: Universitetsforlaget, 1979. - 116 s.

 

Wyller, Christian Fredrik. Vi bor i lag: boka om borettslag / av Wyller

m. fl. - Oslo: NBBL/Folkets brevskole, 1981. - 227 s.

 

Wyller, Christian Fredrik. Boligrett. - 3. utg. / i samarbeid med Axel

Hærem. - Bergen: Christian Fr. Wyller, 1992. - 570 s. - 1. utg. 1978, 2. utg. 1985

Artikler

Greve, Guri. Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982)

s. 155-158. - Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

 

Greve, Guri. Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I:

Boligrett. - 2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg. 1978

 

Krüger, Kai. Fra boligrettens hverdag. - I: Boligrett / red. Christian

Fr. Wyller og Krüger. - S. 106-143. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978

 

Krüger, Kai. Salg av andelsleiligheter i borettslag efter den såkalte

Stray-metoden. - I: LoR (1979) s. 200-215. - Kommentert av Carl August Fleischer i LoR (1981) s. 115-132. - Replikk fra Krüger: Andelssalg og oppløsning - en sluttbemerkning. - I: LoR (1981) s. 207-208

 

Lilleholt, Kåre. Husmannskontraktar i vår tid. - I: Syn og segn

[årg. 83] (1977) s. 372-378

 

Lilleholt, Kåre. Depositum i bustadleigeforhold. - I: JV (1978) s. 229 - 240. -

Også i: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 3 av Lisensiatavhandling: Opppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

 

Lilleholt, Kåre. Rettsstillinga til andelseigaren. - I: Boligjuss I:

boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - litre I, 1-15

 

Lilleholt, Kåre. Endring av leigeobjekt - nokre rettsspørsmål kring

byfornying. - I: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 4 av Lisensiatavhandling: Oppsiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981. - Også I: LoR (1977) s. 231-236

 

Lilleholt, Kåre. Nye organisasjonsformer i burettslag og

bustadbyggjelag. - I: Boligjuss II: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1980

 

Lilleholt, Kåre. Treng vi ei ny husleigelov? - I: LoR (1981) s. 49

 

Lilleholt, Kåre. Merknad til ein dom om bustadbytte. - I: LoR (1982)

s. 269-271. - Kommentert: av Christian B. Herlofson i LoR (1982) s. 393-394 og av Johnny Melnæs i LoR (1982) s 394-395

Replikk av Kåre Lilleholt: Sluttord. - I: LoR (1982) s. 395. - Ny kommentar av Gunnar Sørlie i LoR (1982) s. 451-452

 

Pedersen, Arvid M. Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i

forbindelse med bolig. - I: Boligrett / red. av Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 225-250

 

Sandvik, Tore. Boligfinansiering: særlig om innskudd. - I: Boligrett. -

2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1988. - S. 277-296. - Også i 1. utg. 1978

 

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig - en

sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52

 

Wyller, Christian Fredrik. Annen boliglovgivning. - I: Boligjus II:

boligkooperasjonen og boligloven. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - K. 1-20

 

Wyller, Cristian Fredrik. Boligbyggelaget og andelsleieren. - I:

Boligjus I: norske boligbyggelags landsforbund - Oslo: NBBL, 1979. - D 1-13

 

Wyller, Christian Fredrik. Boligkooperasjonen og lovverket. - I:

Boligjus I: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund 1979. - B. 1-15

 

Wyller, Christian Fredrik. Vedtatt rettsløshet. - I: LoR (1981) s. 273-274

 

Wyller, Christian Fredrik. Oversikt over husleieretten. - I: Boligrett.

- 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 137-276

 

Wyller, Christian Fredrik. Retten til bolig - en oversikt. - I:

Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 33-48

 

Wyller, Christian Fredrik. Retten til å bo. - I: Husdvokaten: bind 3 /

red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1987. - S. 390-425

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Juridisk nyrydjing: bokanmeldelse av: Boligrett / red.

Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - I: Juristkontakt (1978) s. 155-157

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Hyra och annan

nyttjanderätt till fast egendom. - Stockholm, Norstedts, 1979. - I: TfR (1980) s. 519-520

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt.

- Stockholm: Norstedts, 1980. - I: TfR (1982) s. 349-350

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin og Peter Melz:

Bostadrätt: bildande, boande, beskattning. - Stockholm: Norstedts, 1983. - I: TfR (1983) s. 648-649

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson og Anders Victorin:

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1985. - I: TfR (1986) s. 402

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen

rättsliga ställning i det s. k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

 

Wyller, Christian Fredrik. Bokanmeldelse av John Grini og Kåre Lilleholt:

Borettslovene med kommentarer. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 443-448

BYGGE- OG ENTREPRISERETT

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid og Sandvik, Tore. Kommunal og fylkeskommunal

kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt-utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre; i samarbeid med Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

 

Frihagen, Arvid og Aakre Bjørn. Entrepriseinstruks for kommune og

fylkeskommune - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

 

Helland, Thore Eithun. Byggjelånsreservasjon: om bruken av

finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. - Bergen: Universitetet, 1992. - 52 s. (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 35). - Særavhandling 1989

 

Krüger, Kai. Uttalelser i byggesaker fra Byggebransjens Faglig Juridiske

Råd i Bergen / red. Kai Krüger. - Oslo: Tano, 1987. - 411 s.

 

Lilleholt, Kåre. Forbrukarentrepriselov: delutgreiing frå eit utval

oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet april 1992. - NOU 1992: 9. - Lilleholt utvalgsleder

 

Nogva, Jogeir. Kausjon for entrepenørens skade- og mangelsansvar. -

Bergen: Universitetet, 1993. - 67 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 42). - Særavhandling 1993

 

Rastum, Håkon. Forsinket oppføring av typehus. - Bergen: Universitetet,

1989. - 103 s. - (Det juridiske fakutetets skriftserie; nr. 18). - Særavhandling 1988.

 

Sandvik, Tore. Entrepenørrisikoen. - Oslo: Tanum, 1966. - 463 s.

 

Sandvik, Tore. NBI's ansvar for råd i Byggedetaljblad. - Oslo: Norges

byggforskningsinstitutt, 1972

 

Sandvik, Tore. Utkast til nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og

anleggsarbeider. - Stockholm: Nordiska rådet. 1976. - (Nordisk utredningsserie; 1976:22). - Utarbeidet på oppdrag for sekretariatet til Nordisk ministerråd.

 

Sandvik, Tore. Kommentarer til NS 3401. - Oslo: Universitetsforlaget,

1977. - 376 s.

 

Sandvik, Tore. Kvalifikasjonskrav for entrepenører / fra et utvalg

oppnevnt av Industrideparetementet 9. april 1984. - NOU 1985:4. - Sandvik utvalgsleder

Artikler

Frihagen, Arvid. Kommunale utbyggingsavtaler. - I: LoR (1977) s. 282-284

Sandvik, Tore. Lønnsstigningsspørsmål i entrepriseforhold. - I: LoR (1964) s. 289-307

 

Sandvik, Tore. Overslag. - I: Bygg (1964) s. 151-154. - Også i:

Elektroinstallatøren (1964 ) s. 270-273

 

Sandvik, Tore. Noen vederlagsspørsmål i entrepriseforhold. - I: TfR

(1965) s. 176-181. - Under "Fra spredte felter"

 

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved

tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, 1966

 

Sandvik, Tore. Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse. - I: Nordisk

gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm. - Oslo: Tanum, 1969. - S. 485-500

 

Sandvik, Tore. Statlige entrepriser og NS 3401. - I: Offentlige

anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 66-77

 

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og

humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

 

Sandvik, Tore. Anvisninger, forbehold og forhandlinger ved

anbudskonkurranse. - I: Kommunalt tidsskrift [nr. 9] (1983) s. 33-35. - Også i: Byggindustrien [nr. 9] (1983) og [nr. 10] (s. 23 flg og 19 flg. ). - Og i: Byggherren [nr. 8] (1983) s. 29 flg.

 

Sandvik, Tore. Kontraktørvirksomhet i byggebransjen- det juridiske

perspektiv. - I: På gyngende grunn: kontraktørvirksomhet i byggebransjen. - Oslo: Tiden, 1984. - S. 72-117

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader

og ulemper ved byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per

Walsøe: Ansvar og modernisert byggeproces. - København: Nordisk forlag, 1970. - I: TfR (1971) s. 127-130

 

Sandvik, Tore. Anmeldelse av Hørlyck: Entreprise- og

licitationsbetingelser. - København, 1973. - I: TfR (1975) s. 478-480

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Byggeriets retlige og

økonomiske organisation. - 5. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1964. - I: LoR (1964) s. 382

KJØPSRETT

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet,

1974. - (Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

 

Krüger, Kai. Norsk kjøpsrett. - 3. utg. - Bergen: Alma Mater, 1991. -

542 s. - 1. utg. 1974, 2. utg. 1977

 

Lilleholt, Kåre. Kjøp av ny bustad: delutgreiing II frå eit utval

oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet i mai 1993. - NOU 1993:20. - 68 s. - Lilleholt utvalgsleder

 

Nygard, Mons Sandnes. Avhending av fast eigedom: rådsegn 12 fra

Sivillovbokutvalget. - I: NOU 1979:48. - Nygard utvalgsleder

 

Wyller, Christian Fredrik. Kjøpsretten i et nøtteskall. - 2. utg. -

Bergen: Chr. Fr. Wyller, 1988. - 188 s. - 1. utg. 1986.

Artikler

Elgan, Øystein. Enkelte rettsspørsmål ved "innbytteoppgjør" ved kjøp av

bil / av Elgan og Bernt Jacob Pettersen. - I: LoR (1979) s. 145-159

 

Hov, Jo. En oversikt over reglene i Kjøpslovens § 24. - I: JV (1966) s. 126-155

 

Jørgensen, Kirsten Kragh. Den nye norske købelov (med hovedvægten på

købelovens regler om mangler). - I: JV (1989) s. 123-150

 

Krüger, Kai. "Kraftfôrdommen" (Rt. 1964 s. 534) - en kommentar. - I: JV

(1965) s. 70-78

 

Krüger, Kai. Kjøp og salg. - I: Gyldendals bok om lov og rett / red.

Torstein Eckhoff. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 231-269

 

Krüger, Kai. Kjøpslov, bransjevilkår og offentlige anbudsregler. - I:

Offentlige anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 78-106

 

Krüger, Kai. Ansvar ved forsinket levering i kjøp. - I: JV (1978) s. 77-107

 

Krüger, Kai. Ny kredittkjøpslov? - synspunkter omkring NOU 1977:12. - I:

LoR (1978) s. 147-165

 

Krüger, Kai. Forbrukerbegrepet i norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 6]

(1983) s. 18-21

 

Krüger, Kai. Opplysningsansvar i markedsføringen. - I: Festskrift:

Forbrukerombudet 1973-1993: 20 år / red. Anne-Cathrine Haug. - Oslo: Forbrukerombudet, 1993. - S. 41-63

 

Wyller, Christian Fredrik. Forbrukerkjøpsreglene. - I: LoR (1975) s. 320-332

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:

Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

ØVRIGE KONTRAKTER

Bøker, stensiler

Sandvik, Tore. Handelsagentur og andre mellommansforhold i varehandelen.

- Oslo: Tanum, 1971. - 226 s.

 

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:

rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

 

Wiig, Søren. Standardiserte aksjeopsjoner: en rettslig oversikt. -

Bergen: Universitetet, 1990. - V, 53, 13 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 28). - Særavhandling 1990

Artikler

Krüger, Kai. Kredittretten i støpeskjeen. - I: JV (1979) s. 251-279

 

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:

JV (1988) s. 139-169

 

Nygaard, Nils. Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og

humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

 

Nygaard, Nils. Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I:

Skatterett (1983) s. 133-144

 

Sandvik, Tore. Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på

Det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik 20. -22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og S. 353-354

 

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og

humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av: Europeisk agentrett: praktisk

veiledning særlig om avtaleutforming, oppsigelse og avgangsvederlag / Johan Landsdorff m. fl. - Oslo: Norges eksportråd, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 451-452

Odels- og åsetesrett

Bøker, stensiler

Nygaard, Nils. Odelsrett og ekteskap. - Bergen: Universitetsforlaget,

1976. - 144 s.

Artikler

Nygard, Mons Sandnes. Konsesjonslov og odelslov. - I: Jus og jord:

Heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 122-133

 

Nygaard, Nils. Odelsrett til sameigepart. - I: LoR (1966) s. 373-382

 

Nygaard, Nils. Om området for odels- og åsetesretten, særleg om

åsetesretten til Bergli i Asker. - I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 9-32

 

Nygaard, Nils. Ny odelslov. - I: LoR (1975) s. 51-72

 

Nygaard, Nils. Om misbruk av odelsrett. - I: Jus og jord: heidersskrift

til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 134-153

Panterett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai og Sandvik, Tore. Norsk panterett. - 2. utg. / av Krüger,

Sandvik og Ole Johan Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s. - 1. utg. 1980

Artikler

Greve, Guri. Greve, Guri. Ektefellers felles bolig som deknings- og

panteobjekt når ektefellene har felleseie. - I: JV (1980) s. 49-96

 

Lilleholt, Kåre. Pant i innløysingspapir: rasjonell rettsvernsregel? -

I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 325-339

 

Lilleholt, Kåre. Opplåning av pantobligasjonar: merknader til Jens Edvin

Andreassen. - I: TfR (1991) s. 306-312. - Kommentar til artikkel av Jens Edvin Andreassen som gir svar til Lilleholt i TfR (1991) s. 480-482.

 

Nygaard, Nils. Eigedomsatterhald i smågris. - I: Stud.jur. (1962)

[nr. 3] s. 29-33 og [nr. 4] s. 30

 

Sandvik, Tore. Panthaverdekning og avtale. - I: LoR (1981) s. 401-407

 

Sandvik, Tore. Fellespant. - I: JV (1983) s. 67-83

Anmeldelser

Eriksen, Per Christian. Bokanmeldelse av Sandvik, Krüger og Giertsen:

Norsk panterett. - Bergen: Universitetsforlaget, 1980. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Selskapsrett. Handelsrett

Bøker, stensiler

Andenæs, Mads. Henry. Sameier og selskaper: sameier, ansvarlige

selskaper, kommandittselskaper, partsrederier. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1977. - 639 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1978

 

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapsrett. - Oslo: Bedriftsøkonomens

forlag, 1981. - xiii, 352 s. - Ny utg. 1992

 

Giertsen, Johan. Kan et aksjekjøp finansieres av firmaets egne midler? -

Oslo: Den norske advokatforening, 1990. - 52 s. - (Småskrift; nr. 55)

 

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte. - Bergen: Universitetet, 1993. -

xxv, 723 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994.

