Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Atle Nesje

Skredkartlegging og -kronologi mellom Indreeide og Korsmyra, Eidsdal, indre Sunnmøre

Main content

Prosjektbeskrivelse

Skredavsetninger er vanlige i norske daler og fjorder. Området Indreeide - Korsmyra var i hovedsak isfritt i yngre dryas, og skredavsetninger kan derfor ha blitt avsatt siden før da. Anvendelse av kalibrert schmidthammer-eksponeringsdatering gir aldre som er konsistente med aldre fra 10Be-eksponeringsdatering. For flater av vestnorsk gneis viser det seg at schmidthammer-datering ofte gir samme nøyaktighet som 10Be-aldre, men bedre presisjon (jf. Wilson et al. under vurdering). Formålet med prosjektet er å kartlegge ulike skredprosesser i feltområdet og etablere en kronologi over hendelser.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Har ulike skredprosesser dominert i studieområdet til ulik tid? Kan terrestrisk skredkronologi forbedre skredkronologien i fjordene? Opptrådte stein- og fjellskred hyppigst i de første par tusen år etter deglasiasjonen, mens snø- og flomskredaktivitet fluktuerer mer i takt med klimaendringer?

Test (arbeid)
Utføre feltarbeid med skredkartlegging etter ny standard fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Samle inn R-verdier fra ulike skredavsetninger ved bruk av schmidthammer. Bruke publiserte schmidthammer-kalibreringsdatasett (0-12 ka) for Sunnmøre til å datere ulike typer skredavsetninger i feltområdet og sette disse inn i geologisk og paleoklima kontekst. Sammenligne skredkronologi fra dalen med skredkronologi i Geiranger- og Sunnylvsfjorden.

Krav for opptak

GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Eksterne data? / External data?
Digitale høydemodeller tilgjengelig via https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Felt-, lab- og analysearbeid
Feltarbeid over en 3-ukers periode (juni/juli 2019)

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)

V-2019
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV217 Geofarer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV226 Lab (10 sp)