Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Optimisme i arbeidet for færre midlertidige stillinger

Universitets- og høyskolesektoren har hatt for stort omfang av midlertidige ansettelser, til tross for lovens hovedregel om fast ansettelse. Arbeidet med å redusere antallet midlertidige stillinger er godt i gang ved Universitetet i Bergen og gir grunn til optimisme. Vi ser nå tegn til endring i dette bildet.

Main content

HR-direktør Sonja Dyrkorn er opptatt av at UiB tar arbeidet med reduksjon av midlertidige stillinger på alvor.

- Den nye statansattloven understreker at hovedregelen er fast ansettelse og dette må vi ta hensyn til og følge opp, sier hun. 

Nye verktøy 

For å bistå fakultetene og instituttene i dette arbeidet er det tatt i bruk nye verktøy. Analyseverktøyet Tableau gi rapporter som viser status for midlertidige stillinger, som gjør det enklere å følge med på utviklingen. 

HR-avdelingen har i samarbeid med seksjonsledere på de ulike fakultetene utarbeidet en informasjonsside  om arbeidet med å redusere midlertidige stillinger. Dette er en samleside som gir informasjon og presenterer ulike verktøy og informasjonsmateriell som kan benyttes i arbeidet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet godt i gang!

- Bruk av midlertidige tilsettinger har lenge vært en utfordring for oss, men jeg er nå optimistisk for at vi skal klare å få til en markant og varig reduksjon, sier dekan ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, Helge K. Dahle.

Hvordan er situasjonen slik den er i dag?

MN-fakultetet har universitetets høyeste andel av eksternt finansierte midler. Derfor har vi tradisjonelt hatt mange midlertidige ansatte ut over stipendiater og postdoktorer.

For å oppnå en kraftig reduksjon i andelen midlertidige tilsatte vedtok vi i november en handlingsplan med en rekke tiltak, og vi har allerede nå registrert en betydelig og gledelig forbedring. Den faktiske nedgangen siden oktober er på ca. 7 %, og andelen er redusert fra 21,9 % til 19,7 %. Nivået er fremdeles mye høyere enn vi ønsker, så vi har fortsatt en stor og viktig jobb å gjøre.

Midlertidigheten ved vårt fakultet har vært særlig høy i forsker-kategorien, men flere av disse ansettes nå fast. Pr. april måned har vi tilsatt 20 faste forskere, mot 3 på samme tidspunkt i fjor.

Hvorfor er arbeidet med å redusere uønsket midlertidighet viktig?

Det er viktig for oss å være en attraktiv arbeidsplass som tar vare på alle våre ansatte. Faste tilsettinger gir mulighet til å ta vare på, og videreutvikle kunnskapen hos den enkelte. For den ansatte betyr signalet arbeidsgiver sender gjennom å tilby fast tilsetting mye, og privat gir det også en større trygghet og muligheter til blant annet å kunne komme inn på boligmarkedet. Større forutsigbarhet vil forhåpentligvis også få flere av våre talenter til å velge å satse på en akademisk karriere og kan også bidra til bedre kjønnsbalanse.

Men, det er selvsagt også en målsetting av vi skal oppfylle lovens soleklare krav. Fast tilsetting skal være hovedregelen, og departementet har vært svært tydelige overfor UiB med en forventning om at vi følger loven og gjennomfører en kraftig reduksjon i bruken av midlertidige tilsettinger. Dette må vi nå få til, uten at dette rammer virksomheten vår.

Hva har dere gjort for å få fagmiljøene til å følge opp arbeidet?

Fakultetsstyret vedtok handlingsplanen i november 2017, med tydelige felles mål og en tidsplan som gir fagmiljøene en realistisk mulighet til å nå disse målene. For oss har dette vært viktig. Med prosessene i forkant og etterkant av vedtaket er vi etter min mening nå godt på vei til å lykkes. Vi har hatt tett dialog med instituttlederne, og opplever at det nå er vilje i fagmiljøene til å få dette til. Vi har fått tydelige meldinger om hva som er viktig for å kunne få til en reell reduksjon, og har samarbeidet med dem for å få på plass tiltak for å støtte opp om prosessene.

- Våre ledere og fagmiljøene har tatt utfordringen på alvor, og vi samarbeider godt for å klare omleggingen. Å lykkes avhenger etter min mening av klare mål og retningslinjer, kulturbygging i fagmiljøene og støtte gjennom gode redskap for oppfølging, sier dekan Helge K. Dahle.