 

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte: juridiske spørsmål. - Oslo:

Næringslivets Forlag A/S, 1994. - 31 s. - (Skriftserie; utgitt av NHOs prosjekt for familiebedrifter) (På omslaget: Familie, lederskap, eierskap: Temahefte 2).

 

Nordtveit, Ernst. Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri,

entreprenørverksemd, forsking og utvikling. - Bergen: Alma Mater, 1992. - Omarbeidet utg. av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1989

 

Nordtveit, Ernst. Samarbeid mellom næringsverksemder: rettslege rammer:

eit oversyn over samarbeidsformer i næringslivet og selskapsrettslege, konkurranserettslege og skatterettslege rammer for samarbeid. - Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1993. - 41 bl. - (SNF-rapport 47/1993)

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapet i historisk, økonomisk og

rettspolitisk lys. - I: LoR (1980) s. 3-19

 

Giertsen, Johan. Kan et ansvarlig sivilt selskap slås konkurs? - I:

Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

 

Giertsen, Johan. Forbudet mot å finansiere erverv av aksjer ved lån

eller sikkerhetsstillelse fra selskapet - aksjeloven § 12-10 siste ledd. - I: LoR (1988) s. 421-441

 

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: Bergen Banks

kvartalsskrift [nr. 1] (1988) s. 17-21

 

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: LoR (1988) s. 26-39

 

Giertsen, Johan. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull

kontroll av selskapets økonomiske stilling - I: Juristkontakt [nr. 3] (1994) s. 2-9. - Basert på prøveforelesningoppgitt emne dr. graden Univ. i Bergen, 1994

 

Hov, Jo. Selvdømme i foreningsforhold. - I: TfR (1982) s. 181-276

 

Mestad, Ola. Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka: Rt. 1985

s. 1355. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius nr. 118)

 

Nordtveit, Ernst. Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11.

runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

 

Sandvik, Tore. Sløyf lukningsvedtektene. - I: Dagbladet 1.9.1962

 

Sæbø, Rune. Lovens krav til styret. - I: Styrets rolle / red. Torger Reve

og Tore Grønlie. - Oslo: Tano, 1993. - S. 48-73

 

Wyller, Christian Fredrik. Boligsamvirket. - I: Boligrett. - 2. utg. /

red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 51-134. - Også i 1. utg. 1978 s.m. Einar Tiller

Anmeldelser

Andenæs, Mads Henry. Bokanmeldelse av Kim Dobrowen m. fl.: Rederi og

kapitaltilførsel: hovedproblemer i moderne rederifinansiering. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - I: LoR (1983) s. 154-157

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen

rättsliga ställning i det s.k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

 

Sandvik, Tore. Anmeldelse av: Eek, Bolding och Stenberg: Eksporträtt 4.

- Stockholm, 1970. - I: TfR (1972) s. 125-126

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter.

udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

Sjørett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport.

(2 bind). - Oslo: Universitetet, 1973. - 811 bl. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1973

 

Larssen, Wiggo Storhaug. Fergeansvar. - Bergen: Universitetsforlaget,

1982. - 52 s. - (Juridiske skrifter nr. 1, Det juridiske fakultet)

Artikler

Krüger, Kai. Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten. -

I: LoR (1968) s. 337-357

 

Krüger, Kai. Deviasjonsansvaret i skandinavisk transportrett. - I:

Nordisk forsikringstidsskrift (1974) s. 351-378

 

Krüger, Kai. Fault liability for classification societies towards third

parties? - I: Festskrift Kurt Grönfors / red. Lars Gorton m. fl. - Stockholm: Norstedts, 1991. - S. 271-296

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø

og land. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1968) s. 13

 

Tingsrett

Bøker, stensiler

Hærem, Axel. Norsk tingsrett / Axel Hærem og Sjur Brækhus. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1964. - xlviii, 688 s. - Utdrag utgitt på nytt 1976.

 

Hærem, Axel. Gjerdehold mellom naboer: lov om grannegjerde av 5. mai

1961. - Oslo: Aschehoug, 1970. - 81 s.

 

Lilleholt, Kåre. Godtruerverv og kreditorvern: kompendium. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1989. - 257 s.

 

Mellbye, Halfdan. Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen.

- Bergen: Institutt for offenlig rett, 1988. -

120 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14 [i. e. 16]). - Særavhandling 1986

 

Nordtveit, Ernst. Rettar til nausttomt. - Bergen: Det juridiske

fakultet, 1982. - (Skrift; nr. 2). - Og: Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - vii, 84 s.

 

Nygard, Mons Sandnes. "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til

Knut Robberstad / medlem av skriftstyret. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969

 

Nygard, Mons Sandnes. Ting og rettar. - 2. utg. - Bergen: STM-trykk,

1974. - 304 s. - 1. utg. 1970

 

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

 

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie. - 2. utg.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

 

Nygard, Mons Sandnes. Løysingsrettar: rådsegn 13 frå Sivillovbokutvalet

/ Nygard utvalsleiar. - NOU 1984:32. - 104 s.

 

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrenser og administrative

inndelingsgrenser: rådsegn 14 frå Sivillovbokutvalget / Nygard utvalsleiar. - NOU 1988:16. - 107 s.

 

Nygard, Mons Sandnes. Ny lov om tomtefeste: rådsegn 15 frå

Sivillovbokutvalet / Nygard utvalsleiar til sin død 1991. - NOU 1993:29. - 115 s.

 

Nygaard, Nils. Retts-utferd / av Nygaard, Knut Robberstad og Daniel

Rogstad. - Oslo: Samlaget, 1969. 141 s.

 

Tønnesen, Sverre. Ukefredningsbestemmelsene i lakseloven. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1970. - 72 s. - (Notat; nr. 7/70)

 

Tønnesen, Sverre. Retten til jorden i Finnmark: rettsregler om den

såkalte "Statens umatrikulerte grunn" - en undersøkelse med særskilt sikte på samenes rettigheter. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972. - To bind. - (Skrift; nr. 3/1972). - 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 414, xii s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1973

Artikler

Giertsen, Johan. Bordet fanger? - Rt. 1980 s. 769. - I: Stud.jur.

[nr. 6] (1980) s. 25-28

 

Giertsen, Johan. Fra rettslivet - Rt. 1980 s. 485. - I: Injuria [nr. 4]

(1981) s. 28-29

 

Holgersen, Gudrun. Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.

- I: LoR (1987) s. 451-472

 

Hærem, Axel. Tingsretten / revidert av Kåre Lilleholt. - I: Knophs

oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296. - Også i 8. utg 1981, 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969, 4. utg. 1966

 

Hærem, Axel. En del bemerkninger til den nye hevdsloven.

- I: JV (1967) s. 71-108

 

Lilleholt, Kåre. Noko om sameige i bustadhus. - I: Juristkontakt (1980)

s. 158-161. - Kommentert av Carl August Fleischer i Juristkontakt (1980) s. 262-264. - Replikk av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1980) s. 341-342

 

Lilleholt, Kåre. Om regulering av festeavgift for tomter.

- I: LoR (1981) s. 451-463

 

Lilleholt, Kåre. Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum - eit

tolkningsforsøk. - I: Juristkontakt (1983) s. 198-201 og s. 218-220

 

Lilleholt, Kåre. Tingsretten / av Axel Hærem og revidert av Lilleholt. -

I: Knophs oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296

 

Lilleholt, Kåre. Fast eiendoms rettsforhold. - I: Knophs oversikt over

Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 281-297

 

Mellbye, Halfdan. Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og

Finmark. - I: LoR (1990) s. 329-342

 

Nordtveit, Ernst. Retten til sjøgrunnen nær land. - I: Bergens Tidende

1981 (kronikk)

 

Nordtveit, Ernst. Oppal av fisk og retten til sjøgrunnen. - I: Norsk

fiskeoppdrett [nr. 1] (1983) s. 2

 

Nordtveit, Ernst. Jus i akvakultur. - I: Foredragsserie fra

lørdagsuniversitetet: Fiskeoppdrett. - Universitetet i Bergen 18. oktober-22. november 1986. - 31 s.

 

Nordtveit, Ernst. Rettslege sider ved oppdrettsnæringa. -

I: Vestlandsk Landbruk (1986)

 

Nordtveit, Ernst. Kartfesting, merking og justering: foredrag. - I:

Kartdagene 1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

 

Nordtveit, Ernst. Yttergrenser: NOU 1988: 16: foredrag. - I: Kartdagene

1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

 

Nordtveit, Ernst. Grenser for fast eigedom. - I: JV (1990) s. 23-71

 

Nordtveit, Ernst. Oppløysing av sameige. - I: TfR (1992) s. 705-785

 

Nygard, Mons Sandnes. Tre ved granne-eigedom. - I: LoR (1964) s. 97-109

 

Nygard, Mons Sandnes. Sameige. - I: JV (1968) s. 1-36

 

Nygard, Mons Sandnes. Om midtstykke og fiskerett - og den passive

partskompetanse. - I: LoR (1973) s. 118-129

 

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrense - kart og plan. - I: Festskrift

Torgeir Austenå: Arealjuss - i tidsskriftet Kart og plan (1988) s. 319-423 (på s. 319-325)

 

Nygaard, Nils. Lex Rinde. - I: "Med lov skal land byggjast":

Heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 81-106

 

Nygaard, Nils. Ansvarsplassering etter grannelova § 9. - I: JV (1991) s. 171-186

 

Sandvik, Tore. Naborett og lovteknikk. - I: TfR (1959) s. 171-173. -

Under "Fra utkikken"

 

Sandvik, Tore. Naborett og grannelov. - I: LoR (1962) s. 121-132

 

Sandvik, Tore. Proformaoverdragelse av fast eiendom. - I: TfR (1967) s.

48-75. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden, Oslo 1966.

 

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved

tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, Oslo 1966.

 

Sandvik, Tore. Ansvar for vannledningskader i naboforhold. - I: "Med lov

skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

 

Sandvik, Tore. Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for

offentlig rett. 1978. - 27 s. - (Skriftserie; nr. 1/78)

 

Tønnesen, Sverre. Samenes rett til jorden i sine bygder. - I: Bergen:

Institutt for offentlig rett: en presentasjon. - Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70). - 5 s.

 

Tønnesen, Sverre. Om norsk reindriftslovgivning. - I: Injuria [nr. 3]

(1972) s. 7-8. - Foredrag holdt 13. mars 1972

 

Tønnesen, Sverre. Om retten til jorden i Finnmark. - I: Samenes og

sameområdenes rettslige stilling. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - S. 124-144

 

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig: en

sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52.

 

Wyller, Christian Fredrik. Eierseksjoner. - I: LoR (1983) s. 531-559

 

Wyller, Christian Fredrik. Eierleiligheter. - I: Boligrett. - 2. utg. /

red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 375-432

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad

må min nabo? - naborett. - København: Gad, 1981. - I: TfR (1982) s. 336

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Peter Block: Ejerlejligheder.

- 2. udg. - København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 608-610

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt: avseende lös

egendom. - Stockholm: Norstedts, 1982. - I: TfR (1984) s. 195-196

 

Nordtveit, Ernst. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt avseende lös

egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1984. - I: TfR (1986) s. 577-576

 

Nordtveit, Ernst. Nyttig bok om eierrådighet og samfunnskontroll:

bokanmeldelse av Thor Falkanger: Eierrådighet og samfunnskontroll. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1987) s. 36

 

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Flemming Tolstrup: Landboret. -

København: Juristforbundets forlag, 1968. - I: LoR (1971) s. 380-384

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Boliglovsamlingen / ved H. Krag

Jespersen og Peter Vesterdorf. København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 629-630

Trygderett. Forsikringsrett

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Tilbake til arbeid? - folketrygdens regler om ytelser

under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. - Bergen: Alma Mater, 1992. - 548 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1991

 

Holgersen, Gudrun og Nygaard, Nils. Trygderett: lovforståelse,

analysemetode og begrep - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 med tittel: Kompendium i trygderett 2

 

Ohldieck, Fredrik W. Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og

kommentarer til bestemmelsene om omfang, sykestønad m. v. - Oslo: Sem og Stenersen, 1973. - Tidligere utgitt som Lov om syketrygd (1960 og 1964) og Loven om enke- og morstrygd (1965)

 

Ohldieck, Fredrik W. Sykelønnsordningen. - 2. utg. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1981. - 1. utg. 1979

Artikler

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres

rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

 

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:

Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

 

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:

Underveis. . . festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

 

Holgersen, Gudrun. Fjern sykdom som vilkår for attføringshjelp. - I:

Sosial trygd [nr. 9] (1991)

 

Holgersen, Gudrun. Sykdom som trygderettslig vilkår. - I: JV (1992) s. 225-252

 

Krüger, Kai. Nemdapparatet i forsikrings- og forbrukertvistsaker - et

hensiktsmessig verktøy? - refleksjoner i tilknytning til den nye forsikringsavtalelovs § 20-1. - I: Ny forsikringsavtalelovgivning: et FAL fremover: rapport fra et seminar i anledning Knut S. Selmers fratreden som professor i forsikringsrett. - Oslo: Tano, 1990. - S. 58-76

 

Nygaard, Nils. Forsikring, sjølvmord og sinnssjukdom.

- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 32-36

 

Wilmot, Nicolas. Tredjemannsdekning i vareforsikring -

personskifteproblemet. - I: Marius [nr. 99]. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - S. 62-70

Anmeldelser

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens

uførepensjon. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - I: JV (1989) s. 194-195

 

Tveit, Hans-Carl. Bokanmeldelse av: Årbok for trygderetten 1984 / red.

Finn Grøstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 18-19

Åndsrett. Presserett

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Retten til eget bilde og fotografilovens § 15. -

Bergen: Universitetet, 1985. - 49 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 8). - Også noe forkortet i: LoR (1985) s. 195-224

 

Konow, Berte-Elen Reinertsen. Pressens anonymitetsrett. - Bergen:

Universitetet, 1989. - 94. s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 17). - Særavhandling 1988

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om: rettsvesenet og massemedia.

- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

 

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

 

Lilleholt, Kåre. Ikkje om Springer (bokmelding om fire bøker om presse

og fjernsyn). - I: Syn og segn, årg. 85 (1979) s. 315-317

  

Offentlig rett

Statsforfatningsrett

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige

status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

 

Stavang, Per. Parlamentarisme og maktbalanse: maktbalansen i det norske

parlamentariske systemet særleg i åra 1945-61. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964. - 340 s. - Dr.philos-avhandling Univ. i Oslo, 1964

 

Stavang, Per. Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege

emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - 185 s.

Artikler

Bakka, Pål Magne. Prøvelsesrett - og rett til prosedyre. - I: Injuria

[nr. 3] (1985) s. 26-39

 

Bernt, Jan Fridthjof. Dokumentarismen og ytringsfrihetens grenser. - I:

Samtiden [nr. 5] (1980) s. 51-57

 

Bernt, Jan Fridthjof. Utvinningsavtaler som kontrakter: tilbakevirkende

forskrifter i olje- og gass-sektoren? - I: Utbyggingsbelutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 244-262. - (Offentligrettslige skrifter 1983:2)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om: rettsvesenet og massemedia.

- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rammelovgivning: et juridisk-idehistorisk

overblikk. - Bergen: Universitetet, 1986. - 14 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 12). - Også i: Ramlagstiftning. - Stockholm: Nordisk institutt för samhallsplanering, 1985. - (Meddelande 1985 nr. 10)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Grunnlovsjubileet - til fest eller debatt. - I:

Injuria [nr. 4] (1989) s. 5-7

 

Bernt, Jan Fridthjof. The relation between central and local authorities

in a constitutional framework / av Bernt og Francesco Kjellberg. - I: The role of the constitution in a changing society. - Oslo: Det norske vitenskapsakademi, 1991. - S. 39-57

 

Bårdsen, Arnfinn. Grunnloven og menneskerettighetene. - I: Injuria

[nr. 4] (1989) s. 21-25

 

Doublet, David. Nasjonsomgrepet - idéhistoriske småstubbar.

- I: Syn og Segn (1989) s. 185-191

 

Frihagen, Arvid. Skal Stortinget eller Regjeringen gi lover?

- I: JV (1960) s. 70-74.

 

Frihagen, Arvid. Innlegg i debatten om: fullmaktslovgivning og annen

delegasjon av lovgivningsmyndighet. - I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984, del 2. - Oslo, 1984. - S. 279-282 og S. 289-290

 

Giertsen, Johan. Norge trenger en menneskerettighetserklæring. - I:

Bergens Tidende 19.5.1989. - Også i: Injuria [nr. 4] (1989) s. 26-27

 

Grahl-Madsen, Atle. Tanker omkring Norges utviklingshjelp (Grunnloven § 75).

- I: Morgenposten 27.-28.9.1962

 

Grahl-Madsen, Atle. Bør Norge bli en forbundsstat?

- I: Verdens Gang 10.3.1964

 

Grahl-Madsen, Atle. Kommando og ytringsfrihet. - I: Bergens Tidende

[nr. 54] (1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på

norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 39-40

 

Stavang, Per. Mistillitsframlegg mot statsstyret: en parallell til den

nåværende parlamentariske situasjon. - I: Arbeiderbladet 5.7.1963

 

Stavang, Per. Om oppløysingsrett for Stortinget. - I: LoR (1963) s. 353-364

 

Stavang, Per. Negativt fleirtal i norsk parlamentarisme. - I: LoR (1971)

s. 145-166. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 155-181. - Og i: Noen statsrettslige emner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1972. - Prøveforelesning selvvalgt emne filosofisk dr.grad Univ. i Oslo, 1967

 

Stavang, Per. Parlamentarismen i Noreg. - I: TfR (1976) s. 423-463. -

Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 9-47

 

Stavang, Per. Om "kongelege prerogativ" i norsk statsrett. - I: Jus og

jord: heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 256-268, i JV (1978) s. 357-368. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 48-61

 

Stavang, Per. Kva rett kan einskildmenn bygge på plenarvedtak i

Stortinget? - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 541-556

 

Stavang, Per. Vedtak eller tilråding - kva skal til for å binde

regjeringa?- I: TfR (1982) s. 723-754

 

Stavang, Per. Kongen og konstitusjonen: folkekongen. - I: Bergens

Tidende 28.6.1983 (tillegg)

 

Stavang, Per. Parlamentarismen. - I: Samtiden [nr. 2] (1984) s. 28-35

 

Stavang, Per. Politiske demonstrasjonsstreiker. - I: Injuria [nr. 3]

(1984) s. 17-25

 

Stavang, Per. Den utvida utenriksnemda. - I: Samfunn rett rettferdighet:

festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - S. 630-650. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 117-141

 

Stavang, Per. Grunnlova frå 1814 til 1989 - grunnlovbrigde,

grunnlovtolking og sedvanerett. - I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 8-17. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 103-116

 

Stavang, Per. Samarbeid mellom Stortinget og Regjeringa. - I: "Jus" og

"politikk" i det norske statsliv / red. Eivind Smith. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - S. 85-99. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 142-154

 

Stavang, Per. Folkerøysting og folkestyre. - I: Nationen 7.9.1992

(kronikk). - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 182-185

 

Stavang, Per. EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93. - I: JV

(1993) s. 213-246. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62-102

 

Vogt, Edvard. Folkestyre kontra Ekspertstyre. - I: Venstretidsskriftet

Von og vilje, Vol. 2 [nr. 3] (1948). - Også i: Stavanger Aftenblad 20.4.1948 (kronikk)

 

Vogt, Edvard. Hva vil vi oppnå ved å oppgi vår selvstendighet? - I:

Venstretidsskriftet Von og Vilje, Vol. 2 [nr. 4] (1948)

Anmeldelser

Grahl-Madsen, Atle. Sentralisert statsmakt eller aktivt folkestyre.

Anmeldelse av J. B. Hjort: "Demokrati og statsmakt". - I: Verdens Gang 18.12.1963

 

Stavang, Per. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge.

- 4. utg. - Oslo: Tanum-Norli, 1976. - I: TfR (1978) s. 433-438

 

Stavang, Per. Bokanmeldelse av Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg:

Grunnloven: kommentarutgave. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - I: LoR (1984) s. 163-167

Forvaltningsrett

GENERELTBøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Court like procedural safeguards in the

administrative process. - Ann Arbor/Bergen, 1971. - 117 s. - Masters degree thesis

 

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige

status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

 

Bernt, Jan Fridthjof. The Norwegian administrative procedure act /

translated from Norwegian with assistance of Richard Lempert. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 26 s. - (Skrift; nr. 3:1974)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningsavtaler: en introduksjon. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1975. - (Skrift; nr. 1:1975)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forbehold ved forvaltningsvedtak. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1977. - 92 s. - (Skriftserie; nr. 7:1977)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Avtale og offentlig myndighetsutøving:

avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter: kompetansespørsmål og rettsvirkninger. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - xvi, 463 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1979

 

Bernt, Jan Fridthjof. Avtaler med stat og kommune: forhåndstilsagn om

utøving av skjønnsmessig forvaltningsmyndighet og myndighet til å pålegge skatter og avgifter. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - 351 s. - Rev. utg. av dr.avhandling: Avtale og offentlig myndighetsutøving, Bergen 1978

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forskningsarkiver og personlighetsvern: om

langtidslagring og gjenbruk av taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen: Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

 

Bruland, Alf Henrik. Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 1.

og 2. utgave / av Bruland og Arvid Frihagen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 180 s.

 

Fanebust, Arne. Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra

Ombudsmannen i tjenetemannssaker. - 3. utg. / red. Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. - (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. utg. 1972, 2. utg. 1977

 

Fanebust, Arne. Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av

arbeidsavtaler: rett og plikt i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

 

Fosnes, Trygve. Bruk av tvangsmidler for å håndheve offentligrettslige

plikter. - Bergen: Universitetet, 1985. - 73 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 11)

 

Frihagen, Arvid. Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1966. - 535 s.

 

Frihagen, Arvid. Inhabilitet i forvaltningen. - 3. utg. - Oslo: Norges

juristforbund, 1970. - 49 s. - (Småskrift nr. 1). - 1. og 2. utg. 1969.

 

Frihagen, Arvid. Omgjøring som ikke er til skade for noen part og

omgjøring til skade for en part før han er underrettet om vedtaket, etter Fvl. § 35 og pga. ugyldighet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 42 b. - (Notat; nr. 1/70)

 

Frihagen, Arvid. NAVF's forvaltningsmessige stilling. - Bergen:

Institutt for offentlig rett/Universitesforlaget, 1971. - 41 s. - (Notat; nr. 1/71)

 

Frihagen, Arvid. Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - Oslo: Norges

juristforbund, 1973. - 61 s. - (Småskriftserien; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og

forvaltningsrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift; nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

 

Frihagen, Arvid. Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - 165 s. - (Skrift; nr. 6/76)

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett i hovedtrekk. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1978. - 285 s.

 

Frihagen, Arvid. Taushetsplikt etter forvaltningsloven. - Bergen:

Frihagen, 1979. - 299 s.

 

Frihagen, Arvid. Offentlige anbudsregler - innkjøp: statens

innkjøpsforskrifter og innkjøpsinstruks for kommune og fylkeskommune med kommentarer. - Oslo: Frihagen, 1980. - 383 s.

 

Frihagen, Arvid. Partsrettigheter i ansettelsessaker - partsoffentlighet

og saksbehandling ved ansettelse i stat og kommune. - Oslo: Frihagen, 1981. - 270 s. - (Deler tidligere utgitt 1980)

 

Frihagen, Arvid. Anbudskonkurranse og dokumentinnsyn: anbyders rett til

opplysning og innsyn ved anbudskonkurranse om entreprise for det offentlige. - Bergen: Universitetet, 1984. - 89 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 4)

 

Frihagen, Arvid. Inhabilitet etter forvaltningsloven. - Oslo: Frihagen,

1985. - 565 s.

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven: kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo:

Frihagen, 1986. - 1063 s. - 2 bind. - 1. utg. 1967

 

Frihagen, Arvid. Video: Forvaltningsloven - enkeltvedtak / medvirkning

fra Berte-Elen Konow. - Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 5)

 

Frihagen, Arvid. Video: Inhablilitet etter forvaltningsloven. - Bergen,

1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Video: Partsoffentlighet etter forvaltningsloven. -

Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 3)

 

Frihagen, Arvid. Video: Partsrettigheter i ansettelsessaker. - Bergen,

1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 4)

 

Frihagen, Arvid. Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. -

Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1973, 3. utg. 1975, 4. utg. 1978, 5. utg. 1987

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett I: Forvaltning og kompetanse.

- 3. utg. - Oslo: Frihagen, 1991. - 400 s. - 1. utg. 1968

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett II: Saksbehandling. - 5. utg. - Oslo:

Frihagen, 1992. - 278 s. - 1. utg. 1969, 2. utg 1969, 3. utg. 1975, 4. utg. 1977

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett III: Omgjøring, kontroll og

ugyldighet. - 4. utg. - Oslo: Frihagen, 1992. - 328 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1972, 3. utg. 1977

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven, taushetsplikt og partsinnsyn:

kommentarer til offentlighetsloven og de tilknyttede bestemmelser i forvaltningsloven: bind 1 og 2. - 3. utg. - Bergen: Frihagen, 1994. - 378 + 475 s. - 1. utg. 1970, 2. utg. 1974

 

Hove, Harald. Partsoffentlighet og intern saksbehandling. - Bergen:

Universitetet, 1982. - III, 137 bl. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 1)

 

Lilleholt, Kåre. Lov om målbruk i offentleg teneste: med kommentarar /

av Lilleholt og Sigve Gramstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - 118 s.

 

Mestad, Ola. Konsesjonspolitikken under borgerlig styre / av Mestad og

Arne Ringnes. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - 19 s. - (Marius; nr. 68)

 

Mestad, Ola. Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo:

Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius; nr. 105). - Lisensiatgradavhandling

 

Mestad, Ola. Bruk og endring av konsesjonsvilkår. - Oslo:

Sjørettsfondet, 1986. - 66 s. - (Marius; nr. 121)

 

Mestad, Ola. Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka:

Rt. 1985 s. 1355. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius; nr. 118)

 

Sundbotten, Agnar Emil. Enkelte trekk ved statens

anskaffelsesvirksomhet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 70 s. - (Notat; nr. 8/70)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Partenes adgang til en forvaltningssaks

dokumenter. - I: Institutt for offentlig rett - en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. 4 bl. - (Notat; nr. 4:1970)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Eksamenskandidaters rett til å se andres

besvarelser. - I: Juristkontakt (1971) s. 167-168

 

Bernt, Jan Fridthjof. Interne dokumenter i kommunalforvaltningen. - I:

Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

 

Bernt, Jan Fridthjof. Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn: et

bidrag til læren om forvaltningens diskresjonære kompetanse. - I: TfR (1978) s. 241-348

 

Bernt, Jan Fridthjof. Contractual restraints on administrative

discretion. - I: Scandinavian studies in law (1980) s. 49-63. - Referat fra boka: Avtale og offentlig myndighetsutøving, Bergen 1979

 

Bernt, Jan Fridthjof. Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig

myndighetsutøving. - I: LoR (1980) s. 607-624

 

Bernt, Jan Fridthjof. Hvorvidt er det hensiktsmessig å sammenfatte

rettsvirkninger av feil i forvaltningsvedtak ved hjelp av ugyldighetsbegrepet. - I: TfR (1981) s. 104-139

 

Bernt, Jan Fridthjof. Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i

den offentlige rett: noen prinsipielle betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningsrett underveis: om systematikk,

begrepsdannelse og fremstillingsform: bokanmeldelse av Forvaltningsret, almindelige emner. - Aarhus: Institut for Offentlig Ret. - I: TfR (1984) s. 132-169

 

Bernt, Jan Fridthjof og Krüger, Kai. Ugyldighetsbegrepet i

kontraktsretten og forvaltningsretten. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

 

Bernt, Jan Fridthjof. Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og

rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 191-210

 

Fanebust, Arne. Avskjed av tjenestemenn. - I: Juristkontakt (1972)

s. 178-180, s. 202-206, s. 216-219

 

Fanebust, Arne. Politimannens tjenesterettslige stilling. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

 

Fosnes, Trygve. Straff eller andre sanksjoner for å håndheve

forvaltningslovgivningen? - I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

 

Fosnes, Trygve. Avkall i stedet for tilbakekall av offentligrettslige

rettigheter. - I: JV (1978) s. 267-282

 

Frihagen, Arvid. Mortvedtdommen og forvaltningens "frie skjønn". - I: JV

(1958) s. 53-59

 

Frihagen, Arvid. Likhetsprinsippet i forvaltningen. - I: LoR (1964)

s. 337-356. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1964

 

Frihagen, Arvid. Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - I: JV (1965) s. 31-48

Frihagen, Arvid. Forvaltningslovens rekkevidde og gjennomføring.

