Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fra arkivet

Juridisk fakultetsbibliografi - alfabetisk

Ansatte 1969–1994: Alfabetisk del. Av Kirsti Lothe Jacobsen i samarb. med Jarle Golten Smørdal. © Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen 1994. Tilrettelagt av Ann Skaland 1996.

A

Andenæs, Mads Henry

Bøker, stensiler

Sameier og selskaper: sameier, ansvarlige selskaper,

kommandittselskaper, partsrederier. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1977. - 639 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1978

Anmeldt av Magnus Aarbakke i LoR (1979) s. 329-332 og av Knut Rodhe i TfR (1981) s. 140-143

 

Aksjeselskapsrett. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1981.

- xiii, 352 s. - Ny utg. 1992

Anmeldt av Carl Hemstrøm i TfR (1984) s. 183-187 og av Tore Bråthen i LoR (1983) s. 319-324

Artikler, bokanmeldelser

Tilbakekall av løfter.

- I: JV (1977) s. 81-111

 

Aksjeselskapet i historisk, økonomisk og rettspolitisk lys.

- I: LoR (1980) s. 3-19

 

Tolking av lover med både strafferettslige og sivilrettslige sanksjoner:

belyst ved tre av dem.

- I: LoR (1983) s. 163-199

 

Bokanmeldelse av Dobrowen m.fl.: Rederi og kapitaltilførsel:

hovedproblemer i moderne rederifinansiering. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981.

- I: LoR (1983) s. 154-157

Askeland, Bjarte

Artikler, bokanmeldelser

Respekten for menneskelivet - grenser flyttes.

- I: Injuria [nr.1] (1987) s. 31

 

Redegjør for utviklingen av det ulovfestede objektive ansvar, og for

rettstilstanden idag når det gjelder dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave høsten 1991.

- I: JV (1992) s. 40-50

B

Bakka, Pål Magne

Bøker, stensiler

Tynn kapitalisering: noen sider ved skatteloven § 54 første ledd. - Bergen:

Universitetet, 1990. - 77 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 26). - Særavhandling 1988

 

Juridisk oppgaveteknikk: praktisk rettskildelære for studenter. - Bergen:

Fagbokforlaget, 1993. - 140 s.

Artikler, bokanmeldelser

Tanker om juridiske teorioppgaver - eksamenssituasjonen.

- I: Injuria [nr.4] (1984) s. 25-33

 

Om elementene i den praktiske oppgaven: og litt til.

- I: Injuria [nr.1] (1985) s. 14-22

 

Prøvelsesrett: og rett til prosedyre.

- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 26-39

 

Om det å "lese juss".

- I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 51-74

 

Ny utgave av Knoph: bokanmeldelse av Knophs oversikt over Norges rett.

- 9. utg. / red. Birger Stuevold Lassen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - I: Injuria [nr. 2] (1987) s. 38-41

 

Faget skatterett - og om læreboken i dette. Bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Skatt på inntekt.

- I: JV (1988) s. 92-106

 

Bokanmeldelse av Kai Krüger: Norsk Kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989.

- I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37

Bernt, Jan Fridthjof

Bøker, stensiler

Court like procedural safeguards in the administrative process.

- Ann Arbor/Bergen, 1971. - 117 s. - Masters degree thesis

 

Forbudet i kommunelovens § 23 mot støtte til politiske

organisasjoner og formål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1973. 72 s. - (Skrift; nr. 1:1973).

Anmeldt av Johs Sanderud i Juristkontakt (1973) s. 190-191, av Per Sørum i LoR (1974) s. 140-143

 

The Norwegian administrative procedure act / translated

from Norwegian with assistance of Richard Lempert. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 26 s. - (Skrift; nr. 3:1974)

 

Forvaltningsavtaler: en introduksjon. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1975. - (Skrift; nr. 1:1975)

 

Kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske

forvaltning: notater til forelesninger i kommunalrett høsten 1975. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1975. - 33 s. - (Skrift; nr. 2:1975)

 

Folkevalgte organer etter kommune- og fylkeskommuneloven:

funksjonsfordeling og beslutningsprosess. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - 68 s. - (Skrift; nr. 1:1976)

 

Forbehold ved forvaltningsvedtak. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1977. - 92 s. - (Skriftserie; nr. 7:1977)

 

Oppgaver i rettslære / av Bernt og Lars Christensen. - Kristiansand:

Agder distriktshøgskole, 1977. - 89 s. - (Skrifter / økonomisk fagseksjon nr. 1/77)

 

Avtale og offentlig myndighetsutøving: avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av

diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter: kompetansespørsmål og rettsvirkninger. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1978. - xvi, 463 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1979

 

Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige status - noen forvaltningsrettslige

og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

 

Avtaler med stat og kommune: forhåndstilsagn om utøving av skjønnsmessig

forvaltningsmyndighet og myndighet til å pålegge skatter og avgifter. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1981. - 351 s. - (Rev. utg. av dr.avhandlingen Avtale og offentlig myndighetsutøving, 1978)

Anmeldt av Per Sandvik i Juristkontakt (1981) s. 311, av Johan Giertsen i Injuria [nr. 5] (1981) s. 63-65, av Ola Mestad i Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58 og av Arne Fliflet i Advokatbladet (1982) s. 269-271

 

Forskningsarkiver og personlighetsvern: om langtidslagring og gjenbruk av

taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen:

Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

 

Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke: fra et utvalg oppnevnt ved

kgl. res. 15. mai 1981, avgitt til Sosialdepartementet 23. mars 1988. - Oslo:

Forvaltningstjenesten, 1988. - (NOU 1988:8).

Formenn: Dagfinn Clemetsen (1981-1984), Bernt (1984-1988)

 

Lov om sosial omsorg: spørsmål om lovligheten av retningslinjer og administrative

ordninger i Oslo kommune. - Oslo: Norsk sosionomforbund, 1989. - 24 s. Kommunalrett / av Bernt, Harald Hove og Oddvar Overå. - 2. utg. - Oslo:

Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987, 3. utg. høsten 1994

1. utg. anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29

2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989) s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

 

Rett til økonomisk sosialhjelp: rettslige skranker for kommunenes handlefrihet mht.

normering av og vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og når det gjelder sosialtjenestens tilgjengelighet. - Bergen:

Universitetet, 1989. - 31 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 23)

 

Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner: utredning

fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 28. aug. 1987, avgitt til Kommunaldepartementet 21. juni 1990. - Oslo:

Forvaltningstjenesten, 1990. - 501 s. - (NOU 1990:13). - Bernt var utvalgsleder

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med

kommentarer / av Bernt og Oddvar Overå. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

 

Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra et utvalg nedsatt ved

kgl. res. av 7. feb, 1992: avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 28. juni 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - 253 s. - (NOU 1993:24). - Bernt var utvalgsleder

 

Retten og vitenskapen: en introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. /

av Bernt og David Doublet. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

1. utg. anmeldt i Injuria [nr. 7] (1992) s. 65

2. utg. anmeldt av Ken Uggerud i Kritisk juss [nr 1] (1994) s. 74-79 og av Peter Høilund i Ugeskrift for retsvæsen [nr. 22] (1994) s. 237-238

 

Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnetjenesteloven /

av Bernt, Asbjørn Kjønstad, Alice Kjellevold og Harald Hove. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

Artikler, bokanmeldelser

Partenes adgang til en forvaltningssaks dokumenter. - I: Institutt for offentlig rett

- en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 4 bl. - (Notat; nr. 4: 1970)

 

Eksamenskandidaters rett til å se andres besvarelser.

- I: Juristkontakt (1971) s. 167-168

 

Interne dokumenter i kommunalforvaltningen.

- I: Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

 

Det lokale selvstyret i støpeskjeen.

- I: Samtiden (1975) s. 638-648

 

Bokanmeldelse av Jørgen Mathiassen: Aftaler i forvaltningsretten

med særligt henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private. - København: Juristforbundets forlag, 1974. - I: TfR (1976) s. 501-512

 

Desentralisert lokalforvaltning.

- I: Nordisk kontakt (1976) s. 881-883

 

Kvinneproblemet i rettsvitenskapen / av Jan Fridthjof Bernt og Kirsti Bull.

- I: Forskning om kvinner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - S. 129-139

 

Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet. - I: Rett og humanisme:

festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

 

Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?

- I: LoR (1977) s. 417-425

 

Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn: et bidrag til læren om forvaltningens

diskresjonære kompetanse. - I: TfR (1978) s. 241-348

 

Contractual restraints on administrative discretion.

- I: Scandinavian studies in law (1980) s. 49-63. - Referat fra: Avtale og offentlig myndighetsutøving (1978)

 

Dokumentarismen og ytringsfrihetens grenser.

- I: Samtiden [nr. 5] (1980) s. 51-57

 

Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig myndighetsutøving.

- I: LoR (1980) s. 607-624

 

Norway: regional or country government. - I: International handbook

on local government reorganization /ed. by Donald C. Rowat. - Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. - S. 142-149

 

Hvorvidt er det hensiktsmessig å sammenfatte rettsvirkninger

av feil i forvaltningsvedtak ved hjelp av ugyldighetsbegrepet. - I: TfR (1981) s. 104-139

 

Rettslige og økonomiske rammer for norsk kommunalt selvstyre - reformarbeid og

reformdiskusjon. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1981) s. 255-271

 

Forvaltningens varslingsplikt etter fvl. § 16 og § 17, 2. og 3. ledd: kommentarer til

oppgaven. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 13-15

 

Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i den offentlige rett: noen prinsipielle

betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982.

- S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

 

Utvinningsavtaler som kontrakter - tilbakevirkende forskrifter i

olje- og gass-sektoren? - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; 1983: 2). - S. 244-262

 

Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i vitskapane. - Bergen:

Universitetet, 1984. - (Vitskapsteoretisk forum, skriftserien nr. 1/84). - S 17-34

 

Forvaltningsrett underveis: om systematikk, begrepsdannelse og fremstillingsform:

bokanmeldelse av Forvaltningsret, almindelige emner. - Aarhus: Institut for offentlig ret, Aarhus universitet. - I: TfR (1984) s. 132-169

 

Innlegg i debatten om elektronisk databehandling. - I: Forhandlingene ved

Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984, del II. - S. 218-223

 

Innlegg i debatten om rettsvesenet og massemedia. - I: Forhandlingene ved

Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

 

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - I:

Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet. - Oslo: 1984. - S. 159-186. - Også i: Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 7-41

 

Taushetsplikt i helse- og sosialvesenet: vern for hvem mot hva? - I:

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7 s. 43-53). - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 295-302 og 327-330

 

Oppsummering (ang. seminar om pasientrettigheter). - I: Pasientrettigheter

- hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 217-224

 

Rettsikkerhetsproblemer i helsevesenet. - I: LoR (1985) s. 481-482

Rammelovgivning: et juridisk-idehistorisk overblikk. - Bergen: Universitetet, 1986. - 14 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 12). - Også i: Ramlagstiftning. - Stockholm: Nordisk institutt för samhällsplanering, 1985. - (Meddelande 1985 nr. 10). - Gjesteforelesning Nordisk institutt for samhällsplan, Stockholm 27/9-1985

 

Ugyldighetsbegrepet i kontraktsretten og forvaltningsretten / av Bernt og Kai Krüger.

- I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

 

Grunnlovsjubileet: til fest eller debatt.

- I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 5-7

 

Lokale styringssystemer. - I: Kommunal organisering / red. Trond Fevolden og

Rune Sørenen. - Oslo: Tano, 1989. - S. 106-127

 

Rettskildebruk for forskeren: en sammenligning med domstolenes og forvaltningens

rettskildebruk. - I: TfR (1989) s. 265-294

 

Hva skal vi bruke kommunene og fylkeskommunene til? - debatten om nivåer og

funksjonsdeling i norsk forvaltning. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 203-212

 

Kommentar til 4. avd. høsten 1990: Hvilken betydning har ulike typer praksis

(forfatningspraksis, forvaltningspraksis, publikumssedvaner) som rettskildefaktor for domstolene og i det praktiske liv? (Domstolenes egen praksis skal ikke behandles). Hvilke hensyn taler for at domstolene bør legge vekt på slik praksis, og hva er de viktigste motargumenter mot dette? - I: Injuria [nr. 3] (1991) s. 40-42. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Rett til å gå opp til eksamen - menneskerett eller utdanningspolitisk antikvitet.

- I: Studvest [nr. 12] (1991) s. 10-11 og [nr. 13] (1991) s. 10-11

 

The relation between central and local authorities in a constitutional framework /

av Bernt og Francesco Kjellberg. - I: The role of the constitution in a changing society. - Oslo: Det norske vitenskapsakademi, 1991. - S. 39-57

 

Forbrukertenkning, politisk styring og rettssikkerhtetskrav:

hva skjer i et desentralisert barnevern? - I: Norges Barnevern [nr. 4] (1992) s. 25-30

 

Tvang. - I: Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling / red: Ståle Eskeland

og Aslak Syse. - Oslo: Ad Notam, 1992. - S. 111-130

 

Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og ny-normativisme / av Bernt

og David Doublet. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146

Boken anmeldt av Peter Høilund i Information 30.11.93

 

Rett til stønad til livsopphold. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven

og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 53-78

 

Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet

under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 191-210

 

Tvangsbruk i sosialtjenesten. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet

under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 159-189

 

Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes?

- I: LoR (1994) s. 67-92

 

Låneopptak og garantistillelser under kommuneloven av 1992.

- I: Kommunalbankens forum for informasjon og debatt [nr. 1] (1994) s. 15-18

Brudvik, Arthur J.

Bøker, stensiler

Innredningsindustriens omstillingsproblemer og konkurransevilkår /

av Brudvik, Hans Malterud og Svein Koløen. - Bergen: Industriøkonomisk institutt, 1978. - 84 s.

 

Privatrett for økonomer / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Jar:

Gundersen, 1982. - 222 s.

 

Jus for økonomer. - 4. utg. / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Asker:

Gundersens Forlag, 1993. - 438 s. - Tidl. utg. 1988, 1989 og 1990

2. utg. anmeldt av Jens Lind i Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 34

 

Skatterett for næringsdrivende. - 17. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994.

- 672 s. - Årlig, første gang av Brudvik i 1985 (8. utg.) som en ajourføring av Leiv Vårdals bok. 10.-12. utgave gikk under tittelen "Vårdals skatterett for næringsdrivende"

12. utg. anmeldt i Advokatbladet [nr. 3] (1989) s. 25

13. utg. i Advokatbladet [nr. 3] (1990) s. 25

14. utg. i Advokatbladet [nr. 3] (1991) s. 32-33

15. utg. i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 23 – alle av Jomar Kjos-Hansen

 

Skatterett for økonomer. - 4. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994.

- 296 s. - 1. utg. 1991, 2. utg. 1992 og 3. utg. 1993

2. utg. anmeldt av Katrine Ø. Andersen i Injuria [nr. 1] (1992) s. 41

 

Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag. - 8. utg. - Oslo:

Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig fra 1987

Artikler, bokanmeldelser

Juridisk nasjonalrapport for Norge. - I: Den skattemässiga behandlingen

av kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder. - Stockholm: Liber, 1986. - S. 213-274. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 16)

 

Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten / red. Bertil Wiman.

- Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

Bruland, Alf Henrik

Bøker, stensiler

Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 2. utgave / av Bruland

og Arvid Frihagen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 180 s.

1. utg. anmeldt av Audvar Os i Juristkontakt (1971) s. 107 og av Nils Fjellanger Bakke i Juristkontakt (1972) s. 162-163

Bårdsen, Arnfinn

Bøker, stensiler

Fri rettshjelp ved klage til Den europeiske menneskerettighetskommisjon.

- Oslo: Den norske advokatforening, 1993. - 71 s. - (Småskrift nr. 58)

Artikler, bokanmeldelser

Grunnloven og menneskerettighetene.

- I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 21-25

 

Jan Mayens kontinentalsokkel og fiskerisone - Den internasjonale

domstols avgjørelse i grensetvisten mellom Danmark og Norge. - I: JV (1993) s. 247-271

 

Kommentar til oppgaven: Innskrenkende og utvidende (og analogisk)

tolking av lover. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 55-58

 

Kommentar til mønsterbesvarelsen: Motstrid mellom rettsregler. 4. avd

høst 1993. - I: Injuria [nr 1] (1994) s. 61-62

D

Doublet, David Roland

Bøker, stensiler

Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og forståelse: et forsøk på

en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. - ii, 340 bl.

- (Stensilserie; nr. 60). - Magistergradsavh. i filosofi Univ. i Bergen, 1981

 

Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. - ii, 55 s.

- (Stensilserie; nr. 61)

 

Fornuften som rettsinstans. - (Kritik der reinen vernunft som fornuftens

refleksjonsprosess). - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. -

(Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.phil.-avhandling Univ. i Bergen 1986

 

Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller, fornuften som

rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filosofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

 

Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. - Bergen: Senter for

vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok 1987)

 

Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. - Bergen:

Ariadne, 1988. - (Årbok Senter for vitenskapsteori 1988). - Fortsettelse av Differensiering og rasjonalisering, 1987

 

Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum/Verlag Ferdinand

Schöning, 1989. - 225 s. - Opprinnelig dr.avhandling

 

Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om den menneskelige

fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

 

Retten og vitenskapen: en introduksjon til rettsvitenskapens

vitenskapsfilosofi / av Jan Fridthjof Bernt og Doublet. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

1. utg. anmeldt i Injuria [nr. 7] (1992) s. 65

2. utg. anmeldt av Ken Uggerud i Kritisk juss [nr 1] (1994) s. 74-79 og av Peter Høilund i Ugeskrift for retsvæsen [nr. 22] (1994) s. 237-238

Artikler, bokanmeldelser

Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk filosofisk

tidsskrift (1985) s. 209-239

 

Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras legitimeringskrise.

- I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

 

Schellings naturfilosofi - (en romantisk anakronisme eller et naturfilosofisk

korrektiv til det mekaniske verdens bilde). - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. - (Årbok for senter for vitenskapsteori 1988)

 

Hermeneutikken og rettsvitenskapen.

- I: TfR (1989) s. 589-612

 

Nasjonsomgrepet - idéhistoriske småstubbar.

- I: Syn og segn (1989) s. 185-191

 

Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av Doublet og E. J. Husabø.

- I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

 

Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme helseregistre: et lovutkast

om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

 

Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet. - I: Pseudonyme

helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

 

Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og ny-normativisme / av Jan Fr. Bernt

og Doublet. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146

Boken anmeldt av Peter Høilund i Information 30.11.93

E

Eeg, Thomas

Artikler, bokanmeldelser

Kommentar til oppgaven: Gjenlevende ektefelles råderett over det uskiftede bo.

- I: Injuria [nr. 1] (1993) s. 37-39

 

Beløpsbegrenset pliktdelsarv.

- I: TfR (1994) s. 364-423

Einarsen, Terje

Bøker, stensiler

On the position of asylum seekers under international law: an assessment

of the need for new foundation of refugee law. - Boston: Harvard law school, 1989. - 228 s. - LLM-thesis Harvard law school, 1989

 

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett / utvalg av Atle Grahl-Madsens

artikler; red. Jørgen Aall og Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 34

 

The legal condition of refugees in Norway. - Bergen:

Universitetet, 1994. - 58 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 45)

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Eivind Smith: Rettssikkerhet ved offentlig

tjenesteyting. - Oslo: Tanum-Norli, 1984. - I: LoR (1987) s. 377-379

 

Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.

- I: LoR (1988) s. 1-2

 

Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl. - Oslo: Eget forlag, 1987.

- I: LoR (1988) s. 282-285

 

Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige

diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

 

Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar.

- I: TfR (1988) s. 443-446

 

Bokanmeldelse av Norsk skolerett / Wilhelm Matheson (red.). - Oslo:

Universitetsforlaget, 1987. - I: LoR (1989) s. 46-48

 

Bergen juridiske fakultet mot år to tusen: visjoner og refleksjoner.

- I: Injuria [nr. 7] (1990) s. 20-21

 

The European convention on human rights and the notion of an implied right

to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

 

Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har barn?

- I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også noe mer utfyllende i: JV (1992) s. 9-28

 

Ta imot flyktningene / s.m. Astrid Suhrke.

- I: Dagbladet 10.7.1992 (kronikk)

 

Fem spørsmål om flyktningepolitikken / s.m. Astrid Suhrke.

- I: Aftenposten 13.10.1993 (kronikk)

 

Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. - I: Dagens folkevandringer:

berører de oss? / red. Astrid Suhrke og Svein Gjerdåker. - Oslo: Christian Michelsens institutt/Cappelen, 1993. - S. 141-155

 

Mass movements of refugees: in search of a new international mechanism.

