Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Tilbakemeldinger på universitetsåret 2017

Digitaliseringsstrategien, satsingsområdene og fokuset på bærekraft er blant temaene som høster positiv omtale i KD sin tilbakemelding på universitetsåret 2017. Samtidig ønsker departementet blant annet å se ytterligere reduksjon i frafall for studenter og mindre midlertidighet ved UiB i tiden fremover.

Muséplass
Photo:
Ole Marius Kvamme

Main content

Kunnskapsdepartementet har nå kommet med sine innspill som del av etatstyringen ved UiB, på grunnlag av Årsrapporten for 2017, Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2018, Nøkkeltall for statlige universiteter og høgskoler 2018 og resultatrapporteringen til Database for statistikk for høgre utdanning (DBH1). I tilbakemeldingene får UiB både ros og konstruktiv kritikk.

  Innspillene fra KD ble tatt opp i møtet i universitetsstyret 30. august, med følgende vedtak: Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

  Digitalisering

  I tilbakemeldingen viser KD til at UiB har jobbet godt med digitalisering gjennom en flerårig og strategisk satsing på digitalisering i bredden av institusjonens virksomhet. KD skriver:

  "UiB viser at institusjonen tar strategiske grep for å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering både innenfor forvaltning og administrasjon, og i utdanningsvirksomheten gjennom for eksempel e-læringstilbud og satsinger som Digital læringslab".

  Forskning og innovasjon

  Departementet gjør det videre klart at forholdet til regionalt næringsliv er viktig, og anerkjenner universitetets rolle i flere verdensledende næringsklynger. Det blir også stilt forventninger til at etableringen av det nye forskningsinstituttet NORCE vil få positive effekter på forskning og innovasjon på Sør- og Vestlandet. 

  KD slår videre fast at "UiB er en drivkraft i nasjonal sammenheng for oppmerksomhet på FNs bærekraftsmål i høyere utdanning". 

  De har også merket seg at UiBs søkning og tilslag i Horisont 2020 viser en positiv utvikling de senere årene, med en kraftig økning fra 2016 til 2017. Departementet forventer at UiB arbeider videre med å styrke resultatene, spesielt innenfor universitetets strategiske forskningsfelt. Dette sammenfaller også godt med prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

  Positivt

  Blant de andre positive tilbakemeldingene i KD sin vurdering, er at:

  • UiB har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo for å styrke forskning og utdanning i humanistiske fag, og at UiB har som mål om å utvide porteføljen til Bergen Teknologioverføring AS (BTO) blant annet ved å styrke humanioraprofilen. 
  • Fem undervisere ved MN-fakultetet ble tildelt status som Fremragende underviser i 2017, og at meritteringsordningen skal videreføres til alle fakultetene.
  • UiB skal styrke samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet (HVL) om lærer-/lektorutdanning på Vestlandet.
  • Det er gjort et godt arbeid med å tilrettelegge den bygningsmessige infrastrukturen, blant annet blir Masterplan for areal 2018-2040 sett som nyttig.
  • Universitets- og høyskolesektoren har tatt problemene på alvor når det gjelder tiltak for å forebygge trakassering. Her viser KD til at det gjennom Universitets- og høgskolerådet er etablert en arbeidsgruppe for arbeidet med å bekjempe trakassering. Departementet forventer at alle universiteter og høyskoler fortsetter arbeidet med å bekjempe trakassering.
  • Departementet gratulerer UiB med utmerkelsen årets statlige lærebedrift i 2017.

  Utfordringer og forventninger

  Kunnskapsdepartementet peker også på utfordringer og forventninger til tiden fremover. De forventer blant annet å se tydelige resultater i form av reduksjon i frafall for studenter og økning i kandidater som fullfører på normert tid.

  I sakspapirene kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm dette punktet slik:

  "Revisjonen av universitetets kvalitetssikringssystem for utdanning ferdigstilles i løpet av høsten 2018. I den forbindelse er det gjort en større gjennomgang av studieprogramporteføljen. Fokus på økt studiekvalitet blant annet gjennom mentorordninger, modeller for meritterende undervisere og undervisningsledelse videreutvikles og forventes å gi økt gjennomføringsgrad ... "

  Når det gjelder å redusere midlertidighet, anerkjenner departementet tiltakene som er gjort, men peker på at midlertidigraten fortsatt er for høy, noe som forutsetter fortsatt fokus på reduksjon.

  Universitetsdirektøren kommenterer dette slik:

  "Universitetets arbeid for reduksjon av midlertidige tilsatte og oppfølging av internrevisjonsrapporten om midlertidighet fra 2018, ble lagt fram for styret i april 2018. Siden dette er det skjedd en ytterligere reduksjon i antall midlertidige tilsatte. Per juli 2018 var det registrert 492 midlertidige årsverk ved UiB, korrigert for rekrutteringsstillinger. Dette er vel 11 prosent, eller 61 årsverk lavere enn samme periode i 2017. Samtidig fortsetter veksten i antall faste forskerstillinger. I juli 2018 var 58 av 203 forskerstillinger fast ansatt, mot 31 av 203 i juli 2017".

  Departementet peker også på videre utfordringer og potensial for forbedring. Det gjelder særlig: 

  • Kandidattall på farmasi, medisin, tannpleier, PPU, PPU-Y
  • Bruk av rekrutteringsstillinger til MNT er lav i forhold til tildelte stillinger
  • Ubalanse mellom inn- og utreisende studenter
  • Sikring og bevaring av samlingene ved Universitetsmuseet

  En samlet status over universitetets oppfølging av tilbakemeldingene fra etatsstyringen vil bli gitt i forbindelse med utarbeidelse av universitetets årsrapport for 2018.