- I: LoR (1969) s. 337-346

 

Frihagen, Arvid. Retten til å klage til Kongen. - I: LoR (1969) s. 226-237

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven. - I: JV (1970) s. 263-286

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven: kompetanse etter fritt skjønn.

- I: JV (1970) s. 265-30. - Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 10/70)

 

Frihagen, Arvid. Omgjøring av forvaltningsvedtak. - I: LoR (1970) s. 305-338

 

Frihagen, Arvid. Offentlig planlegging. - I: Juristkontakt (1971)

s. 98-104 og s. 111-118

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsprinsippet i praksis - tanker om

offentlighetslovens gjennomføring. - I: LoR (1972) s. 3-22

 

Frihagen, Arvid. "Uavhengige" forvaltningsorganer. - I: Juristkontakt

(1972) [nr. 2] s. 2-5 og [nr. 3] s. 42-49

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og forvaltningens interne

arbeidsdokumenter. - I: Juristkontakt (1973) s. 202-205 og 211

 

Frihagen, Arvid. Politiske hensyn ved individuelle

forvaltningsavgjørelser. - I: Juristkontakt (1973) s. 18-20

 

Frihagen, Arvid. Utenforliggende hensyn i forvaltningsretten. - I:

Juristkontakt (1973) s. 110-113

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsretten: ajourføring av

forvaltningslærebøkene. - I: JV (1974) s. 271-325. - Tidligere også i: JV (1972) s. 297-326

 

Frihagen, Arvid. Fullmektig- og advokatutgifter i forvaltningssaker.

- I: Juristkontakt (1975) s. 66-67

 

Frihagen, Arvid. Regler om offentlig anskaffelse - noen utgangspunkter.

- I: Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - S. 13-49. - (Skrift; nr. 6)

 

Frihagen, Arvid. Avtaler med forvaltningsmyndighetene. - I: JV (1977) s. 1-80

 

Frihagen, Arvid. Norvége: le secret administratif dans les pays

developpés. - I: Editions Cujas (1977) s. 126-142

 

Frihagen, Arvid. Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere /

korreferat ved Frihagen. - I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København 23.-25. august 1978. - København, 1978. - S. 372-376 og S. 391-393

 

Frihagen, Arvid. Public access to government documents (Norway).

- I: Administrative secrecy in developed countries / red. Donald C. Rowat. - New york: Columbia University press, 1979. - S. 106-126

 

Giertsen, Johan. Interessant forvaltningsdom i Rt. 1981 s. 745.

- I: Stud.jur [nr. 1] (1982) s. 59-61

 

Giertsen, Johan. Ugyldighetsregel ved brudd på offentlighetsloven.

- I: Stud. jur. [nr. 2] (1982) s. 18-19

 

Giertsen, Johan. Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16.

- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 24-28

 

Grahl-Madsen, Atle. Egne departementer for statbedrifter og statsbanker?

- I: Verdens Gang 1.11.1963

 

Grahl-Madsen, Atle. Forvaltningsrett og forvaltningslov.

- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 18-23

 

Grahl-Madsen, Atle. Offentlighet i forvaltningen. - I: Bedriftsøkonomen

(1971) s. 530-536

 

Krüger, Kai. Statlig kontrollansvar - en høyesterettsdom.

- I: LoR (1992) s. 439-455

 

Lilleholt, Kåre. Nynorsk i offentleg målbruk. - I: Målreising i 75 år:

Noregs mållag 1906-1981. - Oslo: Fonna forlag, 1981

 

Lindboe, Knut. Filmsensur og rettssikkerhet. - I: LoR (1981) s. 29 -33

 

Mellbye, Halfdan. Forvaltningens adgang til å omgjøre

myndighetsavgjørelser. - I: JV (1990) s. 95-118

 

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval.

- I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

 

Stavang, Per. Forvaltningsretten / av Stavang og Gunnar Aasland. - I:

Knophs oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 991-1009. - Også i: 8. utg. 1981, 7. utg. 1975 og 6. utg. 1973

 

Sundbotten, Agnar Emil. Når staten kjøper. - I: Institutt for offentlig

rett - en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70)

Anmeldelser

Bernt, Jan Fridthjof. Bokanmeldelse av Jørgen Mathiassen: Aftaler i

forvaltningsretten med særligt henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private. - København: Juristforbundets forlag, 1974. - I: TfR (1976) s. 501-512

 

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Eivind Smith: Rettssikkerhet ved

offentlig tjenesteyting. - Oslo: Tanum-Norli, 1984. - I: LoR (1987) s. 377-379

 

Fanebust, Arne. Bokanmeldelse av Claus Haagen Jensen og Carl Aage

Nørgaard: Administration og borger. - København: Juristforbundets forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 9-10

 

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Erik Harder: Om ændring af

administrative afgørelser. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: TfR (1965) s. 204 -218

 

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Ole Krarup: Øvrighedsmyndighedens

grense. - København: Juristforbundets forlag, 1969. - I: Juristen (1971) s. 46-48. - Også i: LoR (1971) s. 138-141

 

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Ole Krarup og Jørgen Mathiassen:

Elementær forvaltningsret. - 3. utg. - København: Juristforbundets Forlag, 1975. - I: Juristkontakt (1975) s. 167-168

 

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat

og kommune. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - I: Injuria [nr. 5] (1981)s. 63-65

 

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett.

- 2. utg. - Oslo: Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 16-24

 

Mestad, Ola. Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og

kommune. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - I: Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58

BIBLIOTEKRETT

Bøker, stensiler

Lønningen, Kate. På sporet av en virkelighet? - pliktavlevering av

papirdokument / av Lønningen og Berit Ch. Nielsen. - Oslo: Riksbibliotektjenesten, 1991. - 47, 7 s. - (Skrifter fra Riksbibliotektjenesten; 55)

BYGNINGSRETT

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid. Plan og bygningsloven: kommentarutgave:

Bind 1 - Ramme og saksbehandling. - Oslo: Frihagen, 1988. - 325 s.

Bind 2 - Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplan og kommuneplan. - Oslo: Frihagen, 1988. - 392 s.

Bind 3 - Reguleringsplan. - Oslo: Frihagen, 1989. - 582 s.

Bind 4 - Konsekvensutredning og ekspropriasjon. - Oslo: Frihagen, 1990. - 465 s.

 

Greve, Hanne Sophie. Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide:

bygningsloven kap. XIII. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 89 s. - (Skrift; nr. 3). - Særavhandling 1976

 

Greve, Hanne Sophie. Midlertidig forbud efter Bygningsloven § 33.

- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - 101 s. - (Skriftserie; nr. 3)

 

Overå, Oddvar. Planleggingslov og "speilvending". - Bergen: Institutt

for offentlig rett, 1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

 

Sandvik, Tore. Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for

offentlig rett. 1978. - 27 s. - (Skriftserie; nr. 1/78)

 

Vogt, Edvard. Kosmos eller kaos / av Vogt og B.A. Moe. - Ås: Institutt

for bygningsteknikk, 1969. - 74 s. - (Stensiltrykk; nr. 79). - Også: Oslo: Norske arkitekters landsforbund, 1970. - 88 s. - (A-bok)

 

Vogt, Edvard. Beboermedvirkning i boligplanlegging: erfaringer fra

Nordås Selegrend borettslag / av Vogt, B.D. Brochmann og N.R. Øvsthus. - Bergen/Oslo: Cubus/NIBR, 1982. - 127 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Kommunale utbyggingsavtaler. - I: LoR (1977) s. 282-284

 

Frihagen, Arvid. Avtaler og forhåndstilsagn om regulering.

- I: JV (1989) s. 313-345

 

Holgersen, Gudrun. Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.

- I: LoR (1987) s. 451-472

 

Sandvik, Tore. Reguleringsplan og spilte utgifter. - I: Jus og jord:

heidersskrift til Olav Lid. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 247-255

 

HELSE- OG SOSIALRETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke: fra

et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 15. mai 1981, avgitt til Sosialdepartementet 23. mars 1988. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1988. - (NOU 1988:8). - Formenn var Dagfinn Clemetsen (1981-1984) og Jan Fridthjof Bernt (1984-1988)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om sosial omsorg: spørsmål om lovligheten av

retningslinjer og administrative ordninger i Oslo kommune. - Oslo: Norsk sosionomforbund, 1989. - 24 s.

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til økonomisk sosialhjelp: rettslige skranker

for kommunenes handlefrihet mht. normering av og vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og når det gjelder sosialtjenestens tilgjengelighet. - Bergen: Universitetet, 1989. - 31 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 23)

 

Bernt, Jan Fridthjof, Asbjørn Kjønstad, Alice Kjellevold og Harald Hove.

Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnetjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

 

Husabø, Erling Johannes. Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen:

Husabø, 1993. - x, 615 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994

 

Jarning, Thomas. Om når fosterbarn skal tilbakeflyttes til

foreldrehjemmet. - Bergen: Universitetet, 1989. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 22). - Også i: JV (1989) s. 123-169

 

Karlsen, Tage. Beboermidler: rådighet over psykisk utviklingshemmede

institusjonsbeboeres midler. - Bergen: Universitetet, 1989. - 61 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 20). - Særavhandling 1988

 

Lindboe, Knut. Barnevernrett: juridisk håndbok i barnevern.

- Oslo: Tano, 1991. - 229 s.

 

Rasmussen, Ørnulf. Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet.

- Bergen: Rasmussen, 1994. - 762 s. - Innlevert til bedømming juridisk dr.grad Bergen, 1994

 

Søvik, Vigdis. Sosialforvaltningens adgang til å gi taushetspliktbelagte

opplysninger til andre organer. - Bergen: Universitetet, 1991. - vi, 66 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 32). - Også i: JV (1991) s. 237-312. - Særavhandling vår 1991

 

Aasen, Henriette Sinding. Rasehygiene og menneskeverd: nasjonalismens

steriliseringslov av 23. juli 1942. - Oslo: Universitetet, 1989. - iii, 74 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 4/1989) (Kvinnerettslige studier; nr. 28)

 

Aasen, Henriette Sinding. Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg

og rettslig regulering / red. Aasen, Anne Hellum og Aslak Syse. - Oslo: Ad Notam, 1990. - 146 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og

helsevern. - I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet. - Oslo: 1984. - S. 159-186. - Også i: Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7 s. 7-41)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Taushetsplikt i helse- og sosialvesenet - vern

for hvem mot hva? - I: Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 43-53. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 295-302 og 327-330

 

Bernt, Jan Fridthjof. Oppsummering (ang. seminar om pasientrettigheter).

- I: Pasientrettigheter - hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 217-224

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rettsikkerhetsproblemer i helsevesenet.

- I: LoR (1985) s. 481-482

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forbrukertenkning, politisk styring og

rettssikkerhtetskrav. Hva skjer i et desentralisert barnevern? - I: Norges Barnevern [nr. 4] (1992) s. 25-30

 

Bernt, Jan Fridthjof. Tvang. - I: Psykisk utviklingshemmedes

rettsstilling / red: Ståle Eskeland og Aslak Syse. - Oslo: Ad Notam 1992. - S. 111-130

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til stønad til livsopphold. - I: Sosial

trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 53-78

 

Bernt, Jan Fridthjof. Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og

rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 191-210

 

Bernt, Jan Fridthjof. Tvangsbruk i sosialtjenesten. - I: Sosial trygghet

og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 159-189

 

Doublet, David. Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av Doublet og E.

J. Husabø. - I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

 

Doublet, David. Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme

helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

 

Doublet, David. Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet.

- I: Pseudonyme helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993.- Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

 

Grahl-Madsen, Atle. Familievern - en forsømt oppgave. - I: Sosialt

Arbeid (1960) s. 262-268

 

Hove, Harald. Rettssikkerhet for hvem i barnevernet? - I: Rettssikkerhet

og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 55-65. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984 del II. - S. 302-310 og S. 325-326

 

Hove, Harald. Lov om barneverntjenester. - I: Sosial trygghet og

rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 281-327

 

Kongshavn, Halvor. Hasj på apotek: norske avisoppslag rundt boken "Den

gode fiende". - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab [nr. 3] (1987) s. 228-245

 

Lindboe, Knut. Advokat i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og

synspunkter: en artikkelsamling / red.: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

 

Lindboe, Knut. Barnevern, forsømmelser og forsinkelser: tvml. §475.

- I: LoR (1990) s. 296 - 298

 

Løchen, Kristin. Rettsikkerhet og helsehjelp: om fordelingsrettferdighet

og forvaltningsrettslig klagerett i det somatiske sykehusvesen. - I: Pasientrettighet: hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/ Universitetsforlaget, 1985. - S. 62-78

 

Rasmussen, Ørnulf. Tvistemålslovens kapittel 33 som

rettssikkerhetsgaranti i det psykiske helsevern. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - VIII, 150 bl. - (Skriftserie; nr. 4/78). - Særavhandling 1977

 

Rasmussen, Ørnulf. Overprøving av tvangsvedtak. - I: Synapse (1978) s. 14-16

 

Rasmussen, Ørnulf. Domstolskontroll med tvangsinnleggelser.