- I: The living law of nations: essays in memory of Atle Grahl-Madsen. - Strasbourg: N. P. Engel, 1994

Elgan, Øystein

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte rettsspørsmål ved "innbytteoppgjør" ved kjøp av bil / av Elgan og

Bernt Jacob Pettersen. - I: LoR (1979) s. 145-159

Eriksen, Per Christian

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Tore Sandvik, Kai Krüger og Ole Johan Giertsen: Norsk Panterett.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1980 / Per Christian Eriksen og Bjarte Grønlien. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

 

Morarenter i forbrukerforhold / av Eriksen og Bjarte Grønlien.

- I: JV (1982) s. 59-75

 

Statsbudsjettet 1983: enkelte virkninger for Juridisk fakultet.

- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 39-41

 

Undervisningsplikten - overholdes den? - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 94-96.

- Replikk av Tor Sydnes i Injuria [nr. 2] (1983) s. 21-26 og av Bent Liisberg i samme nr. s. 35-36

F

Fanebust, Arne

Bøker, stensiler

Oppsigelse på politisk grunnlag: problemstillinger, lovstoff og aktuelle saker.

- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 41 s. - (Skrift; nr. 7/76)

 

Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn" i forhold på bedriftssiden.

- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 61 s. - (Skriftserie; nr. 3/77)

 

Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra Ombudsmannen i

tjenestemannssaker. - 3. utg. / red. Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. - (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. og 2. utg. 1972 og 1977

 

Midlertidig tilsetting: bruk av midlertidig tilsetting og

rettsstillingen for midlertidig personale. - Bergen: Universitetet, 1982. - 95 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 2)

 

Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av arbeidsavtaler: rett og plikt

i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

 

Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn", forhandlings- og

søksmålsordningen, sanksjonssystemet. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1989. - xii, 406 s. - 1. utg. 1985: Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

1. utg. anmeldt av Rut Nielsen i TfR(1986) s. 570-572, av Thor-Erik Johansen i Juristkontakt (1986) s.66, av Tor Aa. Gjone i LoR (1987) s. 58-62 og av Grete Mossige i Norsk farmaceutisk tidsskrift [nr. 4](1986) s. 33

2. utg. anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt (1990) s. 168, av Stephan Didrik Eid i Advokatbladet [nr. 6](1991) s. 32 og av Gro Eriksen i Injuria [nr. 1] (1990) s. 36

Artikler, bokanmeldelser

Avskjed av tjenestemenn.

- I: Juristkontakt (1972) s. 178-180, s. 202-206, s. 216-219

 

Bokanmeldelse av Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard:

Administration og borger. - København: Juristforbundets forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 9-10

 

Bokanmeldelse av Henning Jakhelln: Temporær arbeidsassistanse (arbeidsutleie).

- Oslo: Eget forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 29 og 31

 

Oppsigelse på politisk grunnlag. - I: Rett og humanisme: festskrift til

Kristen Andersen / redaktør Henning Jakhelln. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 152-168

 

Ajourført behandling av arbeidsretten. Bokanmeldelse av Peter J. Bernhardt:

Arbeidsrett del 1: om arbeidsavtalen. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1978.- I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 538

 

Politimannens tjenesterettslige stilling. - I: Kompendium beregnet på

studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

 

Lærebok i bedrifts- og personalrett: bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen og

Chr. Schjoldager: Bedrifts-og personalrett. - Jar: Gundersen, 1979. - I: Bedriftsøkonomen (1979) s. 284-285

 

Om utlysning av stillinger i offentlig tjeneste.

- I: LoR (1979) s. 62-76

 

Anmeldelse av Hasselbalch: Ansættelsesretten. - København, Jurist- og

Økonomforbundets forlag, 1985. - I: TfR (1985) s. 700

 

Anmeldelse av Krarup og Matthiassen: Afskedigelseret. - København:

Gads forlag, 1984. - I: TfR (1986) s. 431-434

 

Arbeidsmiljøloven 10 år: hva har tvistespørsmålene dreiet seg om? - I:

Arbeidsliv og arbeidsmiljø. - Bergen: Universitetsforskning, 1988. - S. 27-36. - (Publikasjon; nr. 1)

Fosnes, Trygve

Bøker, stensiler

Politirett: allmenn politirett: politiets oppgaver og funksjoner. Notat utarbeidet

til studieformål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1984. - VII, 184 s.

 

Bruk av tvangsmidler for å håndheve offentligrettslige plikter. - Bergen:

Universitetet, 1985. - 73 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 11)

Artikler, bokanmeldelser

Status, kompetanse og funksjoner til rektor ved de akademiske institusjoner

i Norge. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970) s. 43-57

 

Straff eller andre sanksjoner for å håndheve forvaltningslovgivningen?

- I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

 

Avkall i stedet for tilbakekall av offentligrettslige rettigheter.

- I: JV (1978) s. 267-282

 

Politiets oppgaver og midler i trafikksituasjoner. - I: Kompendium beregnet

på studium av spesialfaget politirett, hefte 3 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 1-81

 

Forhåndsdom uten forsvar.

- I: LoR (1988) s. 369-376

 

Nordhus/Vogts voldsundersøkelse.

- I: LoR (1988) s. 148-151

Frantzen, Torstein

Artikler, bokanmeldelser

Hvor langt er betalinger foretatt av konkursdebitor før fristdagen

bindende for konkurskreditorene:eksamensoppgave 3. avd. høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 26-30. - Besvarelsen er kommentert av Kristian Huser på s. 30-31 i samme nummer

 

Praktikum 3. avdeling høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 32-35.

- Besvarelsen er kommentert av Bjarte Eikeseth på s. 35-37 i samme nummer

Frihagen, Arvid

Bøker, stensiler

Fra prisrådets praksis: Prisrådets stilling til leverandørers bruk av sin

monopollignende makt til å regulere melkeomsetningen og installasjonsvirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1960. - 98 s.

 

Prisrådets organisasjon og virksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1961.

- 82 s. - Licentiatsgradsarbeid ved Univ. i Oslo

 

Linjekonferanser og kartell-lovgivning: offentlig kontroll og regulering av

linjekonferanser og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart. - Oslo: Universitetsforlaget, 1963. - 490 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1963

Anmeldt av Kürt Grönfors i Svensk juristtidning (1964) s. 358, av Nils Grenander i TfR (1965) s. 218-223 og i Juristen (1964) s. 105-106

 

Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1966. - 535 s.

Anmeldt av Jan Skåre i LoR (1967) s. 237-240

 

Inhabilitet i forvaltningen. - 3. utg. - Oslo: Norges juristforbund, 1970.

- 49 s. - (Småskrift; nr. 1). - 1. og 2. utg. 1969

 

Omgjøring som ikke er til skade for noen part og omgjøring til skade for

en part før han er underrettet om vedtaket, etter Fvl. § 35 og pga. ugyldighet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 42 b. - (Notat; nr.1/70)

 

Organer for juristene ved Universitetet i Bergen. - Bergen: Institutt

for offentlig rett, 1970. - bl. - (Notat; nr. 3/70)

 

NAVF's forvaltningsmessige stilling. - Bergen: Universitetsforlaget, 1971.

- Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - 41 s. - (Notat; nr. 1/71)

 

Statens kontroll med kommunene. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972.

- 17 bl. - (Notat; nr. 2/72)

 

Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - Oslo: Norges juristforbund, 1973.

- 61 s. - (Småskriftserien nr. 2)

Anmeldt av Erik Keiserud i Juristkontakt (1973) s. 136 og av Haldor Høyte i Juristkontakt (1973) s. 163-164

 

Offentlighetsloven og kommunalforvaltningen. - Bergen: Institutt for

offentlig rett, 1974. - 24 s. - (Skrift nr. 2/74)

 

Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og forvaltningsrett. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

 

Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen: Institutt for

offentlig rett, 1976. - 165 s. - (Skrift nr. 6/76)

 

Kommunal og fylkeskommunal kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag

til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt-utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre i samarbeid med Tore Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

 

Forvaltningsrett i hovedtrekk. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 285 s.

Anmeldt av Randi Gravningsmyhr i Juristkontakt (1978) s. 157, av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 av Rune Lavin i TfR (1980) s 125-134 og av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 36-37 (andre opplag) Beregning av royalty = The point og reference for royalty value. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 130 s. - (Skriftserie; nr. 3)

Anmeldt av Pål Mitsem i Juristkontakt (1979) s. 331-332 Entrepriseinstruks for kommune og fylkeskommune / av Frihagen og Bjørn Aakre. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

Anmeldt i Advokatbladet (1979) s. 220-221

 

Kodifisering og lovfesting av reglene om oljeutvinning:

skisse som diskusjonsgrunnlag til Oljerettsmøtet i Bergen 5.-6. okt. 1979. - Bergen: A. Frihagen, 1979. - III, 45 bl.

 

Taushetsplikt etter forvaltningsloven. - Bergen:

Forlaget A. Frihagen A/S, 1979. - 299 s.

Anmeldt av Liv Gjølstad i LoR (1980) s. 364-367, av Audvar Os i Advokatbladet (1980) s. 25 og av Jan Skåre i Nordidk administrativt tidsskrift (1981) s. 91

 

Vilkår ved utvinningstillatelser m.v. etter forslag til petroleumslov: lovutkastets § 44

- særlig med sikte på sikkerhetskrav, konsesjonstildeling, overdragelse, § 25 - tillatelser og ilandføring. - Bergen: Universitetsforlaget, 1979. - 127 s. - Også i: Institutt for offentlig rett skriftserie; nr. 5/79

Anmeldt av Tore Helliesen i Advokatbladet (1980) s. 309 og av Hanne Margrethe Ingebrigtsen i LoR (1981) s. 575-576

 

Norske varer og tjenester ved oljeutvinning: preferanse, industriavtaler

og teknologiutvikling. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 38 s. - (Skriftserie; nr. 1/80)

 

Offentlige anbudsregler - innkjøp: statens innkjøpsforskrifter og innkjøpsinstruks

for kommune og fylkeskommune med kommentarer. - Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1980. - 383 s.

Anmeldt i Advokatbladet (1980) s. 267

 

Partsrettigheter i ansettelsessaker - partsoffentlighet og saksbehandling

ved ansettelse i stat og kommune. - Oslo: A. Frihagen A/S, 1981. - 270 s. - Deler tidligere utgitt: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 98 bl. - (Skriftserie; nr. 4/80)

Anmeldt av Gustaf Petrén i TfR 1983 s. 136-137

 

Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige muligheter = Oil and fishing:

legal problems and legal possibilities. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 137 s. - (Også i: Offentligrettslige skrifter; 1: 82)

Anmeldt av Ulfstein og Ørebech i LoR (1983) s. 265-268 og av Stig Wigum i Advokatbladet (1982) s. 271-272

 

Statsdeltakelsesavtalene: utvikling og standardisering = The state participation

agreements: developments and standardization. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 159 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Anmeldt av Knut Kaasen i Juristkontakt (1983) s. 210-212

 

Offshore tender bidding: contracting for oil and gas development in the North sea:

the offshore tender bidding system. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 178 s.

Anmeldt av Marius Gisvold i Juristkontakt (1984) s. 155-156

 

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan: foredragsmanuskripter og arbeidsnotater

til Det sjette bergenske oljerettssymposiet 6.-7. desember 1983 på Solstrand / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - 267 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr.2)

 

Anbudskonkurranse og dokumentinnsyn: anbyders rett til opplysning og innsyn

ved anbudskonkurranse om entreprise for det offentlige. - Bergen: Universitetet, 1984. - 89 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 4)

 

British-Scandinavian offshore constuction seminar: offshore contracting

and contracts: papers presented at the Second British-Scandinavian offshore construction contract seminar held in Bergen 15.- 16. mai 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 206 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Inhabilitet etter forvaltningsloven. - Oslo: A. Frihagen, 1985. - 565 s.

Anmeldt av Gustaf Petrén i TfR (1987) s. 523-524, av Per Sandvik i Advokatbladet[nr. 5] (1986) s. 26 og av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 148-149. Anmeldelsen til Husby ble kommentert i Juristkontakt (1986) s 246 av Sverre Jansen

 

Oljekonsesjon og rettslig kontroll: foredragsmanuskripter og arbeidsnotater

til Det sjuende bergenske oljerettssymposium 5. og 6. desember 1984 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 281 s. - (offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Unitavtaler - unitavtaler på den norske kontinentalsokkel:

samarbeidsavtaler med offentligrettslige perspektiver = Unit operating agreements from the Norwegian sector: joint ventures with order aspects. - Bergen: A. Frihagen, 1985. - 78 s. - Også i Oljekonsesjon og rettslig kontroll, 1985

 

Forvaltningsloven: kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1986.

- 1063 s. - 2 bind. - Tidligere utkommet i 1967 som "Forvaltningsloven: oversikt over innhold og forarbeider"

1. utg. anmeldt av Jacob Walnum i LoR (1968) s. 93-95

2. utg. anmeldt i Advokatbladet [nr. 4] (1987) s. 33 , av Arne Fliflet i Juristkontakt (1987) s. 312-313, av Odd Jarl Pedersen i LoR (1988) s. 226-228, av Gustav Petrén i TfR (1988) s. 203-205 og av Arne Fliflet i Juristkontakt (1987) s. 312-313

 

Samarbeidsavtaler og rammebetingelser: foredrag og arbeidsnotater til

Det åttende bergenske oljerettssymosium 4. og 5. desember 1985 / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

11. runde avtalene: foredrag og arbeidsnotater til det niende og tiende bergenske

oljerettssymposium / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - 211 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Video: Forvaltningsloven - enkeltvedtak / medvirkning fra Berte-Elen Konow.

- Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 5)

 

Video: Inhablilitet etter forvaltningsloven. - Bergen, 1987.

-(Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Video: Partsoffentlighet etter forvaltningsloven. - Bergen, 1987.

- (Offentligrettslige skrifter; nr. 3)

 

Video: Partsrettigheter i ansettelsessaker. - Bergen, 1987.

- (Offentligrettslige skrifter; nr. 4)

 

Plan og bygningsloven: kommentarutgave:

Bind 1: Ramme og saksbehandling. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1988. - 325 s.

Bind 2: Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplan og kommuneplan. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1988. - 392 s.

Bind 3: Reguleringsplan. - Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1989. - 582 s.

Bind 4: Konsekvensutredning og ekspropriasjon.. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1990. - 465 s.

 

Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. - Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s.

- Tidligere utg. 1971, 1973, 1975, 1978 og 1987

5. utg. 1987 er anmeldt av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 367-38

 

Forvaltningsrett I: Forvaltning og kompetanse. - 3. utg. - Oslo:

Forlaget A. Frihagen, 1991. - 400 s. - 1. utg. 1968 med tittelen: Lærebok i forvaltningsrett

1. utg. 1968 anmeldt av A. B. i Juristkontakt [nr. 6] (1968) s. 4-5

2. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet(1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134

3. utg. anmeldt av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

 

Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 6. utg. - Bergen:

Forlaget A. Frihagen, 1992. - 164 s. - Tidligere utgitt 1971, 1972, 1975, 1987 og 1989. - Alf Bruland var medforfatter til de to første utgavene

1. utg. anmeldt av Audvar Os i Juristkontakt (1971) s. 107 og av Nils Fjellanger Bakke i Juristkontakt (1972) s. 162-163

4. utg. 1987 anmeldt av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 36 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1987) s. 44

6. utg 1992 anmeldt av Roald Sjoner i Juristkontakt [nr. 1] (1993) s. 62-63

 

Forvaltningsrett II: Saksbehandling. - 5. utg. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1992.

- 278 s. - 1. utg. 1969, 2. utg. 1969

3. utg. 1975 anmeldt av Eivind Smith i LoR (1976) s. 140-144

4. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134

5. utg. 1992 anmeldt av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

 

Forvaltningsrett III: Omgjøring, kontroll og ugyldighet. - 4. utg. - Oslo:

Forlaget A. Frihagen, 1992. - 328 s

1. utg. 1971 anmeldt av Tor Solem i Juristkontakt (1971) s. 84

3. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134

4. utg. 1992 anmeldt av Roald Sjoner i Juristkontakt [nr. 9/10] (1993) s. 65-66 og av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

 

Offentlighetsloven, taushetsplikt og partsinnsyn: kommentarer til offentlighetsloven

og de tilknyttede bestemmelser i forvaltningsloven: bind 1 og 2. - 3. utg. - Bergen; Forlaget A. Frihagen, 1994. - 378 + 475 s. - 1. utg. 1970, 2. utg. 1974

2. utg. anmeldt av Gunnar Nedrum i Advokatbladet (1974) s. 253-254 og av Erik Keiserud i Juristkontakt (1975) s. 71

Artikler, bokanmeldelser

Et kommisjonsspørsmål.

- I: JV (1955) s. 129-132.

 

Noen bemerkninger om selvdømme etter norsk rett.

- I: JV (1956) s. 116-124

 

Mortvedtdommen og forvaltningens "frie skjønn".

- I: JV (1958) s. 53-59

 

Priskonkurranse og konkurranseregulering - en oversikt over

forbudet mot prisavtaler. - I: JV (1960) s. 28-58

 

Skal Stortinget eller Regjeringen gi lover?

- I: JV (1960) s. 70-74

 

Utilbørlig konkurranse og konkurransebegrensning. - I: Nordiskt immateriellt

rättsskydd (1961) s. 125-141. - Også i: JV (1962) s. 1-22.

- Prøveforelesning selvvalgt emne licentiatgraden Univ. i Oslo, 1962

 

Prislovens § 18 og en høyesterettsdom.

- I: LoR (1963) s. 223-229

 

Avstengning av vann og strøm overfor konkursbo.

- I: LoR (1964) s. 281-282

 

Bokanmeldelse av E. Ernest Goldstein: American enterprise and Scandinavian

antitrust law / University of Texas Austin, 1963. - I: LoR (1964) s. 93-94

 

Likhetsprinsippet i forvaltningen. - I: LoR (1964) s. 337-356.

- Prøveforelesning oppgitt emne dr. graden Univ. i Oslo, 1964

 

Prislovens § 18: straffebestemmelse og ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94.

- Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1964

 

Bokanmeldelse av Erik Harder: "Om ændring af administrative afgørelser"

/ København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: TfR (1965) s. 204 -218

 

Delegasjon av forvaltningsmyndighet.

- I: JV (1965) s. 31-48

 

Bokanmeldelse av Næringslovene med kommentarer ved

Jens Selmer og A. Rønsted. - København: Juristforbundets forlag, 1967. - I: LoR (1967) s. 432

 

Bokanmeldelse av Kommunal forvaltning. - 6. utg. /

hovedredaktør Arnljot Engh.- Oslo: Tiden, 1968. - I: Juristkontakt [nr 9/10] (1968) s. 13-14

 

Forvaltningslovens rekkevidde og gjennomføring.

- I: LoR (1969) s. 337-346

 

Retten til å klage til Kongen.

- I: LoR (1969) s. 226-237

 

Bokanmeldelse av Nordisk gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm

18. desember 1969.- Oslo: Tanum, 1969. - I: Juristkontakt [nr. 1] (1970) s. 3

 

Instituttets arbeidsoppgaver og interesseområde. - I: Institutt for offentlig rett:

en presentasjon.- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr 4/70). - S. 1-2

 

Offentlighetsloven.

- I: JV (1970) s. 263-286

 

Offentlighetsloven: kompetanse etter fritt skjønn. - I: JV (1970) s. 265-30.

- Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 10/70)

 

Offentlighetsloven og kommunene. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1970) s. 2-5

 

Omgjøring av forvaltningsvedtak.

- I: LoR (1970) s. 305-338

 

Bokanmeldelse av Ole Krarup: Øvrighedsmyndighedens grense. - København:

Juristforbundets forlag, 1969. - I: Juristen (1971) s. 46-48. - Også i: LoR (1971) s. 138-141

 

Offentlig planlegging.

- I: Juristkontakt (1971) s. 98-104 og s. 111-118

 

Offentlighetsprinsippet i praksis: tanker om offentlighetslovens gjennomføring.

- I: LoR (1972) s. 3-22

 

"Uavhengige" forvaltningsorganer.

- I: Juristkontakt (1972) [nr. 2] s. 2-5 og [nr. 3] s. 42-49

 

Offentlighetsloven og forvaltningens interne arbeidsdokumenter.

- I: Juristkontakt (1973) s. 202-205 og 211

 

Politiske hensyn ved individuelle forvaltningsavgjørelser.

- I: Juristkontakt (1973) s. 18-20

 

Utenforliggende hensyn i forvaltningsretten

- I: Juristkontakt (1973) s. 110-113

 

Forvaltningsretten: ajourføring av forvaltningslærebøkene.

- I: JV (1974) s. 271-325. - Tidligere også i JV (1972) s. 297-326

 

Bokanmeldelse av Ole Krarup og Jørgen Mathiassen: Elementær forvaltningsret.

- 3. utg. - København: Juristforbundets Forlag, 1975. - I: Juristkontakt (1975) s. 167-168

 

Fullmektig- og advokatutgifter i forvaltningssaker.

