Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Program for studentaktiv læring

Program for studentaktiv læring blir fra 2023 slått sammen med ordningen for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Utlysing i det sammenslåtte programmet er forventet 1. juni, med søknadsfrist tidligst i slutten av oktober.

Main content

Program for studentaktiv læring har tidligere omfattet prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen var åpen for alle fagområder og rettet seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Fagmiljø kunne søke om inntil fem millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil tre år.  

Det nye, sammenslåtte programmet vil også omfatte forventninger om styrket arbeidsrelevans. Hvordan det vil bli innrettet, vet vi først når HK-dir, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, er klar med utlysingen.    

Forventninger og ambisjoner
Program for studentaktiv læring har tidligere støttet prosjekter som

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktivelæringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utformingog gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringermed overføringsverdi til andre studieprogrammer ogutdanningsinstitusjoner

Ordningen for økt arbeidsreleavns har tidligere støttet prosjekter som

  • utvikler og prøver ut nye måter å fremme arbeidsrelevans i utdanningene gjennom nye læringsformer og -arenaer 
  • utvikler og prøver ut tiltak for å fremme systematisk kunnskapsflyt og samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeids- og næringsliv  
  • fremmer tverrfaglig samarbeidskompetanse og innovative ferdigheter for vitenskapelig ansatte, studenter og ansatte i virksomhetene