- I: LoR (1980) s. 465-470

 

Rasmussen, Ørnulf. Psykiatrien må normaliseres. - I: Sykepleieren (1981) s. 10-13

 

Rasmussen, Ørnulf. Jus i helseinstutisjoner. - I: Helseadministrasjon og

helsepolitikk. - Oslo: Tanum-Norli, 1982. - S. 293-327

 

Rasmussen, Ørnulf. Tvangsmidler og rettssikkerhet. - I: Den nye

moralismen. - Oslo: Gyldendal, 1982. - S. 113-133

 

Rasmussen, Ørnulf. Pasientrettigheter fra juridisk synsvinkel -

fordelingsrettigheter. - I: Pasientrettigheter. - Oslo: Forbrukerrådet, 1983. - S. 28-42

 

Rasmussen, Ørnulf. Rettssikkerhet ved fordeling av behandlings- og

omsorgstilbud. - I: Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 67-74. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984. - S. 310-315 og S. 344

 

Rasmussen, Ørnulf. Fordeling av helsetjenester. - I: Samfunnsmedisin i

praksis: festskrift til Fredrik Mellbye. - Universitetsforlaget: 1986. - S. 47-58

 

Rasmussen, Ørnulf. Det psykiske helsevern. - I: Sosialrett. - 4. utg. /

red. Kristian Andenæs og Leif Oscar Olsen. - Oslo: Tano, 1993. - kap. 6. - Også i tidl. utg.

 

Voll, Rune. Aids og Juss. - I: Juristkontakt (1987) s. 470-476

 

Voll, Rune. Har kvinnen rettslig krav på å få vite fosterets kjønn?

- I: Tidsskrift for den norske lægeforening (1987) s. 1137-1138

 

Aasen, Henriette Sinding. Hva slags barn? - abortdebatt med nyt innhold.

- I: Retfærd [nr. 50] (1990) s. 28-42. - Også på engelsk under tittelen: What kind of children? - a new content to the debate on abortion. - I: Birth law / red. Anne Hellum. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993

 

Aasen, Henriette Sinding. Noen historiske perspektiver knyttet til

dagens utvikling innen prenatal diagnostikk. - I: Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering / red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - S. 27-42

 

Aasen, Henriette Sinding. Fosterdiagnostik och rätten att välja.

- I: Kvinnovetenskaplig tidskrift (1991) s. 42-57

Anmeldelser

Rasmussen, Ørnulf. Bokanmeldelse av Helserett 86. - Oslo: Lex forlag,

1986. - I: Juristkontakt (1986) s. 435-437

 

Aasen, Henriette Sinding. Bokanmeldelse av Aslak Syse: Abortloven: juss

og verdier. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - I: Hefte for kritisk Juss [nr. 2] (1993) s. 28-38

KOMMUNALRETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Forbudet i Kommunelovens § 23 mot støtte til

politiske organisasjoner og formål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1973. 72 s. - (Skrift; nr. 1:1973)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske

forvaltning: notater til forelesninger i kommunalrett høsten 1975. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1975. - 33 s. - (Skrift; nr. 2:1975)

 

Bernt, Jan Fridthjof. Folkevalgte organer etter kommune- og

fylkeskommuneloven - Funksjonsfordeling og beslutningsprosess. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 68 s. - (Skrift; nr. 1:1976)

 

Bernt, Jan Fridthjof, Hove, Harald og Overå, Oddvar. Kommunalrett.

- 2. utg. - Oslo: Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987

 

Bernt, Jan Fridthjof. Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner:

utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 28. aug. 1987, avgitt til kommunaldepartementet 21. juni 1990. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1990. - 501 s. - (NOU 1990:13). - Bernt utvalgsleder

 

Bernt, Jan Fridthjof og Overå, Oddvar. Lov om kommuner og fylkeskommuner

av 25. september 1992 nr. 107 med kommentarer. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

 

Frihagen, Arvid. Statens kontroll med kommunene. - Bergen: Institutt for

offentlig rett, 1972. - 17 bl. - (Notat; nr. 2/72)

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og kommunalforvaltningen. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1974. - 24 s. - (Skrift; nr. 2/74)

 

Frihagen, Arvid og Sandvik, Tore. Kommunal og fylkeskommunal

kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre i samarbeid med Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

 

Frihagen, Arvid og Aakre, Bjørn. Entrepriseinstruks for kommune og

fylkeskommune - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

 

Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 6. utg.

- Bergen: Frihagen, 1992. - 164 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1972, 3. utg. 1975, 4. utg. 1987, 5. utg. 1989

 

Overå, Oddvar. Godtgjøring til kommunale tillitsmenn.

Kommunelovens §§ 48 og 49. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 74 s. - (Skrift; nr. 1/74)

 

Overå, Oddvar. Nemnder i kommunalforvaltningen. Organisasjon og

saksbehandling. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 26 s. - (Skrift; nr. 2/76)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Interne dokumenter i kommunalforvaltningen.

- I: Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

 

Bernt, Jan Fridthjof. Det lokale selvstyret i støpeskjeen.

- I: Samtiden (1975) s. 638-648

 

Bernt, Jan Fridthjof. Desentalisert lokalforvaltning. - I: Nordisk

kontakt (1976) s. 881-883

 

Bernt, Jan Fridthjof. Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet.

- I: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

 

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?

- I: LoR (1977) s. 417-425

 

Bernt, Jan Fridthjof. Norway: regional or country government.

- I: International handbook on local government reorganization / Ed. by Donald C. Rowat. - Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. - S. 142-149

 

Bernt, Jan Fridthjof. Rettslige og økonomiske rammer for norsk kommunalt

selvstyre - reformarbeid og reformdiskusjon. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1981) s. 255-271

 

Bernt, Jan Fridthjof. Lokale styringssystemer.

- I: Kommunal organisering / red. Trond Fevolden og Rune Sørensen. - Oslo: Tano, 1989. - S. 106-127

 

Bernt, Jan Fridthjof. Hva skal vi bruke kommunene og fylkeskommunene

til? Debatten om nivåer og funksjonsdeling i norsk forvaltning. - I: . . . den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990

 

Bernt, Jan Fridthjof. Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes?

- I: LoR (1994) s. 67-92

 

Bernt, Jan Fridthjof. Låneopptak og garantistillelser under kommuneloven

av 1992. - I: Kommunalbankens forum for informasjon og debatt [nr. 1] (1994) s. 15-18

 

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og kommunene. - I: Juristkontakt

[nr. 7] (1970) s. 2-5

 

Overå, Oddvar. Rådmannens rettslige stilling - reorganisering i Oslo og

Bergen. - I: Juristkontakt (1971) s. 193-197

 

Overå, Oddvar. Planleggingslov og "speilvending". - Bergen: Institutt

for offentlig rett, 1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Kommunal forvaltning. - 6. utg. /

hovedred. Arnljot Engh. - Oslo: Tiden Norsk forlag, 1968. - I: Juristkontakt [nr 9/10] (1968) s. 13-14

 

 

NÆRINGSRETT

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Innredningsindustriens omstillingsproblemer og

konkurransevilkår / av Brudvik, Hans Malterud, Svein Koløen og Oddmund Østbøe. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1978. - (NOU 1978:21)

 

Frihagen, Arvid. Fra prisrådets praksis: Prisrådets stilling til

leverandørers bruk av sin monopollignende makt til å regulere melkeomsetningen og installasjonsvirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1960. - 98 s.

 

Frihagen, Arvid. Prisrådets organisasjon og virksomhet. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1961. - 82 s. - Licentiatsgradsarbeid ved Univ. i Oslo

 

Lilleholt, Kåre. Krisa i lakseoppdrettsnæringa: utgreiing av eit utval

oppnemd ved kgl. res. 22. nov. 1991: gjeven til Fiskeridepartementet 28. aug. 1992. - NOU 1992: 36. - 224 s. - Lilleholt utvalsleiar

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Næringslovene med kommentarer ved

Jens Selmer og A. Rønsted. - København: Juristforbundets forlag, 1967. - I: LoR (1967) s. 432

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt: en komparativ

studie av marknadslagsstiftningens utveckling och hovudlinjer. - Stockholm: Jurist- och samhällsvetarforbundets förlag, 1969. - I: TfR (1970) s. 564-568

 

POLITIRETT

Bøker, stensiler

Fosnes, Trygve. Politirett. Allmenn politirett: politiets oppgaver og

funksjoner. Notat utarbeidet til studieformål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1984. - vii, 184 s.

 

Grahl-Madsen, Atle. Norsk fremmedrett i støpeskjeen: et bidrag til

debatten om ny fremmedlov. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 295 s.

 

Lilli, Marco. Private vaktselskap. - Bergen: Universitetet, 1990. - 75 s.

- (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 27). - Særavhandling 1989

 

Tønnesen, Sverre. Kompendium beregnet på studium av spesialfaget

politirett, hefte 1-6 / red. Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978-79

 

Tønnesen, Sverre. Politirett. Kompendium: utdrag av hefte 1 og 2. - Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1990. - stensil

 

Tønnesen, Sverre. Regelsett av betydning for studiet av politirett.

- Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1992. - Stensil. - 1. utg. 1978

Artikler

Einarsen, Terje. Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.

- I: LoR (1988) s. 1-2

 

Einarsen, Terje og Aall Jørgen. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven

og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

 

Einarsen, Terje og Aall, Jørgen. Legitimasjonsplikten etter

utlendingsloven - en kommentar. - I: TfR (1988) s. 443-446

 

Fanebust, Arne. Politimannens tjenesterettslige stilling. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

 

Fosnes, Trygve. Politiets oppgaver og midler i trafikksituasjoner. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett, hefte 3 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 1-81

 

Grahl-Madsen, Atle. Avhøringstema, bevisproblemer og troverdighet. - I:

Nordic journal of international law (1987) s. 139-150. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 338-352

 

Grahl-Madsen, Atle. Jeg gråter for Norge. - I: Bergens Tidende [nr. 47]

(1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Når "rett" blir til "ikke rett". - I: Bergens

Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Iverksetting av vedtak som innebærer at utlending må

forlate riket. - I: TfR (1989) s. 550-588. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: : Universitetsforlaget, 1991. - S. 353-386

 

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

 

Tønnesen, Sverre. Saker om rettsstridig adferd fra polititjenestemenn.

- I: LoR (1976) s. 340-366

 

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland

Politikammer 1900–1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

 

Tønnesen, Sverre. Disposisjon "Generelt om politiets oppgaver og de

midler som kan og bør brukes for å løse disse". - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

 

Vogt, Edvard. En ny prosess mot Galilei / av Vogt og Gunnar Nordhus.

- I: LoR (1988) s. 143-148

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl.

- Oslo: Eget forlag, 1987. - I: LoR (1988) s. 282-285

SKATTERETT

Bøker, stensiler

Bakka, Pål Magne. Tynn kapitalisering: noen sider ved skatteloven § 54

første ledd. - Bergen: Universitetet, 1990. - 77 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 26). - Særavhandling 1988

 

Brudvik, Arthur. Skatterett for næringsdrivende. - 17. utg. - Oslo:

Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 672 s. - Årlig, 1. utg. ved Brudvik 1985 (8. utg.) som ajourføring av Leiv Vårdals bok. 10.-12. utg. bar tittelen "Vårdals skatterett for næringsdrivende"

 

Brudvik, Arthur. Skatterett for økonomer. - 4. utg. - Oslo:

Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 296 s. - 1. utg. 1991, 2. utg. 1992, 3. utg. 1993

 

Brudvik, Arthur. Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag.

- 8. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig siden 1987

 

Hærem, Axel. Skatterettslige eftervirkninger av felleseie. - Bergen:

Institutt for privatrett, 1971. - 59 s. - (Skrift; nr. 1/71)

 

Matre, Hugo P. Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler: særlig om

grensen mellom overdragelse av eiendomsrett og stiftelse av bruksrett. - Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - 173 s. - (Skriftserie; nr. 2:91)

Artikler

Brudvik, Arthur. Juridisk nasjonalrapport for Norge. - I: Den

skattemässiga behandlingen av kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder. - Stockholm: Liber, 1986. - S. 213-274. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 16)

 

Brudvik, Arthur. Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten

/ red. Bertil Wiman. - Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

 

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle.

- I: LoR (1965) s. 433-455. - Også i: Tidsskrift for revisjon og reknskap (1966) s. 620-632

 

Hærem, Axel. Den skattemessige behandling av forventede

fjerningsutgifter - situasjonen frem til 1978. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 155-160. - (Offentligrettslige skrifter 1986:1). - (Solstrandseminaret 1985)

 

Hærem, Axel. Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I:

Oljekonsesjon og rettslig kontroll. / red. A. Frihagen - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter 1985:2). - (Solstrandseminaret 1985)

 

Hærem, Axel. Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I:

Australian mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

 

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål med tilknytning til

bruksrettigheter. - I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 229-240

 

Hærem, Axel. Skatteproblemer ved selskapsfinansiering - tynn

kapitalisering: praksis ved ligningen av oljeselskaper. - I: Utv. (1990) s. 1198-1229

 

Hærem, Axel. Boligbeskatning. - I: Boligrett. - 3. utg. / Christian Fr.

Wyller. - Bergen: Wyller, 1992. - S. 339-418. - Også i 1. 1978 og 2. utg. 1985

 

Launes, Kristian. Offentlighet i ligningsforvaltningen.

- I: Utv. (1977) s. 688-706

 

Matre, Hugo P. Klassifikasjon av leasingkontrakter: det skatterettslige

eiendomsbegrep ved leasing. - I: Skatterett (1991) s. 241-269

 

Matre, Hugo P. Deductibility of interest and financing charges in

computing income. - I: Cahiers de droit fiscal international: studies on international fiscal law / by the International fiscal association. - Vol LXXIXa (1994) s. 345-357

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Faget skatterett - og om læreboken i dette:

bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Skatt på inntekt. - I: JV (1988) s. 92-106

 

Hærem, Axel. Bokanmeldelse av W. von Eyben: Fast ejendoms regulering og

beskatning. - København, 1965. - I: TfR (1965) s. 620-632

SKOLERETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra

et utvalg nedsatt ved kgl. res. av 7. feb, 1992: avgitt til Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet 28. juni 1993. - Oslo:

Forvaltningstjenesten, 1993. - 253 s. - (NOU 1993:24). - Bernt utvalgsleder

 

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i

utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

 

Hove, Harald. Skoledirektørens overprøving av vedtak i skolestyre og

kommunestyre. - Bergen: Intitutt for offentlig rett, 1976. - 62 bl. - (Skrift; nr. 5/76)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?