- I: Juristkontakt (1975) s. 66-67

 

Regler om offentlig anskaffelse: noen utgangspunkter. - I: Offentlige

anbudsregler / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - S. 13-49. - (Skrift; nr. 6)

 

Avtaler med forvaltningsmyndighetene.

- I: JV (1977) s. 1-80

 

Bøndenes streikerett.

- I: LoR (1977) s. 51-72

 

Kommunale utbyggingsavtaler.

- I: LoR (1977) s. 282-284

 

Norvege: le secret administratif dans les pays developpés.

- I: Editions Cujas (1977) s. 126-142

 

Universitetenes selvstendighet: utvikling og tradisjon. - I: Festskrift

til Arne Halvorsen / red. Rolf Danielsen m.fl. - Bergen: Universitetsforlaget, 1977. - S. 100-109

 

Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere / korreferat ved Frihagen.

- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København 23.-25. august 1978. - København, 1978. - S. 372-376 og S. 391-393

 

Unfair competition in Norway. - I: World unfair competition law / red.

H.L. Pinner. - Haag, 1978. - 18 spalter. - Bidro også i 1. utg. 1965

 

Public access to government documents (Norway). - I: Administrative secrecy

in developed countries / red. Donald C. Rowat. - New York: Columbia University Press, 1979. - S. 106-126

 

Pris-, kartell og konkurranseretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett.

- 8. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 812-816. - Også i 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

 

Følger av oljeleting og oljeutvinning for fiskerinæringen - juridiske konflikter.

- I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning og organisasjon / red. Kari Lindbekk. - Trondheim: Norges fiskeriforskningsråd, 1982. - S. 204-231

 

Drivverdighet: rettslige krav og prosedyre. - I: Utbyggingsbeslutning og

utbyggingsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 48-62. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Forholdet mellom styringskomiteen og operatøren. - I:

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - S. 234-243. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Offshore contracting: some key legal issues. - I: Offshore contracting

in the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 1-29

 

Tap av andelsrettigheter ved mislighold av innbetalingsplikt ved

petroleumsutbygging. - I: Utbyggingsbeslutning og utbygningsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 102-134. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

 

Innlegg i debatten om: Fullmaktslovgivning og annen delegasjon av

lovgivningsmyndighet. - I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984 del 2. - Oslo, 1984. - S. 279-282 og s. 289-290

 

International tendering: offshore construction bidding. - I:

Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 30-33. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Notes and comments - the Ekofisk royalty-case. - I: Journal of energy and

natural resources law (1985) s. 121-125

 

The legal frame and standing of the Chinese first round contracts. - I:

Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 135-158. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Den norske konsesjonsvilkårspakken for tildelinger våren 1986. - I:

Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-49. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Notes and comments: the Royalty-case.

- I: Journal of energy and natural resources law (1986)

 

The 1985-1986 offshore joint operating agreements in the Norwegian sector.

- I: Samarbeidavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-47. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Acquisition of natural resource interests by the state.

- I: Journal of energy law (1987) s. 96-105

 

Compensation for impact costs due to variation orders under offshore construction

contracts. - I: 11. runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 147-211. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

Kommentarer til petroleumsutvalgets utredning om rørledningslov i NOU 1988:18.

- I: Marius [nr. 157] (1988) s. 7-14

 

Rates charged offshore joint ventures for operator owned or chartered drilling rigs.

- I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S.149-163

 

The joint operating agreements and licence terms in the Norwegian 11th round.

- I: 11. runde avtalene / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 13-37. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

 

The legal characterization of resource interests: does it matter? - I:

Energy law 1988. - London: Graham & Trotman, 1988. - S. 345-355

 

Avtaler og forhåndstilsagn om regulering.

- I: JV (1989) s. 313-345

Frølich, Peter

Artikler, bokanmeldelser

Gi en oversikt over reglene om adgangen til å unnlate påtale og til å gi betinget dom,

og gjør rede for de hensyn som ligger bak (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 10-17

G

Giertsen, Johan

Bøker, stensiler

Kan et aksjekjøp finansieres av firmaets egne midler? - Oslo: Den norske

advokatforening, 1990. - 52 s. - (Småskrift; nr. 55)

 

Generasjonsskifte. - Bergen: Giertsen, 1993. - xxv, 723 s.

- Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

 

Generasjonsskifte: juridiske spørsmål. - Oslo: Næringslivets Forlag A/S, 1994. - 31 s.

- (Skriftserie utgitt av NHOs prosjekt for familiebedrifter) (På omslaget: Familielederskap, eierskap: Temahefte 2).

Artikler, bokanmeldelser

Bordet fanger?

- Rt. 1980 s. 769. - I: Stud.jur. [nr. 6] (1980) s. 25-28

 

Erstatningsretten mot nye høyder: kommentar til Frostating lagmannsretts

dom av 2. juli 1980 (Sevaldsen-dommen). - I: Stud.jur. [nr. 5] (1980) s. 6-9

 

Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og kommune. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1981. - I: Injuria [nr.5] (1981) s. 63-65

 

Fra rettslivet

- Rt. 1980 s. 485. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 28-29

 

Avbestilling og kreditormora i gjensidig bebyrdende kontraktsforhold:

eksamensbesvarelse våren 1981. - I: JV (1982) s. 92-102

 

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Fra spredte felter. - Oslo: Tanum-Norli, 1982.

- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 24

 

Dommer i straffeprosess 1980.

- I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 30-36

 

Interessant forvaltningsdom

i Rt. 1981 s. 745. - I: Stud.jur [nr. 1] (1982) s. 59-61

 

Mangler pressen folkeskikk?

- I: Injuria [nr 1] (1982) s. 36

 

Medvirkningsansvaret i norsk strafferett.

- I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 17-25

 

Nyere rettspraksis: tvml. § 54.

- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 25-30

 

Ugyldighetsregel ved brudd på offentlighetsloven.

- I: Stud.jur. [nr. 2] (1982) s. 18-19

 

Bedrageri eller underslag/ulovlig besittelseskrenkelse? - villedende

sensorveiledning vår 82? - I: JV (1983) s. 84-91. - Også i: Injuria [nr. 1] (1983) s. 37-49

 

Bokanmeldelse av Jo Hov: Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14

 

Bokanmeldelse av Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett. - 2. utg.- Oslo:

Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 16-24

 

Straffeloven § 211 "utuktig".

- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 25-29

 

Bokanmeldelse av Kristian Huser: Avtaletolking. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

 

Endringer i erstatningslovgivningen.

- I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 39-43

 

HR-dom om narko-spaning i Nygårdsparken.

- I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 10-12

 

I hvilken utstrekninger bevisumiddelbarhetsprinsippet gjennomført i

sivil-og straffeprosessen? (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 2] (1984) s. 12-15 og [nr. 3] s. 13-16

 

Domstolspraksis og forvaltningspraksis som rettskildefaktor: erfaringer

fra sensur høsten 1984. - I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 23-28

 

Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16.

- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 24-28

 

Kan et ansvalig sivilt selskap slås konkurs?

- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

 

Rettergangen i landsviksaker.

- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 50-56

 

2. avd. V-86: Culpanormen: (kommentar til eksamensoppgave).

- I: Injuria [nr. 3] (1986) s.15-17

 

Eksamen, 4 avdeling, høst 85: "Forvaltningslovens § 41".

- I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 37-41

 

"Reklamasjoner i kjøp" - en kommentar. (til en studentoppgave). - I:

Injuria [nr. 1] (1986) s. 13-15. - Oppgaven står gjengitt i Injuria [nr. 4] (1985) s. 14-18

 

Strenge sensorer, kontrakter og død: kommentar til eksamensoppgaven til

Sven Marius Urke trykket i Injuria hefte 2, 1986. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19. - Oppgaven er gjengitt i Injuria 1986 nr. 2 s. 51-56

 

Ansattes stilling ved eierskifte: bokanmeldelse av Lov om lønmodtageres

retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen. - København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1986. - I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 25-27

 

Ny utgave av Lødrups "Materiell skifterett": bokanmeldelse av Peter Lødrup:

Materiell skifterett. 7. utg. - Oslo: Eget forlag, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 10] (1987) s. 28

Anmeldelse av Sjur Brækhus: Den personlige gjeldsforfølgelse. - 2. utg. -

Universitetsforlaget, 1988. - I: Advokatbladet [nr. 2] (1988) s. 24-25

 

Forbudet mot å finansiere erverv av aksjer ved lån eller

sikkerhetsstillelse fra selskapet - aksjeloven § 12-10 siste ledd. - I: LoR (1988) s. 421-441

 

Forvaltningslovens § 41: sensur høsten 1985.

- I: JV (1988) s. 342-346

 

Generasjonsskifte i bedrifter.

- I: Bergen Banks kvartalsskrift [nr. 1] (1988) s. 17-21

 

Generasjonsskifte i bedrifter.

- I: LoR (1988) s. 26-39

 

Lov, likestilling og mannsdominans.

- I: Injuria [nr. 4 ] (1988) s. 26-29

 

Perspektiv på den nye arvestriden.

- I: Syn og segn (1988) s. 302-309

 

Pliktdelsarv.

- I: JV (1988) s. 1-33

 

Debitors rett og legitimasjon under gjeldsforhandling: kommentarer til

fak.oppgave 3. avd. høst 1988. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 15-17

 

Kommentarer til besvarelsen om "Avtalepant i enkle pengekrav". - I:

Injuria [nr. 5] (1989) s. 37-38

 

Kommentarer til mønsterbesvarelsen: Sikring av enkle krav. 3. avd. UiO

høsten 1988. - I: Stud.jur. [nr. 4] (1989) s. 37-38

 

Norge trenger en menneskerettighetserklæring.

- I: Bergens Tidende 19.5.1989

 

Norge trenger en menneskerettighetserklæring.

- I: Injuria [nr.4] (1989) s. 26-27

 

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Omstøtelse av gaver og gavelignende

disposisjoner i konkurs. 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 37. - Den kommenterte oppgaven er gjengitt i samme nr.

 

Viktigst på 3. avd.: Partsforholdene.

- I: Injuria [nr. 4] (1990) s. 12-14

 

"Nytt", spennende rettsområde: EF-rett.

- I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 40-41

 

Å lese og å studere - ikke det samme.

- I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 25-28

 

Lovfestede og ulovfestede regler om grunnlag for erstatningsansvar ved

mislighold av kontrakter. Kommentar til en eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 7] (1993) s. 77-78

 

Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av

selskapets økonomiske stilling. - I: Juristkontakt

Gjelstad, Øyvind

Bøker, stensiler

Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av pengekrav ved arrest. - Bergen:

Universitetet, 1991. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 34)

Artikler, bokanmeldelser

Når blir en mistenkt å betrakte som siktet og hvilken betydning har det

for hans rettsstilling? - fak oppg. nr. 2 teori 4. avd. vår -89. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 29-33

Grahl-Madsen, Atle

Grahl-Madsens bibliografi er ikke komplett, en rekke publikasjoner av ikke-juridisk karakter er utelatt.

Bøker, stensiler

Menneskerett og sunt vett: utvalgte artikler om flyktninge- og

befolkningsproblemer, 1949-1959. - Bergen: Flyktningevenner i Vest-Norge, 1959. - 139 s.

 

Partivalg og personvalg: regler og tips for kumulering ved kommunevalg.

- Bergen: J. D. Beyer A.S forlag, 1959. - 36s.

 

The status of refugees in international law: Vol. 1: Refugees character

og Vol. 2: Asylum, entry and sojourn. - Leyden: A.W. Sijthoff, 1966/72. - 499 + 482 s. - Juridisk doktoravhandling. - Nytt opplag Bergen 1984

Anmeldt av E. Hambro i LoR 1967 s. 83-88

 

Kumulasjon: teknikk og taktikk. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1971. - 72 s.

 

Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskole, 1973. - 55 bl. -

(Særtrykkserie; nr. 99). - Tidligere utgitt i Bedriftsøkonomen [nr. 3-7] (1972)

 

Territorial asylum.

- Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1980. - xvi, 231 s.

 

Bergen i verden: foredrag fra Internasjonale dager i Bergen 1982 / red.

Grahl-Madsen og B. Sandberg. - Bergen: Universitetet, 1985. - 300 s.

 

Norsk fremmedrett i støpeskjeen: et bidrag til debatten om ny fremmedlov.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 295 s.

Anmeldt av Tor G. Birkeland i LoR (1986) s. 231-233

 

The emergent international law relating to refugees: past, present, future.

- Bergen: Universitetet, 1985. - 121 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 10)

 

Stemming the tide: refugee law and policy in a troubled world. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1987. - Også i: Defense of the Alien [nr. 10] (1987)

 

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett: utvalg av

Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet 1991 nr. 10 (på s. 34)

Artikler, anmeldelser

Familievern - en forsømt oppgave.

- I: Sosialt arbeid (1960) s. 262-268

 

Formuesforholdet mellom ektefeller som erverver domisil i Norge. - I:

TfR (1960) s. 183-195. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 229-240

 

The status of refugee minors in Norway. - I: Weggis Report 1960. -

Vaduz: Fridtjof-Nansen-Institut. - S. 125-138

 

Fridtjof Nansen. - I: Ny Fremtid [2] (1961) s. 63-83. - Også i:

Dagbladet og Morgenavisen 9.10.61. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 241-249

 

Europas brudd med fortiden. - I: Aftenposten 17.7.1962

 

Tanker omkring Norges utviklingshjelp. (Grunnloven § 75).

- I: Morgenposten 27.9. og 28.9.1962

 

Utviklingshjelpen.

- I: Aftenposten 3.8. 1962

 

Asyl and Anerkennungsverfahren nach dem Völkerrecht: die Praxis in

Frankreich, Belgien und Norwegen. - I: Heilsbronn-Colloquium / Kornrumpf et al (ed.). - Augsburg, 1963. - S. 88-97

 

Egne departementer for statbedrifter og statsbanker?

- I: Verdens Gang 1.11. 1963

 

Expulsion and refugees.

- I: Nordisk tidsskrift for international ret (1963) s. 41-50

 

Muligheter for bedre koordinering av utviklingshjelpen.

- I: Morgenposten 21.9. 1963

 

Sentralisert statsmakt eller aktivt folkestyre: anmeldelse av J. B. Hjort:

Demokrati og statsmakt. - I: Verdens Gang 18.12. 1963

 

Bør Norge bli en forbundsstat?

- I: Verdens Gang 10.3.1964

 

Sakfører - advokat.

- I: Verdens Gang 18.5.1964

 

Statsadvokaten og rettsikkerheten.

- I: Verdens Gang 24.7.1964

 

Søkelys på asylretten.

- I: LoR (1964) s. 411-414

 

Wienerkonvensjonen om konsulære forbindelser av 24. april 1963.

- I: LoR (1964) s. 41-46. - Også i: Nordisk tidsskrift for international ret (1964) s. 301-309

 

Further development of international refugee law. - I: Nordisk tidsskrift

for international ret (1965) s. 159-180

 

De Forente Nasjoners kompetanse i spørsmål om krenkelser av

menneskerettighetene. - I: Nordisk tidsskrift for internasjonal rett (1966) s. 173-189. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 11-27

 

The European tradition of asylum and development of refugee law. - I:

Journal of peace research (1966) s. 278-289

 

Asylretten i Norden. - I: TfR (1967) s. 302-325. - Også i: Makter og

mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 254-276

 

Forvaltningsrett og forvaltningslov.

- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 18-23

 

Internasjonale arveoppgjør: universalsuksesjon kontra scission.

- I: TfR (1971) s. 399-454

 

Offentlighet i forvaltningen.

- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 530-536

 

Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I: Bedriftsøkonomen (1972)

s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

 

Handelsavtalene mellom EF og seks EFTA-stater. - I: Bedriftsøkonomen (1972)

s. 538-551. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskoles, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

 

Avtaleverket om frihandel mellom Norge og EF. - I: Bedriftsøkonomen (1973)

s. 252-261. - Også utgitt ved Norges Handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 104)

 

Diplomatisk asyl. - I: Aftenposten 21.11. 1973 (kronikk). - Også i:

Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 250-253

 

Politiske forbrytelser. - I: Bergens Tidende 31.7.1974 (kronikk). - Også i:

Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 283-286

 

Utlevering av lovbrytere. - I: Aftenposten 15.1.1974 (kronikk). - Også i:

Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 277-282

 

1984: fremtiden som er begynt. - Bergen: Norges Handelshøyskole, 1975. -

S. 366-377. - (Særtrykkserie; nr. 113). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 28-54.

 

Motstandsbevegelser fra krigsrettslig synspunkt. - I: Norsk militært

tidsskrift (1976) s. 227-236. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 55-67

 

Novum mare clausum: bokanmeldelse av Carl A. Fleischer: Fiskerigrensen,

folkeretten og den økonomiske sone. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 101-106

 

De nordatlantiske landområder i strategisk perspektiv. - I: Norsk militært tidsskrift

(1978) s. 115-128. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 78-98

 

Dødsstraff i krigstid. - I: Norsk militært tidsskrift (1978) s. 435-459.

- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 99-131

 

Internasjonal rett mellom makt og moral. - I: Svensk juristtidning (1978)

s. 321-330. - Tiltredelsesforelesning som professor i internasjonal rett ved Uppsala universitet. - Også i: The spirit of Uppsala. - Berlin: de Gruyter, 1984. - S. 16-24. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 68-77

 

Anerkjennelse av flyktninger i Norge. - I: Nordisk tidsskrift

for internasjonal rett (1979) s. 158-170. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 294-307

 

Conflict between the principle of unitary succession and the system of

scission. - I: International and comparative law quarterly (1979) s. 598-643

 

De facto-flyktninger i Norge. - I: Flyktning i Norden / red. G. Melander.

- Lund, 1979. - S. 38-44. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 287-293

 

Decolonization: the modern version of a "just war". - I: German yearbook

of international law (1979) s. 255-273

 

Makter og mennesker i folkerettens lys. - I: Internationella studier

[nr. 3] (1979) s. 10-15. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 132-135

 

International law at the crossroads. - I: Scandinavian studies in

international law (1980) s. 175-186

 

Økonomisk sone rundt Jan Mayen? - I: Nordisk tidsskrift for

international ret [nr. 1/2] (1980) s. 3-13. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 136-149

 

International law and organization for a new world order.

- I: UNITAR News (1981) s. 21

 

International solidarity and the protection of Refugees.

- I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 4-7

 

Refugees and refugee law in a world in transition.

- I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 175-186

 

"Aut dedere, aut punire": et element i internasjonal strafferett.

- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetesforlaget, 1982. - S. 113-122. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 308-316

 

International refugee law today and tomorrow. - I: Archiv des

Völkerrechts [20] (1982) s. 411-467

 

Reflections concerning the teaching of and research into refugee law.

- I: Collected proceedings. - Geneva: United Nations, 1982. - S. 317-324. - Proceedings from: United Nations High Commisioner for refugees: symposium on the promotion, disseminaton and teaching of fundamental human rights of refugees (Tokyo, 7-11 December 1981)

 

Refugees and refugee law in a world in transition: transnational legal

problems of refugees. - I: Michigan yearbook of international legal studies (1982) s. 65-88

 

The small nations of the north in Nordic cooperation. - I: Nordisk

tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1982) s. 3-7

 

The special regime of refuges.

- I: AWR Bulletin [20] (1982) s. 113-121

 

Commision and High Commisioner: two modes of international control. - I:

Essays in honour of Voitto Saario and Toivo Sainio. - Helsinki: Finnish branch of the International law association, 1983. - S. 40-50

 

Identifying the world's refugees.

- I: The annals of the American academy of political and social science 1983. - Beverly Hills, California, 1983. - S. 358-368

 

Juridiske sider ved flyktningestatus. - I: Flyktning i Norge. - Oslo:

Redd Barna, 1983. - S. 20-26

 

Refugees, League of Nations offices. - I: Encyclopedia of public

international law. - Vol. 5 (1983). - S. 254-255

 

Refugees, United Nations High Commisioner. - I: Encyclopedia of public

international law. - Vol. 5 (1983). - S. 255-258

 

Regulating the refugees: U.N. convention/ protocol on territorial

asylum, legal developments in various countries. - I: Defense of the Alien [vol. 5] (1983) s. 64-70

 

The League of Nations and the refugees. - I: The League of Nations in

retrospect. - Berlin: W. de Gruyter, 1983. - S. 358-368

 

Ways and prospects of international co-operation in refugee matters.

- I: AWR Bulletin (1983). - S. 113-118

 

Wege und Chancen zu internationaler Zusammenarbeit. - I: Asylpolitik der

Bundesrepublik Deutschland. - Baden-Baden: Nomos, 1983. - S. 229-236

 

Analyse av juridisk embetseksamen, vårsemesteret 1984.

- I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

 

Autonomi - tidens melodi. - I: Bergens Tidende 14.7.1984 (kronikk). -

Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 170-175, under tittelen "Selvstyre for øyene rundt Storbritannia".

