Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fakultetets dag

Fakultetets dag 2018 - dette er vinnerne

Dette er vinnerne på Fakultetets dag 2018!

Forsker Charalampous Tzoulis
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Fakultetets dag går av stabelen på Stort Auditorim, Haukeland Universitetssjukehus torsdag 14. juni. Dette er dagen da fakultetet hedrer egne og andres ansatte. 

I år har Det medisinske fakultet gleden av å dele ut Falch Juniorpris, som går til Charalampos Tzoulis (avbildet). Her er deler av begrunnelsen fra komiteen:

"Despite his young age, Tzoulis has an outstanding clinical and scientific track record and an ambitious, fully translational profile. He is an internationally recognized expert in neurodegenerative disorders and his research has received an exceptional evaluation by Norway’s Research Council. Only in the last 4 years, Tzoulis secured more than 4 million Euros in external funding through prestigious grants and built a unique environment for neurodegenerative research in Bergen. Tzoulis’ long-term ambition is to make a major contribution to understanding and treating Parkinson’s disease and, in the process, develop a world-class research environment for aging and neurodegeneration in Bergen".

Kom og få med deg Charalampos innlegg i forbindelse med utdeling i prisen, og årets Falch-forelesning med Philippe Van de Perre! Fakultetet deler også ut egne priser, til ansatte som har gjort en fremragende innsats det siste året. 

Her er også begrunnelsene for årets forskningspriser:

Årets forskningsgruppe: Ole F. Norheim

Denne relativt nye forskningsgruppen ledes av professor Ole Frithjof Norheim og har kompetanse som spenner mellom medisin, filosofi og etikk, statistikk, og økonomi. Denne tverrfagligheten har gitt gode publikasjoner og resultater relevant for helsepolitiske prioriteringer både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen hadde i 2017 tre professorer, tre førsteamanuenser, fire post doktorer, 15 ph.d.- kandidater (hvorav tre forskerlinjestudenter), fire masterstudenter, en ingeniør og en koordinator. Gruppen jobber tett sammen og har regelmessige forskningsmøter hvor aktuelle tema belyses og utkast til artikler legges fram for kritisk diskusjon.

Forskningsproduksjon og kvalitet

Gruppen har i 2017 publisert 4 bokkapitler og 38 artikler, blant annet i anerkjente tidsskrifter som The Lancet og BMJ. Andelen artikler publisert på nivå 2 var 45% (se vedlegg). 

Nettverk og forskningssamarbeid –globalt og nasjonalt

Aktivt samarbeid i større internasjonale nettverk som The Global Burden of Disease Study og Disease Control Priorities 3 har gitt høy uttelling i form av gode publikasjoner. Det samme har tverrfaglig nasjonalt samarbeid gitt.  Som en forlengelse av tidligere samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO), University of Washington og Harvard startet gruppen i 2017 opp prosjektet DCP – Etiopia, finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation (Johansson, Norheim). Prosjektets mål er å bidra til og styrke kapasiteten for kunnskapsbaserte prioritering i Etiopia. Robberstad har flere prosjekter som komplementerer klinisk forskning med forskning på kostnadseffektivitet og fordelingseffekter ved ulike helsetiltak rettet mot anemi, malaria og sigdecellesykdom i Uganda, Malawi og Tanzania. Partnere inkluderer Liverpool School of Tropical Medicine, Imperial College, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Indiana University, CDC og andre sterke institusjoner. I mars 2017 åpnet Center for Medical Ethics and Priority Setting ved Addis Ababa University (Miljeteig). Dette skal være et kraftsenter for undervisning, etterutdanning og forskning i fagene etikk, prioritering og helseøkonomi i Etiopia. Av norske prosjekter nevnes de NFR-finansierte prosjektene «Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives» (Wester, Teig, og Bærøe) og «Inclusive Public Health Interventions» (Norheim og Ottersen (FHI)). I tillegg er flere av medlemmene knyttet til CCBIO og CISMAC. 

Bidrag til rekruttering og utdanning av forskerrekrutter

Gruppen har vært særlig dyktige til å rekruttere medisinere og har mange aktive forskerlinjestudenter. I 2017 leverte sju ph.d.-studenter sin avhandling og to av dem var tidligere forskerlinjestudenter.