- I: LoR (1977) s. 417-425

 

Fosnes, Trygve. Status, kompetanse og funksjoner til rektor ved de

akademiske institusjoner i Norge. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970) s. 43-57

 

Frihagen, Arvid. Universitetenes selvstendighet: utvikling og tradisjon.

- I: Festskrift til Arne Halvorsen / red. Rolf Danielsen m.fl. . - Bergen: Universitetsforlaget, 1977. - S. 100-109

 

Greve, Guri. 100 års jubileum for vår første norske kvinnelige student:

et tilbakeblikk fra 1882 og frem til i dag. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 67-68

 

Hove, Harald. Hvilke organ har myndighet til å treffe avgjørelser innen

skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 92-113

 

Hove, Harald. Saksbehandlingsregler i skoleforvaltningen. - I: Norsk

skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 114-198

 

Nygaard, Nils. Språket i skulen / av Nygaard og Arne Gjeraker. - I:

Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 244-265

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Wilhelm Matheson (red): Norsk

skolerett. - Universitetsforlaget, 1987. - I: LoR (1989) s. 46-48

Strafferett

Bøker, stensiler

Husabø, Erling Johannes. Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen:

Husabø, 1993. - x, 615 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994

 

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse:

vilkårene for straff. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - 267 s.

 

Matningsdal, Magnus. Inndragning. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987.

- 667 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1985

 

Matningsdal, Magnus. Straffeloven med kommentarer: første del:

Almindelige Bestemmelser. / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - xvii, 396 s.

 

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986.

- 554 s. - Rev. utg. dr.avhandling. Univ. i Bergen, 1984

 

Mæland, Henry J. Fast promillegrense på sjøen / Straffelovrådet på

oppdrag fra Justisdepartementet. - NOU 1993:21. - 41 s. - Mæland utvalgsleder

 

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - bruken av fengsel

under 21 dager og straffeloven § 26a. - Bergen: Universitetet, 1989. - III, 100 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 19). - Særavhandling

 

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferettspleie. - Bergen: Institutt

for offentlig rett, 1981. - 2 b. - Manuskript 1975

Artikler

Askeland, Bjarte. Respekten for menneskelivet - grenser flyttes.

- I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 31

 

Bernt, Jan Fridthjof. Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i

den offentlige rett: noen prinsipielle betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

 

Doublet, David og Husabø, Erling Johannes. Etisk legitimering av aktiv

dødshjelp. - I: Dagbladet 20. oktober 1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

 

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion

of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

 

Fosnes, Trygve. Straff eller andre sanksjoner for å håndheve

forvaltningslovgivningen? - I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

 

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 - straffebestemmelse og

ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94. - Prøveforelesning dr.graden Univ. i Oslo, 1964

 

Giertsen, Johan. Medvirkningsansvaret i norsk strafferett.

- I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 17-25

 

Giertsen, Johan. Bedrageri eller underslag/ulovlig besittelseskrenkelse?

- villedende sensorveiledning vår 82?- I: JV (1983) s. 84-91. - Også i: Injuria [nr. 1] (1983) s. 37-49

 

Giertsen, Johan. Straffeloven § 211 "utuktig".

- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 25-29

 

Grahl-Madsen, Atle. Søkelys på asylretten. - I: LoR (1964) s. 411-414

 

Grahl-Madsen, Atle. Politiske forbrytelser. - I: Bergens Tidende

31.7.1974 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 283-286

 

Grahl-Madsen, Atle. "Aut dedere, aut punire": Et element i internasjonal

strafferett. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetesforlaget, 1982. - S. 113-122. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 308-316

 

Greve, Guri. Frifinnelsesdommen. - I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 5-6

 

Hov, Jo. Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser.

- I: LoR (1982) s. 470-487

 

Hov, Jo. Ærekrenkelser og personforfølgning i pressen som rettspolitisk

problem. - I: LoR (1983) s. 35-47

 

Hov, Jo. Anmelderansvaret. - I: LoR (1984) s. 65-66. - Kommentar av Carl

August Fleischer i LoR (1984) s. 563-578. - Replikk: Noen ytterlige bemerkninger om anmelderansvaret. I: LoR (1985) s. 348-351

 

Husabø, Erling Johannes. Legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland.

- I: TfR (1990) s. 672-707

 

Hærem, Axel. Straffelovens § 270. - I: JV (1961) s. 11-18

 

Kongshavn, Halvor. Juss og stat: noen spørsmål til forvirring.

- I: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1986) s. 2-3

 

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.

- I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 29-48. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 5/84)

 

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

 

Matningsdal, Magnus. Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. -

Vedlegg 2 til Ot. prp. 1986-87 nr. 5. - S. 196-202

 

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

 

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til veitrafikklovens §§ 21-22 og 31.

- I: Veitrafikkloven: kommentarutgave. - 2. utg. / red. Torgersen og Engstrøm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 231-266, 379-387. - Også i 1. utg. 1983.

 

Matningsdal, Magnus. Juridiske personers straffansvar / av Matningsdal

og Gudrun Schneider. - I: JV (1989) s. 49-104

 

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til Straffelovens §§ 28a-28c, 34-38,

52-55 og 64-76. - I: Straffeloven med kommentarer: første del / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 66-87, 101-127, 202-253 og 281-311

 

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.

- I: Bedre struktur i lovverket: lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992:32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

 

Matningsdal, Magnus. Nyere reaksjonspraksis m.v. ved promillekjøring og

etterfølgende alkoholnytelse. - I: LoR (1993) s. 151-180

 

Mæland, Henry J. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs

og Bratholm. - I: LoR (1986) s. 3-26

 

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og

etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1987. - S. 1-46. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 5). - Kommet i flere utgaver.

 

Mæland, Henry J. Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelser. - I: Corpus

Juris 25 år: festskrift. - Oslo: 1988. - S. 121-152

 

Mæland, Henry J. Kommentarer til Straffelovens §§ 56-63. - I:

Straffeloven med kommentarer: første del / red. Magnus Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 235-281

 

Nygaard, Nils. Grenser mellom rett og urett ved moralstøttande og

moralnøytrale straffebod. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 233-243

 

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - betydningen for

straffeutmålingen ved fartsoverskridelse. - I: LoR (1991) s. 221-236

 

Tønnesen, Sverre. Forholdet mellom strl. §§ 42 og 57. - I: JV (1974) s.

271-325. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden Univ. i Bergen, 1973

 

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferett, herunder internasjonal

rettshjelp i straffesaker. - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

 

Østgård, Brynjar. Om begrepet "underfundig adferd" i straffeloven av

1902. - I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 44-46

 

Aall, Jørgen. Sivil ulydighet. - I: Injuria [nr. 1] (1981) s. 15-17

 

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Fra spredte felter.

- Oslo: Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 24

 

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett.

- 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: JV (1989) s. 394-396

 

Matningsdal, Magnus. Bokanmeldelse av Olle Hoflund: Trafikkbrottslagen.

- Stockholm: Juristförlaget, 1981. - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1982) s. 45-47

 

Mæland, Henry J. Bokanmeldelse av Nils Jareborg: Brotten, 3. häftet:

brotten mot allmänheten och staten. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 225-226

Kriminologi

Bøker, stensiler

Kongshavn, Halvor. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982.

- Oslo: NSfK, 1982. - 49 s. - 20-års beretning, med to registervedlegg: a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapport 1958-1981. - 58 s. og b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965–1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

 

Kongshavn, Halvor. I retning av en marxistisk avviksteori / av Steven

Spitzer; oversatt til norsk av Kongshavn. - Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett, 1983. - 27 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 46)

 

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk

søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; nr. 2/87)

 

Vogt, Edvard. Kriminalpolitikk: en debattbok om straff og behandling /

red. Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - 156 s.

 

Vogt, Edvard. Volden og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar

Nordhus og Vogt. - Oslo: Cappelen, 1981. - 279 s.

 

Vogt, Edvard. Voldskriminaliten og dens ofre: en empirisk undersøkelse /

av Gunnar Nordhus og Vogt. - Bergen, 1981. - 25 delrapporter i 56 bind

 

Artikler

Fosnes, Trygve. Nordhus. Vogts voldsundersøkelse. - I: LoR (1988) s. 148-151

 

Kongshavn, Halvor. Er straffen for drap for mild? / av Kongshavn og

Carl K. Rieber-Mohn. - Dagbladet, 20. 4. 1982 (kronikk)

 

Vogt, Edvard. Kontroll: variabel? - I: Rapport från 31. Nordiska

Forskarseminaret i Larkollen 1989. - Stockholm: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 1989. - S. 56-58

 

Anmeldelser

Lindboe, Knut. Anmeldelse av Alf Norhus: Forsvareren Alf Nordhus 70 år -

et debattskrift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 31

Prosess

GENERELT

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Voldgift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - xiv, 338 s.

Artikler

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

 

Gussgard, Karenanne. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse. - I: Rett

og rettssal: festskrift til Rolv Ryssdal. - Oslo: Aschehoug, 1984. - S. 181-196

 

Krüger, Kai. Et begrunnet klasseskille? - I: LoR (1972) s. 433-434

 

Lindboe, Knut. Advokat i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og

synspunkter: en artikkelsamling / red.: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

 

Mestad, Ola. Juss-buss i utlandet. - I: Juss-buss 1971-1981 / red.

Gunnar de Capua m. fl. - Oslo: Juss-buss, 1981

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til

advokatgerningen I. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1962) s. 92-93

 

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til

advokatgerningen II. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1963) s. 47-48

SIVILPROSESS

Bøker, stensiler

Gjelstad, Øyvind. Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av

pengekrav ved arrest. - Bergen: Universitetet, 1991. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 34)

 

Hov, Jo. Sivil rettergang / av Anders Bratholm og Hov. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1973. - xxv, 658 s. - 2. og 3. utg. (uten Bratholm) 1991 og 1994

 

Hov, Jo. Rettsforlik. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - 631 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Noen bemerkninger om selvdømme etter norsk rett.

- I: JV (1956) s. 116-124

 

Giertsen, Johan. Nyere rettspraksis; tvml. § 54. - I: Injuria [nr. 3/4]

(1982) s. 25-30

 

Hov, Jo. Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående

mindre økonomiske verdier tilfredsstillende, eller trengs det nye regler? - I: LoR (1977) s. 196-209

 

Hov, Jo. Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom.

- I: LoR (1977) s. 372-381

 

Hov, Jo. Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig

forfall. - I: LoR (1983) s. 256-264

 

Hov, Jo. Rettigheter, rettsforhold og fastsettelesessøksmål. - I:

Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoff. - Oslo: Tano, 1986. - S. 350-375

 

Hove, Harald. Forkynning av rettsdokumenter. - I: NOU 1980:12. - Vedlegg nr. 4

 

Krüger, Kai. Hvor langt kan rettstvister løses midlertidig og

betryggende i påvente av endelig dom?- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 603-614

 

Krüger, Kai. Tanker om utenrettslig tvistebehandling - særlig om

Forbrukertvistutvalget. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 30-35

 

Krüger, Kai. Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative

behandlingsformer. - I: Forhandlingerne ved Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990, del II. - S. 373-374

 

Lunde, Daniel. Forliksrådets kompetanse til å avsi dom. - I: LoR (1992)

s. 278-294

 

Mæland, Henry J. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål.

- I: JV (1990) s. 6-22

 

Nordtveit, Ernst. Småkrav - summarisk inndriving og rettshjelp.

- I: JV (1976) s. 327-348

 

Nygaard, Nils. Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og

sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989 / utgitt av Hannu Tapani Klami. - Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

 

Sandvik, Tore. Voldgifts- og domstolsbehandling. - I: TfR (1979) s. 456-475

Anmeldelser

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Bernt Hjelje: Frivillig voldgift. - 2. utg. - København:

Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1974) s. 378-380

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Per Olof Ekeløf: Rättegång: 1., 2. og 5. häftet. - 4. uppl. - Stockholm: Norstedts, 1974-75. - I: TfR (1976) s. 490-491

 

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Anders Bøhn og Johs. Strenge Næss:

Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 40

SKIFTERETT

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Internasjonale arveoppgjør. Universalsuksesjon

ontra scission. - I: TfR (1971) s. 399-454

 

Matre, Hugo P. Om offentlighet i skifteretten. - I: LoR (1992) s. 201-205

 

Pedersen, Arvid M. Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om

eiendomsrett til bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

 

Pedersen, Arvid M. Rettspraksis om naturalutlegg etter skl. § 61. 2. 2 -

Rt. 1978 s. 1513 og Rt. 1984 s. 552. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 18-22

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Ny utgave av Lødrups Materiell skifterett:

bokanmeldelse av Peter Lødrup: Materiell skifterett. - 7. utg. - Oslo: Lødrup, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 10] (1987) s. 28

 

STRAFFEPROSESS, STRAFFULLBYRDELSE

Bøker, stensiler

Bårdsen, Arnfinn. Fri rettshjelp ved klage til Den Europeiske

Menneskerettighetskommisjon. - Oslo: Den norske advokatforening , 1993. - 71 s. - (Småskrift nr. 58)

 

Hov, Jo. Fornærmedes stilling i straffeprosessen. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1983. - 252 s.

 

Hov, Jo. Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1983. - 191 s.

 

Kongshavn, Halvor. Utlendinger i norske fengsler. - Oslo: Institutt for

kriminologi og strafferett, 1981. - 81 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 43)

 

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk

søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; 2/87)

 

Aall, Jørgen. Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske

menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Aall, 1993. - ix, 602 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler

Fosnes, Trygve. Forhåndsdom uten forsvar. - I: LoR (1988) s. 369-376

 

Giertsen, Johan. Dommer i straffeprosess 1980. - I: Injuria [nr. 2]

(1982) s. 30-36

 

Giertsen, Johan. HR-dom om narko-spaning i Nygårdsparken. - I: Injuria

[nr. 3] (1984) s. 10-12

 

Giertsen, Johan. Rettergangen i landsviksaker. - I: Injuria [nr. 1]

(1985) s. 50-56

 

Grahl-Madsen, Atle. Statsadvokaten og rettssikkerheten. - I: Verdens

Gang 24. 7. 1964

 

Grahl-Madsen, Atle. Dødsstraff i krigstid. - I: Norsk militært

tidsskrift (1978) s. 435-459. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 99-131

 

Hov, Jo. Interesseteoriene i straffeprosessen. - I: Lov og frihet:

festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 453-472

 

Kongshavn, Halvor. "Norwegians don't kill body, but kill mind" [om

utenlandske fanger i norske fengsler]. - I: Materialisten [nr. 4] (1981) s. 81-92

 

Kongshavn, Halvor. De særlig farlige: forvaringsforslaget: en kort

oversikt. - I: Tidsskrift for kriminalomsorg [nr. 1] (1985) s. 8-12

 

Kongshavn, Halvor. Den nye forvaringsordningen: løser den sikringens

problemer? / av Dag Ellingsen og Kongshavn. - I: Materialisten [nr. 1/2] (1988) s. 44-70

 

Krüger, Kai. Om forskeres rett og plikt til å opprettholde anonymitet

for sine kilder. - I: LoR (1982) s. 46-56

 

Lindboe, Knut. Straffeprosessloven av 1984. - I: Aftenposten

(morgennr.) 11.4. 83

 

Matningsdal, Magnus. Trafikksaker i forhørsretten. - I: JV (1983) s. 93-116

 

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

 

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

 

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.