 

En "erklæring" i perspektiv.

- I: Bergens Tidende 12.9.1984 (kronikk)

 

Fjerde nordiske symposium om flyktningrett. - I: Nordisk tidsskrift for

international ret (1984) s. 3-6

 

Kronen og det suverene parlament. - I: Bergens Tidende 12.7.1984 (kronikk).

- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 166-170, med tittel "Selvstyre for øyene rundt Storbritannia"

 

Selvstyre for Shetland? - I: Bergens Tidende 10.7.1984 (kronikk). - Også i:

Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 162-166, med tittel "Selvstyre for øyene rundt Storbritannia"

 

Tvangsmidler i fremmedretten.

- I: Bergens Tidende 27.8.1984 (kronikk)

 

Aliens and refugee law: national report - Norway. - I: National Reports (vol. 3).

- Heidelberg: Springer Verlag, 1985. - S. 1-42. - Referat fra "The legal position of aliens in national and international law". - Colloquium som ble avholdt på Max Planck institute for comparative public law and international law, Heidelberg 11.-13. september 1985

 

Forord til "Bergen i verden". - I: Bergen i verden. - Bergen:

Universitetet, 1985. - S. 7-8

 

Interim eutelsat: organizationel character and legal personality. - I:

Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-8

 

Menneskerettighetene i dagens og morgendagens verden. - I: Bergen i verden.

- Universitetet i Bergen, 1985. - S. 261-272. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 150-161

 

Refugees and displaced persons: meeting the challenge.

- I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-10

 

Sweden and humanitarian law.

- I: Akron law reviews (1985) s. 469-472

 

The evolution of the Nordic autonomies.

- I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1985) s. 4-9

 

Ekteskap på oppsigelse.

- I: Bergens Tidende 19.6.1986 (kronikk)

 

En ny familierett.

- I: Bergens Tidende 20.6.1986 (kronikk)

 

Fremmede ubåter på sjøterritoriet og i indre farvann: et folkerettslig

perspektiv. - I: Nordic journal of international law (1986) s. 170-194. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 176-210

 

Immigration and human rights: international dimentions.

- I: Defense of the alien [nr. 8] (1986) s. 122-129

 

Introduction to the 3. conference on the small nations of the north in

constitutional and international law in Kautokeino, Norway, June-July 1985. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [vol. 1/2] (1986) s. 2-6

 

Kampen mot terrorismen. - I: Bergens Tidende 20.10.1986 (kronikk). -

Også i: Aftenposten 1986. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 317-321

 

Protection of refugees by their country of origin. - I: Yale journal of

international law [vol. 11:2] (1986) s. 362-395

 

Sanctuary: legal aspects.

- I: Defense of the alien (1986) s. 189-199

 

Avhøringstema, bevisproblemer og troverdighet. - I: Nordic journal of

international law (1987) s. 139-150. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 338-352

 

Avvisning og bortvisning fra Norge: norsk fremmedrett i en overgangstid.

- I: Mennesker og rettigheter [nr. 2] (1987) s. 24-28. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 322-330

 

Dramaet Karl Linnas.

- I: Bergens Tidende [nr. 31] (1987) (kronikk)

 

Flyktningene har ikke skylden.

- I: Bergens Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

 

Fridtjof Nansen: den første høykommisær for flyktninger.

- I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 18-20

 

Hvem er flyktning? - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 14-16. - Også i:

Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 331-337

 

Hvor mange asylsøkere?

- I: Bergens Tidende [nr. 52] (1987) (kronikk)

 

Jeg gråter for Norge.

- I: Bergens Tidende [nr. 47] (1987) (kronikk)

 

Jusstudiet mot år 2000.

- I: Bergens Tidende [nr. 5] (1987) (kronikk)

 

Kalaallit Nunaat Grønland på vei mot selvstyre. - I: Juristkontakt

(1987) s. 456-464. - Også i: Injuria 1987 nr. 1 s. 4-13. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 211-225.

 

Kommando og ytringsfrihet.

- I: Bergens Tidende [nr. 54] (1987) (kronikk)

 

Nansens arv.

- I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 20-21

 

Ny utlendingslov. - I: Aftenposten 8.3.1987 (kronikk)

 

Når "rett" blir til "ikke rett".

- I: Bergens Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

 

The emergent international law relating to refugees: past - present - future:

the refugee problem on universal, regional and national level. - I: Refugee problem on universal, regional and national levels. - Thessaloniki: Institute of international public law and international relations, 1987. - S. 163-262. - (Thesaurus Acroasium [Vol. 13])

 

The legal position of aliens in Norway. - I: Die Rechtsstellung von

Ausländers nach staatlichem Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law / ed. by Jocken Abr. Frowein and Torsten Stein. - Berlin: Springer, 1987. - S. 983-1008

 

Universitetet i Bergen: juridisk embetseksamen, 2. avdeling høsten 1986.

- I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 49-51

 

Custom, legislation and treaty as the basis of self-government. - I:

Nordic journal of international law (1988) s. 295-300

 

Et samfunns- og problemorientert juridisk studium.

- I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 8-14

 

The death penalty: the moral, ethical and human rights dimensions: the

human rights perspective. - I: Revue internationale de droit penal (1988) s. 567-581

 

U-loven.

- I: StudVest [nr. 7] (1988) (kronikk)

 

Utlendingsloven.

- I: Bergens Tidende [nr. 61] (1988) (kronikk)

 

EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på norsk lovgivning.

- I: Injuria [nr.3] (1989) s. 39-40

 

Iverksetting av vedtak som innebærer at utlending må forlate riket.

- I: TfR (1989) s. 550-588. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 353-386

 

Asylum, territorial. - I: Encyclopedia of public international law. -

Instalment 8. - Amsterdam: North Holland, 1992. - S. 42-46

Greve, Guri

Bøker, stensiler

Oversikt over familieretten / av Greve og Kirsti Strøm Bull.

- Oslo: NKS, 1989. - 2. utg. 1992

Artikler, bokanmeldelser

Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? - I: Forhandlingerne på

Det 28. nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. - S. 110-111

 

Børns retssikkerhet. - I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i

København 23.-28. august 1978. - S. 432-433

 

Ektefellers felles bolig som deknings- og panteobjekt når ektefellene har felleseie.

- I: JV (1980) s. 49-96

 

Innlegg i debatten om: Makar och samboendes egendomsförhållanden.

- I: Förhandlingarna vid Det tjugonionde nordiska juristmøtet i Stockholm 19-21 augusti 1981: del 1. - S. 90-93

 

Morens fortrinnsrett til små barn før og nå. - I: Når bånd brytes: hvem skal den nye

barneloven tjene? / red. Tone Schou Wetlesen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 102-106

 

Anmeldelse Årbog for kvinderet 1980 / red. Lindgård, Nielsen og Thorbek.

- København, 1980. - I: TfR (1982) s. 141-144

 

Kreditors plikt til å skaffe debitor erstatningsbolig ved tvangssalg av debitors bolig.

- I: LoR (1982) s. 425-437

 

Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982) s. 155-158.

- Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

 

100 års jubileum for vår første norske kvinnelige student: et tilbakeblikk fra 1882

og frem til i dag. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 67-68

 

Frifinnelsesdommen.

- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 5-6

 

Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Christian

Fredrik Wyller. - Bergen: Eget forlag, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg.

 

Ugift samliv. - I: Boye og Hansen: Personlig økonomi.

- Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1985

 

Barn og foreldre. - I: Husadvokaten bind 2. / red. Tore Bråthen. - Oslo:

Aschehoug, 1986. - S. 100-123

 

Økonomiske konsekvenser av ekteskap, partnerskap og samboerforhold. - I: Personlig økonomi 1994.

- 12. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1993. - S. 171-191. - Også i tidl. utg.

Greve, Hanne Sophie

Bøker, stensiler

Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide: bygningsloven kap. XIII. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - 89 s. - (Skrift; nr. 3). - Særavhandling 1976

 

Midlertidig forbud efter Bygningsloven § 33. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1978. - 101 s. - (Skriftserie; nr. 3)

 

Kampuchean refugees "between the tiger and the crocodile": international law and

the overall scope of one refugee situation. - Bergen: H. S. Greve, 1987. - 687 s. - 2 bind. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1988

Artikler, bokanmeldelser

I smeltedigelen: Det juridiske institutt = lærdomsete eller fagskole?

- I: Injuria [nr. 3] (1973) s. 27-29

 

Sub-contracting: a Norwegian perspective. - I: Offshore contracting in the North Sea. /

redaktør Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 79-83

 

Forskudd på arv til livsarving: betydningen for arvelaters

testasjonsfrihet og gjenlevende ektefelles rett til lodd i boet. - I: TfR (1988) s. 670-726

Grønlien, Bjarte

Artikler, bokanmeldelser

Bør rettshistorie utgå som eget fag på mellomavdelingen?

- I: Injuria [nr. 3/4) (1982) s. 47-48. - Kommentert av Arne Gjeraker i Injuria [nr. 2] (1983) s. 57-58

 

Studiereformer - Bergen og Oslo: enkelte bemerkninger.

- I: Injuia [nr. 1] (1983) s. 64-66

 

Bokanmeldelse av Tore Sandvik, Kai Krüger og Ole Johan Giertsen:

Norsk panterett. - Bergen: Universitetsforlaget, 1980 / Per Christian Eriksen og Bjarte Grønlien. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Gussgard, Karenanne

Artikler, bokanmeldelser

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse. - I: Rett og rettssal: festskrift til

Rolv Ryssdal. - Oslo: Aschehoug, 1984. - S. 181-196

H

Hatland, Trond

Artikler, bokanmeldelser

Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv:

eksamensoppgave 1. avdeling høst 1990. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 38-43. - Kommentert av Nils Nygaard i samme nummer

Haukali, Bernhard

Artikler, bokanmeldelser

Studiet og eksamensordningen.

- I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 45-46

 

Vestlia-seminaret 1983.

- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 16-18

 

Bokanmeldelse av Kompendium i oppgaveskriving / av Mads T. Andenæs,

Pål H. Christiansen og Jan B. Jansen.- Oslo: Bergendal forlag, 1983.

- I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 49-51

Helland, Thore Eithun

Bøker, stensiler

Byggjelånsreservasjon: om bruken av

finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. - Bergen: Universitetet, 1992. - 52 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 35). - Juridisk særavhandling 1989

Henriksen, Arne

Artikler, bokanmeldelser

Kommentar til mønsterbesvarelsen: Kravet om god tro som vilkår for ekstingsjon.

- I: Injuria [nr. 3] (1994) s. 87-89. - Besvarelsen er gjengitt i samme nummer.

Hjulstad, Roar

Bøker, stensiler

Litteraturhenvisning til sentraladministrasjonens organisasjon og

spørsmål om reorganisering. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - (Notat; nr. 3/71)

Holgersen, Gudrun

Bøker, stensiler

Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Anmeldt av Geir Ove Røberg i Injuria [nr. 3] (1985) s. 69-70, av Marit Halvorsen i LoR (1985) s. 589-592 og av Ruth Nielsen i TfR (1985) s. 469-471

 

Tilbake til arbeid? - folketrygdens regler om ytelser under attføring med

hovedvekt på de sentrale vilkår. - Bergen: Alma Mater, 1992. - 548 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1991

 

Trygderett: lovforståelse, analysemetode og begrep / av Holgersen og

Nils Nygaard. - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 under tittelen: Kompendium i trygderett 2

Artikler, bokanmeldelser

Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for kvinderet 1980. -

København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

 

Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres rettigheter de siste 100 år.

- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

 

Forvirrende rettssituasjon for husmødre.

- I: Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

 

Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten bind 1 / red. Tore

Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 410-431

 

Viktig verk om kvinnerett: bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Kvinnerett

1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985.- I: LoR (1986) s. 618-625

 

Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer / av Agnete

Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

 

Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle håndhevnings- og

kontrollorganer innen forvaltningen. - I: TfR (1987) s. 404-444

 

Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.

- I: LoR (1987) s. 451-472

 

Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I: Underveis... festskrift til

Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m.fl. - Oslo: Aventura forlag, 1988

 

Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens uførepensjon. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1988. - I: JV (1989) s. 194-195

 

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for og sammenlign reglene om

erstatning for tap av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 12-13

 

Fjern sykdom som vilkår for attføringshjelp.

- I: Sosial trygd [nr. 9] (1991)

 

Standarisert erstatning ved personskade - lik erstatning for ulikt tap?

- I: LoR (1991) s. 515-536

 

Sykdom som trygderettslig vilkår.

- I: JV (1992) s. 225-252

 

Om arbeidet i Undervisnings- og eksamensutvalget: særlig om

undervisningen til 3. avdeling. - I: Injuria [nr. 2] (1993) s. 33-34

Hov, Jo

Bøker, stensiler

Sivil rettergang / av Anders Bratholm og Hov. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1973. - xxxv, 658 s. - 2. og 3. utg. (uten Bratholm): Rettergang i sivile saker. - Oslo: Papinan, 1991/94

Anmeldt av Markus Andresen i Advokatbladet (1973) s. 273-275, av Per Olof Bolding i TfR (1975) s. 109-113.

 

Rettsforlik. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - 631 s.

Anmeldt av Johs. Andenæs i LoR (1977) s. 326-330 og av Gunnar Aasland i Advokatbladet (1978) s. 105-107

 

Avtalerett. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 348 s. - 2. utg. 1992, 3. utg. 1993

1. utg. anmeldt av Kurt Grönfors i TfR (1981) s. 172-174

3. utg. anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 3] (1993) s. 51

 

Fornærmedes stilling i straffeprosessen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 252 s.

Anmeldt av Tor-Aksel Busch i Juristkontakt (1984) s. 34-35, av Ole Gjerdrum i Advokatbladet (1984) s. 102 og av Knut Erling Øyehaug i JV (1984) s. 83

 

Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 191 s.

Anmeldt av Johan Giertsen i Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14, av Stein Husby i Juristkontakt (1983) s. 363-364 og i LoR (1984) s. 159-163, av Ole Gjerdrum i Advokatbladet (1983) s. 559-560 og av Chr. Strømmen Wegge i JV (1984) s. 160

Artikler, bokanmeldelser

En oversikt over reglene i Kjøpslovens § 24.

- I: JV (1966) s. 126-155

 

Formålsbetraktningers betydning ved lovfortolkning og annen rettsanvendelse.

(eksamensbesvarelse). - I: JV (1968) s. 256-262

 

Bokanmeldelse av Bernt Hjelje: Frivillig voldgift. - 2. utg. - København:

Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1974) s. 378-380

 

Bokanmeldelse av Per Olof Ekeløf: Rättegång: 1. 2. og 5. häftet. - 4. uppl.

- Stockholm: Norstedts, 1974-75. - I: TfR (1976) s. 490-491

 

Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående mindre

økonomiske verdier tilfredsstillende, eller trengs det nye regler? - I: LoR (1977) s. 196-209

 

Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom.

- I: LoR (1977) s. 372-381

 

Interesseteoriene i straffeprosessen. - I: Lov og frihet / festskrift

til Johs. Andenæs på 70-årsdagen.- Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 453-472

 

Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser.

- I: LoR (1982) s. 470-487

 

Selvdømme i foreningsforhold.

- I: TfR (1982) s. 181-276

 

Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig forfall.

- I: LoR (1983) s. 256-264

 

Ærekrenkelser og personforfølgning i pressen som rettspolitisk problem.

- I: LoR (1983) s. 35-47

 

Anmelderansvaret. - I: LoR (1984) s. 65-66. - Kommentarer til artikkelen

av Carl August Fleischer i LoR (1984) s. 563-578. Svar på kritikken:

 

Noen ytterlige bemerkninger om anmelderansvaret.

- I: LoR (1985) s. 348-351

 

Rettigheter, rettsforhold og fastsettelsessøksmål. - I: Samfunn rett

rettferdighet : festskrift til Torstein Eckhoff. - Oslo: Tano, 1986. - S. 350-375

Hove, Harald

Bøker, stensiler

Skoledirektørens overprøving av vedtak i skolestyre og kommunestyre.-

Bergen: Intitutt for offentlig rett, 1976. - 62 bl. - (Skrift; nr. 5/76)

 

Partsoffentlighet og intern saksbehandling. - Bergen: Universitetet, 1982.

- III, 137 bl. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 1)

 

Kommunalrett. - 2. utg. / av Jan Fr. Bernt, Hove og Oddvar Overå. - Oslo:

Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987, 3. utg. høst 1994

1. utg. anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29

2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989) s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

 

Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og

barneverntjenesteloven / av Asbjørn Kjønstad, Jan Fridthjof Bernt, Alice Kjellevold og Hove. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

Artikler, bokanmeldelser

Forkynning av rettsdokumenter.- I: NOU 1980:12, Vedlegg nr. 4

Bundne statsutgifter: kommentarer til grunnfagseksamen våren 1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 11-13

 

Rettssikkerhet for hvem i barnevernet? - I: Rettssikkerhet og

ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 55-65. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 del II. - S. 302-310 og s. 325-326

 

Hvilke organ har myndighet til å treffe avgjørelser innen

skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 92-113

 

Saksbehandlingsregler i skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red.

Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 114-198

 

Lov om barneverntjenester. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under

sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 281-327

Husabø, Erling Johannes

Bøker, stensiler

Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen: Husabø, 1993.

- x, 615 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Nordisk studentjuriststevne.

- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 50

 

Legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland.

- I: TfR (1990) s. 672-707

 

Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av David Doublet og Husabø.

- I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Huser, Kristian

Bøker, stensiler

Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens alminnelige del. -

Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 627 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1983

Anmeldt av Erik Christian Stoltz i Juristkontakt (1983) s. 399, av Nils Moe i Advokatbladet (1983) s. 355-356, av Kurt Grønfors i TfR (1984) s. 465-467 og av Johan Giertsen i Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

 

Avtalesensur: om de nye generalklausulene i Avtalelovens § 36 og

Markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 114 s.

Anmeldt av H. Krag Jespersen i TfR (1986) s. 573-576 og 712 og av Nils Moe i Advokatbladet (1984) s. 333-334

 

On the evolution of the principles of interpretation of contracts in

American law. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 319 s. - Dr.avhandling Harvard University

 

Gjeldsforhandling og konkurs. - 3 bind (1987-1992):

Bind 1: Innledning, allment, gjeldsforhandling. - Bergen: Juristinformasjon, 1987. - 541 s.

Anmeldt av Mogens Munch i TfR (1990) s. 347-355, av Knut Ro i LoR (1989) s. 41-43 og i Advokatbladet [nr. 1] (1989) s. 29

Bind 2: Konkurs, prosessuelle fellesregler. - Bergen: Juristinformasjon, 1988. - 544 s.

Anmeldt i TfR (1990) s. 347-355.

Bind 3: Omstøtelse. - Bergen: Juristinformasjon, 1992. - 741 s.

 

Rettskildebruk i juridisk forskning: 3 foredrag. - Bergen:

Universitetet, 1991. - 37 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 33)

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte prosessuelle konkursrettslige spørsmål vedrørende selskaper. -

I: Seks foredrag om konkurs i selskapsforhold. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1986. - S. 39-67. (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 108)

 

Litt om konkurslovens § 17.2 - en replikk. - I: LoR (1989) s. 231-234. -

Replikk til Carl-Bernhard Kjelstrups artikkel i LoR (1988) s. 537. - Duplikk ved Carl- Bernhard Kjelstrup i LoR (1990) s. 61-63 under tittelen "Interessekollisjon og lovtolking"

 

Kommentar til 3. avd. H-91 teori: Hvor langt er betalinger foretatt av

konkursdebitor før fristdagen bindende for konkurskreditorene? - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 30-31. - Oppgaven er gjengitt i samme nr.

 

Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. - I: Knophs oversikt

over Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 693-722. - Også i 9. utg. 1987

Hærem, Axel

Bøker, stensiler

Norsk tingsrett / Hærem og Sjur Brækhus. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964.

- xlviii, 688 s. - Utdrag nyutg. i 1976

Anmeldt av Eiliv Fougner i TfR (1965) s. 200-204, av Olav Lid i LoR (1965) s. 117-123, av W.E. von Eyben i Juristen (1965) s. 34-36 og av Henrik Hessler i Svensk juristtidning (1966) s. 298-300

 

Gjerdehold mellom naboer: lov om grannegjerde av 5. mai 1961. - Oslo:

Aschehoug, 1970. - 81 s.

 

Skatterettslige eftervirkninger av felleseie. - Bergen: Institutt for

privatsrett, 1971. - 59 s. - (Skrift; nr. 1/71)

Artikler, bokanmeldelser

Straffelovens § 270.

- I: JV (1961) s. 11-18

 

Bokanmeldelse av W. von Eyben: Fast ejendoms regulering og beskatning. -

København, 1965. - I: TfR (1965) s. 620-632

 

Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle. - I: LoR (1965)

s. 433-455. - Også i: Tidsskrift for revisjon og reknskap (1966) s. 620-632

 

En del bemerkninger til den nye hevdsloven.