Den viktigste begrunnelsen for GHP som året forskergruppe er likevel ikke de faglige resultatene, men det at gruppen har et svært godt sosialt miljø og framstår som et attraktivt miljø å være i. Dette er hva ph.d.-studenter som ble ferdige i 2017 har å si om gruppen:

«Forskergruppen er preget av et sterkt og ektefølt engasjement for globale helseprioriteringer. Takket være miljøet i gruppen har jeg lært å bli en trygg og engasjert forsker, at det er lov å ha store ambisjoner, og at samarbeid og tverrfaglighet er det som virker best».

Gruppen vil jeg beskrive med tre punkter: Oppriktig engasjement, tilhørighet og felles mål».

De viktigste forskningsspørsmålene, spennende og utfordrende diskusjoner, døråpner til internasjonale nettverk - og samtidig trygge rammer og godt arbeidsmiljø: Altså perfekt for en forskerlinjestudent, og senere ph.d.-kandidat!»

«Forskningsgruppen er preget genuin interesse for å stille spørsmål, vidsyn, faglig bredde og tverrfaglighet. Kan derfor ikke tenke meg et bedre sted å ta en forskerutdanning og få stilt nysgjerrigheten».

«Forskningsgruppen gir frihet og tid til den enkelte til å vokse som forsker; tid og frihet til gradvis å forstå og endre egne forskningsspørsmål, metoder og resultater».

«…man får veiledning og oppmuntring, og konstruktiv kritikk på eget arbeid fra andre medlemmer regelmessig, og arbeidsspråket er oftest engelsk pga stort innslag av internasjonale ph.d.-stipendiater».

«Forskningsmiljøet er preget av høye ambisjoner, man får lyst til å strekke seg lenger. Dessuten er en del av arbeidet på veldig høyt internasjonalt nivå og veldig relevant for politikk. Det siste er stimulerende og gjør forskergruppen til et spennende og gøy miljø».

«The research group has been a sounding board where I can get reflections on my thoughts/my work through formal presentations but even through informal exchanges at the corridor and at the coffee machine….. The research group for me is a group of lovely people that I dare to call "family/friends away from home"…”

Årets publikasjon:

Mittal S, Bjørnevik K, Im DS, Flierl A, Dong X, Locascio JJ, Abo KM, Long E, Jin M, Xu B, Xiang YK, Rochet JC, Engeland A, Rizzu P, Heutink P, Bartels T, Selkoe DJ, Caldarone BJ , Glicksman MA, Khurana V, Schüle B, Park DS, Riise T, Scherzer CR. β2-Adrenoreceptor is a Regulator of the α-Synuclein Gene Driving Risk of Parkinson’s Disease. Science 2017;357:891-898.

Denne artikkelen har meget høy kvalitet, og den er svært original og nyskapende. Den har fått stor publisitet internasjonalt og nasjonalt og kan få betydelige kliniske konsekvenser for pasienter med Parkinsons sykdom. På bakgrunn av resultatene settes det nå i gang flere fase-II studier der beta2-agonister vil bli testet ut for behandling av Parkinson pasienter.

Svært få studier får så raskt kliniske konsekvenser som denne. Metodikken, som var et nybrottsarbeid, blir også modell for å undersøke flere andre sykdommer på samme måte. Betydningen av studien kan dermed bli enda mer omfattende.

Artikkelen er basert på et etablert samarbeid mellom Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Harvard University. Samarbeidet videreføres nå med nye prosjekter ved IGS. Tre av forfatterne er fra IGS, inkludert andreforfatter og nest siste forfatter.

Tidsskriftet Science hadde også en lederartikkel som omhandlet studien, der det norske bidraget blir beskrevet som det mest innovative delen av studien - se tredje kolonne i vedlegg.

Denne studien har altså svært høy kvalitet, er resultat av betydelig nybrottsarbeid, har nærmest umiddelbare og omfattende kliniske konsekvenser, i tillegg til at den synliggjør et samarbeid mellom vårt forskningsmiljø og internasjonalt ledende forskere ved Harvard. Denne kombinasjonen forekommer ikke ofte, og artikkelen må være en svært verdig kandidat til «Årets publikasjon» ved Det medisinske fakultet.