- I: Bedre struktur i lovverket: Lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992: 32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

 

Mæland, Henry J. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om

gjenopptagelse. - I: LoR (1991) s. 561-574

 

Aall, Jørgen. Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter

norsk rett. - I: LoR (1988) 478-488

 

Aall, Jørgen. Er varetektsdommeren upartisk i hovedforhandlingen?

- I: LoR (1989) s. 413-426

 

Aall, Jørgen. Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en

kommentar til "Arne-dommen". - I: JV (1990) s. 349-358

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Jo Hov: Påtalemyndighetens

organisasjon og kompetanse. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14

  

Konkursrett

Bøker, stensiler

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs (3 bind 1987–1992):

Bind 1: Innledning, allment, gjeldsforhandling. - Bergen: Juristinformasjon, 1987. - 541 s.

Bind 2: Konkurs, prosessuelle fellesregler. - Bergen: Juristinformasjon, 1988. - 544 s.

Bind 3: Omstøtelse. - Bergen: Juristinformasjon, 1992. - 741 s.

 

Lilleholt, Kåre. Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale

går konkurs. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

 

Lilleholt, Kåre. Kreditorvern: kompendium. - Bergen: Universitetet,

1988. - ix, 153. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14)

 

Sandvik, Tore. Lærebok i materiell konkursrett: utdrag. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1985. - 194 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Avstengning av vann og strøm overfor konkursbo.

- I: LoR (1964) s. 281-282

 

Giertsen, Johan. Kan et ansvarlig sivilt selskap slås konkurs?

- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

 

Greve, Guri. Kreditors plikt til å skaffe debitor erstatningsbolig ved

tvangssalg av debitors bolig. - I: LoR (1982) s. 425-437

 

Huser, Kristian. Enkelte prosessuelle konkursrettslige spørsmål

vedrørende selskaper. - I: Seks foredrag om konkurs i selskapsforhold. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1986. - S. 39-67. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 108)

 

Huser, Kristian. Litt om konkurslovens § 17.2: en replikk.

- I: LoR (1989) s. 231-234. - Replikk til Carl-Bernhard Kjelstrups artikkel i LoR (1988) s. 537. - Duplikk ved Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1990) s. 61-63 under tittelen «Interessekollisjon og lovtolking»

 

Huser, Kristian. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs.

- I: Knophs oversikt over Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 693-722. - Også i 9. utg. 1987

 

Krüger, Kai. Kontrakt og konkursbeslag. - I: JV (1969) s. 57-82

 

Krüger, Kai. Renter i konkurs: omkring konkursloven § 120.

- I: LoR (1969) s. 285-288

 

Krüger, Kai. Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted

eller underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144.

 

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved

tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1966.

 

Sandvik, Tore. Konkurslovproposisjonen. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 66-67

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Anmeldelse av: Sjur Brækhus: Den personlige

gjeldsforfølgelse. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - I: Advokatbladet [nr. 2] (1988) s. 24-25

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Torkel Gregow: Tredje mans rätt vid

utmätning. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 478-479

 

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Mikael Möller: Konkurs och kontrakt:

om konkursboets inträde i gäldnärens avtal. - Uppsala: Iustus förlag, 1988. - I: TfR (1989 s. 726)

  

Olje-, gass- og petroleumsrett

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige

status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

 

Frihagen, Arvid. Beregning av royalty = The point og reference for

royalty value. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 130 s. - (Skriftserie; nr. 3)

 

Frihagen, Arvid. Kodifisering og lovfesting av reglene om oljeutvinning:

skisse som diskusjonsgrunnlag til Oljerettsmøtet i Bergen 5. -6. okt. 1979. - Bergen: A. Frihagen, 1979. - III, 45 bl.

 

Frihagen, Arvid. Vilkår ved utvinningstillatelser m. v. etter forslag

til petroleumslov: lovutkastets § 44 - særlig med sikte på sikkerhetskrav, konsesjonstildeling, overdragelse, § 25 - tillatelser og ilandføring. - Bergen: Universitetsforlaget, 1979. - 127 s. - Også i: Institutt for offentlig rett skriftserie; nr. 5/79

 

Frihagen, Arvid. Norske varer og tjenester ved oljeutvinning:

preferanse, industriavtaler og teknologiutvikling. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 38 s. - (Skriftserie; nr. 1/80)

 

Frihagen, Arvid. Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige

muligheter = Oil and fishing: legal problems and legal possibilities. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 137 s. - Også i: Offentligrettslige skrifter 1:82

 

Frihagen, Arvid. Statsdeltakelsesavtalene: utvikling og standardisering

= The state participation agreements: developments and standardization. - Bergen: Universitetsforlaget , 1982. - 159 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Offshore tender bidding: contracting for oil and gas

development in the North sea: the offshore tender bidding system. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 178 s.

 

Frihagen, Arvid. Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan:

foredragsmanuskripter og arbeidsnotater til Det sjette bergenske oljerettssymposiet 6.-7. desember 1983 på Solstrand / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - 267 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. British-Scandinavian offshore constuction seminar:

offshore contracting and contracts: papers presented at the second British-Scandinavian offshore construction contract seminar held in Bergen 15.-16. mai 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 206 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Oljekonsesjon og rettslig kontroll:

foredragsmanuskripter og arbeidsnotater til Det sjuende bergenske oljerettssymposium 5. og 6. desember 1984 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 281 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Unitavtaler - unitavtaler på den norske

kontinentalsokkel: samarbeidsavtaler med offentligrettslige perspektiver = Unit operating agreements from the Norwegian sector: joint ventures with order aspects. - Bergen: Frihagen, 1985. - 78 s. - Også i Oljekonsejon og rettslig kontroll (1985)

 

Frihagen, Arvid. Samarbeidsavtaler og rammebetingelser: foredrag og

arbeidsnotater til Det åttende bergenske oljerettssymosium 4. og 5. desember 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. 11. runde avtalene: foredrag og arbeidsnotater til det

niende og tiende bergenske oljerettssymposium / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - 211 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Mestad, Ola. Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo:

Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius nr. 105). - Lisensiatgradsavhandling Univ. i Oslo, 1985

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Utvinningsavtaler som kontrakter - tilbakevirkende

forskrifter i olje- og gass-sektoren? - I: Utbyggingsbelutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 244-262. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2)

 

Frihagen, Arvid. Følger av oljeleting og oljeutvinning for

fiskerinæringen - juridiske konflikter. - I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning og organisasjon / red. Kari Lindbekk. - Trondheim: Norges fiskeriforskningsråd, 1982. - S. 204-231

 

Frihagen, Arvid. Drivverdighet - rettslige krav og prosedyre. - I:

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 48-62. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Forholdet mellom styringskomiteen og operatøren. - I:

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - S. 234-243. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. Offshore contracting: some key legal issues. - I:

Offshore contracting i the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 1-29

 

Frihagen, Arvid. Tap av andelsrettigheter ved mislighold av

innbetalingsplikt ved petroleumsutbygging. - I: Utbyggingsbeslutning og utbygningsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 102-134. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Frihagen, Arvid. International tendering - offshore constuction bidding.

- I: Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 30-33. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Notes and comments - the Ekofisk Royalty-case. - I:

Journal of energy and natural resources law (1985) s. 121-125

 

Frihagen, Arvid. The legal frame and standing of the Chinese first round

contracts. - I: Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 135-158. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Den norske konsesjonsvilkårspakken for tildelinger

våren 1986. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-49. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Notes and comments - The royalty-case. - I: Journal of

energy and natural resources law (1986)

 

Frihagen, Arvid. The 1985-1986 offshore joint operating agreements in

the Norwegian sector. - I: Samarbeidavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-47. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Acquisition of natural resource interests by the state.

- I: Journal of energy law (1987) s. 96-105

 

Frihagen, Arvid. Compensation for impact costs due to variation orders

under offshore construction contracts. - I: 11. runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 147-211. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. Kommentarer til petroleumsutvalgets utredning om

rørledningslov i NOU 1988:18. - I: Marius [nr. 157] (1988) s. 7-14

 

Frihagen, Arvid. Rates charged offshore joint ventures for operator

owned or chartered drilling rigs. - I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 149-163

 

Frihagen, Arvid. The joint operating agreements and licence terms in the

Norwegian 11th round. - I: 11. runde avtalene / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 13-37. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Frihagen, Arvid. The legal characterization of resource interests: does

it matter?- I: Energy law 1988. - London: Graham & Trotman, 1988. - S. 345-355

 

Greve, Hanne Sophie. Sub-contracting: a Norwegian perspective. - I:

Offshore contracting in the North sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 79-83

 

Hærem, Axel. Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I:

Oljekonsesjon og rettslig kontroll. / red. A. Frihagen - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter 1985:2)

 

Hærem, Axel. Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I:

Australian mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

 

Knustad, Børge. Høyesteretts dom i royalty-saken - kravet om

kvartalsvise innbetalinger underkjent også av høyesterett. - I: Olje og gassrett / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 3-14.

 

Krüger, Kai. Moderselskapsgarantier. - I: 11. runde avtalene / red.

Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - (Offentligrettslige skrifter 1988:1). - S. 73-100

 

Mestad, Ola. Mindretallsvern i Samarbeidsavtalen: trykt innlegg i

paneldebatten. - I: Marius nr. 157. - Oslo: Sjørettsfondet, 1988. - S. 67-74

 

Nordtveit, Ernst. Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11.

runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

 

Nygaard, Nils. Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria

[nr. 5] (1981) s. 27-33

 

Sandvik, Tore. Conditions of contract for offshore contracts. - I:

Offshore contracting in the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - s. 84-95

Anmeldelser

Mestad, Ola. Bokanmeldelse av Carl August Fleischer: Petroleumsrett.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1984) s. 37-38

  

Folkerett

Generelt

Artikler

Bårdsen, Arnfinn. Jan Mayens kontinentalsokkel og fiskerisone - Den

internasjonale domstols avgjørelse i grensetvisten mellom Danmark og Norge. - I: JV (1993) s. 247-271

 

Einarsen, Terje. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke

rettigheter har barn? - I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også i JV (1992) s. 9-28

 

Grahl-Madsen, Atle. Utviklingshjelpen. - I: Aftenposten 3.8.1962

 

Grahl-Madsen, Atle. Asyl and Anerkennungsverfahren nach dem Völkerrecht:

die Praxis in Frankreich, Belgien und Norwegen. - I:

Heilsbronn-Colloquium / Kornrumpf et al (ed.). - Augsburg, 1963. - S. 88-97

 

Grahl-Madsen, Atle. Muligheter for bedre koordinering av

utviklingshjelpen. - I: Morgenposten 21.9.1963

 

Grahl-Madsen, Atle. Wienerkonvensjonen om konsulære forbindelser av 24.

april 1963. - I: LoR (1964) s. 41-46. - Også i: Nordisk tidsskrift for international ret (1964) s. 301-309

 

Grahl-Madsen, Atle. Diplomatisk asyl. - I: Aftenposten 21.11.1973

(kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 250-253

 

Grahl-Madsen, Atle. Utlevering av lovbrytere. - I: Aftenposten 15.1.1974

(kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 277-282

 

Grahl-Madsen, Atle. 1984: fremtiden som er begynt. - Bergen: Norges

Handelshøyskole, 1975. - S. 366-377. - (Særtrykkserie; nr. 113). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 28-54.

 

Grahl-Madsen, Atle. Motstandsbevegelser fra krigsrettslig synspunkt.

- I: Norsk militært tidsskrift (1976) s. 227-236. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 55-67

 

Grahl-Madsen, Atle. De nordatlantiske landområder i strategisk

perspektiv. - I: Norsk militært tidsskrift (1978) s. 115-128. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 78-98

 

Grahl-Madsen, Atle. Internasjonal rett mellom makt og moral. - I: Svensk

juristtidning (1978) s. 321-330. - Også i: The spirit of Uppsala. - Berlin: de Gruyter, 1984 s. 16-24. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 68-77

 

Grahl-Madsen, Atle. Decolonization: the modern version of a «just war».

- I: German yearbook of international law (1979) s. 255-273

 

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker i folkerettens lys. - I:

Internationella studier [nr. 3] (1979) s. 10-15. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 132-135

 

Grahl-Madsen, Atle. International law at the crossroads. - I:

Scandinavian studies in international law (1980) s. 175-186

 

Grahl-Madsen, Atle. Økonomisk sone rundt Jan Mayen? - I: Nordisk

tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1980) s. 3-13. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 136-149

 

Grahl-Madsen, Atle. International law and organization for a new world

order. - I: UNITAR News (1981) s. 21

 

Grahl-Madsen, Atle. The small nations of the north in Nordic

cooperation. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1982) s. 3-7

 

Grahl-Madsen, Atle. Commision and High commisioner: two modes of

international control. - I: Essays in honour of Voitto Saario and Toivo Sainio. - Helsinki: Finnish branch of the International law association, 1983. - S. 40-50

 

Grahl-Madsen, Atle. Wege und Chancen zu internationaler Zusammenarbeit.