- I: JV (1967) s. 71-108

 

Om oss jurister, særlig de fra Bergen: kåseri fra Finse-seminaret.

- I: Injuria [nr. 2] (1970) s. 20-25

 

Om stiftelse og bortfall av servitutter ved hevd: kommentar til

eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 12-14

 

Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I: Oljekonsesjon og

rettslig kontroll / red. A.Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter; 1985:2). - (Solstrandseminaret 1985)

 

Den skattemessige behandling av forventede fjerningsutgifter -

situasjonen frem til 1978. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser. / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 155-160. - (Offentligrettslige skrifter; 1986:1). - (Solstrandseminaret 1985)

 

Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I: Australian

mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

 

Tingsretten / revidert av Kåre Lilleholt. - I: Knophs oversikt over

Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296. - Også i 8. utg. 1981, 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

 

Enkelte skattespørsmål med tilknytning til bruksrettigheter. - I: Lov,

dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 229-240

 

Skatteproblemer ved selskapsfinansiering - tynn kapitalisering: praksis

ved ligningen av oljeselskaper. - I: Utv. (1990) s. 1198-1229

 

Boligbeskatning. - I: Boligrett. - 3. utg. / av Christian Fredrik

Wyller. - Bergen: Wyller, 1992. - S. 339-418. - Også i 1. og 2. utg.

J

Jarning, Thomas

Bøker, stensiler

Om når fosterbarn skal tilbakeflyttes til foreldrehjemmet. - Bergen:

Universitetet, 1989. - 76 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 22). - Også i: JV (1989) s. 123-169

Jerstad, Carl Aasland

Artikler, bokanmeldelser

Erstatning for framtidige utgifter til omsorgstjenester ved personskade.

- I: LoR (1993) s. 283-331. - Særavhandling 1992

Jørgensen, Kirsten Krag

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Anders Eriksson: Den nya familjerätten: makers och

sambors egendomsförhållanden, bodeling och arv. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: LoR (1988) s. 290-291

 

Ægtefællelovens § 7 i norsk ret.

- I: TfR (1988) s. 127- 153

 

Den nye norske købelov (med hovedvægten på købelovens regler om mangler).

- I: JV (1989) s. 123-150

K

Karlsen, Tage

Bøker, stensiler

Beboermidler: rådighet over psykisk utviklingshemmede

institusjonsbeboeres midler. - Bergen: Universitetet, 1989. - 61 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 20). - Særavhandling 1988

Kayser, Aksel

Bøker, stensiler

Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på ulovfestet grunnlag i

tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Kløve, Unn

Bøker, stensiler

Ugift samliv / av Jenny Pedersen, Kløve m.fl. -

Bergen: Jussfomidlingen, 1990. - 19 s.

Knustad, Børge

Artikler, bokanmeldelser

Jussformidlingen våren 1983.

- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 92-93

 

Sameiers rett til bruk og utnyttelse og til avhendelse av part i

sameietingen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 12-18

 

Høyesteretts dom i royalty-saken - kravet om kvartalsvise innbetalinger

underkjent også av høyesterett. - I: Olje og gassrett / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 3-14

Kongshavn, Halvor

Bøker, stensiler

Utlendinger i norske fengsler. - Oslo: Institutt for kriminologi og

strafferett, 1981. - 81 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 43)

 

Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982. - Oslo: NSfK, 1982. - 49 s. -

[Skriftet er en 20-års beretning med to registervedlegg:]

a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapporter 1958-1981. - 58 s.

b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965-1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: The Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

 

I retning av en marxistisk avviksteori / av Steven Spitzer; oversatt til norsk av

Kongshavn. - Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett, 1983. - 27 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 46)

 

Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk søkelys på rettspsykiatrien. -

Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; 2/1987)

 

Systematisk katalog: klasse L rettsvitenskap - 4. rev. utg. / ved Kongshavn. -

Oslo: Universitetsbiblioteket, 1987. - 135 s. - Opprinnelig utgitt i 1952 ved Kaare Haukaas. - 2. og 3. rev. utg. ved Kongshavn 1985

 

Juridisk kildesøking / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske

fakultetsbibliotek, 1989. - 91 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 4)

 

Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. -

Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam, 1991. - 114 s. - Tilleggshefte 1991-1993. - Bergen: Institutt for privatrett, 1994. - 39 s.

Anmeldt av Geir Woxholth i LoR (1992) s. 632, av Joachim Schwietzke i International journal of legal information, Vol. 20 [nr. 2] (1992) s. 197-198 og av Helmut Dau i Recht, Bibliothek, Dokumentation: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen, nr. 1, Märtz (1992).

 

Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i Norge, øvrige nordiske

land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s.

Anmeldt av Bjørn Frode Skaar i Injuria [nr. 7] (1992) s. 63 og i Nytt fra Universitetet [nr. 2] (1993), av Øyvind Frisvold i Bok og bibliotek [nr. 1] (1993) s. 43, av Odd Heide Hald i Synopsis [nr. 6] (1992), av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 2] (1993) s. 30, i Lov & Data [nr. 34] (1993) og av Timanen i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland [nr. 1] (1994) s. 94-97

 

Juridisk oppslagsbok: del 1, Privatrett og del 2, Forvaltningsrett. -

18. utg. ajourført pr. 1. jan. 1993 / Pål A. Bertnes, Kongshavn og Torstein Eckhoff. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 645 s.

16. utg. 1988 anmeldt av Toril Kristiansen i JV (1988) s. 208 og av Odd Heide Hald i Synopsis [nr. 5] (1988)

17. utg. 1990 anmeldt av Eli Hegna i Bok og bibliotek [nr. 6] (1990) og av Erik Keiserud i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 31

18. utg. anmeldt av Øyvind Frisvold i Bok og bibliotek [nr. 8] (1993)

 

Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver / redigert og med litteraturtips

av Kongshavn (5 bind 1992–1994):

1. avdeling jus 1975-1993 - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 148 s. - 1. utg. 1990, 2. utg. 1991

2. avdeling jus 1980-1993. - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. - 108 s. - 1. utg. 1991 s.m. Ola Hagen, 2. utg. 1992

3. avdeling jus 1980-1993. - 2. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 125 s. - 1. utg. 1992 s.m. Ola Hagen

4. avdeling jus 1980-1992 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992. - 102 s.

5. avdeling jus 1984-1993 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 183 s.

 

A bibliography of articles in non-Scandinavian languages 1963-1993 in

Norwegian legal festschriften. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 26 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 10)

Artikler, bokanmeldelser

"Norwegians dont kill body, but kill mind"

[om utenlandske fanger i norske fengsler]. - I: Materialisten [nr. 4] (1981) s. 81-92

 

Er straffen for drap for mild? / av Kongshavn og Carl K. Rieber-Mohn.

- I: Dagbladet, 20.4.1982 (kronikk)

 

Rettspolitisk forening.

- I: Juristkontakt [nr. 3] (1983) s. 8-9

 

De særlig farlige // Forvaringsforslaget: en kort oversikt. - I:

Tidsskrift for kriminalomsorg [nr. 1] (1985) s. 8-12

 

Universitetsbibliotekarenes arbeidsvilkår - og bibliotekarenes. - I:

Forskerforum [nr. 5/6] (1985) s. 39

 

Juss og stat: noen spørsmål til forvirring. - I: Hefte for kritisk juss

[nr. 2] (1986) s. 2-3

 

Hasj på apotek: norske avisoppslag rundt boken "Den gode fiende". - I:

Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab [nr. 3] (1987) s. 228-245

 

Den nye forvaringsordningen: løser den sikringens problemer? / av Dag

Ellingsen og Kongshavn. - I: Materialisten [nr. 1/2] (1988) s. 44-70

 

Register 1974-1988. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 4] (1988)

Nordisk EF - litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 14-23

 

Norsk juridisk litteratur / av Øyvind Frisvold og Kongshavn. - I:

Seminarrapport: Det første nordiske juridiske biblioteksmøte: Oslo, 7-9. juni 1989: den juridiske litteratur og dokumentasjonproduksjon, rettsdatabaser, litteraturdatabaser / hovedansv. seminaret og rapporten Kongshavn og Anne Marie Tronslin. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 6)

 

Nye bøker [fast spalte med kort omtale av aktuelle bøker].

- I: [Hefte for] Kritisk juss (1989)–

 

USA-tur til juridiske fagbibliotek.

- I: Løpeseddelen [nr. 7] (1989) s. 13-14

 

Anders Bratholms forfatterskap fram til 70-årsdagen: bibliografi / av

Pål A. Bertnes, Kaare Haukaas og Kongshavn. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. / red. Nils Christie m.fl. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990 - S. 543-560

 

Anmeldelse av Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1985-1987. -

København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1990 og av Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1987-89. - København: Det kongelige bibliotek, 1989. - I: LoR [nr. 10] (1990) s. 650-652

 

Norsk skatterettsbibliografi (anmeldelse av Kjersti Selberg: Norsk

skatterett 1945-1988: en bibliografi. Oslo: 1990. - I: Bok og bibliotek [nr. 5] (1990) s. 20-21

 

Anmeldelse av Tom Arbo Høeg: Lov og dom 1836-1968 og Lov og dom

1969-1988. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam forlag, 1990. - I: LoR (1991) s. 60

 

Gunnar-bibliografi [bibliografi Gunnar de Capua].

- I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1992) s. 55-56

 

Universitetsbibliotekar - B-forsker? - I: Uniforum [nr. 6] 26.3.1992. -

Replikk i: Uniforum [nr. 8], 30.4. til motinnlegg i [nr. 7] 9.4. 1992

 

Sources of legal information in Iceland. - I: International journal of

legal information Vol. 21 [nr. 2] (1993) s. 167-173

Konow, Berte-Elen Reinertsen

Bøker, stensiler

Pressens anonymitetsrett. - Bergen: Universitetet, 1989. - 94. s. -

(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 17). - Særavhandling 1988

Krüger, Kai

Bøker, stensiler

Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport. - Oslo:

Universitetet, 1973. - 811 bl. - 2 bind. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1973

 

Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet, 1974. -

(Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

 

Leveranser av varer og tjenester til offentlig kjøper: noen

kontraktsrettlige spørsmål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 5 bl. - ( Skriftserie; nr. 6/77)

 

Boligrett / red. Krüger og Christian Fr. Wyller. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1978. - 317 s.

Anmeldt av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1978) s. 155-157, av Arne Kobbe i Advokatbladet (1978) s. 243-244 og av John Grini i LoR (1979) s. 125-126

 

Standardkontrakter: et utvalg av kontraktsformularer innen kjøp og

tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB under redaksjon av Krüger og Tore Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.

Anmeldt i Juristkontakt (1979) s. 141

 

Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk forskning,

1981. - 57 s. - (Skrifter; nr. 14 /81)

 

Norsk panterett. - 2. utg. / av Krüger, Tore Sandvik og Ole Johan

Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s.

1.utg. 1980 anmeldt av Per Christian Eriksen, Bjarte Grønlien og Berit Salbu i Juristkontakt (1981) s. 266-269, av Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1982) s. 102-112 og av Nils Moe i Norsk Advokatblad (1981) s. 191-192

 

Pengekrav. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - xxiii, 466 s.

1. utg. 1978 anmeldt i Stud.jur. [nr. 3/4] (1979) s. 34-35, av Mats Stensrud jr. i Juristkontakt (1979) s. 145-146, av Nils Ramm og Inger Riis-Johannessen i Stud.jur. [nr. 7] (1980) s. 44-50, av Asbjørn Kjønstad i TfR (1980) s. 528-531, av Steinar Tjomsland i LoR (1980) s. 317-319 og av Jan Tenden i Advokatbladet (1980) s. 24

2. utg. 1984 anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 9] (1985) s. 30-31, av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 37 og av Hugo Tiberg i TfR (1985) s. 635-637

 

Hovedpunkter i kredittretten. - 2. utg. - Oslo: Bankakademiet/Juul

Møller A/S, 1987. - 362 s.

1. utg. 1982 anmeldt av Steinar Tjomsland i TfR (1983) s. 631

 

Uttalelser i byggesaker fra Byggebransjens faglig juridiske råd i Bergen.

/ red. Krüger. - Oslo: Tano, 1987. - 411 s.

Anmeldt av Viggo Hagstrøm i TfR (1989) s. 59-60 og av Hans Cappelen i Advokatbladet [nr. 3] (1988) s. 27-28

 

Norsk kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989. - xxxvi, 997 s.

Anmeldt av Arne Fliflet i Advokatbladet [nr. 8] (1990) s. 26, av Pål Magne Bakka i Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37, av Jan Einar Barbo i JV (1990) s. 179-180 og av Jan Hellner i Juridisk tidskrift (1989-90) s. 423-434

 

Norsk kjøpsrett. - 3. utg. - Bergen: Alma Mater, 1991. - 542 s. -

1. utg. 1974, 2. utg. 1977

1. utg. anmeldt av Anna Christensen i TfR (1975) s. 618-620 og av Sverre Mitsem i LoR (1976) s. 136-139

2. utg. anmeldt av Cecilie Haneborg i Stud. jur. [nr. 1] (1980) s. 12-13

3. utg. anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 28-29 og av Jan Hellner i Juridisk tidskrift (1991-92) s. 756-759

Artikler, bokanmeldelser

Om Grindeskrifte og annet i gammel og ny Færø-juss.

- I: Stud.jur. [nr. 6] (1964) s. 6-12

 

"Kraftfôrdommen" (Rt. 1964 s. 534): en kommentar.

- I: JV (1965) s. 70-78

 

Motivenes betydning ved lovtolkning.

- I: JV (1966) s. 192-203

 

Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten.

- I: LoR (1968) s. 337-357

 

Bokanmeldelse av Øyvund Hoel og Ivar Kleiven: Konvensjonssamling i

transportrett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: LoR (1969) s. 43-46

 

En dom om rutinemessige eiendomsforbehold.

- I: LoR (1969) s. 321-330

 

Kontrakt og konkursbeslag.

- I: JV (1969) s. 57-82

 

Om forsett i privatretten - særlig om det forsettlige mislighold.

- I: JV (1969) s. 43-79

 

Renter i konkurs: omkring konkursloven § 120.

- I: LoR (1969) s. 285-288

 

Om renter og rentetap: kommentar til nyere rettspraksis.

- I: LoR (1971) s. 471-475

 

Et begrunnet klasseskille?

- I: LoR (1972) s. 433-434

 

Deviasjonsansvaret i skandinavisk transportrett.

- I: Nordisk forsikringstidsskrift (1974) s. 351-378

 

Kjøp og salg. - I: Gyldendals bok om lov og rett / red. Torstein

Eckhoff. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 231-269

 

Ansvarskanalisering og andre virkemidler i moderne

erstatningslovgivning. - I: JV (1975) s. 89-114

 

Er vi for ukritiske?

- I: Injuria [nr. 1/2] (1975) s. 21-24

 

Rentetap og prisstigning ved betalingsmislighold og erstatningsoppgjør.

- I: LoR (1975) s. 195-221

 

Kjøpslov, bransjevilkår og offentlige anbudsregler. - I: Offentlige

anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 78-106

 

Fra boligrettens hverdag. - I: Boligrett / red. Christian Fredrik Wyller

og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 106-143

 

Ansvar ved forsinket levering i kjøp.

- I: JV (1978) s. 77-107

 

Ny kredittkjøpslov? - synspunkter omkring NOU 1977:12.

- I: LoR (1978) s. 147-165

 

Kredittretten i støpeskjeen.

- I: JV (1979) s. 251-279

 

Salg av andelsleiligheter i borettslag efter den såkalte Stray-metoden.

- I: LoR (1979) s. 200-215. - Kommentert av Carl August Fleischer i LoR (1981) s. 115-132. - Duplikk ved Krüger: Andelssalg og oppløsning - en sluttbemerkning i LoR (1981) s. 207-208

 

Ny foreldelseslov.

- I: LoR (1980) s. 99-111

 

Andelssalg og oppløsning - sluttbemerkning. - I: LoR (1981) s. 207-208.

- Kommentar til Fleischers artikkel i LoR (1981) s. 115 flg.

 

En fremstilling og vurdering av reglene for gjeldsovertakelse: kommentar

til en eksamensoppgave. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 6-7

 

Hvor langt kan rettstvister løses midlertidig og betryggende i påvente

av endelig dom? - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 603-614

 

Om forskeres rett og plikt til å opprettholde anonymitet for sine kilder.

- I: LoR (1982) s. 46-56

 

Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted eller

underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2 )

 

Forbrukerbegrepet i norsk lovgivning.

- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 18-21

 

Noe om eksamenskrav og ferdighetsprøvning ved eksamen.

- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 9-13

 

Ugyldighetsbegrepet i kontraktsretten og forvaltningsretten / av Jan Fr.

Bernt og Krüger. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

 

Avtaler og betalingsforpliktelser. - I: Spør advokaten: din juridiske

rådgive / red. Olav E. Klingenberg. - Oslo: Cappelen, 1988. - S. 52-82

 

Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår.

- I: JV (1988) s. 139-169

 

Fra norsk praksis omkring avtalelovens § 36 og markedsføringslovens § 9a,

særlig i forbrukerforhold. - I: JV (1988) s. 243-282

 

Moderselskapsgarantier. - I: 11. runde avtalene / red. A. Frihagen. -

Bergen: SolSolstrandseminaret, 1988. - (Offentligrettslige skrifter; 1988:1). - S. 73-100

 

Tanker om utenrettslig tvistebehandling - særlig om

forbrukertvistutvalget. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 30-35

 

Civilretlige tvister: effektivere retspleje og alternative

behandlingsformer. - I: Forhandlingerne ved Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990 del II. - S. 373-374

 

EF-retten: noen karakteriserende avstandsinntrykk.

- I: Injuria [nr. 5] (1990) s. 12-16

 

Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i

kontraktsforhold. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

 

Nemdapparatet i forsikrings- og forbrukertvistsaker: et hensiktsmessig

verktøy? - refleksjoner i tilknytning til den nye forsikringsavtalelovs § 20-1. - I: Ny forsikringsavtalelovgivning: et FAL fremover: rapport fra et seminar i anledning Knut S. Selmers fratreden som professor i forsikringsrett. - Oslo: Tano, 1990. - S. 58-76

 

Reformering af de nordiske aftalelove? - I: Forhandlingerne på Det 32.

nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990. - Del II. - S. 257-270. - Krüger var korreferent under denne del av forhandlingene

 

Fault liability for classification societies towards third parties? - I:

Festskrift Kurt Grönfors / red. Lars Gorton m.fl. - Stockholm: Norstedts, 1991. - S. 271-296

 

Forskning og undervisning: samspill eller konfrontasjon?

- I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 19-22

 

Dekani ord (fast spalte).

- I: Injuria fom. [nr. 1] (1992)–

 

Hindringsansvar: ny kontraktsrettslig ansvarsfigur?

- I: JV (1992) s. 337-382

 

Notat vedrørende bedre samordning i lovverket: et utvalg av lover på

obligasjonsrettens område. - Vedlegg nr. 23 til NOU 1992:32. - S. 413-418

 

Statlig kontrollansvar: en høyesterettsdom.

- I: LoR (1992) s. 439-455

 

Opplysningsansvar i markedsføringen. - I: Festskrift: Forbrukerombudet

1973-1993: 20 år / red. Anne-Cathrine Haug. - Oslo: Forbrukerombudet, 1993. - S. 41-63

L

Landa, Trym

Bøker, stensiler

Bruk av tvang under opphold i helse- og sosialinstutisjoner; herunder

opphold i særlige boformer. - Bergen: Universitetet, 1994. - ii, 144 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 43)

Artikler, bokanmeldelser

Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra

tredjeavdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 5-12

 

Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra

tredjeavdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 20-28

Larsen , Wiggo Storhaug

Bøker, stensiler

Fergeansvar. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 52 s. -

(Juridiske skrifter; nr. 1. Det juridiske fakultet, Bergen)

Launes, Kristian

Artikler, bokanmeldelser

Offentlighet i ligningsforvaltningen.

- I: Utv. (1977) s. 688-706

Lenth, Guri

Artikler, bokanmeldelser

Kanonisk rett og dens innvirkning på europeisk og norsk rettshistorie:

eksamensbesvarelse vår 1987. - I: JV (1988) s. 196-207

 

Bokanmeldelse av Idrett og jus. - 2. utg. / red. Gunnar Martin Kjenner.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: LoR (1993) s. 275-278

Liisberg, Bent

Bøker, stensiler

Husleieregulering. -

Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 370 s

Anmeldt av Ørnulf Hagen i Juristkontakt (1985) s. 284-285, av Bror Rittri i TfR (1986) s. 579-582 og av Gert-Fredrik Malt i LoR (1986) s. 305-307

Artikler, bokanmeldelser

Undervisningsplikten - den kan omfatte så mangt og meget.