Årets ph.d.:

Halle disputerte 10.11.2017 med avhandlingen «Molecular alterations suggesting new treatment strategies in uterine carcinomas».

Arbeidet er gjennomført i Bergen Gynekologisk Kreftforskningsgruppe, med Camilla Krakstad, Jone Trovik og Helga Salvesen som veiledere. Det bygger videre på data/vevsprøver innsamlet fra 2001 i multicenterstudien Momatec (endometriecancer) men også tilsvarende data fra cervixcancer behandlet ved KK, Haukeland. Forskningsgruppen er tilknyttet CCBIO (Center for Cancer Biomarkers). Deler av arbeidet er utført i samarbeid med Universitetet i Alabama, USA (III) samt Universitetet i Oslo (IV og V).

Spesielt mhp cervixcancer er det i samarbeid med gynpatolog etablert en kohort med validert histopatologisk diagnose (Artikkel III). Det er benyttet mange ulike molekylære metoder: immunohistokjemi (III-IV), kromogen in situ hybridisering (CIH) (IV), genomiske analyser med kopitallsanalyser (CNV) og mutasjonsstatus ble detektert via WESdata (III). RNAsekvenseing (III) og RNA microarray (IV-V).

Cellelinjestudier (IV) ble benyttet mhp medikamentstudier.

Avhandingen inneholder fem arbeider, 4 er publisert, to i nivå 2 tidsskrift (III og IV), arbeid V er under review i Journal of the National Cancer Institute som også er et nivå 2 tidsskrift.

 

Halle har med sitt arbeid fremskaffet viktig ny viten om livmor og livmorhalssvulster, bl.a mhp HER2 ekspresjon (velkjent fra mammacaner) i primær og metastatiske svulster ved endometrie (livmorhule) svulster men også i cervixcancer. Dette er potensielt viktig informasjon bl.a mhp om spesifikk terapi (anti-HER2 medikamenter) kan benyttes for denne pasientgruppen.

Årets forskningsformidler

Årets formidlingspris 2017, nominasjon for professor Rebecca Cox Brokstad og Kristin Greve Isdahl Mohn.

De har bidratt med mye og viktige innlegg til vaksinediskusjonene, blant annet i form av debattinnlegg de har publisert:

Her er 3 debatt innlegg de har publisert

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/qvR3g/Solje-Bergman-er-farligere-for-barn-enn-vaksine

 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/py08w/Nok-tro-og-folelser-na?r=3

 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/wypro/-Gravide--se-opp-for-fake-news

 

Her er eksempler på noen nyhetsinnslag og artikler de har vært involvert i:

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/9mxgpl/Ny-influensavaksine-skal-gjore-deg-frisk-raskere

 

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/7qpro/--Vi-har-vart-ganske-modige-til-a-vare-forskere

https://bestprac.no/vaksinasjon-mot-influensa/

 

https://www.nrk.no/hordaland/3000-prover-gav-trygge-svar-om-influensavaksinen-1.13736343

https://www.uib.no/med/97545/influensa-en-evig-kamp

 

I tillegg holder de foredrag på litteraturhuset i Bergen og Oslo, Vil Vite og er aktive på radio og på tv. Becky var til og med på Linda Eides språkshow:

https://tv.nrk.no/serie/eides-spraaksjov/DVFJ68000817/sesong-2/episode-8

 

Få med deg alle prisvinnere og begrunnelser på Fakultetets dag 2018!

Prisene og vinnerne er:

Årets ph.d.-arbeid

Mari Kyllesø Halle

Studiekvalitetsprisen

 

Emmet Mc Cormack

Årets forskningsgruppe

Ole F. Norheim

Pris for internasjonalisering i studiene

Gottfried Greve

Årets forskningsformidler

Rebecca Cox og Kristin Greve-Isdahl Mohn

Undervisningsprisen

Thomas Mildestvedt

Årets publikasjon

Kjetil Bjørnevik, Anders Engeland og Trond Riise