- I: Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland. - Baden-Baden: Nomos, 1983. - S. 229-236

 

Grahl-Madsen, Atle. Autonomi - tidens melodi. - I: Bergens Tidende

14.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 170-175, under tittelen «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

 

Grahl-Madsen, Atle. Kronen og det suverene Parlament. - I: Bergens

Tidende 12.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 166-170, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

 

Grahl-Madsen, Atle. Selvstyre for Shetland? - I: Bergens Tidende

10.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 162-166, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

 

Grahl-Madsen, Atle. Interim eutelsat: organizationel character and legal

personality. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-8

 

Grahl-Madsen, Atle. Sweden and humanitarian law. - I: Akron law reviews

(1985) s. 469-472

 

Grahl-Madsen, Atle. The evolution of the Nordic autonomies. - I: Nordisk

tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1985) s. 4-9

 

Grahl-Madsen, Atle. Introduction to the 3. conference on the small

nations of the north in constitutional and international law in Kautokeino, Norway, June-July 1985. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [vol. 1/2] (1986) s. 2-6

 

Grahl-Madsen, Atle. Fremmede ubåter på sjøterritoriet og i indre

farvann: et folkerettslig perspektiv. - I: Nordic journal of international law (1986) s. 170-194. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 176-210

 

Grahl-Madsen, Atle. Immigration and human rights: international

dimentions. - I: Defense of the alien [nr. 8] (1986) s. 122-129

 

Grahl-Madsen, Atle. Kampen mot terrorismen. - I: Bergens Tidende

20.10.1986 (kronikk). - Også i: Aftenposten 1986. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 317-321

 

Grahl-Madsen, Atle. Kalaallit Nunaat Grønland på vei mot selvstyre. - I:

Juristkontakt (1987) s. 456-464. - Også i: Injuria 1987 nr. 1 s. 4-13. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 211-225.

 

Grahl-Madsen, Atle. Dramaet Karl Linnas. - I: Bergens Tidende [nr. 31]

(1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Custom, legislation and treaty as the basis of

self-government. - I: Nordic journal of international law (1988) s. 295-300

 

Lilleholt, Kåre. Du svarte sigøynar. - I: Syn og segn [årg. 84] (1978) s. 169-174

 

Vogt, Edvard. Hvorfor anerkjennes ikke Israel?- I: Venstretidsskriftet

Von og vilje, Vol. 2 [nr. 7] (1948)

Anmeldelser

Grahl-Madsen, Atle. Novum mare clausum: bokanmeldelse av Carl A.

Fleischer: Fiskerigrensen, folkeretten og den økonomiske sone. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 101-106

 

Krüger, Kai. Bokanmeldelse av Øyvund Hoel og Ivar Kleiven:

Konvensjonssamling i transportrett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: LoR (1969) s. 43-46

EU-rett

Bøker, stensiler

Grahl-Madsen, Atle. Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges

handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99). - Også i: Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I: Bedriftsøkonomen (1972) s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Europas brudd med fortiden. - I: Aftenposten 17.7.1962

 

Grahl-Madsen, Atle. Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I:

Bedriftsøkonomen (1972) s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

 

Grahl-Madsen, Atle. Handelsavtalene mellom EF og seks EFTA-stater. - I:

Bedriftsøkonomen (1972) s. 538-551. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskoles, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

 

Grahl-Madsen, Atle. Avtaleverket om frihandel mellom Norge og EF. - I:

Bedriftsøkonomen (1973) s. 252-261. - Også utgitt ved Norges Handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 104)

 

Grahl-Madsen, Atle. EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på

norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 39-40

 

Kongshavn, Halvor. Nordisk EF-litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte

for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 55-60

 

Krüger, Kai. EF-retten - noen karakteriserende avstandsinntrykk. - I:

Injuria [nr. 5] (1990) s. 12-16

 

Stavang, Per. EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93.

- I: JV (1993) s. 213-246. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62--102

Flyktningerett

Bøker, stensiler

Einarsen, Terje. On the position of asylum seekers under international

law: an assessment of the need for new foundation of refugee law. - Boston: Harvard law school, 1989. - 228 s. - LLM-thesis Harvard law school, 1989

 

Einarsen, Terje. The legal condition of refugees in Norway. - Bergen:

Universitetet, 1994. - 58 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 45)

 

Grahl-Madsen, Atle. The status of refugees in international law: Vol. 1:

Refugees character og Vol. 2: Asylum, entry and sojourn. - Leyden: A. W. Sijthoff, 1966/72. - 499 + 482 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1967. - Nytt opplag Bergen, 1984

 

Grahl-Madsen, Atle. Territorial asylum. - Stockholm: Almqvist & Wiksell

International, 1980. - xvi, 231 s.

 

Grahl-Madsen, Atle. Bergen i verden: foredrag fra Internasjonale dager i

Bergen 1982 / red. Grahl-Madsen og B. Sandberg. - Bergen: Universitetet, 1985. - 300 s.

 

Grahl-Madsen, Atle. The emergent international law relating to refugees:

past, present, future. - Bergen: Universitetet, 1985. - 121 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 10)

 

Grahl-Madsen, Atle. Stemming the tide: refugee law and policy in a

troubled world. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1987. - Også i: Defense of the alien [nr. 10] (1987)

 

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker: studier i folkerett og

fremmedrett: utvalg av Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

 

Greve, Hanne Sophie. Kampuchean refugees «between the tiger and the

crocodile»: international law and the overall scope of one refugee situation. - Bergen: Greve, 1987. - 687 s. - 2 bind. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1988

Artikler

Einarsen, Terje. Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.

- I: LoR (1988) s. 1-2

 

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl.

- Oslo: Eget forlag, 1987. - I: LoR (1988) s. 282-285

 

Einarsen, Terje. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet

til forskjellige diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

 

Einarsen, Terje. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en

kommentar. - I: TfR (1988) s. 443-446

 

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion

of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

 

Einarsen, Terje. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke

rettigheter har barn? - I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også noe mer utfyllende i: JV (1992) s. 9-28

 

Einarsen, Terje og Astrid Suhrke. . Ta imot flyktningene. - I: Dagbladet

10.7.1992 (kronikk)

 

Einarsen, Terje og Astrid Suhrke. Fem spørsmål om flyktningepolitikken.

- I: Aftenposten 13.10.1993 (kronikk)

 

Einarsen, Terje. Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. - I:

Dagens folkevandringer: berører de oss? / red. Astrid Suhrke og Svein Gjerdåker. - Oslo: Christian Michelsens institutt/Cappelen, 1993. - S. 141-155

 

Einarsen, Terje. Mass movements of refugees: in search of a new

international mechanism. - I: The living law of nations: essays in memory of Atle Grahl-Madsen. - Strasbourg: N. P. Engel, 1994

 

Grahl-Madsen, Atle. The status of refugee minors in Norway. - I: Weggis

report 1960. - Vaduz: Fridtjof-Nansen-Institut. - S. 125-138

 

Grahl-Madsen, Atle. Fridtjof Nansen. - I: Ny fremtid [2] (1961)

s. 63-83. - Også i: Dagbladet og Morgenavisen 9.10.1961. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 241-249

 

Grahl-Madsen, Atle. Expulsion and refugees. - I: Nordisk tidsskrift for

international ret (1963) s. 41-50

 

Grahl-Madsen, Atle. Further development of international refugee law.

- I: Nordisk tidsskrift for international ret (1965) s. 159-180

 

Grahl-Madsen, Atle. The European tradition of asylum and development of

refugee law. - I: Journal of peace research (1966) s. 278-289

 

Grahl-Madsen, Atle. Asylretten i Norden. - I: TfR (1967) s. 302-325. -

Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 254-276

 

Grahl-Madsen, Atle. Anerkjennelse av flyktninger i Norge. - I: Nordisk

tidsskrift for internasjonal rett (1979) s. 158-170. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 294-307

 

Grahl-Madsen, Atle. De facto-flyktninger i Norge. - I: Flyktning i

Norden / red. G. Melander. - Lund, 1979. - S. 38-44. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 287-293

 

Grahl-Madsen, Atle. International solidarity and the protection of

Refugees. - I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 4-7

 

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and refugee law in a world in transition.

- I: AWR Bulletin [19/28 ] (1981) s. 175-186

 

Grahl-Madsen, Atle. International refugee law today and tomorrow. - I:

Archiv des Völkerrechts [20] (1982) s. 411-467

 

Grahl-Madsen, Atle. Reflections concerning the teaching of and research

into refugee law. - I: Collected proceedings. - Geneva: United Nations, 1982. - S. 317-324. - Proceedings from: United Nations High Commisioner for refugees: symposium on the promotion, disseminaton and teaching of fundamental human rights of refugees (Tokyo, 7-11 December 1981)

 

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and refugee law in a world in transition:

transnational legal problems of refugees. - I: Michigan yearbook of international legal studies (1982) s. 65-88

 

Grahl-Madsen, Atle. The special regime of refuges. - I: AWR Bulletin

[20] (1982) s. 113-121

 

Grahl-Madsen, Atle. Identifying the world's refugees. - I: The annals of

the American academy of political and social science 1983. - Beverly Hills, California, 1983. - S. 358-368

 

Grahl-Madsen, Atle. Juridiske sider ved flyktningestatus. - I: Flyktning

i Norge. - Oslo: Redd Barna, 1983. - S. 20-26

 

Grahl-Madsen, Atle. Refugees, League of nations offices. - I:

Encyclopedia of public international law. - Vol. 5 (1983). - S. 254-255

 

Grahl-Madsen, Atle. Refugees, United nations High commisioner. - I:

Encyclopedia of public international law. - Vol. 5 (1983). - S. 255-258

 

Grahl-Madsen, Atle. Regulating the refugees: U. N. convention: protocol

on territorial asylum, legal developments in various countries. - I: Defense of the alien [vol. 5] (1983) s. 64-70

 

Grahl-Madsen, Atle. The League of Nations and the refugees.

- I: The League of nations in retrospect. - Berlin: W. de Gruyter, 1983. - S. 358-368

 

Grahl-Madsen, Atle. Ways and prospects of international co-operation in

refugee matters. - I: AWR Bulletin 1983. - S. 113-118

 

Grahl-Madsen, Atle. Fjerde nordiske symposium om flyktningrett. - I:

Nordisk tidsskrift for international ret (1984) s. 3-6

 

Grahl-Madsen, Atle. Tvangsmidler i fremmedretten. - I: Bergens Tidende

27.8. 1984 (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Aliens and refugee law: national report - Norway.

- I: National reports (vol. 3). - Heidelberg: Springer Verlag, 1985. - S. 1-42. - Referat fra «The legal position of aliens in national and international law». - Colloquium avholdt på Max Planck institute for comparative public law and international law, Heidelberg 11.-13. september 1985

 

Grahl-Madsen, Atle. Forord til «Bergen i verden». - I: Bergen i verden.

- Bergen: Universitetet, 1985. - S. 7-8

 

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and displaced persons: meeting the

challenge. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-10

 

Grahl-Madsen, Atle. Protection of refugees by their country of origin.

- I: Yale journal of international law [vol. 11:2] (1986) s. 362-395

 

Grahl-Madsen, Atle. Sanctuary: legal aspects. - I: Defense of the alien

(1986) s. 189-199

 

Grahl-Madsen, Atle. Avvisning og bortvisning fra Norge: norsk

fremmedrett i en overgangstid. - I: Mennesker og rettigheter [nr. 2] (1987) s. 24-28. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 322-330

 

Grahl-Madsen, Atle. Flyktningene har ikke skylden. - I: Bergens Tidende

[nr. 38] (1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Fridtjof Nansen: den første høykommisær for

flyktninger. - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 18-20

 

Grahl-Madsen, Atle. Hvem er flyktning? - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 14-16.

- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 331-337

 

Grahl-Madsen, Atle. Hvor mange asylsøkere? - I: Bergens Tidende [nr. 52]

(1987) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Nansens arv. - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 20-21

 

Grahl-Madsen, Atle. Ny utlendingslov. - I: Aftenposten 8.3.1987

(kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. The emergent international law relating to refugees:

past - present - future: the refugee problem on universal, regional and national level. - I: Refugee problem on universal, regional and national levels. - Thessaloniki: Institute of international public law and international relations, 1987. - S. 163-262. - (Thesaurus acroasium [Vol. 13])

 

Grahl-Madsen, Atle. The legal position of aliens in Norway. - I: Die

Rechtsstellung von Ausländers nach staatlichem Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law / ed. by Jocken Abr. Frowein and Torsten Stein. - Berlin: Springer, 1987. - S. 983-1008

 

Grahl-Madsen, Atle. U-loven. - I: StudVest [nr. 7] (1988) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Utlendingsloven. - I: Bergens Tidende [nr. 61]

(1988) (kronikk)

 

Grahl-Madsen, Atle. Asylum, territorial. - I: Encyclopedia of public

international law. - Instalment 8. - Amsterdam: North Holland, 1992. - S. 42-46

Menneskerettigheter

Bøker, stensiler

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker: studier i folkerett og

fremmedrett: utvalg av Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

 

Aall, Jørgen. Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske

menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Aall, 1993. - 602 s. - Dr.handling Univ. i Bergen, 1994

Artikler

Bårdsen, Arnfinn. Grunnloven og menneskerettighetene. - I: Injuria [nr. 4]

(1989) s. 21-25

 

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion

of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

 

Giertsen, Johan. Norge trenger en menneskerettighetserklæring. - I:

Bergens Tidende 19.5.1989. - Også i: Injuria [nr. 4] (1989) s. 26-27

 

Grahl-Madsen, Atle. De forente nasjoners kompetanse i spørsmål om

krenkelser av menneskerettighetene. - I: Nordisk tidsskrift for internasjonal rett (1966) s. 173-189. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 11-27

 

Grahl-Madsen, Atle. Menneskerettighetene i dagens og morgendagens

verden. - I: Bergen i verden. - Universitetet i Bergen, 1985. - S. 261-272. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 150-161

 

Grahl-Madsen, Atle. The death penalty: the moral, ethical and human

rights dimensions: the human rights perspective. - I: Revue internationale de droit penal (1988) s. 567-581

 

Aall, Jørgen. Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter

norsk rett. - I: LoR (1988) 478-488

 

Aall, Jørgen. Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i

intern norsk rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

 

Aall, Jørgen. Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en

kommentar til «Arne-dommen». - I: JV (1990) s. 349-358

 

Aall, Jørgen. Statens plikt til å sikre menneskerettighetene. - I: TfR

(1990) s. 828-86