- I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 35-36. - Svar på Per Christian Eriksens innlegg i Injuria [nr. 1] (1983)

 

Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum 2. avd vår 1989. - I: Injuria

[nr. 6A] (1990) s. 29-31. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Lilleholt, Kåre

Bøker, stensiler

Bortleige av bustad mot lån. - Oslo: Fondet til fremme av forsking på

privatrettens område, 1976. - 24 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 39)

 

En for hverandre: sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller / av Lilleholt

og Peder Skogaas. - Oslo: Gyldendal, 1978. - 140 s. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Oslo: Tano, 1979. - vi, 227 s. - Del 2 av Lisensiatavhandling Univ. i Oslo, 1981

Anmeldt av Torstein Vaagen i Juristkontakt (1979) s. 107-108, og av Arne Kobbe i Advokatbladet (1979) s. 300-301 og i LoR (1980) s. 362-364

 

Emne frå bustadretten: artiklar i utval / red. Lilleholt og Asbjørn Kjønstad.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 151 s.

Anmeldt av Gunnar A. Leganger i Juristkontakt (1980) s. 345-349

 

Leigar eller klient: oppseiing og utkasting frå institusjonsliknande bustader.

- Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1980. - 28 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 72). - Del 5 av Lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981

 

Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale går konkurs. - Oslo:

Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. -

(Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

 

Utkasting m.v. frå husrom: førelesning på Norges Juristforbunds kurs i

Porsgrunn 2. og 3. november 1981. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1982. - 40 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 82)

 

Lov om målbruk i offentleg teneste: med kommentarar / av Kåre Lilleholt

og Sigve Gramstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. -118 s.

 

Personskifte i husleigeforhold. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - 384 s.

- Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Anmeldt av Gunnar-Martin Kjenner i Juristkontakt (1987) s. 52 - 53

 

Kreditorvern: kompendium. - Bergen: Universitetet, 1988. - ix, 153. -

(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14)

 

Godtruerverv og kreditorvern: kompendium. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1989. - 257 s.

Anmeldt av Harald Alfsen i Injuria [nr. 4] (1990) s. 35

 

Forbrukarentrepriselov: delutgreiing frå eit utval oppnemt av Justisdepartementet

28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet april 1992. - NOU 1992:9. - Lilleholt var leder for utvalget

 

Krisa i lakseoppdrettsnæringa: utgreiing av eit utval oppnemd

ved kgl. res. 22. nov. 1991: gjeven til Fiskeridepartementet 28. aug. 1992. - NOU 1992:36. - 224 s. - Lilleholt var leder for utvalget

 

Borettslovene med kommentar. - 3. utg. / av John Grini og Lilleholt. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1993. - xiv, 466 s. - 1. utg. 1983, 2. utg. 1986

1. utg anmeldt av Christian Fredrik Wyller i Juristkontakt (1983) s. 443-448 og av Gudmund Knudsen i LoR (1985) s. 190-192

 

Kjøp av ny bustad: delutgreiing II frå eit utval oppnemt av

Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet i mai 1993. - NOU 1993:20. - 68 s. - Lilleholt var leder for utvalget

 

Lov om husleieavtaler: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 9. febr. 1990:

avgitt til Kommunal- og Arbeidsdepartementet 9. febr. 1993 / av Lilleholt og John Grini. - NOU 1993:4

Artikler, bokanmeldelser

Om den retten lotteigarane har til naturalutlegg på dødsbuskifte og samansett skifte.

- I: JV (1975) s. 355 - 361. - Eksamensbesvarelse Univ. i Oslo høsten 1973

 

Endring av leigeobjekt: nokre rettsspørsmål kring byfornying.

- I: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 4 av Lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981. - Også i: LoR (1977) s. 231-236

 

Husmannskontraktar i vår tid. - I: Syn og segn (1977) s. 372-378

 

Depositum i bustadleigeforhold. - I: JV (1978) s. 229 - 240. - Også i:

Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 3 av Lisensiatavhandling: Opppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981

 

Du svarte sigøynar. - I: Syn og segn (1978) s. 169-174

 

Juridisk nyrydjing: bokanmeldelse av Boligrett / red. Christian Fr. Wyller

og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - I: Juristkontakt (1978) s. 155-157

 

Ikkje om Springer (bokmelding om fire bøker om presse og fjernsyn).

- I: Syn og segn (1979) s. 315-317

 

Målbruk i arbeidslivet: om retten til å bruke dialekt og nynorsk.

- I: Mål og makt (1979) s. 13-23

 

Rettsstillinga til andelseigaren. - I: Boligjuss I: Boligkooperasjonen og boliglovene.

- Oslo: Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - Litre I, 1-15. - Foredrag holdt på kurs på Sanderstølen høyfjellshotell, 1. del. februar 1979

 

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom.

- Stockholm, Norstedts, 1979. - I: TfR (1980) s. 519-520

 

Nye organisasjonsformer i burettslag og bustadbyggjelag. - I: Boligjuss II:

boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: Norske boligbyggelags landsforbund, 1980. - Foredrag holdt på kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell 2. del oktober 1979

 

Noko om sameige i bustadhus. - I: Juristkontakt (1980) s. 158-161. -

Kommentert av Carl August Fleischer i (1980) s. 262-264. - Replikk av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1980) s. 341-342

 

Nynorsk i offentleg målbruk - I: Målreising i 75 år: Noregs mållag 1906-1981.

- Oslo: Fonna forlag, 1981

 

Om regulering av festeavgift for tomter. - I: LoR (1981) s. 451-463

 

Treng vi ei ny husleigelov? - I: LoR (1981) s. 49

 

Bokanmeldelse av Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt.

- Stockholm: Norstedts, 1980. - I: TfR (1982) s. 349-350

 

Bokanmeldelse av Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad må min nabo?: Naborett.

- København: Gad, 1981. - I: TfR (1982) s. 336

 

Merknad til ein dom om bustadbytte. - I: LoR (1982) s. 269-271. - Kommentert:

av Christian B. Herlofson: Husleieloven § 32a: en kommentar (til Kåre Lilleholt. - I: LoR (1982) s. 393-394 og av Johnny Melnæs: Høyesteretts dom om bytte av boliger. - I: LoR (1982) s 394-395. - Replikk ved Kåre Lilleholt: Sluttord. - I: LoR (1982) s. 395. - Kommentar ved Gunnar Sørlie: Enda mer om Høyesteretts tabbekvote. - I: LoR (1982) s. 451-452 Bokanmeldelse av Anders Victorin og Peter Melz: Bostadrätt: bildande, boande, beskattning. - Stockholm: Norstedts, 1983. - I: TfR (1983) s. 648-649

 

Bokanmeldelse av Boliglovsamlingen / ved H. Krag Jespersen og Peter Vesterdorf.

København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 629-630

 

Bokanmeldelse av Peter Block: Ejerlejligheder.

- 2. omarbejdede og udvidede udgave. - København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 608-610

 

Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum: eit tolkningsforsøk. -

I: Juristkontakt (1983) s. 198-201 og s. 218-220

 

Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt: avseende lös egendom. - Stockholm:

Norstedts, 1982. - I: TfR (1984) s. 195-196

 

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson og Anders Victorin:

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1985. - I: TfR (1986) s. 402

 

De juridiske institutter: om institutt for privatrett, Universitetet i Bergen.

- I: Juristkontakt (1987) s. 340-341

 

Tingsretten / av Axel Hærem; revidert av Lilleholt. - I: Knophs oversikt over Norges rett.

- 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296

 

Bokanmeldelse av Norstedts juridiska handbok. - 13. utg. / red Claes Sandgren.

- Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 243

 

Bokanmeldelse av Torkel Gregow: Tredje mans rätt vid utmätning. - Stockholm:

Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 478-479

 

Pant i innløysingspapir: rasjonell rettsvernsregel? - I: Lov, dom og bok:

festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 325-339

 

Bokanmeldelse av Mikael Möller: Konkurs och kontrakt. Om konkursboets inträde

i gäldenärens avtal.- Uppsala: Iustus förlag, 1988. - I: TfR (1989) s. 726

 

0pplåning av pantobligasjonar - merknader til Jens Edvin Andreassen.

- I: TfR (1991) s. 306-312. - Kommentar til artikkelen: I hvilken utstrekning kan forhåndstinglyste pantobligasjoner lånes opp med bibehold av tinglyst prioritet? / av Jens Edvin Andreassen. - Som gir svar tilbake til Kåre Lilleholt i TfR (1991) s. 480-482.

 

Fast eiendoms rettsforhold. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 10. utg.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 281-297

Lilli, Marco

Bøker, stensiler

Private vaktselskap. - Bergen: Universitetet, 1990. - 75 s. -

(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 27). - Særavhandling 1989

Lindboe, Knut

Bøker, stensiler

Barnevernrett: juridisk håndbok i barnevern. - Oslo: Tano, 1991. - 229 s.

Anmeldt av Morten Holmboe i LoR (1992) s. 633-636, av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 2] (1992) s. 28 og av Marianne Grimsøe i Juristkontakt [nr. 9] (1991) s. 28.

Artikler, bokanmeldelser

Filmsensur og rettssikkerhet. - I: LoR (1981) s. 29 -33

 

Straffeprosessloven av 1984. - I: Aftenposten morgennummer 11.4.83 Advokat

i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og synspunkter: en artikkelsamling / redaktør: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

 

Anmeldelse av Forsvareren Alf Nordhus 70 år: et debattskrift. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1989. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 31

 

Anonyme Retstidende. - I: Advokatbladet [nr. 4] (1990) s. 14 .

- Kommentert av Hans Stenberg-Nilsen i Advokatbladet [nr. 5] (1990) s. 31

 

Barnevern, forsømmelser og forsinkelser: tvml. § 475. - I: LoR (1990) s. 296 - 298

Lunde, Daniel

Artikler, bokanmeldelser

Hvor langt gjelder det i kontraktsforhold plikt til å ivareta

medkontrahentens interesser? - I: Injuria [nr. 2] (1988) s. 24-34. - Seminaroppgave

 

Avtalepant i enkle pengekrav. - I: Injuria [nr. 5] (1989) s. 31-36.

- Kommentert av Johan Giertsen

 

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett. - 3. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1989. - I: JV (1989) s. 394-396

 

Bokanmeldelse av Anders Bøhn og Johs. Strenge Næss: Avgjørelser av Høyesteretts

kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven.- Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 40

 

Praktikum 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 14-19.

- Kommentert av Halvdan Mellbye

 

Redegjør for og sammenlign reglene om erstatning for tap av

forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn: eksamensbesvarelse 1. avd. 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 4-12. - Kommentert av Gudrun Holgersen

 

Rettsfølgene av brudd på grannelovens §§ 2–5:

eksamensbesvarelse 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 1] (1990) s. 29-35

 

Forliksrådets kompetanse til å avsi dom. - I: LoR (1992) s. 278-294

Løchen, Kristin

Artikler, bokanmeldelser

Rettsikkerhet og helsehjelp: om fordelingsrettferdighet og

forvaltningsrettslig klagerett i det somatiske sykehusvesen. - I: Pasientrettighet: hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 62-78

Lønningen, Kate

Bøker, stensiler

Bibsys-Marc på mange ark / utarbeidet av Lønningen og Eva Minnich. - Ny utg.

- Trondheim: Bibsys, 1993. - 94 s. - 1. utg. 1991

 

På sporet av en virkelighet? - pliktavlevering av papirdokument / av Lønningen

og Berit Ch. Nielsen. - Oslo: Riksbibliotektjenesten, 1991. - 47, 7 s. -

(Skrifter fra Riksbibliotektjenesten; 55)

 

M

Mathiassen, Christian S.

Bøker, stensiler

Renters renter og morarenteloven. - Bergen: Universitetet, 1993.

- (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 38). - Særavhandling 1989

Artikler, bokanmeldelser

Gi en utredning om allemannsrettenes rettslige karakter, og gi en oversikt

over de viktigste av disse. - I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 18-24. - Seminaroppgave

Matningsdal, Magnus

Bøker, stensiler

Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse: vilkårene for straff. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1981. - 267 s.

Anmeldt av Kjell V. Andorsen i LoR (1982) s. 279-284, av Bjarne Christensen i NTfK (1983) s. 68-71, av Alf Nordhus i Norsk Advokatblad (1981) s. 296-297 og av Bjarne Christensen i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1983) s. 68-71

 

Ny foreldelseslov. - Bergen: Universitetet, 1982. - 72 s.

- (Det juridiske fakultet / Skrifter; nr. 3/82)

 

Inndragning. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - 667 s. - Dr.avhandling

Univ. i Bergen, 1985

Anmeldt av Stein Husby i JV (1989) s. 195-196

 

Straffeloven med kommentarer: første del: Almindelige bestemmelser /

red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - xvii, 396 s.

Anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 1] (1991) s. 26 og av Kjell V. Andorsen i Juristkontakt [nr. 6] (1991) s. 68-70

Artikler, bokanmeldelser

Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I: TfR (1980) s. 472-511

 

Bokanmeldelse av Olle Hoflund: Trafikkbrottslagen. - Stockholm:

Juristförlaget, 1981. - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1982) s. 45-47

 

Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad og Steinar Tjomsland: Foreldelsesloven.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: LoR (1984) s. 167-169

 

Trafikksaker i forhørsretten. - I: JV (1983) s. 93-116

 

Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring

og etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 29-48. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 5/84)

 

Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

 

Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. - I: Ot.prp. nr 5 (1986-87):

vedlegg 2 - S. 196-202

 

Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

 

Kommentarer til veitrafikklovens §§ 21-22 og 31. - I: Veitrafikkloven: kommentarutgave.

- 2. utg. / red. Torgersen og Engstrøm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 231-266, 379-387. - Også i 1. utg. 1983

 

Juridiske personers straffansvar / av Matningsdal og Gudrun Schneider.

- I: JV (1989) s. 49-104

 

Kommentarer til Straffelovens §§ 28a-28c, 34-38, 52-55 og 64-76. - I: Straffeloven

med kommentarer: første del / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 66-87, 101-127, 202-253 og 281-311

 

Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen. - I: Bedre struktur i lovverket:

Lovstrukturutvalgets delutredning II.- NOU 1992:32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

 

Nyere reaksjonspraksis m.v. ved promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.

- I: LoR (1993) s. 151-180

Matre, Hugo P.

Bøker, stensiler

Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler: særlig om grensen mellom overdragelse

av eiendomsrett og stiftelse av bruksrett. - Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - 173 s. - (Skriftserie; nr. 2:91)

Artikler, bokanmeldelser

Klassifikasjon av leasingkontrakter: det skatterettslige eiendomsbegrep ved leasing.

- I: Skatterett (1991) s. 241-269

 

Om offentlighet i skifteretten. - I: LoR (1992) s. 201-205

 

Deductibility of interest and financing charges in computing income.

- I: Cahiers de droit fiscal international: studies on international fiscal law / by the International fiscal association. - Vol LXXIXa (1994) s. 345-357

Mellbye, Halfdan

Bøker, stensiler

Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1988. - 120 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14 [i.e. 16]). - Særavhandling 1986.

Artikler, bokanmeldelser

Ombyggings-arkitekten. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 6-7

 

Kommentar til en dom om nødtestament: Rt. 1984 s. 1425.

- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 4-7

 

Kommentar til praktikumsoppgave 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 20

 

Forvaltningens adgang til å omgjøre myndighetsavgjørelser.

- I: JV (1990) s. 95-118

 

Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og Finmark.

- I: LoR (1990) s. 329-342

 

Kommentar til 4. avd. teori: Grunnloven § 96. - I: Injuria [nr. 3A] (1992)

s. 45-46. - Besvarelse gjengitt i samme nr.

 

Kommentar til Praktikum 2. avd. vår 1993. - I: Injuria [nr. 5] (1993) s. 59-60.

- Besvarelse gjengitt i samme nummer

Mestad, Ola

Bøker, stensiler

Konsesjonspolitikken under borgerlig styre / av Mestad og Arne Ringnes.

- Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - 19 s. - (Marius; nr. 68) Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius; nr. 105). - Lisensiatgradavhandling

Anmeldt av Torstein Eckhoff i LoR (1986) s. 560-561

 

Bruk og endring av konsesjonsvilkår. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986.- 66

s. - (MarIus; nr. 121)

 

Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka: Rt. 1985 s. 1355.- Oslo:

Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius; nr. 118)

 

Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1991. - xiv, 495 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1992

Anmeldt av Jan Einar Barbo i JV (1992) s. 253-256 og av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 24

Artikler, bokanmeldelser

Juss-buss i utlandet. - I: Juss-buss 1971-1981 / red. Gunnar de Capua m. fl. - Oslo:

Juss-buss, 1981

 

Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og kommune. - Bergen:

Universitetsforlaget, 1981. - I: Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58

 

10-års register til JV 1973-1982 / utarbeidet av Rune Svoren og Mestad.

- I: JV (1983) s. 1-26

 

Anton Martin Schweigaard.- I: JV (1984) s. 253-254

 

Bokanmeldelse av Carl August Fleischer: Petroleumsrett. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1984) s. 37-38

 

Oppgåveløysing, praktisk oppgåve, 3. avdeling vår 1984. - I: JV (1984) s. 1-19

 

Om sosialøkonomi i juss-studiet og ny lærebok. - I: JV (1986) s. 204- 216

 

Mindretallsvern i Samarbeidsavtalen: trykt innlegg i paneldebatten.

- I: Marius; nr. 157. - Oslo: Sjørettsfondet, 1988. - S. 67-74

Mæland, Henry J.

Bøker, stensiler

Retten til eget bilde og fotografilovens § 15. - Bergen: Universitetet, 1985. - 49 s.

- Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 8). - Også noe forkortet i: LoR (1985) s. 195-224

 

Ærekrenkelser. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 554 s. - Rev. utg.

av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1984

Anmeldt av Markus Andresen i Juristkontakt (1987) s. 96-97

 

Ærekrenkelser. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.

- Bergen: Universitetet, 1987. - S. 1-46. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 5). - Kommet i flere utgaver.

 

Voldgift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - xiv, 338 s.

Anmeldt av Arne Bech i Advokatbladet [nr. 5] (1989) s. 25

 

Oppgaver i sivilprosess. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1988/92.

- 72 s. - 1. utg. 1988

 

Fast promillegrense på sjøen / Straffelovrådet på oppdrag fra Justisdepartementet.

- NOU 1993:21. - 41 s. - Mæland leder for utvalget

Artikler, bokanmeldelser

Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs og Bratholm.

- I: LR (1986) s. 3-26

 

Bokanmeldelse av Nils Jareborg: Brotten, 3. häftet. Brotten mot

allmänheten och staten. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 225-226

 

Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelser. - I: Corpus Juris 25 år: festskrift.

- Oslo: 1988. - S. 121-152

 

Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. - I: JV (1990) s. 6-22

 

Kommentarer til Straffelovens §§ 56-63. - I: Straffeloven med kommentarer:

første del / red. Magnus Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 235-281

 

Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om gjenopptagelse.

- I: LoR (1991) s. 561-574

 

N

Nogva, Jogeir

Bøker, stensiler

Kausjon for entrepenørens skade- og mangelsansvar. - Bergen:

Universitetet, 1993. - 67 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 42). - Særavhandling 1993

Nordtveit, Ernst

Bøker, stensiler

Rettar til nausttomt. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - vii, 84 s.

- (Det juridiske fakultet / Juridiske skrifter; 2)

 

Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd,

forsking og utvikling. - Bergen: Alma Mater, 1992. - Omarbeidet utg. av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1989

Anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 4] (1993) s. 45

 

Samarbeid mellom næringsverksemder: rettslege rammer: eit oversyn over

samarbeidsformer i næringslivet og selskapsrettslege, konkurranserettslege og skatterettslege rammer for samarbeid. - Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1993. - 41 bl. - (SNF-rapport; 47/1993)

Artikler, bokanmeldelser

Småkrav - summarisk inndriving og rettshjelp. - I: JV (1976) s. 327-348

Retten til sjøgrunnen nær land. - I: Bergens Tidende 1981 (kronikk)

 

Oppal av fisk og retten til sjøgrunnen. - I: Norsk fiskeoppdrett

(medlemsblad for norske fiskeoppdretteres forening) [nr. 1] (1983) s. 2

 

Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt avseende lös egendom.

- 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1984. - I: TfR (1986) s. 577-576

Jus i akvakultur. - I: Foredragsserie fra lørdagsuniversitetet: fiskeoppdrett.

- Univ. i Bergen 18.10-22.11.1986. - 31 s.

 

Rettslege sider ved oppdrettsnæringa. - I: Vestlandsk landbruk (1986)

 

Nyttig bok om eierrådighet og samfunnskontroll: bokanmeldelse av Thor Falkanger:

Eierrådighet og samfunnskontroll. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1987) s. 36

 

Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11. runde avtalene. - Bergen:

Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

 

Kartfesting, merking og justering: foredrag. - I: Kartdagene 1989 i Drammen.

- Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

 

Yttergrenser: NOU 1988:16: foredrag. - I: Kartdagene 1989 i Drammen. - Ås:

Norges karttekniske forbund, 1989

Grenser for fast eigedom. - I: JV (1990) s. 23-71

 

Kommentar til 2. avd. H-91 teori: Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta

objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 19. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Oppløysing av sameige. - I: TfR (1992) s. 705-785

Nygard, Mons Sandnes

Bøker, stensiler

"Med lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad /

medlem av skriftstyret. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969

 

Ting og rettar. - 2. utg. - Bergen: STM-trykk, 1974. - 304 s. - 1. utg. 1970

 

Avhendingssaker 1667-1836 - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976.

- 351 s. - 1. utg. 1970

Anmeldt av Steinar Imsen i TfR (1978) s. 471-475

Eigedomsavhending i norsk rettshistorie - 2. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

Anmeldt av Steinar Imsen i TfR (1978) s. 471-475

 

Overhoffrettsdommar: vol. 1 (1667-1679) og vol. 2 (1680-1689). - Oslo:

Den rettshistoriske kommisjon, 1981/87

Vol. 1 er anmeldt av Gunnar Nissen i TfR (1982) s. 776-777

 

Løysingsrettar: rådsegn 13 frå Sivillovbokutvalet / Mons Nygard leiar. -

NOU 1984:32. - 104 s.

 

Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser:

rådsegn 14 frå Sivillovbokutvalet / Mons Nygard leiar. - NOU 1988:16. - 107 s.

 

Ny lov om tomtefeste: rådsegn 15 frå Sivillovbokutvalet / Mons Nygard

leiar til sin død i 1991. - NOU 1993:29. - 115 s.

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Holmäck, Åke och Wessén: Magnus Erikssons

landslag i nusvensk tolkning. - Lund, 1962. - I: TfR (1963) s. 326-331

 

Tre ved granne-eigedom. - I: LoR (1964) s. 97-109

 

Sameige. - I: JV (1968) s. 1-36

 

Gammal og ny rett. - I: "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad.

- Oslo, Universitetsforlaget, 1969. - S. 67-80

Om midtstykke og fiskerett - og den passive partskompetanse. - I: LoR (1973) s. 118-129

 

Konsesjonslov og odelslov. - I: Jus og jord: heidersskrift til professor

dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 122-133

 

Jusstudiet i Bergen: bakgrunn, utbygging og forventningar. - I: Injuria [nr. 1]

(1984) s. 15-16

 

Eigedomsgrense - kart og plan. - I: Arealjuss : professor dr. juris

Torgeir Austenå 60 år. - s. 319-325. - I tidsskriftet: Kart og plan (1988) s. 319-423

Nygaard, Nils

Bøker, stensiler

Retts-utferd / av Nygaard, Knut Robberstad og Daniel Rogstad. - Oslo:

Samlaget, 1969. - 141 s.

 

Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis. - Bergen:

Universitetsfortlaget, 1974. - 343 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1974.

Anmeldt av Olle Ekstedt i Svensk juristtidning (1975) s. 291-293 og av Magnus Aarbakke i LoR (1977) s. 92-95

 

Odelsrett og ekteskap. - Bergen: Universitetsforlaget, 1976. - 144 s.

Anmeldt av Hans A. Hegje i Advokatbladet (1978) s. 140

 

Skatt og skade. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 164 s.

Anmeldt av Erling Eide i TfR (1986) s. 708-712, av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 74 og 76-77, av Frederik Zimmer i LoR (1987) s. 441-448, av Thor Ingelsrud i Advokatbladet [nr. 5] (1986) s. 27, av Ove-Martin Granlund i JV (1985) s. 265 og av Per Sandvik i Skatterett (1985) s. 254-255

 

Årsak og bevis ved ansvar for skade / av Nygaard, Ole Hagen og Siri Nome.

- Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 180 s.

Bilansvar. - Bergen: Alma Mater, 1990. - 488 s.

Anmeldt av Thor Berg i Injuria [nr. 6] (1990) s. 35

 

Skade og ansvar. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - 530 s.

1. utg. 1976 anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet (1977) s. 74 og av Jon Lyng i LoR (1978) s. 45-47

2. utg. 1980 anmeldt av Frode Sulland i Stud. jur. [nr. 6] (1980) s. 29-32 og av Nils Moe i Advokatbladet (1980) s. 236

3. utg. 1985 anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 76-77

4. utg. 1992 anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 10] (1992) s. 38, av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 2] (1993) s. 56, av Thor Berg i Injuria [nr. 1] (1993) s. 57 og av Bertil Bengtsson i TfR (1993) s. 420-426

 

Trygderett: lovforståelse, analysemetode og begrep / av Gudrun Holgersen

og Nygaard. - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 under tittelen: Kompendium i trygderett 2

Artikler, bokanmeldelser

Eigedomsatterhald i smågris. - I: Stud.jur. (1962) [nr. 3] s. 29-33 og [nr. 4] s. 30

 

Kva med Sivillovboka? - samtale med Knut Robberstad. - I: Stud.jur. (1962)

[nr. 6] s. 11-12 og 30

 

Odelsrett til sameigepart. - I: LoR (1966) s. 373-382

 

Har staten ansvar for krigsskade? – høgsterettsdommen om skaden på Geithusbrua.

- I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 55-60

 

Lex Rinde. - I: "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 81-106

 

Om området for odels- og åsetesretten, særleg om åsetesretten til Bergli i Asker.

- I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 9-32

 

Bokanmeldelse av Flemming Tolstrup: Landboret. - København:

Juristforbundets forlag, 1968. - I: LoR (1971) s. 380-384

 

Ansvar for naudhandling i norsk erstatningsrett. - I: TfR (1974) s. 245-289

 

Spørsmålet om endring i lovreglene om ansvar for yrkesskade. - I: LoR

(1974) s. 291-392

 

Ny odelslov. - I: LoR (1975) s. 51-72

 

Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og humanisme: festskrift til

Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

 

Om misbruk av odelsrett. - I: Jus og jord: heidersskrift til professor

dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 134-153

 

Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 27-33

 

Litt meir om kapitalisering. - I: LoR (1981) s. 39-40

 

Sevaldsen-dommen Rt. 1981 s. 138 - første dom med skadebotutmåling

over 1 mill. kr. ved personskade. - I: Injuria [nr 3] (1981) s. 3-8

 

Grenser mellom rett og urett ved moralstøttande og moralnøytrale straffebod.

- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 233-243

 

Kontantstønad under sjukdom etter folketrygdlova kap. 3: kommentar til

eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 8-9

 

Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I: Skatterett (1983) s. 133-144

 

Forsikring, sjølvmord og sinnssjukdom. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 32-36

 

Nye paragrafar i skadebotlova, på gamal og ny grunn. - I: Injuria

[nr. 4] (1985) s. 6-10

 

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Om jämkning av skadestånd. - Stockholm:

Norstedts, 1982. - I: TfR (1986) s. 192-199

 

Bokanmeldelse av Bo von Eyben: Erstatningsudmåling: personskade, forsørgertab.

- København: Gad, 1984. - I: TfR (1986) s. 404-407

 

Overvektsprinsippet ved bevis for faktisk årsakssammenheng. - I: Samfunn rett

rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986.- S. 480-495

 

Språket i skulen / av Nygaard og Arne Gjeraker. - I: Norsk skolerett / red.

Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 244-265

 

Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og bok: festskrift til

Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

 

Bokanmeldelse av Anders Vinding Kruse og Jens Møller:

Erstatningsansvarsloven med kommentarer. - 2. utg. - København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1989. - I: TfR (1990) s. 111-116

 

Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og sanning:

ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989. / utgitt av Hannu Tapani Klami. - Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

Dekani ord [fast spalte].- I: Injuria [nr 2] (1990)–(1991)

 

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for arbeidstakerbegrepet i

folketrygdlovens § 11-1 og yrkesskadebegrepet i samme lovs § 11-4 nr. 1, herunder kravet til årsakssammenheng: 2. avd. H-1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 24-25. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Ansvarsplassering etter grannelova § 9. - I: JV (1991) s. 171-186

 

Kommentar til svar på eksamensoppgåve 1. avd. H-90:

Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 43-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

 

O

Ohldieck, Fredrik W.

Bøker, stensiler

Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og kommentarer til bestemmelsene

om omfang, sykestønad m.v. - Oslo: Sem og Stenersen, 1973. - Tidligere utgitt som Lov om syketrygd (1960 og 1964) og Loven om enke- og morstrygd (1965)

 

Sykelønnsordningen. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - 1. utg. 1979

Overå, Oddvar

Bøker, stensiler

Godtgjøring til kommunale tillitsmenn: kommunelovens §§ 48 og 49. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1974. - 74 s. - (Skrift; nr. 1/74).

Anmeldt av Bjørn Skau i Juristkontakt (1974) s. 93-94

 

Nemnder i kommunalforvaltningen: organisasjon og saksbehandling. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - 26 s. - (Skrift; nr. 2/76)

 

Planleggingslov og "speilvending". - Bergen: Institutt for offentlig rett,

1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

 

Kommunalrett. - 2. utg. / av Jan Fridthjof Bernt, Harald Hove og Overå.

- Oslo: Tano, 1989. - 483 s.

1. utg. 1987 anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29

2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989)s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med

kommentarer / av Jan Fridthjof Bernt og Overå. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

Artikler, bokanmeldelser

Rådmannens rettslige stilling: reorganisering i Oslo og Bergen. - I:

Juristkontakt (1971) s. 193-197

 

P

Pedersen, Arvid M.

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om eiendomsrett til

bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

 

Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i forbindelse med bolig.

- I: Boligrett / red. Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 225-250

 

Rettspraksis om naturalutlegg etter skl. § 61.2.2: Rt. 1978 s. 1513

og Rt. 1984 s. 552. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 18-22

 

R

Rasmussen, Arne Arvid

Bøker, stensiler

Hovedlinjer i rettshistorien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - 179 s.

Anmeldt av Marit Frogner i JV (1989) s. 110-111

Artikler, bokanmeldelser

Forsøk på provokasjon. - I: Injuria [nr.2] (1971) s. 20-24

Rasmussen, Ørnulf

Bøker, stensiler

Tvistemålslovens kapittel 33 som rettssikkerhetsgaranti i det psykiske

helsevern. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - viii, 150 bl. - (Skriftserie; nr . 4/78). - Særavhandling 1977

 

Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet. - Bergen: Rasmussen,

1994. - 762 s. - Innlevert til bedømming juridisk dr.grad Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Overprøving av tvangsvedtak. - I: Synapse (1978) s. 14-16

 

Domstolskontroll med tvangsinnleggelser. - I: LoR (1980) s. 465-470

 

Psykiatrien må normaliseres. - I: Sykepleieren (1981) s. 10-13

 

Jus i helseinstutisjoner. - I: Helseadministrasjon og helsepolitikk. - Oslo:

Tanum-Norli, 1982. - S. 293-327

 

Tvangsmidler og rettsikkerhet. - I: Den nye moralismen. - Oslo:

Gyldendal, 1982. - S. 113-133

 

Pasientrettigheter fra juridisk synsvinkel: fordelingsrettigheter. - I:

Pasientrettigheter. - Oslo: Forbrukerrådet, 1983. - S. 28-42

 

Rettssikkerhet ved fordeling av behandlings- og omsorgstilbud. - I:

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 67-74. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 310-315 og S. 344

 

Bokanmeldelse av Helserett 86. - Oslo: Lex forlag, 1986. - I:

Juristkontakt (1986) s. 435-437

 

Fordeling av helsetjenester. - I: Samfunnsmedisin i praksis: festskrift

til Fredrik Mellbye. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986.- S. 47-58

 

De juridiske institutter. - I: Juristkontakt (1988) s. 218-219

 

Det psykiske helsevern. - I: Sosialrett. - 4. utg. / red. Kristian

Andenæs og Leif Oscar Olsen. - Oslo: Tano, 1993. - Kap. 6. - Også i tidl. utg.

Rastum, Håkon

Bøker, stensiler

Forsinket oppføring av typehus. - Bergen: Universitetet, 1989. - 103 s.

- (Det juridiske fakutetets skriftserie; nr. 18). - Særavhandling 1988.

Rødberg, Geir Ove

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven: særlig om lovens

anvendelse i utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 69-70

S

Sandvik, Tore

Bøker, stensiler

Entrepenørrisikoen. - Oslo: Tanum, 1966. 463 s.

Anmeldt av Stig Jørgensen i TfR (1967) s. 245-250 og av Arne Beck i LoR (1967) s. 44-46

 

Handelsagentur og andre mellommansforhold i varehandelen. - Oslo: Tanum,

1971. - 226 s.

Anmeldt av Jon Tenden i Juristkontakt [nr. 1] (1972) s. 7-8 og av Jon R. Gundersen i Advokatbladet (1972) s. 20-21

 

NBI's ansvar for råd i Byggedetaljblad. - Oslo: Norges

byggeforskningsinstitutt, 1972

 

Det juridiske studiet. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1974. -

86 s. - 1. utg. 1961, 2. utg. 1969

1. utg. anmeldt av Kirsti Coward i LoR (1962) s. 94

3. utg. anmeldt av Astri M. Lund i TfR (1975) s. 624 og i LoR (1975) s. 286-287, av Gunnar Hem i Juristkontakt (1974) s. 151

 

Persondata og personvern: innstilling fra kredittopplysningsutvalget av

1970. - NOU 1974:22 - 63 s. - Sandvik var formann i utvalget

 

Utkast til nordiske kontraksbestemmelser for bygge- og anleggsarbeider.

- Stockholm: Nordiska rådet, 1976. - (Nordisk utredningsserie; 1976:22). - Utarbeidet på oppdrag for sekretæriatet til Nordisk ministerråd.

 

Kommunal og fylkeskommunal kontrahering av bygg- og anleggsarbeider:

forslag til retningslinjer: utarbeidet på grunnlag av Tvedtutvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av A. Frihagen og B. Aakre i samarb. m. Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

 

Kommentarer til NS 3401. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - 376 s.

Anmeldt av Erik Hørlyck i TfR (1978) s. 585-587, av Bjørn Sulland i LoR (1978) s. 395-398 og av Peder Møller i Advokatbladet (1978) s. 76-77

 

Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett. 1978.

- 27 s. (Skriftserie; nr. 1/78)

 

Standardkontrakter: et utvalg av kontraktsformularer innen kjøp og

tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB under redaksjon av Kai Krüger og Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.

Anmeldt i Juristkontakt (1979) s. 141

 

Norsk panterett. - 2. utg. / av Kai Krüger, Sandvik og Ole Johan

Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s.

1.utg. 1980 anmeldt av Per Christian Eriksen, Bjarte Grænlien og Berit Salbu i Juristkontakt (1981), s. 266-269, Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1982) s. 102-112 og av Nils Moe i Norsk Advokatblad (1981) s. 191-192

 

Kvalifikasjonskrav for entrepenører / fra et utvalg oppnevnt av

Industridepartementet 9. april 1984. - NOU 1985:4. - Sandvik var leder for utvalget

 

Lærebok i materiell konkursrett: utdrag. - Bergen: Universitetsforlaget,

1985. - 194 s.

Artikler, bokanmeldelser

Naborett og lovteknikk. - I: TfR (1959) s. 171-173. - Under "Fra utkikken"

 

Reduksjon av pengenes kjøpekraft. - I: TfR (1959) s. 366-368.

- Under "Fra utkikken"

 

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til Advokatgerningen I. -

2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1962) s. 92-93

 

Bokanmeldelse av Kurt Grönfors: Ställningsfullmakt och bulvanskap. -

Stockholm: Norstedts, 1961. - I: TfR (1962) s. 87-93

 

Naborett og grannelov. - I: LoR (1962) s. 121-132

 

Sløyf lukningsvedtektene. - I: Dagbladet 1.9.1962

 

Barns og foreldres erstatningsrettlige stilling i fremmed rett. - I:

Statens offentliga utredningar (SOU) 1963:3. - S. 63-77. - Også i: Innstilling om ny lov for skade voldt av barn og ungdom m.m. - Oslo, 1964. - Vedlegg 3, s. 38-50.

 

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til Advokatgerningen II. -

2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1963) s. 47-48

 

Passivitetsspørsmål ved prisovertredelser. - I: LoR (1963) s. 248-257

 

Ansvar for skadevoldende egenskaper etter norsk rett. - I: TfR (1964) s. 503-540

 

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Byggeriets retlige og økonomiske

organisation. - 5. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1964.- I: LoR (1964) s. 382

 

Lønnsstigningsspørsmål i entrepriseforhold. - I: LoR (1964) s. 289-307

 

Norsk juridisk litteratur [fast årlig spalte]. - I: Svensk juristtidning (1964–1979)

 

Overslag. - I: Bygg (1964) s. 151-154. - Også i: Elektroinstallatøren

(1964) s. 270-273

 

Noen vederlagsspørsmål i entrepriseforhold. - I: TfR (1965) s. 176-181.

- Under "Fra spredte felter"

 

Proformaoverdragelse av fast eiendom. - I: TfR (1967) s. 48-75. -

Prøveforelesning over oppgitt emne dr.graden 1966

 

Bokanmeldelse av Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø og land. -

Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1968) s. 13

 

Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved tilvirkningskontrakter. - I: TfR

(1968) s. 445-480. - Prøveforelesning over selvvalgt emne dr.graden 1966

 

Ansvar for vannledningskader i naboforhold. - I: "Med lov skal land

byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

 

Avtaleretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 5. utg. - Oslo:

Universitetsforlaget, 1969. - S. 231-260. - Også i 4. utg. 1966

 

Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen rättsliga

ställning i det s.k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors: 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

 

Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse. - I: Nordisk gjenklang:

festskrift til Carl Jacob Arnholm . - Oslo: Tanum, 1969. - S. 485-500

 

Mellommannsoppdrag og oppdragsfullmakter. - I: TfR (1969) s. 511-522

 

Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter:

udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

 

Bokanmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt: en komparativ studie av

marknadslagstiftningens utveckling och hovudlinjer. - Stockholm: Jurist- och samhällsvetarforbundets förlag, 1969. - I: TfR (1970 ) s. 564-568

 

Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader og ulemper ved

byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

 

Bokanmeldelse av Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per Walsøe: Ansvar og

modernisert byggeproces. - København: Nordisk forlag, 1970. - I: TfR (1971) s. 127-130

 

Anmeldelse av Eek, Bolding och Stenberg: Eksporträtt 4. - Stockholm,

1970. - I: TfR (1972) s. 125-126

 

Anmeldelse av Hørlyck: Entreprise- og licitationsbetingelser. -

København: 1973. - I: TfR (1975) s. 478-480

 

Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:

Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

 

Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på Det 27. nordiske

juristmøde i Reykjavik 20.-22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og 353-354

 

Statlige entrepriser og NS 3401. - I: Offentlige anbudsregler. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 66-77

 

Noen spørsmål ved entrepenørgaranti. - I: Rett og humanisme: festskrift

til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

 

Avtalerett: bokanmeldelse av Fridthjof Frank Gundersen: Hovedlinjer i

avtaleretten. - Oslo, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 106-107

 

Reguleringsplan og spilte utgifter. - I: Jus og jord: heidersskrift til

Olav Lid. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 247-255

 

Voldgifts- og domstolsbehandling. - I: TfR (1979) s. 456-475

 

Konkurslovproposisjonen. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 66-67

 

Panthaverdekning og avtale. - I: LoR (1981) s. 401-407

 

Beneficium ordinis: kommentar til eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1]

(1982) s. 10-11

 

Anvisninger, forbehold og forhandlinger ved anbudskonkurranse. - I:

Kommunalt tidsskrift [nr. 9] (1983) s. 33-35. - Også i: Byggindustrien [nr. 9] (1983) og [nr. 10] (s. 23 flg og 19 flg.). - Og i: Byggherren [nr. 8] (1983) s. 29 flg.

 

Bokanmeldelse av Europeisk agentrett: praktisk veiledning særlig om

avtaleutforming, oppsigelse og avgangsvederlag / Johan Landsdorff m. fl. - Oslo: Norges eksportråd, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 451-452

 

Conditions of contract for offshore contracts. - I: Offshore contracting

in the North Sea / Alan C. Page (red). - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 84-95

 

Fellespant. - I: JV (1983) s. 67-83

 

Internasjonalt enhetlig fullmaktslov. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 6-10

 

Innlegg i debatten om: Forhandlere og mellommenns stilling ved avtalens opphør.

- I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 del II s. 650

 

Jurister og kontrakter. - I: Juristkontakt (1984 ) s. 194-195

 

Kontraktørvirksomhet i byggebransjen: det juridiske perspektiv. - I: På

gyngende grunn: kontraktørvirksomhet i byggebransjen. - Oslo: Tiden, 1984 . S. 72-117

 

Boligfinansiering: særlig om innskudd. - I: Boligrett. - 2. utg. / red.

Christian Fredrik Wyller. - Bergen: Eget forlag, 1988. - S. 277-296. - Også i 1. utg.

Smørdal, Jarle Golten

Artikler, bokanmeldelser

Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta objektive ansvaret, og for

rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave hausten 1991. - I: Injuria [nr.3A] (1992) s. 14-18. - Besvarelsen kommentert av Ernst Nordtveit

Stautland, Per Kjetil

Artikler, bokanmeldelser

Gje eit oversyn over dei rettslege utvegar ein lønstakar i gjeldskrise

har til å løysa problema sine…: 3. avdeling vår 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 48-54

 

Om fastlegginga av forfall i pengekravstilhøve. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 56-61

 

Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra

tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 13-18

Stavang, Per

Bøker, stensiler

Parlamentarisme og maktbalanse: maktbalansen i det norske

parlamentariske systemet særleg i åra 1945-61. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964. - 340 s. - Dr.philos-avhandling Univ. i Oslo, 1964

Anmeldt i Nordisk administrativt tidsskrift (1965) s. 358-361

 

Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen:

Alma Mater, 1994. - 185 s.

Artikler, bokanmeldelser

Mistillitsframlegg mot statsstyret: en parallell til den nåverende

parlamentariske situasjon. - I: Arbeiderbladet 5.7.1963

 

Om oppløysingsrett for Stortinget. - I: LoR (1963) s. 353-364

 

Negativt fleirtal i norsk parlamentarisme. - I: LoR (1971) s. 145-166. -

Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 155-181. - Og i: Noen statsrettslige emner.- Oslo: Universitetsforlaget, 1972. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.philos-graden 1964

 

Parlamentarismen i Noreg. - I: TfR (1976) s. 423-463. - Også i: Per

Stavang: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 9-47

 

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. - 4. utg. -

Oslo: Tanum-Norli, 1976. - I: TfR (1978) s. 433-438

 

Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I: Kompendium

beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

 

Om "kongelege prerogativ" i norsk statsrett. - I: Jus og jord:

heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 256-268. - Også i: JV (1978) s. 357-368. - Og i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen, Alma Mater, 1994. - S. 48-61

 

Kva rett kan einskildmenn bygge på plenarvedtak i Stortinget? - I: Lov

og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 541-556

 

Vedtak eller tilråding: kva skal til for å binde regjeringa? - I: TfR

(1982) s. 723-754

 

Dei juridiske institutta frå 1969 til i dag. - I: Injuria [nr. 4] (1983) s. 12-13

 

Kongen og konstitusjonen: folkekongen. - Tillegg til Bergens Tidende 28.6.1983

 

Bokanmeldelse av Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg: Grunnloven:

kommentarutgave . - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - I: LoR (1984) s.163-167

 

Parlamentarismen. - I: Samtiden [nr. 2] (1984) s. 28-35

 

Politiske demonstrasjonsstreiker. - I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 17-25

 

Den utvida utenriksnemda. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift

til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - S. 630-650. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 117-141

 

Forvaltningsretten / av Per Stavang og Gunnar Aasland. - I: Knophs

oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 991-1009. - Også i: 8. utg. 1981, 7. utg. 1975 og 6. utg. 1973

 

Grunnlova frå 1814 til 1989: grunnlovbrigde, grunnlovtolking og

sedvanerett. - I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 8-17. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 103-116

 

Samarbeid mellom Stortinget og regjeringa. - I: "Jus" og "politikk" i

det norske statsliv / redaktør Eivind Smith. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - S. 85-99. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 142-154

 

Nokre utfyllande merknader om grunnlova § 66: kommentar til

skriveverksteds-oppgave på 1. avd.: Grunnloven § 66. - I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 38-39. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Folkerøysting og folkestyre. - I: Nationen 7.9.1992 (kronikk). - Også i:

Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 182-185

 

EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93. - I: JV (1993) s. 213-246.

- Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62--102

Stokkan , Bjørnar

Bøker, stensiler

Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon: rimelighetsvurdering

med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Artikler, bokanmeldelser

Det første nasjonale doktorandseminar i rettsvitenskap 1987. - I:

Juristkontakt (1987) s. 508-509

Strandbakken, Asbjørn

Bøker, stensiler

Senkingen av minstestraffen: bruken av fengsel under 21 dager og

straffeloven § 26a. - Bergen: Universitetet, 1989. - iii, 100 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 19). - Særavhandling

Artikler, bokanmeldelser

Anmeldelse av Peter Lødrup: Arverett. - Oslo: Lødrup, 1990. - I: JV

(1990) s. 221-223

 

Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Ugift samliv. - Oslo: Tano, 1990. - I:

JV (1991) s. 93-95

 

Kommentar til 2. avd. vår 1991: Om de hensyn som taler for og imot

adgangen til testamentariske disposisjoner og om de skranker det bør være for en slik adgang. - I: Injuria [nr. 6] (1991) s. 42-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

 

Senkingen av minstestraffen: betydningen for straffeutmålingen ved

fartsoverskridelse. - I: LoR (1991) s. 221-236

 

Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. - I: JV (1992) s. 257-335

 

Bokanmeldelse av Inge Unneberg: Arveretten med dødsboskifte. - Oslo:

Tano, 1990. - I: JV (1992) s. 51-54

 

Kommentar til eksamensbesvarelse 4. avd. teori: Straffbart forsøk. - I:

Injuria [nr. 5] (1992) s. 41-43

 

Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Avtaler mellom ektefeller. - Oslo:

Tano, 1993. - I: JV (1993) s. 272-285

 

Bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Den muslimske familie: en undersøkelse

av kvinners rett i islam. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1993) s. 27-32

 

Lov om registrerte partnerskap. - I: JV (1993) s. 300-351

 

Om strykutvalgets arbeid. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 40-41

Sundbotten, Agnar Emil

Bøker, stensiler

Enkelte trekk ved statens anskaffelsesvirksomhet. - Bergen: Institutt

for offentlig rett, 1970. - 70 s. - (Notat; nr. 8/70)

 

Når staten kjøper. - I: Intistutt for offentlig rett: en presentasjon. -

Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70)

Sæbø, Rune

Artikler, bokanmeldelser

Avtalerevisjon: avtalelovens § 36. - I: Praktisk økonomi & ledelse [nr. 2]

(1992) s. 12-23

 

Lovens krav til styret. - I: Styrets rolle / red. Torger Reve og Tore

Grønlie. - Oslo: Tano, 1993. - S. 48-73

 

Kommentar til eksamensbesvarelse: Praktikum 3. avd, vår 1988. - I:

Injuria [nr. 6A] (1990) s. 42-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

 

Kommentar til 3. avd. vår 1988 - teori: Avtalelovens § 36. - I: Injuria

[nr. 2] (1991) s. 38-40. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

 

Kommentar til Praktikum 3. avd. vår 1991. - I: Injuria [nr. 5] (1991) s. 36-37.

- Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

 

Kommentar til eksamensbesvarelse 3. avd. v-92, oppgave nr. 2 - teori

(analyse av HR-dom og avtalerevisjon). - I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 49-50. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Søfteland, Øystein

Artikler, bokanmeldelser

Undervisningsforholdets realitet. - I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 45-47

Søvik, Vigdis

Bøker, stensiler

Sosialforvaltningens adgang til å gi taushetspliktbelagte opplysninger

til andre organer. - Bergen: Universitetet, 1991. - vi, 66 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 32). - Også i: JV (1991) s. 237-312. - Særavhandling 1991

T

Tveit, Hans-Carl

Artikler, bokanmeldelser

Dragefjellet: stedet der menn er menn.- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 86

 

Innflytting på Dragefjellet! - I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 37-38

 

Bokanmeldelse av Årbok for trygderetten 1984 / redaktør Finn Grøstad.

- Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 18-19

 

0-opptak, eller "når veggene buler". - I: Injuria [nr. 2] (1990) s. 34-35

 

Bygg reis deg (om ikke i år så til neste vår) - I: Injuria [nr. 2]

(1991) s. 41-42

Tønnesen, Sverre

Bøker, stensiler

Samenes rett til jorden i sine bygder. - Bergen: Institutt for offentlig

rett - en presentasjon. - Institutt for offentlig rett, 1970. - 5 s. - (Notat; nr. 4/70)

 

Ukefredningsbestemmelsene i lakseloven. - Bergen: Institutt for

offentlig rett, 1970. - 72 s. - (Notat; nr. 7/70)

 

Retten til jorden i Finnmark: rettsregler om den såkalte "Statens

umatrikulerte grunn" - en undersøkelse med særskilt sikte på samenes rettigheter. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972. - 2 bind. - (Skrift nr. 3/1972). - 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - xiii, 414 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1973

Anmeldt av Tomas Cramér i TfR (1974) s. 642-654

 

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett, hefte 1-6 /

red. Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978-79

 

Internasjonal strafferettspleie. - Bergen: Institutt for offentlig rett,

1981. - 2 bind

 

Politirett: kompendium: utdrag av hefte 1 og 2. - Rev. utg. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1990

 

Regelsett av betydning for studiet av politirett. - rev. utg. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1992. - 1. utg. 1978

Artikler, bokanmeldelser

Om norsk reindriftslovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1972) s. 7-8. -

Foredrag holdt 13. mars 1972

 

Forholdet mellom strl. §§ 42 og 57. - I: JV (1974) s. 271-325. -

Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden, 1973

 

Saker om rettsstridig adferd fra polititjenestemenn. - I: LoR (1976) s.340-366

 

Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland Politikammer 1900–1975. -

Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

 

Om retten til jorden i Finnmark. - I: Samenes og sameområdenes rettslige

stilling. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - S. 124-144

 

Disposisjon "Generelt om politiets oppgaver og de midler som kan og bør

brukes for å løse disse". - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979

 

Internasjonal strafferett, herunder internasjonal rettshjelp i

straffesaker. - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979

U

Urke, Sven Marius

Artikler, bokanmeldelser

Kreditorenes stilling ved skifte av dødsbo og ekteskapelig felleseie

eksamensbesvarelse våren 85. - I: Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56. - Kommentert av Johan Giertsen i Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19

 

Lojalitetsplikten i kontraktsforhold. - I: Injuria [nr. 3 ] (1986) s. 44-49

V

Vike, Anne Kristin

Artikler, bokanmeldelser

Gi en oversikt over de rettslige muligheter en lønnstaker i gjeldskrise

har til å løse sine problemer…: 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 39-47

 

Om fastlegningen av forfall i pengekravsforhold. - I: Utvalgte

eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 62-70

 

Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra

tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 29-37

 

Motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I: Injuria [nr. 1]

(1994) s. 52-60

Vogt, Edvard *

Bøker, stensiler

The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. - Licentiatsavhandling

 

Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed. Internazionali, 1958/59. -

182 + 187 s. - 2 bind

 

Le leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

 

The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma: Universitas Urbaniana,

1958. - An essay for the licentiate in canon law

 

Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed. Internazionali, 1959. - 112 s.

 

Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St. Thomas

university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling 1962

 

Kosmos eller kaos / av Vogt og B.A. Moe. - Ås: Institutt for

bygningsteknikk, 1969. - 74 s. - (Stensiltrykk; nr. 79). - Også: Oslo: Norske arkitekters landsforbund, 1970. - 88 s. - (A-bok)

 

Kriminalpolitikk: en debattbok om straff og behandling / red. Vogt og

Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - 156 s.

Anmeldt av Anne Marie Støkken i Juristkontakt (1975) s. 35-36

 

Volden og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar Nordhus og

Vogt. - Oslo: Cappelen, 1981. - 279 s.

 

Voldskriminaliten og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar

Nordhus og Vogt. - Bergen, 1981. - 25 delrapporter i 56 bind

 

Beboermedvirkning i boligplanlegging: erfaringer fra Nordås Selegrend

borettslag / av Vogt, B.D. Brochmann og N.R. Øvsthus. - Bergen/Oslo: Cubus/NIBR, 1982. - 127 s.

Artikler, bokanmeldelser

Folkestyre kontra Ekspertstyre. - I: Venstretidsskriftet Von og vilje. -

Vol. 2 [nr. 3] (1948). - Også i: Stavanger Aftenblad 20.4.1948 (kronikk)

 

Hva vil vi oppnå ved å oppgi vår selvstendighet? - I:

Venstretidsskriftet Von og vilje. - Vol. 2 [nr. 4] (1948)

 

Hvorfor anerkjennes ikke Israel? - I: Venstretidsskriftet Von og vilje.

- Vol. 2 [nr. 7] (1948)

 

Der Jurastudent. - I: Sie hörten seine Stimme / ed. by Bruno Scäfer. -

Luzern: Verlag Raber & Cie, 1952. - Fransk utgave: Montreal, 1954

 

Sui preti operai (om arbeiderprester). - I: Il Quotidiano, Roma, 11 marzo 1954

 

Naturretten og atomvåpnene. - I: Bergens Tidende 6.2.1960 (kronikk)

 

Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso nell'ateisom

contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

 

Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in western Europe and

America. - Roma, 1967. - S. 445-462

 

En ny prosess mot Galilei / av Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - I: LoR

(1988) s. 143-148

 

Kontroll: variabel? - I: Rapport från 31. Nordiska forskarseminaret i

Larkollen 1989. - Stockholm: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 1989. - S. 56-58

* Vogts bibliografi er ikke komplett, en rekke publikasjoner av ikke-juridisk karakter er utelatt.

Voll, Rune

Artikler, bokanmeldelser

Aids og juss. - I: Juristkontakt (1987) s. 470-476

 

Har kvinnen rettslig krav på å få vite fosterets kjønn? - I: Tidsskrift

for den norske lægeforening (1987) s. 1137-1138

Våland, Christian Stang

Artikler, bokanmeldelser

Omstøtelse av gaver og gavelignede disposisjoner i konkurs: 3. avd. vår

1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 32-37. - Besvarelsen kommentert av Johan Giertsen

W

Wiig, Søren

Bøker, stensiler

Standardiserte aksjeopsjoner: en rettslig oversikt. - Bergen:

Universitetet, 1990. - v, 53, 13 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 28). - Særavhandling 1990

Artikler, bokanmeldelser

Universitetets søppeldunk. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 51-52. -

Motinnlegg: Jus - en søppeldunk? - svar til Søren Wiig / av Cathrine Marchand Johnsen. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 26-28

 

Praktikum 3. avd. vår 1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 38-42. -

Besvarelsen kommentert av Rune Sæbø

Wilmot, Nicolas

Artikler, bokanmeldelser

Tredjemannsdekning i vareforsikring - personskifteproblemet. - I: Marius

[nr. 99]. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - S. 62-70

Wyller, Christian Fredrik

Bøker, stensiler

Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag. - Oslo: Universitetsforlaget,

1979. - 116 s.

Anmeldt av Ida Juell i Stud.jur. [nr. 3/4] (1979) s. 36-37, i Advokatbladet (1979) s. 301 og av C.A. Fleischer i Juristkontakt (1979) s. 140-145

 

Vi bor i lag: boka om borettslag / av Wyller m. fl. - Oslo: NBBL/Folkets

brevskole, 1981. - 227 s.

 

Kjøpsretten i et nøtteskall. - 2. utg. - Bergen: Wyller, 1988. - 188 s.

- 1. utg. 1986

2. utg. 1988 anmeldt av Anne Nerland i Injuria [nr. 4] (1988) s. 13 og av Ole Bjørn Støle i Advokatbladet [nr. 3] (1989) s. 27-29

 

Boligrett. - 3. utg. / Wyller i samarbeid med Axel Hærem. - Bergen:

Wyller, 1992. - 570 s. - 1. utg. 1978, 2. utg. 1985

1. utg. 1978 red. Wyller og Kai Krüger - anmeldt av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1978) s. 155-157, av Arne Kobbe i Advokatbladet (1978) s. 243-244 og av John Grini i LoR (1979) s. 125-126

2. utg. 1985 red. Wyller - anmeldt av Gert Fr. Malt i LoR (1986) s. 302-305

3. utg. 1992 anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 8] (1993) s. 45-47 og av Bjarne Berg i Hefte for kritisk Juss [nr. 2] (1993) s. 25-27

Artikler, bokanmeldelser

Forbrukerkjøpsreglene. - I: LoR (1975) s. 320-332

 

Eiendomsrett og bruksrett til bolig: en sammenligning av ulike eie- og

leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52

 

Annen boliglovgivning. - I: Boligjus II: boligkooperasjonen og

boligloven. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - K. 1-20. - Foredrag holdt på et kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell i februar 1979

 

Boligbyggelaget og andelsleieren. - I: Boligjus. - Oslo: BBBL, 1979. - D

1-13. - Foredrag holdt på Sanderstølen

 

Boligkooperasjonen og lovverket. - I: Boligjus I: boligkooperasjonen og

boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - B. 1-15. - Foredrag holdt på kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell, 1. del, februar 1979

 

Forbrukerrett som nytt valgemne til 1. avd. - I: Injuria [nr. 2] (1981) s. 22-23

 

Vedtatt rettsløshet. - I: LoR (1981) s. 273-274

 

Kommentarer til oppgaven i forbrukerrett valgemne. - I: Injuria [nr.1]

(1982) s. 15-16

 

Bokanmeldelse av John Grini og Kåre Lilleholt: Borettslovene med

kommentarer. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 443-448

 

Eierseksjoner. - I: LoR (1983) s. 531-559

 

Boligsamvirket. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen:

Wyller, 1985. - S. 51-134. - 1. utg. 1978 s.m. E. Tiller

 

Eierleiligheter. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen:

Wyller, 1985. - S. 375-432

 

Oversikt over husleieretten. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. -

Bergen: Wyller, 1985. - S. 137-276

 

Retten til bolig: en oversikt. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller.

- Bergen: Wyller, 1985. - S. 33-48

 

Retten til å bo. - I: Husadvokaten: bind 3. / red. Tore Bråthen. - Oslo:

Aschehoug, 1987. - S. 390-425

Ø

Østgård, Brynjar

Artikler, bokanmeldelser

Rettskilde- og metodelære: åpent seminar ved professorene Krüger og

Bernt. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 70-72

 

Bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen: Privatrett i spørsmål og svar. -

Jar: Eget forlag, 1981. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 29-30

 

Tingsrettsekskursjonen høsten 1982 / s.m. Erling Kleiberg. - I: Injuria

[nr. 3] (1982) s. 31-38

 

Utvalgte emner i obligasjonsretten: åpent seminar ved stud. jur. Johan

Giertsen. - I: Injuria [nr. 1] [1982] s. 26-27

 

Valgfaget kredittrett. - I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 23-25

 

Bør det juridiske studium lukkes? - I: Stud.jur. [nr. 3] (1983) s. 62-63

 

Om begrepet "underfundig adferd" i straffeloven av 1902. - I: Injuria

[nr. 3] (1984) s. 44-46

Å

Aakre, Paul

Artikler, bokanmeldelser

Om å være vit.ass. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 6-8

Aall, Jørgen

Bøker, stensiler

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett: utvalg av

Grahl-Madsens artikler / red. Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 34

 

Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske

menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Jørgen Aall, 1993. - 602 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Sivil ulydighet. - I: Injuria [nr. 1] (1981) s. 15-17

 

Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. - I: TfR

(1988) s. 443-446

 

Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter norsk rett.

- I: LoR (1988) 478-488

 

Er varetektsdommeren upartisk i hovedforhandlingen? - I: LoR (1989) s. 413-426

 

Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i intern norsk

rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

 

Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en kommentar til

"Arne-dommen". - I: JV (1990) s. 349-358

 

Statens plikt til å sikre menneskerettighetene. - I: TfR (1990) s. 828-86

Aasen, Henriette Sinding

Bøker, stensiler

Rasehygiene og menneskeverd: nasjonalismens steriliseringslov av 23. juli 1942.

- Oslo: Universitetet, 1989. - iii, 74 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 4/1989) (Kvinnerettslige studier; nr. 28A)

 

Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering /

red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - 146 s.

Anmeldt av Marit Halvorsen i Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1991) s. 40-46

Artikler, bokanmeldelser

Hva slags barn? – abortdebatt med nyt innhold. - I: Retfærd [nr. 50]

(1990) s. 28-42. - Også på engelsk under tittelen: What kind of children? - a new content to the debate on abortion. - I: Birth law / red. Anne Hellum. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993

 

Noen historiske perspektiver knyttet til dagens utvikling innen prenatal

diagnostikk. - I: Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering / red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - S. 27-42

 

Fosterdiagnostik och rätten att välja. - I: Kvinnovetenskaplig tidskrift

(1991) s. 42-57

 

Bokanmeldelse av Aslak Syse: Abortloven: juss og verdier. - Oslo: Ad

Notam Gyldendal, 1993. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 28-38